Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Ogloszenie o zamówieniu: Przetarg nieograniczony na roboty budowlane:przebudowa części drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki oraz przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041607 dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejsco

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na roboty budowlane: przebudowa części drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki oraz przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041607 dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Gołębiewo.
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 11.07.2011 r. pod numerem: 189833 - 2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński , pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6886087, 6886001, faks 56 6886087.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.radzynchelminski.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane: przebudowa części drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki oraz przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041607 dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Gołębiewo..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: wykonanie 2 zadań pn: 1. Przebudowa części drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki gmina Radzyń Chełmiński w następującym zakresie: - czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej - 2560.00 m2; - wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 0-31,5, grubość po zagęszczeniu 8 cm, na długości 800.00 m i szerokości 3,00m. (204,80 m3); - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5/8 w ilości 8.0 dm3-m2 na długości 800.00m. i szerokości 3,00m.(2400 m2); - regeneracja i powierzchniowe zamknięcie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym 2/5 w ilości 6dm3-m2. - 2400 m2; - wykonanie poboczy obustronnie o szerokości po 1,00m z tłucznia kamiennego 0-31,5, grubość po zagęszczeniu 5,00cm na długości 800.00 m.(1600 m2). 2. Przebudowa - Modernizacja drogi gminnej nr 041607C , dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Gołębiewo, km. 0+000 do km 0 + 355 w następującym zakresie: - oczyszczenie mechaniczne podbudowy - 1105,50 m2; - skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg-m2 - 1105,50m2; - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 3cm.(warstwa ścieralna) - 1070,00m2; - nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych o gr. 4cm (warstwa ścieralna) - 1070 m2; - roboty ziemne ( przy podbudowie) - 21,00m3, - ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II. - 70,00m2; - podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gr. po zagęszczeniu 20cm. - 70,00m2; - podbudowa z kruszywa naturalnego - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu, krotność 5 - 70,00m2..

SIWZ wraz z załącznikami RGŚ.271.4.2011

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-07-11 19:31

L.dz. RGŚ.271.4.2011

Do wszystkich Wykonawców                                                               

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Przebudowa części drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki oraz przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041607 dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Gołębiewo” /nr sprawy RGŚ.271.4.2011/.
 
          Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Przebudowa części drogi gminnej nr 041615C w miejscowości Mazanki oraz przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 041607 dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Gołębiewo” /nr sprawy RGŚ.271.4.2011/.
 
W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o.
87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61 /woj. kujawsko-pomorskie/
Cena: 212.405,26 zł /słownie: dwieście dwanaście tysięcy czterysta pięć zł 26/100/.
Cena stanowiła 100% wartości kryterium. Następujący wykonawcy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali pkt zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.
 

Nr of.
Nazwa Wykonawcy, adres
Cena
/z pod. VAT/
Ilość uzyskanych punktów
1
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o.
87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61 /woj. kujawsko-pomorskie/
212.405,26 zł
100
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3) ppkt a) ustawy Prawo zamówień publicznych – w przypadku przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
Burmistrz
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
 
Z up. Z-ca Burmistrza
 Piotr Kozłowski

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski
    data wytworzenia: 2011-07-28
  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2011-07-28 09:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7619
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-28 09:01:12