Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Powierzenie realizacji zadania publicznego

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w ramach współpracy z OPP powierzyła realizację zadania publicznego pn.:

„Zakup sprzętu sportowego oraz banerów reklamowych dla Fundacji Marcina Zawady”
Fundacji Marcina Zawady,  ul. Nauczycielska 18/12, 86 – 300 Grudziądz

Koszt realizacji zadania  9.295,00 zł

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Krzysztof Chodubski

drukuj (Powierzenie realizacji zadania publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2024-02-02
 • opublikował: Sylwia Liszaj
  data publikacji: 2024-02-02 12:05
 • zmodyfikował: Sylwia Liszaj
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-02 12:07

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2024r. zadania publicznego pn.: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej”

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2024-01-25 13:06

uproszczona oferta zadania publicznego

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2024-01-08 10:15

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

KD. 523.3.2023.AS.

 

Jan Michaliszyn

Przewodniczący Rady Miejskiej

Radzynia Chełmińskiego

 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

z przeprowadzonych konsultacji w sprawie:

Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok".

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Zarządzeniem nr 81/2023 z dnia 06 października 2023r. zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w okresie od 18 października 2023r. do 06 listopada 2023r., na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji było poznanie stanowiska, uwag i opinii dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024”.

Obowiązek konsultacji Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi został spełniony poprzez:

 1. przesłanie wszystkim działającym na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu niniejszej uchwały wraz z formularzem konsultacji do uzupełnienia,

 2. zamieszczenie informacji o konsultacjach społecznych na stronie internetowej Urzędu www.radzynchelminski.eu oraz na BIP Radzynia Chełmińskiego www.bipradzynchelminski.eu oraz tablicy Urzędu.

Organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoje uwagi i opinie do Rocznego Programu współpracy:

 1. w formie elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu

 2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński z dopiskiem Uwagi do Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.

 3. osobiście - poprzez złożenie pisma na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9.

Organizacje w w/w terminie nie wniosły żadnych uwag do w/w programu.

W związku z powyższym nawiązując do art. 5a ust 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który mówi - cytuję; „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.” Projekt uchwały przekazuję pod obrady Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.

drukuj (Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2023-11-07
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-11-07 14:48

konsultacje dotyczące projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza konsultacje dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok "

 1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok ".

 1. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska, uwag i opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok ".

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 18 października 2023r. do 06 listopada 2023r.

 1. Forma konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnych opinii lub uwag do ww projektu sporządzonych na druku: Formularz konsultacji do projektu Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok ".

Formularz konsultacji jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, w pok. Nr 7, na stronie internetowej www.radzynchelminski.eu oraz bip.radzynchelminski.pl

Formularz konsultacji należy dostarczyć:

1) w formie elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

z dopiskiem: Uwagi do Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.

3) osobiście - poprzez złożenie pisma na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2023-10-06
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-10-06 11:33
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-06 11:34

konsultacje dotyczące projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi - załączniki

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-10-06 11:35

Powierzenie realizacji zadania publicznego

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w ramach współpracy z OPP powierzyła realizację zadania publicznego pn.:

Organizacja obozu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej” Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzyniu Chełmińskim.

Koszt realizacji zadania 6.900,00 zł.

drukuj (Powierzenie realizacji zadania publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2023-07-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-07-27 12:32

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 6 lipca 2023r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571) na realizację zadania publicznego:

Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Tytuł zadania publicznego: Organizacja obozu dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Nazwa oferenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Radzyniu Chełmińskim

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 14 lipca 2023r. na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu

Informacji udziela Agnieszka Stempska tel. 56 6886 087 wew. 135

drukuj (Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca burmistrza
  data wytworzenia: 2023-07-07
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-07-07 09:00

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag - pliki

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2023-07-07 09:00
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2023-07-07 09:00

Metryka

 • data wytworzenia: 2023-07-07
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-07-07 09:00

sprawozdanie burmistrzaa z realizacji programu współpracy z organizacjami porzarządowymi....

Na podstawie art. 5a. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571), w nawiązaniu do Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok przedkładam sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku.

Współpraca z ww organizacjami w 2022 roku miała charakter finansowy oraz poza finansowy.

 

1. WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM

Współpraca o charakterze finansowym Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022r. polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie ich wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.

Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego w trybie pożytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na zadania realizowane w 2022 r. ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert.. Na zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert w tzw. trybie uproszczonym wpłynęło pięć ofert, z czego cztery zostały zrealizowane.

Łączna kwota udzielonego wsparcia, wynikająca z umów to 134.975,00 zł, z czego jako niewykorzystaną dotację zwrócono kwotę 0,06 zł.

 

1.1 OTWARTE KONKURSY OFERT

Na podstawie art. 13, w związku z art. 4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2022r. ogłosił jeden otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie w 2022r. zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego”.

Na powyższe zadanie wpłynęła 1 kompletna i formalnie poprawna oferta złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, Zakrzewo 10/2, 87-220 Radzyń Chełmiński. Komisja Konkursowa powołana na podstawie Zarządzenia Nr 21/2022 Burmistrza Miasta i Gminy, z dnia 07 marca 2022r. pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę stwierdzając, że Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” - daje gwarancję prawidłowego wykonania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w mieście i gminie Radzyń Chełmiński.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wyniosła: 122.000,00 zł. Umowa została zawarta w dniu 16 marca 2022r.

Zadanie zostało wykonane i rozliczone prawidłowo.

1.2, TRYB UPROSZCZONY, TZW. „MAŁE GRANTY”

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mają prawo złożyć ofertę na realizację zadania publicznego na warunkach określonych w ustawie.

W 2022r. dotację w trybie uproszczonym otrzymały:

a) Stowarzyszenie Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do „Garage”, 86 – 302 Mały Rudnik 35A, które realizowało w ramach umowy o powierzenie zadanie publiczne pn. „ Szkolenie Federacji IMAF Polska”. W ramach zadania zrealizowano wyjazd młodzieży na Kongres Federacji IMAF Polska wraz z wyżywieniem. Środki z dotacji zostały wykorzystane na przewóz autokarem, udział w szkoleniu i wyżywienie.

Wartość udzielonej dotacji to 2.000,00zł.

Zadanie zostało wykonane i rozliczone prawidłowo.

b) Stowarzyszenie Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do „Garage”, 86 – 302 Mały Rudnik 35A, które realizowało w ramach umowy o powierzenie zadanie publiczne pn. „Wyjazd do Ostrowa Wielkopolskiego na turniej Karate Federacji Shotokan Goshindo Institute (SGI) Poland zorganizowany z okazji Dnia Dziecka”. W ramach zadania zrealizowano wyjazd dzieci i młodzieży do Ostrowa Wielkopolskiego na turniej karate. Środki z dotacji zostały wykorzystane na przewóz autokarem.

Wartość udzielonej dotacji to 1.800,00zł.

Zadanie zostało wykonane i rozliczone prawidłowo.

c) Koło Gospodyń Wiejskich w Radzyniu Chełmińskim „Słowianki z klasą” , ul. Tysiąclecia 17, 87220 Radzyń Chełmiński, które realizowało w ramach umowy o powierzenie zadanie publiczne pn. WARSZATY – Rozwój kobiecy poprzez tradycję. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia warsztatowe cyt. „tematycznie związane z odtworzeniem zapomnianych lub mało znanych praktyk naszych przodków”. Środki z dotacji zostały wykorzystane na warsztaty biżuterii artystycznej i relaksacyjne oraz artykuły żywnościowe.

Wartość udzielonej dotacji to 1.375,00zł.

Zadanie zostało wykonane prawidłowo. W związku z niewykorzystaniem całej kwoty przekazanej dotacji, Koło Gospodyń Wiejskich „Słowianki z klasą” zwróciło środki w wysokości 0,06 zł.

d) Stowarzyszenie Dzieło Parafii, ul. Dąbrowskich 33, 87 – 220 Radzyń Chełmiński, które realizowało w ramach umowy o powierzenie zadanie publiczne pn. Przygotowanie i organizacja koncertu niepodległościowego „Tobie Polsko”. Środki z dotacji zostały wykorzystane na honorarium dla artystów za wykonanie koncertu.

Wartość udzielonej dotacji to 7.800,00zł.

Zadanie zostało wykonane i rozliczone prawidłowo.

2. WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZA FINANSOWYM

 

Współpraca o charakterze poza finansowym odbywała się w postaci:

2.1. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności, w tym informowania organizacji pozarządowych o zadaniach publicznych, które będą realizowane w ramach programu;

 

2.2. konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok;

2.3. uczestnictwa osoby wskazanej przez organizację w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert;

2.4. wspierania o charakterze doradczym w szczególności na zasadzie udzielania pomocy merytorycznej i technicznej przy sporządzaniu wniosków o dotację, informowaniu o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych;

2.5. pomocy w nawiązywaniu kontaktów, współpracy podmiotów w skali regionalnej i ponadregionalnej;

2.6. przekazywania informacji organizacjom pozarządowym o planowanych szkoleniach, konkursach organizowanych przez różne instytucje.

drukuj (sprawozdanie burmistrzaa z realizacji programu współpracy z organizacjami porzarządowymi....)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2023-04-24
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-04-24 11:12

Wynik postępowania konkursowego na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs - Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego, na podstawie art. 13, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLVII/369/22 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok pn.

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego ”.

Na powyższe zadanie wpłynęły dwie formalnie poprawne oferty.

Komisja konkursowa powołana na podstawie Zarządzenia Nr 22/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 6 marca 2023r. pozytywnie zaopiniowała ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, Zakrzewo 10/2, 87-220 Radzyń Chełmiński, stwierdzając, że daje ono gwarancję prawidłowego wykonania zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej pn.:

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego”.

Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim Zarządzeniem 28/2023 z dnia 21 marca 2023r.

udzielił dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego” w.w. Stowarzyszeniu w wysokości 125.000,00zł.

drukuj (Wynik postępowania konkursowego na organizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2023-03-22
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-03-22 10:23

powierzenie realizacji zadania publicznego

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w ramach współpracy z OPP powierzyła realizację zadania publicznego pn.:

Zakup odzieży sportowej dla Stowarzyszenia Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do „Garage” sekcja Radzyń Chełmiński

Stowarzyszeniu Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do „Garage”, ul. Tulipanowa 38, 86 – 302 Mały Rudnik

Koszt realizacji zadania 4.000,00 zł

drukuj (powierzenie realizacji zadania publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2023-03-03
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-03-03 12:18

Bur­mistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza otwarty kon­kurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu wsparcie w 2023r. realizacji zadania: “Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego”.

drukuj (Bur­mistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza otwarty kon­kurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu wsparcie w 2023r. realizacji zadania: “Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego”.)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-02-09 10:08

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Oferta z dnia 6 lutego 2023r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego:

Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego: Zakup odzieży sportowej dla Stowarzyszenia Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do „Garage” sekcja Radzyń Chełmiński

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do „Garage”, ul. Tulipanowa 38, 86 – 302 Mały Rudnik

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 15 lutego 2023r. na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu

Informacji udziela Agnieszka Stempska tel. 56 6886 087 wew. 135

drukuj (Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Stempska
  data wytworzenia: 2023-02-08
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-02-08 13:14

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2023-02-08 13:16
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2023-02-08 13:16

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2023-02-08 13:15

Sprawozdanie burmistrza z przeprowadzonych konsultacji

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

z przeprowadzonych konsultacji w sprawie:

Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok".

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Zarządzeniem nr 95/2022 z dnia 25 października 2022r. zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w okresie od 4 listopada 2022r. do 20 listopada 2022r., na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji było poznanie stanowiska, uwag i opinii dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023”.

Obowiązek konsultacji Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi został spełniony poprzez:

 1. przesłanie wszystkim działającym na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu niniejszej uchwały wraz z formularzem konsultacji do uzupełnienia,

 2. zamieszczenie informacji o konsultacjach społecznych na stronie internetowej Urzędu www.radzynchelminski.eu oraz na BIP Radzynia Chełmińskiego www.bipradzynchelminski.eu oraz tablicy Urzędu.

Organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoje uwagi i opinie do Rocznego Programu współpracy:

 1. w formie elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu

 2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński z dopiskiem Uwagi do Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.

 3. osobiście - poprzez złożenie pisma na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9.

Organizacje w w/w terminie nie wniosły żadnych uwag do w/w programu.

W związku z powyższym nawiązując do art. 5a ust 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który mówi - cytuję; „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.” Projekt uchwały przekazuję pod obrady Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.drukuj (Sprawozdanie burmistrza z przeprowadzonych konsultacji)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-11-22
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-11-22 12:28

Powierzenie realizacji zadania publicznego

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w ramach współpracy z OPP powierzyła realizację zadania publicznego pn.: Przygotowanie i organizacja koncertu niepodległościowego „ Tobie PolskoStowarzyszeniu Dzieło Parafii z siedzibą w Radzyniu Chełmińskim.

Koszt realizacji zadania 7.800,00 z

drukuj (Powierzenie realizacji zadania publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-11-07
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-11-07 11:51

Roczny program współpracy

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza konsultacje dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok "

 1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok ".

 1. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska, uwag i opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok ".

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 04 listopada 2022r. do 20 listopada 2022r.

 1. Forma konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnych opinii lub uwag do ww projektu sporządzonych na druku: Formularz konsultacji do projektu Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok ".

Formularz konsultacji jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, w pok. Nr 7, na stronie internetowej www.radzynchelminski.eu oraz bip.radzynchelminski.pl

Formularz konsultacji należy dostarczyć:

1) w formie elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński z dopiskiem: Uwagi do Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.

3) osobiście - poprzez złożenie pisma na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9.

drukuj (Roczny program współpracy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-10-26
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-10-26 14:38

Roczny program współpracy - pliki

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-10-26 14:38

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym
(tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 18 października 2022r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego:

Rodzaj zadania publicznego: Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Tytuł zadania publicznego: Przygotowanie i organizacja koncertu niepodległościowego „ Tobie Polsko”
Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Dzieło Parafii, ul. Dąbrowskich 33 Radzyń Chełmiński

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 28 października 2022r. na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu
Informacji udziela Agnieszka Stempska tel. 56 6886 087 wew. 135

drukuj (Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-10-21
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-10-21 11:24

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym - załączniki

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-10-21 11:26
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-10-21 11:26

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-10-21 11:25

INFORMACJA

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w ramach współpracy z OPP powierzyła realizację zadania  publicznego  pn. „WARSZTATY – Rozwój kobiecy poprzez  tradycję”  Kołu Gospodyń Wiejskich w Radzyniu Chełmińskim „Słowianki z klasą” .

Koszt realizacji zadania  1.375,00 zł                                                                                                                      

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

drukuj (INFORMACJA)

Metryka

 • opublikował: Gabriela Erdmańska
  data publikacji: 2022-05-30 14:49

INFORMACJA

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w ramach współpracy z OPP powierzyła realizację zadania  publicznego pn.

„Wyjazd do Ostrowa Wielkopolskiego na turniej Karate Federacji Shotokan Goshindo Institute (SGI) Poland zorganizowany z okazji Dnia Dziecka” Stowarzyszeniu Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do „Garage”

Koszt realizacji zadania  1.800,00 zł                                                                                                                                

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

 

drukuj (INFORMACJA)

Metryka

 • opublikował: Gabriela Erdmańska
  data publikacji: 2022-05-30 14:44
 • zmodyfikował: Gabriela Erdmańska
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-30 14:45

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert) Oferta z dnia 13 maja 2022r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego: Rodzaj zadania publicznego: Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Tytuł zadania publicznego: WARSZTATY – rozwój kobiecy poprzez tradycję Nazwa oferenta: Koło Gospodyń Wiejskich w Radzyniu Chełmińskim „Słowianki z klasą” Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 24 maja 2022r. na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu Informacji udziela Agnieszka Stempska tel. 56 6886 087 wew. 135

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-05-17 13:08
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-05-17 13:08

drukuj (Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert) Oferta z dnia 13 maja 2022r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego: Rodzaj zadania publicznego: Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Tytuł zadania publicznego: WARSZTATY – rozwój kobiecy poprzez tradycję Nazwa oferenta: Koło Gospodyń Wiejskich w Radzyniu Chełmińskim „Słowianki z klasą” Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 24 maja 2022r. na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu Informacji udziela Agnieszka Stempska tel. 56 6886 087 wew. 135)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-05-17 13:08

Sprawozdanie burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

Sprawozdanie

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.

Na podstawie: art.5a. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020. 1057 z późn zm. ).Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w 2021r. miała charakter finansowy oraz pozafinansowy.

 1. WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM
  Współpraca o charakterze finansowym Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021r. polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie ich wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.
  Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego w trybie pożytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Na zadania realizowane w 2021 r. ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert.. Na zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert w tzw. trybie uproszczonym wpłynęły dwie oferty, obie zostały zrealizowane.
  Łączna kwota udzielonego wsparcia, wynikająca z umów to 117.998,75 zł, z czego jako niewykorzystaną dotację zwrócono kwotę 613,90 zł.
  1. OTWARTE KONKURSY OFERT
   Na podstawie art. 13, w związku z art.4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2021r. ogłosił 1 otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie w 2021r. zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego”.
   Na powyższe zadanie wpłynęła 1 kompletna i formalnie poprawna oferta złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, Zakrzewo 10/2, 87-220 Radzyń Chełmiński. Komisja Konkursowa powołana na podstawie Zarządzenia Nr 17/2021 Burmistrza Miasta i Gminy, z dnia 10 marca 2021r. pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę stwierdzając, że Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” - daje gwarancję prawidłowego wykonania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w mieście i gminie Radzyń Chełmiński.
   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wyniosła: 112.000,00 zł. Umowa została zawarta w dniu 31 marca 2021r. Zadanie zostało wykonane i rozliczone prawidłowo.
  2. TRYB UPROSZCZONY, TZW, „MAŁE GRANTY”
   Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mają prawo złożyć ofertę na realizację zadania publicznego na warunkach określonych w ustawie.
   W 2021r. dotację w trybie uproszczonym otrzymały:
   1. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński 87 – 220 Radzyń Chełmiński, które realizowało w ramach umowy o wsparcie zadanie publiczne pn. „ Rewitalizacja kontaktów społecznych w Zielnowie i Czeczewie”. W ramach zadania zrealizowano spotkania integracyjne w świetlicach dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Celem spotkań był wzrost aktywizacji społecznej uczestników. Zadanie było częścią realizowanych zadań dofinansowanych ze środków EFS pod nazwą: „W zdrowym ciele zdrowy duch – Aktywny Senior”
    Wartość udzielonej dotacji to 4.000 zł.
    Zadanie zostało wykonane i rozliczone prawidłowo.
   2. Stowarzyszenie Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do „Garage”, 86 – 302 Mały Rudnik 35A, które realizowało w ramach umowy o powierzenie zadanie publiczne pn. „ Turniej Karate w Nowym nad Wisłą”. W ramach zadania zrealizowano wyjazd młodzieży na turniej karate do Nowego nad Wisłą wraz z wyżywieniem. Środki z dotacji zostały wykorzystane na przewóz autokarem i wyżywienie.
    Wartość udzielonej dotacji to 1.998,75zł.
    Zadanie zostało wykonane i rozliczone prawidłowo. W związku z niewykorzystaniem całej kwoty przekazanej dotacji, stowarzyszenie zwróciło środki w wysokości 613,90 zł.
 2. WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM
  Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywała się w postaci:
  1. Konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
  2. Wspierania o charakterze doradczym w szczególności na zasadzie udzielania pomocy merytorycznej i technicznej przy sporządzaniu wniosków o dotację, informowaniu o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.
  3. Pomocy w nawiązywaniu kontaktów, współpracy podmiotów w skali regionalnej i ponadregionalnej.
  4. Przekazywania informacji organizacjom pozarządowym o planowanych szkoleniach, konkursach organizowanych przez różne instytucje.

 

drukuj (Sprawozdanie burmistrza z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-05-13
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-05-13 11:05

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert) Oferta z dnia 5 maja 2022r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego: Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Tytuł zadania publicznego: Wyjazd do Ostrowa Wielkopolskiego na turniej Karate Federacji Shotokan Goshindo Institute (SGI) Poland zorganizowany z okazji Dnia Dziecka Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do „Garage”, ul. Tulipanowa 38, 86 – 302 Mały Rudnik Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 13 maja 2022r. na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu Informacji udziela Agnieszka Stempska tel. 56 6886 087 wew. 135

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-05-06 10:31
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-05-06 10:31

drukuj (Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert) Oferta z dnia 5 maja 2022r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego: Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Tytuł zadania publicznego: Wyjazd do Ostrowa Wielkopolskiego na turniej Karate Federacji Shotokan Goshindo Institute (SGI) Poland zorganizowany z okazji Dnia Dziecka Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do „Garage”, ul. Tulipanowa 38, 86 – 302 Mały Rudnik Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 13 maja 2022r. na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu Informacji udziela Agnieszka Stempska tel. 56 6886 087 wew. 135)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-05-06 10:24

ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs - Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego, na podstawie art. 13, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVI/286/21 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2021r. w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego ”.

Na powyższe zadanie wpłynęła jedna kompletna i formalnie poprawna oferta, złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, Zakrzewo 10/2, 87-220 Radzyń Chełmiński.

Komisja konkursowa powołana na podstawie Zarządzenia Nr 21/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 7 marca 2022r. pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę stwierdzając, że Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, Zakrzewo 10/2, 87-220 Radzyń Chełmiński daje gwarancję prawidłowego wykonania zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej pn.:

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego”.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi 122.000,00zł.

 

drukuj (ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-03-17
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-03-17 14:04

Powierzenie realizacji zadania publicznego

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w ramach współpracy z OPP powierzyła realizację zadania publicznego realizowanego Stowarzyszeniu Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do „Garage”pn.

Szkolenie Federacji IMAF Polska

Koszt realizacji zadania 2.000,00

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

drukuj (Powierzenie realizacji zadania publicznego)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-03-02 10:44

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert) Oferta z dnia 7 lutego 2022r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego: Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Tytuł zadania publicznego: Szkolenie Federacji IMAF Polska Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do „Garage”, 86 -302 Mały Rudnik 35A Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 18 lutego 2022r. na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu Informacji udziela Agnieszka Stempska tel. 56 6886 087 wew. 135

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-02-11 09:28
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-02-11 09:28

drukuj (Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert) Oferta z dnia 7 lutego 2022r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego: Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej Tytuł zadania publicznego: Szkolenie Federacji IMAF Polska Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do „Garage”, 86 -302 Mały Rudnik 35A Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 18 lutego 2022r. na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu Informacji udziela Agnieszka Stempska tel. 56 6886 087 wew. 135)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-02-11
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-02-11 09:02

Bur­mistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza otwarty kon­kurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu wsparcie w 2022r. realizacji zadania: “Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego”.

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-02-10 13:01
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2022-02-10 13:01

drukuj (Bur­mistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza otwarty kon­kurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu wsparcie w 2022r. realizacji zadania: “Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego”.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2022-02-10
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2022-02-10 12:55

powierzenie realizacji zadania publicznego

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w ramach współpracy z OPP powierzyła realizację zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do „Garage”pn. Turniej Karate w Nowym nad Wisłą

Koszt realizacji zadania 1.998,75 złdrukuj (powierzenie realizacji zadania publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2021-12-17
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-12-17 13:36

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 6 grudnia 2021r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego:

Rodzaj zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Tytuł zadania publicznego: Turniej Karate w Nowym nad Wisłą

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Shotokan Ryu Kase Ha Karate Do „Garage”, 86 -302 Mały Rudnik 35A

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 14 grudnia 2021r. na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu

Informacji udziela Agnieszka Stempska tel. 56 6886 087 wew. 135

drukuj (Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert))

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-12-08 11:29

załaczniki do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Becker
   data wytworzenia: 2021-12-06
  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2021-12-08 10:56
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marcin Becker
   data wytworzenia: 2021-12-06
  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2021-12-08 10:56

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-12-08 10:53
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-08 10:56

Rewitalizacja kontaktów społecznych w Zielnowie i Czeczewie

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w ramach współpracy z OPP wsparła realizację zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński pn.

Rewitalizacja kontaktów społecznych w Zielnowie i Czeczewie

Koszt realizacji zadania 4 000,00zł.

drukuj (Rewitalizacja kontaktów społecznych w Zielnowie i Czeczewie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2021-11-02
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-11-02 10:58

konsultacje dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza konsultacje dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok "

 1. Przedmiot konsultacji
  Przedmiotem konsultacji jest projekt „
  Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok ".

 2. Cel konsultacji
  Celem konsultacji jest poznanie stanowiska, uwag i opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie projektu „
  Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok ".

 3. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
  Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 02 listopada 2021r. do 16 listopada 2021r.

 4. Forma konsultacji
  Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnych opinii lub uwag do ww projektu sporządzonych na druku:
  Formularz konsultacji do projektu Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok ".

Formularz konsultacji jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, w pok. Nr 7, na stronie internetowej www.radzynchelminski.eu oraz bip.radzynchelminski.pl

Formularz konsultacji należy dostarczyć:

 1. w formie elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu
 2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński z dopiskiem: Uwagi do Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.
 3. osobiście - poprzez złożenie pisma na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9.

 

drukuj (konsultacje dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-10-22 14:39

załączniki do konsultacji

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-10-22 14:44

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 14 października 2021r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego:

Rodzaj zadania publicznego: Rewitalizacja

Tytuł zadania publicznego: Rewitalizacja kontaktów społecznych w Zielnowie i Czeczewie.

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej w Mieście i Gminie Radzyń Chełmiński, Szumiłowo 13, 87 – 220 Radzyń Chełmiński

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 25 października 2021r. na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu

Informacji udziela Agnieszka Stempska tel. 56 6886 087 wew. 135

drukuj (Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-10-19 10:34

Oferta realizacji zadania publicznego

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-10-19 10:16

Sprawozdanie burmistrza z realizacji programu wspołpracy z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński za 2020 rok.

Na podstawie: art.5a. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020. 1057 z późn zm. ).Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński w 2020r. miała charakter finansowy oraz pozafinansowy.

 1. WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM

Współpraca o charakterze finansowym Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020r. polegała na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie ich wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.

Zlecanie zadań odbywało się w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego w trybie pożytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na zadania realizowane w 2020 r. ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert.. Na zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert w tzw. trybie uproszczonym wpłynęły trzy oferty, z czego zrealizowano dwa.

Łączna kwota udzielonego wsparcia, to 147.500,00 zł.

 

 1. OTWARTE KONKURSY OFERT

Na podstawie art. 13, w związku z art.4, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w 2020r. ogłosił 1 otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Na wsparcie w 2020r. zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn: „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów”.

Na powyższe zadanie wpłynęła 1 kompletna i formalnie poprawna oferta złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, Zakrzewo 10/2, 87-220 Radzyń Chełmiński. Komisja Konkursowa powołana na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 16/2020, z dnia 26 lutego.2020r. pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę stwierdzając, że Stowarzyszenie LGKS „Radzynianka” - daje gwarancję prawidłowego wykonania zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w mieście i gminie Radzyń Chełmiński.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wyniosła: 140.000,00 zł. Umowa została zawarta w dniu 12 marca.2020r. Zadanie zostało wykonane i rozliczone prawidłowo.

 1. TRYB UPROSZCZONY, TZW, „MAŁE GRANTY”

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mają prawo złożyć ofertę na realizację zadania publicznego na warunkach określonych w ustawie.

W 2020r. dotację w trybie uproszczonym otrzymały:

a) Koło Gospodyń Wiejskich „Rywałdzianki” Rywałd 46, 87 – 220 Radzyń Chełmiński, które realizowało w ramach umowy o powierzenie zadanie publiczne pn. „ Spotkanie integracyjne i konferencja dla kobiet z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński”. W ramach zadania w świetlicy Wiejskiej w Rywałdzie odbyło się spotkanie dla kobiet z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, celem którego był m.in. wzrost świadomości w zakresie tworzenia grup nieformalnych i rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich, zjednoczenie środowiska kobiet z terenu naszej gminy, uhonorowanie kwiatami wieloletnich lokalnych działaczek w zakresie integracji lokalnego środowiska.

Wartość udzielonej dotacji to 2.500 zł.

Zadanie zostało wykonane i rozliczone prawidłowo.

b) „ Stowarzyszenie Aktywna Wieś Słup” Słup 3, 86 – 330 Mełno, które realizowało w ramach umowy powierzenie zadanie publiczne pn. „Zaszczep się tradycją”. Wydarzenie realizowane było w ramach ogólnokrajowego projektu ETNO 2020, pierwszy etap odbył się w Radzyniu Chełmińskim 18 lipca 2020r. na zamku. Impreza miała charakter kulturalny, polegała m..in. na degustacji lokalnych potraw, konkursach, warsztatach ceramicznych, pokazach rycerskich , pokazach ogni typu fireshow, nauce „Poloneza”, występie zespołu Disco Polo.

Wartość udzielonej dotacji to 5.000 zł.

Zadanie zostało wykonane i rozliczone prawidłowo.

II WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE POZAFINANSOWYM

Współpraca o charakterze pozafinansowym odbywała się w postaci:

 1. Konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

 2. Wspierania o charakterze doradczym w szczególności na zasadzie udzielania pomocy merytorycznej i technicznej przy sporządzaniu wniosków o dotację, informowaniu o możliwościach pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

 3. Pomocy w nawiązywaniu kontaktów, współpracy podmiotów w skali regionalnej i ponadregionalnej.

 4. Przekazywania informacji organizacjom pozarządowym o planowanych szkoleniach, konkursach organizowanych przez różne instytucje.

drukuj (Sprawozdanie burmistrza z realizacji programu wspołpracy z organizacjami pozarządowymi)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-05-28 11:07

ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs - Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego, na podstawie art. 13, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie      (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXII/194/20 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi   w art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  na 2021 rok „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego ”. 

Na powyższe zadanie wpłynęła jedna kompletna i formalnie poprawna oferta, złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, Zakrzewo 10/2,87-220 Radzyń Chełmiński.

Komisja konkursowa powołana na podstawie Zarządzenia Nr 17/2021 Burmistrza Miasta i  Gminy Radzyń Chełmiński z  dnia 10 marca 2021r. pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę stwierdzając, że Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, Zakrzewo 10/2, 87-220 Radzyń Chełmiński daje gwarancję prawidłowego wykonania zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej pn.:„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego”. 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi  112.000,00zł.

 

drukuj (ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-03-31 08:22

Zarządzenie nr 25/2021 z dnia 31 marca 2021r.

Zarządzenie Nr 25/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

z dnia 31 marca 2021r.

 

 

w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji dla podmiotu uczestniczącego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej pn.

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego”.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz.1057, z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XXII/194/20 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30 listopada 2020r. w sprawie Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1

Udziela się dotacji na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego” Stowarzyszeniu Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, Zakrzewo 10/2, 87-220 Radzyń Chełmiński w wysokości 112.000,00zł.

§ 2

Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa o realizację zadania publicznego zawarta między Gminą Miasto i Gminą Radzyń Chełmiński a Stowarzyszeniem Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, Zakrzewo 10/2, 87-220 Radzyń Chełmiński.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj (Zarządzenie nr 25/2021 z dnia 31 marca 2021r.)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-03-31 08:23

Bur­mistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza otwarty kon­kurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu wsparcie w 2021r. realizacji zadania: “Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego”.

drukuj (Bur­mistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza otwarty kon­kurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu wsparcie w 2021r. realizacji zadania: “Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej i tenisa stołowego”.)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2021-02-22
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2021-02-22 11:31

Sprawozdanie burmistrza

W związku z zakończonymi konsultacjami dotyczącymi  „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”,

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński sporządził sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji, które przedłożył Przewodniczącemu Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.

 

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

z przeprowadzonych konsultacji w sprawie:

 

Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Zarządzeniem nr 88/2020 z dnia 9 października 2020r. zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych w okresie od 17 października 2020r. do 31 października 2020r., na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Celem konsultacji było poznanie stanowiska, uwag i opinii dotyczących projektu „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021”.

Obowiązek konsultacji Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi został spełniony poprzez:

 1. przesłanie 09.10.2020r. wszystkim działającym na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu niniejszej uchwały wraz z formularzem konsultacji do uzupełnienia,

 2. zamieszczenie informacji o konsultacjach społecznych na stronie internetowej Urzędu www.radzynchelminski.eu oraz na BIP Radzynia Chełmińskiego www.bipradzynchelminski.eu oraz tablicy Urzędu.

Organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoje uwagi i opinie do Rocznego Programu współpracy:

 1. w formie elektronicznej na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu

 2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński z dopiskiem Uwagi do Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

 3. osobiście - poprzez złożenie pisma na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9.

Organizacjew w/w terminie nie wniosły żadnych uwag do w/w programu.

W związku z powyższym nawiązując do Art. 5a ust 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który mówi - cytuję; „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.” Projekt uchwały przekazuję pod obrady Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego.

drukuj (Sprawozdanie burmistrza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2020-11-02
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-11-02 15:06
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-02 15:07

Roczny program współpracy

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza konsultacje dotyczące projektu „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2021 rok "

 1. Przedmiot konsultacji
  Przedmiotem konsultacji jest projekt „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok ".
 2. Cel konsultacji
  Celem konsultacji jest poznanie stanowiska, uwag i opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność pożytku publicznego  na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok ".
 3. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
  Konsultacje zostaną przeprowadzone  w dniach 17 – 31 październik 2020r.
 4. Forma konsultacji
  Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnych opinii lub uwag do ww projektu sporządzonych na druku: Formularz konsultacji do projektu „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na 2021 rok ".
  Formularz konsultacji jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w pok. Nr 7, na stronie internetowej www.radzynchelminski.eu oraz bip.radzynchelminski.pl

Formularz konsultacji należy dostarczyć:

 1. w formie elektronicznej  na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu 
 2. pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński,  Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński z dopiskiem:  Uwagi do Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.
 3. osobiście - poprzez złożenie pisma na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9.

 

drukuj (Roczny program współpracy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2020-10-09
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-10-09 12:40
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-09 12:38

Roczny program współpracy - załączniki

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-10-09 13:17

Zaszczep się tradycją - festyn

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński w ramach współpracy z OPP powierzyła Stowarzyszeniu Aktywna Wieś Słup, Słup 3 , 83 – 330 Mełno realizację zadania publicznego pod nazwą:

Zaszczep się tradycją” Festyn

Koszt realizacji zadania – 5.000,00 zł.

Z zastrzeżeniem organizacji ww festynu po dniu 17 lipca 2020r.

drukuj (Zaszczep się tradycją - festyn)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-07-15 15:07

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 3 lipca 2020r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057) na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nazwa oferenta: „ Stowarzyszenie Aktywna Wieś Słup”, Słup 3, 86 – 330 Mełno

Nazwa zadania: „ Zaszczep się tradycją” Festyn

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 10 lipca 2020r. na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu

Informacji udziela Agnieszka Stempska tel. 56 6886 087 wew. 135

drukuj (Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-07-03 10:05

Załaczniki do ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2020-07-03 10:08
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2020-07-03 10:08

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-07-03 10:05

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 14 lutego 2020r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nazwa oferenta: Koło Gospodyń Wiejskich „Rywałdzianki” w Rywałdzie, Rywałd 46, 87-220 Rywałd
Nazwa zadania:  Spotkanie integracyjne i konferencja dla kobiet z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 24 lutego 2020r. na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu
Informacji udziela Agnieszka Stempska tel. 56 6886 087 wew. 135

drukuj (Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2020-02-14
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-02-14 13:46
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-14 13:36

Załączniki do ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2020-02-14 13:46
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2020-02-14 13:46
  • zmodyfikował: Damian Grubich
   ostatnia modyfikacja: 2020-02-14 14:07

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-02-14 13:46

Informacja

Bur­mistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza otwarty kon­kurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mający na celu wsparcie w 2020r.  realizacji zadania: Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów.

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-02-07 13:23

załączone pliki

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2020-02-07 13:23
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2020-02-07 13:23

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-02-07 13:23

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego

Ogłaszający konkurs - Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje o wynikach otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego, na podstawie art. 13, w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały nr XIV/115/19 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie „Programu współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” pn.:

„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów”.


Na powyższe zadanie wpłynęła jedna kompletna i formalnie poprawna oferta, złożona przez Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „Radzynianka”, Zakrzewo 10/2, 87-220 Radzyń Chełmiński.


Komisja konkursowa powołana na podstawie Zarządzenia Nr 16/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z dnia 26 lutego 2020r. pozytywnie zaopiniowała złożoną ofertę stwierdzając, że Stowarzyszenie Ludowy Gminny Klub Sportowy „

Radzynianka”, Zakrzewo 10/2, 87-220 Radzyń Chełmiński daje gwarancję prawidłowego wykonania zadania publicznego z zakresu Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej pn.:

„Organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej, tenisa stołowego oraz organizacja turnieju piłki nożnej halowej oldbojów”.


Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi 140.000,00zł.

 

drukuj (Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-03-10 11:38

załącznik do ogłoszenia o wyniku postępowania konkursowego

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-03-10 11:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5716
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-02-02 12:07:14