Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński ogłasza przetarg nieograniczony wg procedury uproszczonej do 60.000 EURO na zadanie p/n:
"dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej i gazu w roku 2006 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Radzyń Chełmiński
 • logotyp Unii Europejskiej
 • logotyp: Sektorowy Program Operacyjny
 • flaga Polski

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-14 09:23
Ogłoszenie o przetargu
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartośi kwoty 60.000 EURO na wykonanie zadania p/n.: "Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem w Zakrzewie".
Ogłoszenie
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy ogłasza przetarg nieograniczony wg procedury uproszczonej do 60.000 Euro na zadanie p/n: "Dostawa oleju napędowego w roku 2006 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Radzyń Chełmiński"
Ogłoszenie
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński zaprasza do udziału w kolejnym przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro na wykonanie zadania p/n: "Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem w Zakrzewie".
Ogłoszenie
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński ogłasza przetarg nieograniczony wg. procedury uproszczonej do 60.000 EURO na zadania p/n:
1. "Dostawa w roku 2006 kamienia z Piechcina w ilości około 3.000 ton
granulacji od 0-0,63 mm z zachowaniem frakcji pośrednich na
modernizację drogi gminnej Mazanki - Czeczewo"
2. "Dostawa w roku 2006 szlaki w ilości około 1.320 ton na
modernizację dróg gminnych
ogłoszenie
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy ogłasza przetarg ustny nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURo na zadania:
1. Wymiana stolarki okiennej na nową PCV wraz z demontażem starej
i montażem nowej w budynku Szkoły Podstawowej w Radzyniu
Chełmińskim.
2. Wymiana stolarki okiennej na nową drewnianą w budynku Urzędu
Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.
3. Wymiana stolarki okiennej na nową PCV wraz z demontażem starej
i montażem nowej w budynku Szkoły Podstawowej w Rywałdzie.
4. Wymiana stolarki okiennej na nową PCV wraz z demontażem starej
i montażem nowej w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w
Radzyniu Chełmińskim.
ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza przetarg ustny nieograniczony na "Dostawę wraz z transportem i rozładunkiem do miejsca składowania elementów drobnowymiarowych drogowych (kostka betonowa, krawężnik betonowy i obrzeże betonowe)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-22 11:44

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-06-22 11:50
Ogłoszenie
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 6.000 EURO a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Dostawę autobusu „typu” SETRA lub równoważnego, rocznik od 1990r. i młodszy, sprowadzony do kraju w 2006r., zarejestrowany, z ważnym przeglądem technicznym, ilość miejsc siedzących powyżej 40, drzwi środkowe rozsuwane podwójne, miejsce w środku na wózki inwalidzkie”.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-29 14:33

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-29 14:34

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-29 14:36

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-09-29 14:37
Ogłoszenie

                   Szkoła Podstawowa 
                  im. Gen. J.H. Dąbrowskieg

         w Radzyniu Chełmińskim  ul. Sady 14

 

ogłasza  przetarg nieograniczony

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 60 000 euro na :

- wynajem autobusu do dowozu dzieci do Przedszkola Samorządowego, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Radzyń Chełmiński

- dzierżawę autobusu do dowozu dzieci do Przedszkola Samorządowego, Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie gminy Radzyń Chełmiński .

         Nazwa i kod przedmiotu zamówienia  określona we Wspólnym Słowniku Zamówień  ( CPV ), - usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych – 60113100-4.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie zamawiającego.

Cena za specyfikację wynosi 20 zł płatne na konto :

Szkoła Podstawowa im. Gen. J. H. Dąbrowskiego prowadzone przez

BS Łasin Oddział w Radzyniu Chełmińskim .

Nr konta 58 9500 0008 0008 0493 2000 0001.

Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (100%).

         Uprawnionym do kontaktu z dostawcami jest Pan Roman Erdmański, tel. 056 6886167 w. 36.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły do dnia 09.11.2006r. do godz. 1200.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.11.2006 r. o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego.

 

 

Radzyń Chełmiński dnia 23.10.2006r.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-10-25 14:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-10-25 14:15
Ogłoszenie
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 6.000 EURO a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p/n: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2006-2007 obejmujące teren gminy Radzyń Chełmiński"
Ogłoszenie
Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 6.000 EURO a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na usługę bankową na długoterminowy kredyt bankowy z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2006r.
Informacja
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje o zmianie postanowień Specyfikacji i druku oferty przetargowej na przetarg nieograniczony na długoterminowy kredyt bankowy.
OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa Gospodarstwo Pomocnicze

                           „Kotłownia”

w Radzyniu Chełmińskim  ul. Sady 14

 

ogłasza  przetarg nieograniczony

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 60 000 euro na zakup wraz z dostawą miału węglowego w ilości 700 ton do kotłowni szkolnej. Realizacja zamówienia rok 2007.

         Nazwa i kod przedmiotu zamówienia  określona we Wspólnym Słowniku Zamówień  ( CPV ), węgiel kamienny 10121000 - 7.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie zamawiającego. Cena za specyfikację wynosi 20 zł płatne na konto :

Szkoła Podstawowa Gospodarstwo Pomocnicze Kotłownia prowadzone przez BS Łasin Oddział w Radzyniu Chełmińskim .

Nr konta:

 04 9500 0008 0008 0493 2000 0003.

Zamawiający żąda od oferentów wniesienia wadium w wysokości

6300,00 zł ( słownie : sześć tysięcy trzysta złotych 00/100 ) .

Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (100%).

         Uprawnionym do kontaktu z dostawcami jest Pan Roman Erdmański, tel. 056 6886167 w. 36.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły do dnia 15.12.2006r. do godz. 1200.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2006 r. o godz. 1230 w siedzibie zamawiającego.

 

 

Radzyń Chełmiński dnia 24.11.2006r.

 

Metryka

 • data wytworzenia: 2006-11-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-11-24 14:11
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

                                Radzyń Chełmiński, dnia 15.12.2006 r.

 

SP-R-22/221/M/06

 

 

                                                                       

                                           Do wszystkich oferentów

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 22/221/M/06 w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawą miału węglowego.

                       

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Szkoła Podstawowa w Radzyniu Chełmińskim działając zgodnie z art. 93 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych unieważnia postępowanie – Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą miału węglowego do kotłowni szkolnej w roku 2007.

            Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawo Zamówień Publicznych.

 

Uzasadnienie: Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

 

                                                    Z poważaniem

 

                                         Dyrektor szkoły
                                                    mgr Adam Olejnik

 

drukuj (Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Olejnik
  data wytworzenia: 2006-12-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-12-15 10:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2006-12-15 10:43
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 6.000 EURO a ponizej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p/n: "Dostawa wraz z transportem węgla kamiennego (orzech) w ilości około 300 ton i miału węglowego w ilości około 270 ton w roku 2007"
Informacja
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, iż na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostały wprowadzone zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz do Załącznika Nr 3 - projekt umowy, na przetarg p/n: "Dostawa wraz z transportem węgla kamiennego (orzech) w ilości około 300 ton oraz miału węglowego w ilości około 270 ton w roku 2007".
Ogłoszenie
Szkoła Podstawowa Gospodarstwo Pomocnicze „Kotłownia”
w Radzyniu Chełmińskim ul. Sady 14 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na zakup wraz z dostawą miału węglowego w ilości około 700 ton do kotłowni szkolnej. Realizacja zamówienia rok 2007.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2006-12-27 08:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 44323
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-12-27 08:15:46