Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

ogłoszenie o naborze

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

ogłasza nabór na stanowisko pracy

Podinspektora w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

 

I. Nazwa i adres jednostki

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński
 

II. Określenie stanowiska

Stanowisko pracy: Podinspektor do spraw Oświaty, Zdrowia, Kultury i Promocji.

 

III. Wymagania niezbędne:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) do naboru może przystąpić osoba, która:

 1.  jest obywatelem polskim,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na tym stanowisku tj.:
  1. wykształcenie wyższe magisterskie,
  2. posiada minimum 3 letni staż pracy w administracji samorządowej (umowa o pracę)
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zagadnień z zakresu: ustawy Karta Nauczyciela, ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.
 2. Umiejętność obsługi komputera.

 

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie całości spraw związanych z rewitalizacją.
 2. Wykonywanie zadań w zakresie promocji miasta i gminy.
 3. Realizacja zadań wynikających z ustawy: Prawo oświatowe, o systemie oświaty oraz Karty Nauczyciela.
 4. Prowadzenie całości spraw o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 5. Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.
 6. Współdziałanie w zakresie działań na rzecz kultury, zdrowia, sportu i rekreacji z innymi organami lub stowarzyszeniami podejmującymi działania w tym zakresie.
 7. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza lub bezpośredniego przełożonego.

 

VI. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1.  Praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. stanowisko pracy znajduje się w lokalu biurowym zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu,
 3. budynek urzędu nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów itp.),
 4. praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
 5. częste kontakty z interesantami,
 6. stanowisko wymaga mobilności i gotowość do wyjazdów służbowych.

 

VII. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,

 2. życiorys – CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

 3. kwestionariusz osobowy,

 4. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim,

 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 6. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku, gdy kandydat jest zatrudniony u innego pracodawcy,

 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz że kandydat korzysta z pełni praw publicznych,

 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.),

 10. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

 11. oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Nabór na stanowisko Podinspektora do spraw Oświaty, Zdrowia, Kultury i Promocji” w terminie do dnia 20 października 2017r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pok. Nr 1- sekretariat. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. urzędu.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne i zakwalifikowali się do następnego etapu rekrutacji (rozmowy kwalifikacyjnej) zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o prace zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

drukuj (ogłoszenie o naborze)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2017-10-09
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2017-10-09 14:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-09 14:14

informacja o wyniku naboru

KD.2110.2.2017.GE

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

informuje

o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miasta
i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, Pl. Tow. Jaszczurczego 9

 

Stanowisko: Podinspektor do spraw Oświaty, Zdrowia, Kultury i Promocji.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Ewa Gajewska zamieszkała w Rywałdzie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Po dokonaniu analizy złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, komisja rekrutacyjna wybrała Panią Ewę Gajewską. Wybrana kandydatka spełniła kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie oraz wymagany staż.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Pani Ewa Gajewska wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania pracy na ww. stanowisku.

drukuj (informacja o wyniku naboru)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2017-10-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2017-10-27 12:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5073
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-10-09 14:14:44