Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

konsultacje dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza konsultacje dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok "

 1. Przedmiot konsultacji
  Przedmiotem konsultacji jest projekt „
  Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok ".

 2. Cel konsultacji
  Celem konsultacji jest poznanie stanowiska, uwag i opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie projektu „
  Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok ".

 3. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
  Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 02 listopada 2021r. do 16 listopada 2021r.

 4. Forma konsultacji
  Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnych opinii lub uwag do ww projektu sporządzonych na druku:
  Formularz konsultacji do projektu Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok ".

Formularz konsultacji jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, w pok. Nr 7, na stronie internetowej www.radzynchelminski.eu oraz bip.radzynchelminski.pl

Formularz konsultacji należy dostarczyć:

 1. w formie elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu
 2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński z dopiskiem: Uwagi do Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.
 3. osobiście - poprzez złożenie pisma na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9.

 

drukuj (konsultacje dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-10-22 14:39

załączniki do konsultacji

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-10-22 14:44

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 14 października 2021r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego:

Rodzaj zadania publicznego: Rewitalizacja

Tytuł zadania publicznego: Rewitalizacja kontaktów społecznych w Zielnowie i Czeczewie.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński, Szumiłowo 13, 87 – 220 Radzyń Chełmiński

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 25 października 2021r. na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu

Informacji udziela Agnieszka Stempska tel. 56 6886 087 wew. 135

drukuj (Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-10-19 10:34

Oferta realizacji zadania publicznego

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-10-19 10:16

Sprawozdanie burmistrza z realizacji programu wspołpracy z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński za 2020 rok.

Na podstawie: art.5a. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020. 1057 z późn zm. ).Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w 2020r. miała charakter finansowy oraz pozafinansowy.

 1. WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM

Współpraca o charakterze finansowym Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020r. polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie ich wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.

Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego w trybie pożytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na zadania realizowane w 2020 r. ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert.. Na zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert w tzw. trybie uproszczonym wpłynęły trzy oferty, z czego zrealizowano dwa.

Łączna kwota udzielonego wsparcia, to 147.500,00 zł.

 

 1. OTWARTE KONKURSY OFERT

Na podstawie art. 13, w związku z art.4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2020r. ogłosił 1 otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Na wsparcie w 2020r. zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów”.

Na powyższe zadanie wpłynęła 1 kompletna i formalnie poprawna oferta złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, Zakrzewo 10/2, 87-220 Radzyń Chełmiński. Komisja Konkursowa powołana na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 16/2020, z dnia 26 lutego.2020r. pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę stwierdzając, że Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” - daje gwarancję prawidłowego wykonania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w mieście i gminie Radzyń Chełmiński.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wyniosła: 140.000,00 zł. Umowa została zawarta w dniu 12 marca.2020r. Zadanie zostało wykonane i rozliczone prawidłowo.

 1. TRYB UPROSZCZONY, TZW, „MAŁE GRANTY”

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mają prawo złożyć ofertę na realizację zadania publicznego na warunkach określonych w ustawie.

W 2020r. dotację w trybie uproszczonym otrzymały:

a) Koło Gospodyń Wiejskich „Rywałdzianki” Rywałd 46, 87 – 220 Radzyń Chełmiński, które realizowało w ramach umowy o powierzenie zadanie publiczne pn. „ Spotkanie integracyjne i konferencja dla kobiet z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński”. W ramach zadania w świetlicy Wiejskiej w Rywałdzie odbyło się spotkanie dla kobiet z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, celem którego był m.in. wzrost świadomości w zakresie tworzenia grup nieformalnych i rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich, zjednoczenie środowiska kobiet z terenu naszej gminy, uhonorowanie kwiatami wieloletnich lokalnych działaczek w zakresie integracji lokalnego środowiska.

Wartość udzielonej dotacji to 2.500 zł.

Zadanie zostało wykonane i rozliczone prawidłowo.

b) „ Stowarzyszenie Aktywna Wieś Słup” Słup 3, 86 – 330 Mełno, które realizowało w ramach umowy powierzenie zadanie publiczne pn. „Zaszczep się tradycją”. Wydarzenie realizowane było w ramach ogólnokrajowego projektu ETNO 2020, pierwszy etap odbył się w Radzyniu Chełmińskim 18 lipca 2020r. na zamku. Impreza miała charakter kulturalny, polegała m..in. na degustacji lokalnych potraw, konkursach, warsztatach ceramicznych, pokazach rycerskich , pokazach ogni typu fireshow, nauce „Poloneza”, występie zespołu Disco Polo.

Wartość udzielonej dotacji to 5.000 zł.

Zadanie zostało wykonane i rozliczone prawidłowo.

II WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM

Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywała się w postaci:

 1. Konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

 2. Wspierania o charakterze doradczym w szczególności na zasadzie udzielania pomocy merytorycznej i technicznej przy sporządzaniu wniosków o dotację, informowaniu o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

 3. Pomocy w nawiązywaniu kontaktów, współpracy podmiotów w skali regionalnej i ponadregionalnej.

 4. Przekazywania informacji organizacjom pozarządowym o planowanych szkoleniach, konkursach organizowanych przez różne instytucje.

drukuj (Sprawozdanie burmistrza z realizacji programu wspołpracy z organizacjami pozarządowymi)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-05-28 11:07

ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs - Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego, na podstawie art. 13, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXII/194/20 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi   w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  na 2021 rok „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego ”. 

Na powyższe zadanie wpłynęła jedna kompletna i formalnie poprawna oferta, złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, Zakrzewo 10/2,87-220 Radzyń Chełmiński.

Komisja konkursowa powołana na podstawie Zarządzenia Nr 17/2021 Burmistrza Miasta i  Gminy Radzyń Chełmiński z  dnia 10 marca 2021r. pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę stwierdzając, że Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, Zakrzewo 10/2, 87-220 Radzyń Chełmiński daje gwarancję prawidłowego wykonania zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej pn.:„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego”. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi  112.000,00zł.

 

drukuj (ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-03-31 08:22

Zarządzenie nr 25/2021 z dnia 31 marca 2021r.

Zarządzenie Nr 25/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

z dnia 31 marca 2021r.

 

 

w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji dla podmiotu uczestniczącego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej pn.

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego”.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz.1057, z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XXII/194/20 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

Udziela się dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego” Stowarzyszeniu Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, Zakrzewo 10/2, 87-220 Radzyń Chełmiński w wysokości 112.000,00zł.

§ 2

Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa o realizację zadania publicznego zawarta między Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński a Stowarzyszeniem Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, Zakrzewo 10/2, 87-220 Radzyń Chełmiński.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj (Zarządzenie nr 25/2021 z dnia 31 marca 2021r.)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-03-31 08:23

Bur­mistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza otwarty kon­kurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu wsparcie w 2021r. realizacji zadania: “Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego”.

drukuj (Bur­mistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza otwarty kon­kurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu wsparcie w 2021r. realizacji zadania: “Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego”.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2021-02-22
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-02-22 11:31

Sprawozdanie burmistrza

W związku z zakończonymi konsultacjami dotyczącymi  „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”,

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński sporządził sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, które przedłożył Przewodniczącemu Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.

 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

z przeprowadzonych konsultacji w sprawie:

 

Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Zarządzeniem nr 88/2020 z dnia 9 października 2020r. zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w okresie od 17 października 2020r. do 31 października 2020r., na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji było poznanie stanowiska, uwag i opinii dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021”.

Obowiązek konsultacji Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi został spełniony poprzez:

 1. przesłanie 09.10.2020r. wszystkim działającym na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu niniejszej uchwały wraz z formularzem konsultacji do uzupełnienia,

 2. zamieszczenie informacji o konsultacjach społecznych na stronie internetowej Urzędu www.radzynchelminski.eu oraz na BIP Radzynia Chełmińskiego www.bipradzynchelminski.eu oraz tablicy Urzędu.

Organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoje uwagi i opinie do Rocznego Programu współpracy:

 1. w formie elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu

 2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński z dopiskiem Uwagi do Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

 3. osobiście - poprzez złożenie pisma na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9.

Organizacjew w/w terminie nie wniosły żadnych uwag do w/w programu.

W związku z powyższym nawiązując do Art. 5a ust 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który mówi - cytuję; „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.” Projekt uchwały przekazuję pod obrady Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.

drukuj (Sprawozdanie burmistrza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2020-11-02
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-11-02 15:06
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 15:07

Roczny program współpracy

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza konsultacje dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2021 rok "

 1. Przedmiot konsultacji
  Przedmiotem konsultacji jest projekt „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok ".
 2. Cel konsultacji
  Celem konsultacji jest poznanie stanowiska, uwag i opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność pożytku publicznego  na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok ".
 3. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
  Konsultacje zostaną przeprowadzone  w dniach 17 – 31 październik 2020r.
 4. Forma konsultacji
  Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnych opinii lub uwag do ww projektu sporządzonych na druku: Formularz konsultacji do projektu „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2021 rok ".
  Formularz konsultacji jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w pok. Nr 7, na stronie internetowej www.radzynchelminski.eu oraz bip.radzynchelminski.pl

Formularz konsultacji należy dostarczyć:

 1. w formie elektronicznej  na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu 
 2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński,  Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński z dopiskiem:  Uwagi do Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.
 3. osobiście - poprzez złożenie pisma na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9.

 

drukuj (Roczny program współpracy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2020-10-09
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-10-09 12:40
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-09 12:38

Roczny program współpracy - załączniki

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-10-09 13:17

Zaszczep się tradycją - festyn

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w ramach współpracy z OPP powierzyła Stowarzyszeniu Aktywna Wieś Słup, Słup 3 , 83 – 330 Mełno realizację zadania publicznego pod nazwą:

Zaszczep się tradycją” Festyn

Koszt realizacji zadania – 5.000,00 zł.

Z zastrzeżeniem organizacji ww festynu po dniu 17 lipca 2020r.

drukuj (Zaszczep się tradycją - festyn)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-07-15 15:07

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 3 lipca 2020r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nazwa oferenta: „ Stowarzyszenie Aktywna Wieś Słup”, Słup 3, 86 – 330 Mełno

Nazwa zadania: „ Zaszczep się tradycją” Festyn

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 10 lipca 2020r. na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu

Informacji udziela Agnieszka Stempska tel. 56 6886 087 wew. 135

drukuj (Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-07-03 10:05

Załaczniki do ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2020-07-03 10:08
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2020-07-03 10:08

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-07-03 10:05

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 14 lutego 2020r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nazwa oferenta: Koło Gospodyń Wiejskich „Rywałdzianki” w Rywałdzie, Rywałd 46, 87-220 Rywałd
Nazwa zadania:  Spotkanie integracyjne i konferencja dla kobiet z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 24 lutego 2020r. na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu
Informacji udziela Agnieszka Stempska tel. 56 6886 087 wew. 135

drukuj (Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2020-02-14
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-02-14 13:46
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-14 13:36

Załączniki do ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2020-02-14 13:46
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2020-02-14 13:46
  • zmodyfikował: Damian Grubich
   ostatnia modyfikacja: 2020-02-14 14:07

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-02-14 13:46

Informacja

Bur­mistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza otwarty kon­kurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu wsparcie w 2020r.  realizacji zadania: Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-02-07 13:23

załączone pliki

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2020-02-07 13:22
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2020-02-07 13:22

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-02-07 13:23

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs - Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego, na podstawie art. 13, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały nr XIV/115/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie „Programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” pn.:

„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów”.


Na powyższe zadanie wpłynęła jedna kompletna i formalnie poprawna oferta, złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, Zakrzewo 10/2, 87-220 Radzyń Chełmiński.


Komisja konkursowa powołana na podstawie Zarządzenia Nr 16/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 26 lutego 2020r. pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę stwierdzając, że Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „

Radzynianka”, Zakrzewo 10/2, 87-220 Radzyń Chełmiński daje gwarancję prawidłowego wykonania zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej pn.:

„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów”.


Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi 140.000,00zł.

 

drukuj (Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-03-10 11:38

załącznik do ogłoszenia o wyniku postępowania konkursowego

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-03-10 11:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1379
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-22 14:45