Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2012-05-15 14:00

ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT


ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU
TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 11.05.2012r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:  11.05.2012r. godz. 10:15.

W związku z powyższym zmienia ulega również ogłoszenie o zamówieniu w zakresie sekcji III.1) 3. i IV.4.4). dot. terminu wniesienia wadium i terminu składania ofert. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie opublikowano w BZP pod numerem 100503-2012  dnia 07.05.2012r.

    W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Erdmańska
    data wytworzenia: 2012-05-07
  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2012-05-07 15:03

INFORMACJA

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI
ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAWIADOMIENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dnia 26 kwietnia 2012 r. wpłynęło zapytanie następującej treści:
„…proszę o wyjaśnienie dotyczące zakresu robót:
W przedmiarze dla Szumiłowa pozycja: 1.29 (przeciski…) ilość podana 64 m i pozycja: 1.30 (przeciąganie rur …)ilość podana 72 m
w załącznikach graficznych (mapa 10) na poszczególnych arkuszach zaznaczono następujące długości przecisków:
ark 9: rurą dn150 – 8m i rurą dn250 – 12m
ark 8: rurą dn 100 (przyłącze) – 12m i rurą d250 – 12m
ark 7: bez przecisków
ark 6: rurą dn 100 (przyłącza) – 3 odc po 8m i rurą d150 – 2 odcinki po 8m
ark 11: rurą dn 100 (przyłącza) – 3 odc po 8m
ark 12: bez przecisków
Wynika z tego łączna długość d250 – 24m; d150 – 24m i dn 100 (przedmiar przyłączy nie zawiera przecisków) 48m. Łącznie 96 m.”

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dnia 30 kwietnia 2012 r. wpłynęło zapytanie następującej treści:

„…Zapytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuszcza wcześniejsze rozliczenie za prawidłowo wykonane, zakończone i odebrane roboty , w przypadku zrealizowania zadania przed dniem 31 sierpnia 2012 roku?”
INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Kierownik Zamawiającego działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że wpłynęło następujące zapytanie co do treści SIWZ:

Dnia 24 kwietnia 2012 r. wpłynęło zapytanie następującej treści:

Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej - zadanie II

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński - zadanie II.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński - zadanie II. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia: 1. Wodociąg we wsi Szumiłowo - 3.709 mb w tym: rura HDPE Ø 160 mm - 1.144 mb rura HDPE Ø 110 mm - 1.395 mb rura HDPE Ø 90 mm - 1.170 mb zasuwy Ø 150 - 1 szt. zasuwa Ø 100 - 2 szt. zasuwa Ø 80 - 4 szt. Hydrant przeciwpożarowy nadziemny - 16 szt. 2. Wodociąg odcinek - spinka przy ul. Fijewo - Radzyń Chełmiński - 320mb rura HDPE Ø 110 mm - 320 mb zasuwa Ø 100 - 2 szt. Hydrant przeciwpożarowy nadziemny - 1 szt. 3. Wodociąg działki budowlane nad ul. Sady - 130 mb rura HDPE Ø 110 mm - 130 mb zasuwa Ø 100 - 1 szt. Hydrant przeciwpożarowy nadziemny - 2 szt. 4. Przyłącza do budynku we wsi Szumiłowo - 1.321 mb rura PE DN 40 - 1197 mb rura stal oc. Dn 40 - 124 mb przyłączy - 31 szt. Wykonawca odpowiada za obsługę geodezyjną na etapie realizacji zamówienia do jego całkowitego zakończenia. Obsługę geodezyjną powykonawczą - zapewnia Zamawiający. Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologie ich wykonania określone zostały w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w dokumentacji technicznej..

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13017
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-05-15 14:05:21