Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Informacja o wyniku naboru

KD.2110.3.2023.AS

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze –

Podinspektora w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

 

Stanowisko:  Podinspektor

 

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Magdalena Piątkowska zamieszkała Gołębiewko.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Magdalena Piątkowska spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania pracy na wskazanym stanowisku, uzyskując najwyższą ilość punktów.

                                                       

                                                                         

 

drukuj (Informacja o wyniku naboru)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2023-10-02
 • opublikował: Gabriela Erdmańska
  data publikacji: 2023-10-02 15:03

Informacja o naborze

   KD.2110.3.2023.AS

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

ogłasza nabór na stanowisko pracy

Podinspektora w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

  

I. Nazwa i adres jednostki

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

II. Określenie stanowiska

Stanowisko pracy:  Podinspektor  

III. Wymagania niezbędne:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) – pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym może być osoba, która:

1.  jest obywatelem polskim,

2.  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3.  posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku tj.: posiada wykształcenie wyższe (preferowane: finanse i rachunkowość, podatki), lub wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 3 – letni staż pracy,

4.  nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5.  cieszy się nieposzlakowaną opinią.

IV. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość przepisów ustaw: ordynacja podatkowa, ustawy o rachunkowości, o podatkach i opłatach lokalnych, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym.

2.  Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

3.  Umiejętność obsługi pakietu biurowego (edytor, arkusz kalkulacyjny).

4.  Odpowiedzialność, samodzielność, sumienność, opanowanie, bezstronność.

5.  Znajomość oprogramowania RADIX – POGRUN.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Dokonywanie wymiaru zobowiązań pieniężnych:

    a) podatków i opłat lokalnych

    b) innych opłat i podatków ustalonych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Prowadzenie całości spraw związanych z udzielaniem ulg i zwolnień podatkowych.

3. Dokonywanie wymiaru innych opłat lokalnych.

4. Kontrola poprawności wypełnionych deklaracji podatkowych.

5. Sporządzanie sprawozdań o pomocy publicznej, sprawozdań budżetowych i podatkowych.

6. Wykonywanie innych zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej (zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych).

 

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na II piętrze w budynku  Urzędu.

3. Budynek urzędu nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów itp.).

4. Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  wynosił więcej niż 6 %.

VIII. Wymagane dokumenty:

1.    List motywacyjny,

2.    życiorys – CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.    oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,

5.    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe,  

6.    kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające staż pracy,

7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

8.  podpisana klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikają z przepisów ustawy stanowiąca załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze,

9.    oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

List motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy, klauzula informacyjna wraz z zgodą  oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Opisane kserokopie dokumentów „za zgodność z oryginałem” może dokonać własnoręcznie kandydat.

IX. Termin i miejsce składania dokumentów.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko Podinspektora - Podatki  w terminie do dnia  26 września 2023r. do godz. 9.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pok. Nr 1- sekretariat.  Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, dlatego też prosi się zainteresowanych o podanie nr telefonu, celem potwierdzenia terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.                                                                                                                  

Radzyń Chełmiński, dnia 15.09.2023 r.               

drukuj (Informacja o naborze)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2023-09-15
 • opublikował: Gabriela Erdmańska
  data publikacji: 2023-09-15 14:15

Klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych

drukuj (Klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2023-09-15
 • opublikował: Gabriela Erdmańska
  data publikacji: 2023-09-15 14:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 895
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-15 14:14:50