Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński – zadanie II”. /nr sprawy KD.271.3.2012/.
W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
Zakład Usług Wodno Wodociągowych Krzysztof Czajkowski

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dnia 25 maja 2012 r. wpłynęły zapytania następującej treści:
„…

Czy wypłata wynagrodzenia może nastąpić na podstawie faktur przejściowych?
Czym kieruje się Zamawiający stosując zapłatę jednorazową, na podstawie faktury końcowej? Powyższy system powoduje dodatkowe koszty u Wykonawcy, m.in. koszt zaciągnięcia kredytów w tym odsetek, które są wliczane jako dodatkowe koszty przy wycenie powyższego zadania, które bezpośrednio obciążają Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający uszczupla dochód Skarbu Państwa pochodzących np. z podatku VAT i innych.
Jeżeli płatność będzie następować jednorazowo czy zamawiający umożliwi cesję wierzytelności z bankiem lub innymi podmiotami np. producentem materiałów?
Czy wszyscy właściciele prywatnych terenów objętych inwestycją wyrazili zgodę na prowadzenie prac również w okresie wegetacji? Kto ponosi koszty ewentualnych odszkodowań prowadzonych w tym okresie?”

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dnia 24 maja 2012 r. wpłynęły zapytania następującej treści:
„…prosimy o wyjaśnienie poszczególnych treści:

W nazwie zamówienia pojawia się wyraz „wymiana” prosimy podać długość sieci która ma być wymieniona i na jakim odcinku.
Prosimy o informacje w jakiej formie ma być załączony kosztorys ofertowy (uproszczona czy szczegółowa)?
Prosimy o wskazanie czy drogi w których biegnie sieć wodociągowa to są drogi gminne czy wojewódzkie? Jeżeli gminne to czy będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego.
Prosimy o podanie długości sieci wodociągowej biegnącej w pasie drogi.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na roboty budowlane: Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński - zadanie II.

Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 16.05.2012 r. pod numerem : 109029 – 2012

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński - zadanie II. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia: 1. Wodociąg we wsi Szumiłowo - 3.709 mb w tym: rura HDPE Ø 160 mm - 1.144 mb rura HDPE Ø 110 mm - 1.395 mb rura HDPE Ø 90 mm - 1.170 mb zasuwy Ø 150 - 1 szt. zasuwa Ø 100 - 2 szt. zasuwa Ø 80 - 4 szt. Hydrant przeciwpożarowy nadziemny - 16 szt. 2. Wodociąg odcinek - spinka przy ul. Fijewo - Radzyń Chełmiński - 320mb rura HDPE Ø 110 mm - 320 mb zasuwa Ø 100 - 2 szt. Hydrant przeciwpożarowy nadziemny - 1 szt. 3. Wodociąg działki budowlane nad ul. Sady - 130 mb rura HDPE Ø 110 mm - 130 mb zasuwa Ø 100 - 1 szt. Hydrant przeciwpożarowy nadziemny - 2 szt. 4. Przyłącza do budynku we wsi Szumiłowo - 1.321 mb rura PE DN 40 - 1197 mb rura stal oc. Dn 40 - 124 mb przyłączy - 31 szt. Wykonawca odpowiada za obsługę geodezyjną na etapie realizacji zamówienia do jego całkowitego zakończenia. Obsługę geodezyjną powykonawczą - zapewnia Zamawiający. Szczegółowy opis zakresu robót oraz technologie ich wykonania określone zostały w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w dokumentacji technicznej.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12238
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-06-05 14:37:11