Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Szkoła Podstawowa im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
wchodzi w skład Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim

ul. Sady 14
87-220 Radzyń Chełmiński

tel. (56) 6886167
e-mail: spradzyn@op.pl
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Budzich
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-08-27 14:34
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-03-15 12:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2003-08-27 14:34

Informujemy, że we wszystkich placówkach oświatowych naszej gminy realizowany jest

RZĄDOWY PROGRAM 
WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI i MŁODZIEŻY w 2008 r. AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tytuł programu: „Równaj w górę”

Wartość programu: 106 839 zł  Kwota dofinansowania: 69 413 zł


Cele ogólne programu:

 1. Rozszerzenie oferty edukacyjnej i wychowawczej szkół i przedszkola kierowanej do dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
 2. Wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkół i przedszkola
 3. Wdrożenie lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych określone uchwałą Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego „Strategia rozwoju oświaty w mieście i gminie” na lata 2008 – 2013”.
 4. Wyrównanie szans edukacyjnych, kulturowych i społecznych uczniów niepełnosprawnych,
 5. Rozbudzenie aspiracji edukacyjnych, przeciwdziałanie bezradności społecznej, poprawa samooceny.

Cele szczegółowe programu:

 1. Rozwinięcie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień poprzez prowadzenie kół zainteresowań i projektów edukacyjnych
 2. Rozwinięcie kompetencji kluczowych: informatycznych, przyrodniczo-matematycznych i naukowo-technicznych, społeczno – obywatelskich, języków obcych, porozumiewania się w języku ojczystym, inicjatywności i przedsiębiorczości, świadomości i ekspresji kulturalnej poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne
 3. Poprawa sprawności fizycznej, zdrowia oraz kształtowanie poprawnych nawyków ruchowych poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych
 4. Zwiększenie liczby zajęć edukacyjno – wspomagających dla dzieci w wieku przedszkolnym w przedszkolu

Formy realizacji programu, ilość form i ilość godzin:

 1. Koła przedmiotowe, zainteresowań i projekty edukacyjne - zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania, uzdolnienia i umiejętności, w tym zajęcia o charakterze artystycznym i kulturowym – 36 form, 405 godzin
 2. Pozalekcyjne zajęcia sportowe – 12 form, 144 godziny
 3. Zajęcia o charakterze edukacyjno-wspomagającym dla dzieci w wieku przedszkolnym – 4 formy,  36 godzin
 4. Zajęcia o charakterze psychologiczno - pedagogicznym wspierających rozwój ucznia, w tym zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych – 8 form, 114 godzin
 5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 25 form, 216 godzin
 6. Wycieczki edukacyjne – 15 wycieczek, 99 roboczogodzin
  Razem:  1014 godzin (112 tygodniowo)

Placówki objęte programem: wszystkie szkoły na terenie miasta i gminy oraz przedszkole, tj. SP w Radzyniu, SP w Rywałdzie, Gimnazjum w Radzyniu, Przedszkole Samorządowe w Radzyniu. Planuje się objęcie programem 530 dzieci i młodzieży (na 800)

Czas trwania programu: 9 tygodni (od 20.10.2008 do 20,12.2008)
Koordynator gminny programu: Adam Olejnik – dyr. Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Olejnik
  data wytworzenia: 2008-10-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-10-27 10:43

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-10-27 10:44

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11503
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-03-15 12:56:06