Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Uchwała Nr XXXIII/266/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2014r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-01-29 09:16

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-01-29 09:17

Uchwała Nr XXXIII/267/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów zywnościowych dla osób objetych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-01-29 09:20

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-01-29 09:20

Uchwała Nr XXXIII/268/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawiew podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objetych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-01-29 09:26

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-01-29 09:26

Uchwała Nr XXXIII/269/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie upoważnienie Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełminńkim do realizacji zadania zleconego gminie w zakresie przyznawania i wypłaty dodatku energetycznego.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-01-29 09:29
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-29 09:37

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-01-29 09:29

Uchwała Nr XXXIII/270/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Rywałdzie podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. gen J. H. Dąbrowskiego w Radzyniu Chełmińskim wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-01-29 09:32
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-06 09:29

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-01-29 09:32

Uchwała Nr XXXIII/271/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 24 stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pn. ” Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne w województwie kujawsko-pomorskim w ramach działania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Działania nr 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-01-29 09:35

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-01-29 09:36

Uchwała Nr XXXIV/272/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finsnowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-04-01 14:04

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-04-01 14:04

Uchwała Nr XXXIV/273/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2014r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-04-01 14:05
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-01 14:06

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-04-01 14:05

Uchwała Nr XXXIV/274/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-04-01 14:09

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-04-01 14:10

Uchwała Nr XXXIV/275/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za korzystanie z komunalnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-04-01 14:12

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-04-01 14:12

Uchwała Nr XXXIV/276/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Radzyń Chełmiński w 2015 roku

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-04-01 14:16

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-04-01 14:16

Uchwała Nr XXXIV/277/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-04-01 14:19

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-04-01 14:19

Uchwała Nr XXXIV/278/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pn. " Dobry start - większe szanse "o numerze WND-POKL.09.01.02-04-066/13 w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; w ramach Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-04-01 14:21

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-04-01 14:21

Uchwała Nr XXXIV/279/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w latach 2014-2020

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-04-01 14:25
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-01 14:25

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-04-01 14:25

Uchwała Nr XXXIV/280/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-04-01 14:30

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-04-01 14:30

Uchwała Nr XXXIV/281/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2013-2017"

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-04-01 14:32

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-04-01 14:32

Uchwała Nr XXXIV/282/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym niezabudowaną działkę rolną Nr 108/1 o pow. 1,2200 ha, KWTO1W/00026472/9 położoną w Gołębiewie gm. Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-04-01 14:34
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-01 14:35

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-04-01 14:34

Uchwała Nr XXXIV/283/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym zabudowaną działkę Nr 138/1 o pow. 0,0161 ha, KW TO1W/00025304/4, położoną we wsi Radzyń Wieś, obręb geodezyjny Janowo gm. Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-04-01 14:37

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-04-01 14:38

Uchwała Nr XXXIV/284/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarna lub gminę

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-04-01 14:40
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-01 14:41

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-04-01 14:42

Uchwała Nr XXXIV/285/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 marca 2014r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę terenu riun zamku wraz z częścią przedzamcza łącznie z fosą, położonego na działce Nr 11 w Radzyniu Chełmińskim w drodze przetargu ograniczonego na 10 lat

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-04-01 14:45

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-04-01 14:46

Uchwała Nr XXXV/286/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie uczestnictwa gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych w ramach Związku ZIT Grudziądza

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-05-27 10:08

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-05-27 10:08

Uchwała Nr XXXV/287/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2014r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-05-27 10:13

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-05-27 10:14

Uchwała Nr XXXV/288/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiacej własność gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-05-27 10:59

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-05-27 11:00

Uchwała Nr XXXV/289/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-05-27 11:06

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-05-27 11:06

Uchwała Nr XXXV/290/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 19 maja 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Teresy Luncik z dnia 28 maja 2013r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-05-27 11:11

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-05-27 11:11

Uchwała Nr XXXVI/291/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wraz ze sprawozadaniem z wykonania budżetu gminy za 2013r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 09:14

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 09:14

Uchwała Nr XXXVI/292/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2013r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 09:17

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 09:18

Uchwała Nr XXXVI/293/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 09:20

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 09:20

Uchwała Nr XXXVI/294/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2014r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 09:23

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 09:24

Uchwała Nr XXXVI/295/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2014r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim za 2013r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 09:31

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 09:32

Uchwała Nr XXXVI/296/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Rywałdzie podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Radzyniu Chełmińskim wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 09:35

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 09:36

Uchwała Nr XXXVI/297/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę terenu riun wraz z częścią przedzamcza łącznie z fosą położonego na działce Nr 11 w Radzyniu Chełmińskim w drodze przetargu ograniczonego na okres 10 lat.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 09:45

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 09:45

Uchwała Nr XXXVI/298/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grudziądzkiemu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1419C Zielnowo-Gziki na odcinku o długości 1824m"

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 09:49

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 09:49

Uchwala Nr XXXVI/299/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 09:52

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 09:52

Uchwała Nr XXXVI/300/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński niezabudowanej nieruchomości Nr 166/3 o pow. 0.3600ha KW TO1W/00005767/1 położonej w obrębie geodezyjnym Czeczewo

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 09:57

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 09:57

Uchwała Nr XXXVI/301/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położonych w Radzyniu Chełmińskim (Zielona Góra)

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 10:01

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 10:01

Uchwała Nr XXXVI/302/14 Rady Miejskiej radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów mienia komunalnego Nr 44/10 pow. 0.0050ha i Nr 44/11 pow. 0.0103ha na grunty stanowiące własność osoby fizycznej Nr 44/13 pow. 0.0147ha i Nr 44/14 pow. 0.0006ha w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Podgrodzie

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 10:06

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 10:06

Uchwała Nr XXXVI/303/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki Nr 103/1 o pow. 0.1600ha położonej we wsi Mazanki gm. Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 10:09

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 10:10

Uchwała Nr XXXVI/304/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 10:12

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 10:13

Uchwala Nr XXXVI/305/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na II półrocze 2014r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 10:24

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-07-04 10:24

Uchwała Nr XXXVII/306/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-09-29 07:58

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-09-29 07:58

Uchwała Nr XXXVII/307/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2014r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-09-29 08:00
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-29 08:21

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-09-29 08:00

Uchwała Nr XXXVII/308/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 września 2014r. w sprawieudzielenia w roku 2014 dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w.św. Sebastiana w Rywałdzie Królewskim, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-09-29 08:09

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-09-29 08:10

Uchwała Nr XXXVII/309/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położonych w Radzyniu Chełmińskim, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-09-29 08:13
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-29 08:14

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-09-29 08:13

Uchwała Nr XXXVII/310/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu niograniczonego działkę Nr 452 o pow. 0,0224ha, przeznaczoną pod budownictwo mieszkaniowe położoną w Radzyniu Chełmińskim, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-09-29 08:17

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-09-29 08:18

Uchwała Nr XXXVII/311/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 186/1 o pow. 0.0109ha, polożonej w obrębie geodezyjnym Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-09-29 08:20

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-09-29 08:21

Uchwała Nr XXXVII/312/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na zasadach pierwszeństwa najemcom tych lokali

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-09-29 08:23

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-09-29 08:24

Uchwała Nr XXXVII/313/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełminskiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Danuty i Zdzisława Nadwornych z dnia 13 czerwca 2014r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-09-29 09:33

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-09-29 09:33

Uchwała Nr XXXVII/314/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów mienia komunalnego Nr 24/8 o pow. 0.2733ha, na grunty stanowiące własność psoby fizycznej Nr 24/4 o pow. 0.0420 ha położone w Czeczewie.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-09-29 09:37

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-09-29 09:37

Uchwała Nr XXXVII/315/14 Rady Miejskiej radzynia Chełmińskiego z dnia 22 września 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Eugenii Depty z dnia 8 czerwca 2014r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-09-29 09:43

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-09-29 09:44

Uchwała Nr I/1/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na Przewodniczącego Rady Miejskij Radzynia Chełmińskiego

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-12-04 11:22

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-12-04 11:22

Uchwała Nr I/2/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-12-04 11:26

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-12-04 11:26

Uchwała Nr I/3/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnych na wiceprzewodniczących Rady Miejskij Radzynia Chełmińskiego

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-12-04 11:29

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-12-04 11:30

Uchwała Nr I/4/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-12-04 11:33

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-12-04 11:33

Uchwała Nr I/5/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składu liczbowego stałych Komisji Rady Miejskiej

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-12-04 11:35

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-12-04 11:36

Uchwała Nr I/6/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-12-04 11:39

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-12-04 11:39

Uchwała Nr I/7/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-12-04 11:42

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-12-04 11:42

Uchwała Nr I/8/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-12-04 11:45

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-12-04 11:45

Uchwała Nr II/9/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie określenia stawek podtaku od nieruchomości

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-12-11 07:57

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-12-11 07:57

Uchwała Nr II/10/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 6 grudnia w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-12-11 07:59

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-12-11 07:59

Uchwała Nr II/11/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-12-11 08:01
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2014-12-11 08:02

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-12-11 08:02

Uchwała Nr II/12/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie opłaty targowej

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-12-11 08:04

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-12-11 08:05

Uchwała Nr II/13/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2014r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-12-11 08:08

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-12-11 08:08

Uchwała Nr II/14/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 6 grudnia 2014r. w sprawie Programu współpracy w 2015r. Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi , osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-12-11 08:12

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2014-12-11 08:13

Uchwała Nr III/15/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2014r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-02 12:49

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-02 12:49

Uchwała Nr III/16/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radzyń Chełmiński na 2015r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-02 12:54
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-07 12:03

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-02 12:55

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-02 13:00

Uchwała Nr III/17/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-02 14:32

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-02 14:33

Uchwała Nr III/18/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarownie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-05 08:31

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-05 08:31

Uchwała Nr III/19/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-05 08:34

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-05 08:35

Uchwała Nr III/20/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca w sprawie przystąpienia do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. ”Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach działania 4.2Rozwój usług i aplikacji dla ludności (Nr RPOWKP 93/IV/4.2013) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-05 08:37

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-05 08:38

Uchwała Nr III/21/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-05 08:41

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-05 08:41

Uchwała Nr III/22/14 Rady Miejskij Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-05 08:43

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-05 08:44

Uchwała Nr III/23/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Gołębiewo w gminie Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-05 08:47

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-05 08:48

Uchwała Nr III/24/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r.w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Czeczewo-Gołębiewo przeznaczonych pod budowę ścieżki rowerowej Czeczewo oraz Czeczewo -Gołębiewo

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-05 08:52

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-05 08:53

Uchwała Nr III/25/14 Rady Miejskij Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży w przetargu nieograniczonym niezabudowaną działkę Nr 146/2 o pow. 0,1461 ha, KW TO1W/00024313/3, położoną w Radzyniu Chełmińskim ul. Podgrodzie.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-05 08:55
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-05 08:56

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-05 08:56

Uchwała Nr III/26/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu mienia komunalnego Nr 342/3 o pow. 0.0737 ha, położonego w Radzyniu Chełmińskim (Zielona Góra ) na grunty stanowiące własność osoby fizycznej , Nr 164/2 o pow. 0,0563 ha , Nr 166/6 o pow. 0,0049 ha , Nr 31/1 o pow.0,2842 ha położone w Gołębiewie i Czeczewie gm. Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-05 09:05

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-05 09:05

Uchwała Nr III/27/14 Rady Miejskij Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu mienia komunalnego Nr 57 o pow. 0.4400 ha, położonego w Radzyniu Wybudowaniu na grunt stanowiący własność osoby fizycznej Nr 106/3 o pow.0,0360 ha położony w Czeczewie gm. Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-05 09:08
 • zmodyfikował: Grażyna Szałas
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-05 09:09

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-05 09:09

Uchwała Nr III/28/14 Rady Miejskij Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński prawa własności nieruchomości gruntowej Nr 100 o pow. 0,0500 ha, KW TO1W/00003552/7 położonej w Zakrzewie gm. Radzyń Chełmiński

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-05 09:12

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-05 09:12

Uchwała Nr III/29/14 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Zdzisława i Danuty Nadwornych z dnia 5 września 2014r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-05 09:15

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-05 09:16

Uchwała Nr III/30/14 Rady Miejskij Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie budowy farmy wiatrowej Gawłowice

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-07 12:10

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-07 12:11

Uchwała Nr III/31/14 Rady Miejskij Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2015r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-07 12:13

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-07 12:13

Uchwała Nr III/32/14 Rady Miejskij Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na I półrocze 2015r.

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-07 12:16

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2015-01-07 12:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20099
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-01-13 09:07:37