Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

                                                        OGŁOSZENIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM
Reprezentowany przez Dyrektora Zespołu, na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ogłasza Przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na : Dostawę oleju napędowego celem tankowania autobusów szkolnych w roku 2010.
1.        Zamawiający: Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim.  
2.       Zamówienie realizowane w trybie przetargu nieograniczonego.
3.       Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia umieszczona jest na stronie internetowej : bip.radzynchelminski.pl lub w wersji papierowej w sekretariacie  Zespołu Szkół bezpłatnie.
4.       Przedmiotem zamówienia jest : tankowanie paliwa na stacji do autobusów szkolnych.
5.   Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty częściowej lub wariantowej.
6.   Wymagany termin realizacji zamówienia – od 02.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
7   .W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art. 22 i nie         podlegający   wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. Dz.U. nr   19 poz.177 z dnia 09.02.2004r. oraz spełniający warunki dodatkowe określone w SIWZ.
8.Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.
9.Ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona komisja przetargowa w oparciu o dostarczone przez Wykonawcę dokumenty.
10. Kryteria oceny ofert:
 
-          Cena brutto 1 litra oleju napędowego po udzielonym upuście      - 100%
 
11.Termin składania ofert upływa z dniem 20.11.2009 r.. godz. 1100
12.Oferty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w kopertach zamkniętych z napisem :
 
     O F E R T A     N A   D O S T A W Ę   P A L I W A   D O   A U T O B U S Ó W   S Z K O L N Y C H
 
13.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2009 r. o godz. 1100 w siedzibie   zamawiającego .     
14.Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni.
 
 
 Radzyń Chełmiński dnia 05.11.2009.                                                     
 
 
 
 Ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem: 385636-2009 w dniu 05.11.2009r.                                                                     

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Erdmański Roman
  data wytworzenia: 2009-11-05
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-11-05 11:06

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-11-05 11:08

 

OGŁOSZENIE
 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ
w Radzyniu Chełmińskim ul. Sady 14
 
reprezentowany przez dyrektora zespołu
 
na podstawie art.39 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, na :
- wynajem autobusu do dowozu dzieci do Przedszkola Samorządowego, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Radzyń Chełmiński
                Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień ( CPV ), - usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych – 60113100-4.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia umieszczona jest na stronie internetowej : bip.radzynchelminski.pl lub w wersji papierowej w sekretariacie zamawiającego.
Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (100%).
                Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Pan Roman Erdmański, tel. (56) 6886167 w. 36.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu do dnia 18.11.2009 r. do godz. 1000.                 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2009 r. o godz. 1000 w siedzibie zamawiającego.
 
 
Radzyń Chełmiński dnia 29.10.2009 r.
 
 
Ogłoszenie ukazało się w BZP pod nr 378222-2009 w dniu 29.10.2009r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Erdmański
  data wytworzenia: 2009-10-29
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-10-29 11:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-10-29 11:44

OGŁOSZENIE


Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim
Gospodarstwo Pomocnicze „Kotłownia”
ul. Sady 14
87-220 Radzyń Chełmiński
 
Reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Szkół

Na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych na „Dostawę wraz z transportem miału węglowego w ilości około 650 ton do kotłowni szkolnej w roku 2010.
 Realizacja zamówienia : 02.01.2010 – 31.12.2010r..
Nazwa i kod przedmiotu zamówienia  określona we Wspólnym Słowniku Zamówień  ( CPV ), - Produkty pochodne węgla 10.30.00.00.6.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia umieszczona jest na stronie internetowej : bip.radzynchelminski.pl lub w wersji papierowej można odebrać w sekretariacie zamawiającego.
Zamawiający żąda od oferentów wniesienia wadium w wysokości
7.800,00 zł ( słownie :  siedem tysięcy osiemset złotych 00/100 ) na konto :
Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim Gospodarstwo Pomocnicze Kotłownia prowadzone przez:
BS Łasin Oddział w Radzyniu Chełmińskim
Nr konta 47 9500 0008 0008 0493 2000 0005.
Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (100%).

Uprawnionym do kontaktu z dostawcami jest Pan Roman Erdmański, tel. (56) 6886167 w. 36.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu do dnia 16.11.2009 r. do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.11.2009 r. o godz. 1030 w siedzibie zamawiającego.


Radzyń Chełmiński dnia 27.10.2009 r.

Ogłoszenie ukazało się na portalu UZP pod numerem 374794-2009, data zamieszczenia 27.10.2009r.
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Erdmański
  data wytworzenia: 2009-10-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-10-27 11:58

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-10-27 12:03

OGŁOSZENIE


Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy
tel. / fax  ( 0 56 ) 6886087
na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych na „Dostawę wraz z transportem węgla kamiennego (orzech) w ilości około 80 ton i miału węglowego w ilości około 460 ton w roku 2010”

 1. Termin realizacji zamówienia : 01.01.2010 – 31.12.2010r.
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 1 lub pobrać ze strony internetowej: www.bip.radzynchelminski.pl
 3. Upoważnieni do kontaktu z oferentami są:
  Pan Andrzej Góral – w zakresie dot. przedmiotu zamówienia, tel. (056) 688-60-01 wew. 58,
  Pani Maria Tylus – w zakresie procedury zamówień publicznych tel. (056) 688-60-01 wew. 39
  w godz. 8:00 – 15:00  w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.
 4. Jedynym kryterium wyboru oferty jest kryterium cena – 100%
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, które ponoszą Wykonawcy.
 11. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki określone w SIWZ.

  Uwaga:
  Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków lub stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.
 12. Wadium wynosi 5.000,00zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 13. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński pokój Nr 1 (sekretariat).
 14. Termin składania ofert upływa dnia 4.11.2009r. godz. 10:00
 15. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim ( salka konferencyjna) w dniu 4.11.2009r. godz. 10:30.
   

Radzyń Chełmiński, dnia 23.10.2009r. 

 

Ogłoszenie ukazało się na portalu UZP pod numerem 186665-2009, data zamieszczenia 23.10.2009 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-10-23
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-10-23 13:08
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2009-10-23 13:11

OGŁOSZENIE

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
woj. Kujawsko – Pomorskie
reprezentowana przez
Burmistrza Miasta i Gminy
tel./fax (056) 6886087

na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

ogłasza

przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego
p/n Przebudowa – modernizacja drogi gminnej Nr 41625C Kneblowo – Nowy Dwór
o długości 590,00 mb i o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamówień Publicznych.

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.10.2009r. do dnia 23.10.2009r.
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój Nr 5 lub pobrać ze strony internetowej: www.bip.radzynchelminski.pl
 3. Upoważniony do kontaktu z oferentami jest:
  Pan Andrzej Faltynowski – w zakresie dot. przedmiotu zamówienia, 
  tel. (056) 6886001 wew. 33 oraz Pani Maria Tylus – w zakresie procedury zamówień publicznych, tel. (056) 6886001 wew. 39 w godz. 8:00  - 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
 4. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena – 100%.
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, które ponoszą Wykonawcy.
 11. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki określone w SIWZ tj.
  Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, a także wykonawcy ci występujący wspólnie (spółka cywilna i konsorcjum), spełniający warunki określone w ustawie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
  - posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  - posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zadania;
  - znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  - wniosą wadium w wymaganym terminie, wysokości i formie;
  - wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną stanowiącą przedmiot zamówienia o długości nie mniejszej niż zakres zamówienia, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Za robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia uznana będzie robota polegająca na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej.

  Uwaga:
  Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków lub stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.
   
 12. Wadium wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)
 13. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, pokój Nr 1 (Sekretariat).
 14. Termin składania ofert upływa dnia 17 września 2009r. o godz. 10:00.
 15. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (salka konferencyjna) w dniu 17 września 2009r. o godz. 10:30.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

 

Ogłoszenie ukazało się na portalu UZP pod numerem 141661-2009, data zamieszczenia 27.08.2009 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-08-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-08-27 14:56

OGŁOSZENIE 

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
woj. Kujawsko – Pomorskie
reprezentowana przez
Burmistrza Miasta i Gminy
tel./fax (056) 6886087

na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
ogłasza

przetarg nieograniczony na „usługę bankową polegającą na udzieleniu przez bank długoterminowego kredytu w wysokości 1.000.000,00(słownie jeden milion).”

 1. Zamawiający przewiduje, że kredyt wykorzysta do 12.2009r. poczynając od września 2009r.
 2. Spłata zaciągniętego kredytu rozpocznie się od 30 stycznia 2012 (karencja w spłacie kredytu do końca 2011r.) i zakończy się w grudniu 2016r.
 3. Kredyt będzie spłacany w miesięcznych ratach równych z tym, że Zamawiający zastrzega sobie prawo szybszej spłaty całego kredytu lub też w wyższych ratach miesięcznych, po uzgodnieniach z Wykonawcą.
 4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie pobrania całej kwoty kredytu.
 5. W przetargu mogą uczestniczyć banki posiadające koncesję.
 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
 9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, które ponoszą Wykonawcy.
 11. W postępowaniu o udziale zamówienia mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniającej warunki zawarte w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki określone w SIWZ.
 12. Termin związania ofertą – 30dni.
 13. Termin składania ofert – 07.09.2009r. godz. 11:00 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński – pok. Nr 1.
 14. Termin otwarcia ofert – 07.09.2009r. o godz. 11:15 nastąpi w Sali Konferencyjnej Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.
 15. Kryteria oceny ofert – cena 100%.
 16. Specyfikację Istotną Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego (pok. Nr 1)  lub pobrać ze strony internetowej www.bip.radzynchelminski.pl
 17. Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami od poniedziałku do piątku  w godz. 8:00 - 14:00 są:
  1) Pani Iwona Malinowska – Skarbnik Gminy nr. tel. (056) 688-60-10 wew. 54
  2) Pan Heliodor Orłowski – autor SIWZ tel. 609 -302-577

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-08-20
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-08-20 14:21
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-26 12:41

Ogłoszenie ukazało się na portalu UZP pod numerem 137343-2009, data zamieszczenia 20.08.2009 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-08-20
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-08-20 14:27

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-08-20 14:24

OGŁOSZENIE 

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
woj. Kujawsko – Pomorskie
reprezentowana przez
Burmistrza Miasta i Gminy
tel. (056) 6886001
fax (056) 6886087

na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
ogłasza

zgodnie z art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przetarg nieograniczony p/n „Przebudowa istniejącego budynku kotłowni na budynek użyteczności publicznej – świetlicą wiejską wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianą sposobu użytkowania w Dębieńcu gmina Radzyń Chełmiński.”  o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. Roboty budowlane poza istniejącą instalacją elektryczną i wodno – kanalizacyją.

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.10.2009r. do dnia 30.04.2010r.
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój (Nr 5) lub pobrać ze strony internetowej: www.bip.radzynchelminski.pl
 3. Upoważniony do kontaktu z oferentami w zakresie przedmiotu zamówienia Pan Andrzej Faltynowski tel. (056) 6886001 wew. 33 oraz w zakresie procedury zamówień publicznych Pani Maria Tylus  tel. (056) 6886001 wew. 39 w godz. 8:00  - 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
 4. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena – 100%.
 5. Termin związania ofertą - 30 dni. 
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 10. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, które ponoszą Wykonawcy.
 12. W postępowaniu o udziale zamówienia mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki określone w SIWZ tj. Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a także wykonawcy ci występujący wspólnie (spółka cywilna i konsorcjum), spełniający warunki określone w ustawie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy:
  posiadający uprawienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zadania;
  znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  wniosą wadium w wymaganymi terminie, wysokości i formie;
  wykonali co najmniej dwie roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia o wielkości nie mniejszej niż zakres zamówienia, w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
  Uwaga:
  Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków lub stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.
 13. Do dnia 27.07.2009r. do godz. 10:00 należy wnieść wadium w wysokości 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).
 14. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński (pokój Nr 1) ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9.
 15. Termin składania ofert  – 27.07.2009r. do godz. 10:00.
 16. Termin otwarcia ofert – 27.07.2009r. o godz. 11:00 nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój Nr 1).

  Burmistrz Miasta i Gminy
  Krzysztof Chodubski

Ogłoszenie ukazało się na portalu UZP pod numerem 99843-2009, data zamieszczenia 25.06.2009 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-06-25
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-06-25 15:10
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-25 15:11

„Przebudowa istniejącego budynku kotłowni na budynek użyteczności publicznej – świetlicą wiejską wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianą sposobu użytkowania w Dębieńcu gmina Radzyń Chełmiński.” - komunikat do specyfikacji

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-07-17 13:39
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-17 13:41

OGŁOSZENIE 

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
woj. Kujawsko – Pomorskie
reprezentowana przez
Burmistrza Miasta i Gminy
tel./fax (056) 6886087

na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
ogłasza

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, województwo kujawsko – pomorskie,   ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, tel. (056) 688-60-01 zgodnie z art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony p/n „Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą w Radzyniu Chełmińskim ul. Tysiąclecia” o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 15.07.2009r. do dnia 30.09.2009r.
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój (Nr 5) lub pobrać ze strony internetowej: www.bip.radzynchelminski.pl
 3. Upoważniony do kontaktu z oferentami w zakresie przedmiotu zamówienia Pan Andrzej Faltynowski tel. (056) 6886001 wew. 33 oraz w zakresie procedury zamówień publicznych Pani Maria Tylus  tel. (056) 6886001 wew. 39 w godz. 8:00  - 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
 4. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena – 100%.
 5. Termin związania ofertą - 30 dni. 
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 10. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
 11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, które ponoszą Wykonawcy.
 12. W postępowaniu o udziale zamówienia mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniającej warunki zawarte w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki określone w SIWZ tj. Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, a także wykonawcy ci występujący wspólnie (spółka cywilna i konsorcjum), spełniający warunki określone w ustawie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy:
  posiadający uprawienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zadania;
  znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  wniosą wadium w wymaganymi terminie, wysokości i formie;
  wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną stanowiącą przedmiot zamówienia o wielkości nie mniejszej niż zakres zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

  Uwaga:
  Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków lub stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.

 13. Do dnia 15.06.2009r. do godz. 10:00 należy wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 14. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński (pokój Nr 1) ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9.
 15. Termin składania ofert – 15.06.2009r. do godz. 10:00.
 16. Termin otwarcia ofert – 15.06.2009r. o godz. 11:00 nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy (pokój Nr 1)


Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

Ogłoszenie ukazało się na portalu UZP pod numerem 78621 - 2009; data zamieszczenia: 21.05.2009

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-05-21
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-05-21 15:22
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-21 15:24

Przetarg nieograniczony :,, Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą w Radzyniu Chełmińskim ul. Tysiąclecia,,

Komunikat dotyczący wyjaśnienia do specyfikacji

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 223 , poz. 1655 z późn. zm.), Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że w dniu 04.06.2009r. wpłynęło pismo z zapytaniem dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą w Radzyniu Chełmińskim ul. Tysiąclecia,,.


Pismo zawierało następujące pytania:

 1. Jakie należy dostarczyć dokumenty dotyczące trawy naturalnej (Inwestor powołuje się na normę DIN 18035) .
 2. W specyfikacji Technicznej pkt 1.8. Nawierzchnia boiska z trawy naturalnej Inwestor wymaga wybudowania boiska zgodnie z wytycznymi PZPN oraz z normą DIN 18035 w związku z powyższym proszę o określenie:

a) jaka ma być przepuszczalność warstwy nośnej trawy.

b) wykonawca robót nie ma w swoim zakresie wykonania projektu w związku z powyższym proszę o określenie składu warstwy nośnej trawy(mieszanki),

c) jaki ma być skład substancji do akumulowania wody i do magazynowania substancji odżywczych,

 1. W specyfikacji Technicznej pkt 1.8.1 Nawierzchnia płyty boiska wykonana z następujących warstw:

a) warstwa nośna trawnika gr. 20cm. Jakie mają być proporcje ziemi darniowej i wypłukanego piasku,

b) czy Inwestor podtrzymuje wykonanie warstwy odsączającej gr 15 cm z tak grubego materiału (żwir 31,5 – 63mm)

c) jakie wymagania ma spełniać grunt budowlany (plant) pod budowę płyty boiska,

       4. Czy Inwestor posiada normę DIN 18035 , na którą powołuje się w materiałach  przetargowych, . Jeżeli dysponuje , to proszę o jej udostępnienie lub wskazanie żródła jej pozyskania.


Odpowiedzi.


Ad.1. Należy dostarczyć Świadectwo mieszanki nasion traw wydane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Przyrody.

Ad 2.

Lit.a) Przepuszczalność warstwy nośnej trawy powinna wynosić od 6 do 7 cm . na godzinę.
Lit. b) Skład warstwy nośnej trawy(mieszanki) :

 • Życica Trwała 40 – 60%,

 • Wiechlina Łąkowa 30 – 30%

 • Kostrzewa Trzcinowa lub Kostrzewa Czerwona 10 – 20%.

Lit. c) Skład substancji do akumulowania wody i magazynowania substancji odżywczych – substancja organiczna, torf, powinna wynosić maksymalnie do 4% .

Ad.3.
Lit. a) Warstwa nośna trawnika gr. 20cm winna składać się z :

 • piasek 70%

 • torf i ziemia 30%

Lit. b) Należy przyjąć warstwę odsączającą gr. 15 cm ze żwiru frakcji od 2 do 4mm.,
Lit.c) Wymagania dotyczące gruntu budowlanego (plant) :

 • przyjmuje się dokładność plantu do 2 cm na 100m,

 • współczynnik zagęszczenia powinien wynosić 0,96.


Ad. 4. Norma DIN jest ogólnodostępna w opracowaniach dostępnych na portalach internetowych.

Dodano od Inwestora:

- Spadki na boisku nie powinny przekraczać 0,4%.

 

Opracował: 
Andrzej Faltynowski     
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

                           

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Faltynowski
  data wytworzenia: 2009-06-05
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-06-05 14:24
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-05 14:25

Przetarg nieograniczony :,, Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą w Radzyniu Chełmińskim ul. Tysiąclecia,,

Komunikat dotyczący wyjaśnień do specyfikacji.      

Wyjaśnienie do komunikatu dotyczącego wyjaśnień do specyfikacji na zadanie pn. ,, Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą w Radzyniu Chełmińskim ul. Tysiąclecia,, z dnia 05.06.2009r.,  Ad1 odpowiedzi na zapytanie otrzymuje brzmienie:

Odpowiedź:

ad1)  Należy dołączyć do oferty Świadectwo mieszanki nasion traw wydane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Przyrody albo od jednostki upoważnionej do wydawania świadectw lub dołączyć do oferty oświadczenie , że takie świadectwo zostanie dostarczone Inwestorowi przed wysiewem mieszanek.

Opracował:
Andrzej Faltynowski
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Faltynowski
  data wytworzenia: 2009-06-08
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-06-08 12:30
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-08 12:31

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Gmina Miasto i Gmina
Radzyń Chełmiński
ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
reprezentowana przez
Burmistrza Miasta i Gminy
tel./fax  (056)  6886087
Wspólny słownik zamówień (CPV) 14.21.00.00 - 6

ogłasza przetarg nieograniczony

na udzielenie zamówienia publicznego powyżej 14.000 EURO a poniżej wartości ustalonej  na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) na zadanie:

„Dostawa w roku 2009 kamienia z Piechcina w ilości około 2.800 ton granulacji od 0 – 31,5 mm i szlaki w ilości około 1.000 ton na modernizację dróg gminnych na terenie gminy.”

 1.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych oraz odstępuje od wymogu wniesienia wadium.
 2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania, które ponoszą wykonawcy.
 5. Termin wykonania zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 31 pażdziernika 2009r.
 6. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (100%).
 7. Adres strony internetowej, na której znajduje się SIWZ – bip.radzynchelminski.pl
  Formularz „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” w formie papierowej dostępny w siedzibie Zamawiającego – pokój Nr 1 w godz. 7:15 – 15:15 sekretariat.
 8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 9. Uprawnionym do kontaktu z oferentami ze strony Gminy w zakresie dostawy  jest Pan Andrzej Góral tel. (056) 6886087 wew. 58 kom. 668377407,  w zakresie ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest Pani Maria Tylus tel. (056) 6886087 wew. 39 (pokój Nr 14).
 10. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy  w  Radzyniu Chełmińskim do dnia 30.03.2009r. do godz.9:00.
 11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2009r. o godz.9:30.
 12. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami) oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Radzyń Chełmiński, dnia 16.03.2009r.


Ogłoszenie ukazało się na portalu UZP pod numerem 64140 - 2009 dnia 16.03.2009 roku

drukuj (OGŁOSZENIE O PRZETARGU)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-03-16
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-03-16 14:34
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-18 08:57

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-03-16 14:39

OGŁOSZENIE 


Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński
woj. Kujawsko – Pomorskie
reprezentowana przez
Burmistrza Miasta i Gminy
tel./fax (056) 6886087

na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

ogłasza

przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego p/n Przebudowa drogi gminnej Nr 041812C – ul. Sady w Radzyniu Chełmińskim o długości 480,46 mb i o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.05.2009r. do dnia 30.10.2009r.
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój Nr 5 lub pobrać ze strony internetowej: www.bip.radzynchelminski.pl
   
 3. Upoważniony do kontaktu z oferentami jest:
  Pan Andrzej Faltynowski – w zakresie dot. przedmiotu zamówienia, tel. (056) 6886001 wew. 33 oraz Pani Maria Tylus – w zakresie procedury zamówień publicznych, tel. (056) 6886001 wew. 39 w godz. 8:00  - 15:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
   
 4. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena – 100%.
   
 5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
   
 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
   
 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
   
 8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
   
 9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
   
 10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, które ponoszą Wykonawcy.
   
 11. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki określone w SIWZ tj.
  Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, a także wykonawcy ci występujący wspólnie (spółka cywilna i konsorcjum), spełniający warunki określone w ustawie. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
  - posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  - posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zadania;
  - znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  - wniosą wadium w wymaganym terminie, wysokości i formie;
  - wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną stanowiącą przedmiot zamówienia o długości nie mniejszej niż zakres zamówienia, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Za robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia uznana będzie robota polegająca na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej.

  Uwaga:
  Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, który nie spełnia wymaganych warunków lub stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje istotne dla prowadzonego postępowania są nieprawdziwe.
   
 12. Wadium wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
   
 13. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, pokój Nr 1 (Sekretariat).
   
 14. Termin składania ofert upływa dnia 13 marca 2009r. o godz. 14:00.
  (zmieniono dnia: 05.03.2009)
   
 15. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (salka konferencyjna) w dniu 13 marca 2009r. o godz. 14:30.
  (zmieniono dnia: 05.03.2009)

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski


Ogłoszenie ukazało się na portalu UZP pod numerem 37591 - 2009 dnia 13.02.2009 roku

Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia ukazało sięna portalu UZP pod numerem 46197 - 2009 dnia 05.03.2009 roku


 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-02-13
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-02-13 13:30
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-05 14:25

Komunikat do zmian w specyfikacji

Komunikat dotyczący zmian w specyfikacji dotyczącej "Przebudowy drogi gminnej nr 041812C - ul. Sady w Radzyniu Chełmińskim"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-03-05
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-03-05 14:36

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-03-05 14:36

Komunikat dotyczący uzupełnienia i uściślenia udzielonych odpowiedzi zawartych w Komunikacie zmian z dnia 05.03.2009r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-03-09
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-03-09 14:40

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-03-09 15:01

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

                      Burmistrz Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego, województwo kujawsko-pomorskie, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, tel. (0-56) 6886001 zgodnie z art. 40 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie zamówienia publicznego p.n. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sady – Tysiąclecia w Radzyniu Chełmińskim” o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2009r.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 8 lub ze strony internetowej: www.bip.radzynchelminski.pl

Upoważniony do kontaktu z oferentami: Jan Kunicki i Piotr Kozłowski, tel. (0-56) 6886001 wew. 36 w godz. 8 00 – 15 00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pokój Nr 8.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński.

Termin składania ofert upływa dnia 17 lutego 2009 r., do godz. 10 00.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński – pokój Nr 1, w dniu 17 lutego 2009r. o godz. 11 00.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

Wadium - 2.634,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset trzydzieści cztery zł 00/100).

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Kryteria wyboru ofert - cena 100 %

                                              Burmistrz Miasta i Gminy

w Radzyniu Chełmińskim
 

Krzysztof Chodubski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-01-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2009-01-21 13:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-21 14:47

W Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie ukazało się dnia 21.01.2009 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-01-21
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-02-06 13:37

Komunikat do specyfikacji

Komunikat dotyczy wyjaśnienia do specyfikacji na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sady – Tysiąclecia w Radzyniu Chełmińskim”.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21088
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-22 13:43:48