Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

Usługi szkoleniowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim w zakresie podnoszącym kwalifikacje zawodowe w tym również w realizacja Programu Aktywności Lokalnej (PAL). Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 130753 - 2012; dnia: 15.06.2012 r.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: usługi  w zakresie szkoleń dla 27 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim oraz usługi w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej (PAL) dla 8 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim. [...]

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2012-06-15 08:17

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO TREŚCI SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ ORAZ O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO TREŚCI SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ ORAZ O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT ODNOŚNIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SZKOLENIOWE AKTYWNA INTEGRACJA W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

INFORMACJA

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO TREŚCI SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI
ORAZ ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SIWZ
ORAZ O ZMIENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO TREŚCI SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO TREŚCI SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO TREŚCI SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO TREŚCI SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe w ramach projektu „Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim” prowadzonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim (nr sprawy MGOPS 271-1/12).

 

             Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim działając w oparciu o art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143 i Nr 87, poz. 484 i Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429)  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe w ramach projektu „Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim”.

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą ofertę na 1 część zamówienia wybrano ofertę firmy:

Centrum Edukacyjne „EURO”, CENA 57.490,00 zł

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą ofertę na 2 część zamówienia wybrano ofertę firmy:

Powszechne Centrum Edukacyjne w Wąbrzeźnie, CENA: 12.054,00 zł

             Oferta w/w firm spełniały wymogi określone w SIWZ i uzyskały największą ilość punktów zgodnie z kryteriami przyjętymi w SIWZ /80 % cena, doświadczenie 20%/. Szczegółowy opis oceny ofert wraz z danymi wykonawców znajduje się w tabeli poniżej. W przedmiotowym postępowaniu następujący wykonawcy złożyli oferty i uzyskali następującą punktację:

 

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

1 część zamówienia

2 część zamówienia

 
 

1

Elbląski Uniwersytet Robotniczy Sp. z o. o.

Uniwersytet „EUR” w Kwidzynie

82-500 Kwidzyn, ul. 11 Listopada 28/3

-

Cena: 28.221,12 zł/34 pkt.

Doświadczenie: 35/ 7 pkt.

Punkty łącznie: 41

 

2

Powszechne Centrum Edukacyjne w Wąbrzeźnie

87-200 Wąbrzeźno, ul. Żeromskiego 16 /woj. kuj.-pom./

Cena: 84.694,18 zł/ 54 pkt.

Doświadczenie:35/ 18 pkt.

Punkty łącznie: 72 pkt.

Cena: 12.054,00 zł/80 pkt.

Doświadczenie: 16/ 3 pkt.

Punkty łącznie: 83

 

3

P.U.H. ELIM Ośrodek Dokształcania Zawodowego

86-105 Świecie, ul. Małcużyńskiego 11 /woj. kuj.-pom./

-

Cena: 23.720,00 zł/ - pkt.

Doświadczenie: 35/ - pkt.

Punkty łącznie: --

 

4

Info-Biz Profesjonalna Edukacja

86-300 Grudziądz, ul. Chełmińska 106A/36 /woj. kuj.-pom./

-

Cena: 24.400,00 zł/40 pkt.

Doświadczenie: 95/ 20 pkt.

Punkty łącznie: 60

 

5

Centrum Nauczania „LET’S” GO”

86-100 Świecie, ul. Gimnazjalna 3 /woj. kuj.-pom./

-

Cena: 14.640 zł/ - pkt.

Doświadczenie: 36/ - pkt.

Punkty łącznie: --

 

6

Centrum Edukacyjne „EURO”

86-300 Grudziądz, ul. Bydgoska 11 /woj. kuj.-pom./

Cena: 57.490,00 zł/80 pkt.

Doświadczenie: 39/ 20 pkt.

Punkty łącznie: 100 pkt.

-

 

7

EDUK@TOR Kursy i Szkolenia

86-300 Grudziądz, Pl. Niepodległości 5 /woj. kuj.-pom./

Cena: 102.400,00 zł/ - pkt.

Doświadczenie: 48/ - pkt.

Punkty łącznie: --

Cena:18.300,00 zł/ - pkt.

Doświadczenie: 11/ - pkt.

Punkty łącznie: --

 

*Punkty podane w tabeli zostały przeliczone zgodnie z algorytmem podanym w SIWZ.

                                                                                                           

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm., w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 – faksem lub drogą elektroniczną. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o terminie i miejscu zawarcia umowy.

 

 

 

Kierownik M-GOPS w Radzyniu  

                Chełmińskim

              /Barbara Górska/

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Dulka
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2012-07-30 11:49
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2012-07-30 12:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17971
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-07-30 12:06:22