Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony


KD.271.6.2011
Do wszystkich Wykonawców

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi bankowe: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński” /nr sprawy KD.271.6.2011/.
 
          Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi bankowe: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński” /nr sprawy KD.271.6.2011/.
W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę banku:
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A
Kujawsko-Pomorskie Centrum Korporacyjne
85-097 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 34 /woj. kujawsko-pomorskie/
Cena: 628.660,00zł /słownie: sześćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt zł 00/100/. Cena stanowiła 100% wartości kryterium. Następujący wykonawcy złożyli oferty
w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali pkt zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.
 

Nr of.
Nazwa Wykonawcy, adres
Cena
 
Ilość uzyskanych punktów
1
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Kujawsko-Pomorskie Centrum Korporacyjne
85-097 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 34 /woj. kujawsko-pomorskie/
628.660,00 zł
100
2
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Chełmińska 28 /woj. kujawsko-pomorskie/
672.432,42 zł
93
3
Bank Spółdzielczy w Łasinie
86-320 Łasin, ul. Odrodzenia Polski 5 /woj. kujawsko-pomorskie/
635.460,00 zł
99
 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3) ppkt a) ustawy Prawo zamówień publicznych – w przypadku przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
 
 
Otrzymują:
- Wykonawcy (przesłano faksem i/lub drogą elektroniczną)
- a/a

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Erdmańska
  data wytworzenia: 2011-11-22
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-11-22 11:48
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2011-11-22 11:50
INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dnia 8 listopada 2011 r. wpłynęło zapytanie następującej treści:
„dot.: Przetargu nieograniczonego na „udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w wysokości 1.700.000zł”

KD.271.6.2011.GE
 
Do wszystkich Wykonawców
 
 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na usługi bankowe: „Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla
gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński” /nr sprawy KD.271.6.2011/.
 
 
INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI
 
Kierownik Zamawiającego działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. informuje, że wpłynęło następujące zapytanie co do treści SIWZ:
 
Dnia 7 listopada 2011 r. wpłynęło zapytanie następującej treści:
„dot.: Przetargu nieograniczonego na „udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w wysokości 1.700.000zł”
 
W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa Przetargu prosimy o odpowiedź na następujące pytania:
1.Czy w związku z faktem , że kwota kredytu tj. 1.700.000 zł nie dzieli się na 144 równe raty w pełnych złotych możemy przyjąć następujące wielkości spłaty rat: 143 raty po 11.806 zł każda i ostatnia rata korygująca 11.742 zł?
 2. Czy potwierdzają Państwo, że przed podpisaniem Umowy kredytowej przedstawiona zostanie pozytywna opinia RIO o możliwości spłaty kredytu?
 
WYJAŚNIENIA
 
Ad. 1. TAK
Ad. 2. TAK, potwierdzamy  i przesyłamy w/w dokument.Ponadto dokument dostępny jest
          jako załącznik:      

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Erdmańska
  data wytworzenia: 2011-11-07
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-11-07 13:07

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-11-07 12:59
INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dnia 4 listopada 2011 r. wpłynęło zapytanie następującej treści:
„dot.: Przetargu nieograniczonego na „udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych w wysokości 1.700.000zł”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

kredytu bankowego dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 31.10.2011 r. pod numerem: 285035 - 2011

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-31 13:04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10966
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-11-22 11:50:13