Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze – Podinspektora w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

Stanowisko: Podinspektor

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Sara Laser zamieszkała Grudziądz.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Sara Laser spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe zawarte w ogłoszeniu o naborze oraz
w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.

 

                                                

drukuj (Informacja o wyniku naboru)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2023-10-16
 • opublikował: Gabriela Erdmańska
  data publikacji: 2023-10-16 10:37

ogłoszenie o naborze z załącznikami

KD.2110.4.2023.AS

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

ogłasza nabór na stanowisko pracy

podinspektora w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

 

I. Nazwa i adres jednostki

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

II. Określenie stanowiska

Stanowisko pracy: Podinspektor

 

III. Wymagania niezbędne:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) – pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,

2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku tj.:

posiada wykształcenie wyższe, lub wykształcenie średnie i co najmniej 3 – letni staż pracy,

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów ustaw: Prawo budowlane, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, znajomość aktów wykonawczych do ustawy Prawo budowlane.

2. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.

3. Umiejętność obsługi pakietu biurowego (edytor, arkusz kalkulacyjny).

4. Odpowiedzialność, samodzielność, sumienność, opanowanie, bezstronność.

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie całości spraw wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem wyrysów i wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Radzyń Chełmiński.

3. Prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości w tym m. in. przygotowywanie i wydawanie postanowień i decyzji.

4. Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, decyzji o lokalizacji celu publicznego.

5. Wydawanie decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego dróg gminnych.

6. Wydawanie decyzji w sprawie lokalizacji obiektów i infrastruktury w pasie dróg gminnych.

7. Nadawanie numerów porządkowych budynkom.

8. Wprowadzanie do publikatora teleinformatycznego – Biuletynu Informacji Publicznej informacji wynikających z zakresu czynności zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.

9. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.

10. Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji poleceń Burmistrza.

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na parterze
w budynku Urzędu.

3. Budynek urzędu nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy,

podjazdów itp.).

4. Praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych.

 

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił więcej niż 6 %.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,

 2. życiorys – CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje zawodowe,

 6. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające staż pracy,

 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 8. podpisana klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  w zakresie szerszym niż wynikają z przepisów ustawy stanowiąca załącznik Nr 1 do ogłoszenia o naborze,

 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na

określonym stanowisku.

 

List motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy, klauzula informacyjna wraz z zgodą oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Opisane kserokopie dokumentów „za zgodność z oryginałem” może dokonać własnoręcznie kandydat.

 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko Podinspektora” w terminie do dnia 09 października 2023r. do godz. 9.00
w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pok. Nr 1- sekretariat. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną poinformowani telefonicznie o terminie
i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, dlatego też prosi się zainteresowanych o podanie
nr telefonu, celem potwierdzenia terminu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie poprzez opublikowanie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

 

 

Radzyń Chełmiński, dnia 26.09.2023 r.Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Radzynia Chełmińskiego, z siedzibą
  w Radzyniu Chełmińskim przy Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel.: (56) 6886001, 6886087, 6886010 sekretariat wewnętrzny130, adres email urząd@radzynchelminski.eu.

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iodo@radzynchelminski.eu lub pisemnie na adres Administratora.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego1,2. Podanie innych danych jest dobrowolne i następuje na podstawie Państwa zgody, która może zostać w dowolnym czasie wycofana3.

 4. W związku z powyższym podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

 1. 1art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 § 1 oraz § 3-5- ustawy z 26 czerwca
  1974 r. Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) oraz art. 6 i 11 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530 ze zm.);

 2. 2art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 3. 3art. 6 ust. 1 lit. a RODO podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 1. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia rekrutacji. Dokumenty osoby przyjętej do pracy załącza się do Akt osobowych; Protokół z wyboru przechowuje się wieczyście.

W przypadku wyrażonej zgody dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.

 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

 2. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 3. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 5. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 oraz § 3-5 Kodeksu pracy, jak również z ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością rozpatrzenia Państwa aplikacji złożonej w postępowaniu rekrutacyjnym.

 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji - dostawca usług hostingu poczty mailowej (Globtel Internet Szymon Hersztek, Matecznikowa 2/1, 80-126 Gdańsk), dostawca usług hostingu strony BIP (Extranet, ul. Wielki Rów 40B, 87-100 Toruń). Odbiorcą danych będzie również dostawca usług pocztowych, medycyna pracy a także podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.……………............................

data i wyraźny podpisZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE SZERSZYM NIŻ WYNIKAJĄ Z PRZEPISÓW USTAWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rodzaju: numer telefonu, adres mailowy oraz inne dane zawarte w podaniu w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, w celu nawiązania kontaktu w związku z ustaleniem terminu i miejsca przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a)* Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1).

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.………….........................

data i wyraźny podpis

 

drukuj (ogłoszenie o naborze z załącznikami)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-09-26 14:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1123
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-26 14:54:28