Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony


Burmistrz Miasta i Gminy
 Radzyń Chełmiński
Ogłasza:


II przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż działki Nr 445 o pow. 416m2, KW 23481 położonej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady. Dojazd do działki drogą o nieutwardzonej nawierzchni od strony ul. Tysiąclecia. Działka nieuzbrojona przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 11.232,00zł plus 22% VAT.

II przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż działki Nr 446 o pow. 415m2, KW 23482 położonej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady. Dojazd do działki drogą o nieutwardzonej nawierzchni od strony ul. Tysiąclecia. Działka nieuzbrojona przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 11.205,00zł plus 22% VAT.

II przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż działki Nr 447 o pow. 334m2, KW 23483 położonej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady. Dojazd do działki drogą o nieutwardzonej nawierzchni od strony ul. Tysiąclecia. Działka nieuzbrojona przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 9.018,00zł plus 22% VAT.

II przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż działki Nr 454 o pow. 462m2, KW 23476 położonej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady. Dojazd do działki drogą o nieutwardzonej nawierzchni od strony ul. Tysiąclecia. Działka nieuzbrojona przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 12.474,00zł plus 22% VAT.

II przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż działki Nr 456 o pow. 420m2, KW 23478 położonej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady. Dojazd do działki drogą o nieutwardzonej nawierzchni od strony ul. Tysiąclecia. Działka nieuzbrojona przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 11.340,00zł plus 22% VAT.

II przetarg ustny ograniczony

Na sprzedaż działki Nr 94/2 o pow. 871m2, KW 24299 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy drodze do Zielnowa. Brak drogi dojazdowej do działki. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne i budownictwo mieszkaniowe. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Nieruchomość jest niezabudowana i nieuzbrojona.
Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości przyległych lub współwłaścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 21.775zł plus 22% VAT.


Informuję, że do cen sprzedaży uzyskanych w przetargach doliczone będą koszty wycen danej nieruchomości które poniesie nabywca do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Nieruchomości są zbywane bez przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych.
Warunkiem wzięcia udziału w danym przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej danej nieruchomości na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0001 1200 00006 najpóźniej do dnia 23.12.2009r.
Przetargi odbędą się dnia 28.12.2009r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.
Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Informuję, że pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż w/w działek odbyły się dnia 01.07.2009r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-11-23
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-11-23 13:44
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2009-11-24 13:54

Burmistrz
Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
ogłasza:

przystąpienie do rokowań w sprawie sprzedaży działki Nr 19/3 o pow. 0.22,45 ha, KW 24 290 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy drodze do Zielnowa.

Działka przeznaczona jest na cele nierolnicze pod budownictwo mieszkaniowe tj. budowę budynku o funkcji mieszkalnej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przedmiotową działkę obciążać będzie służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu o szerokości 4m wzdłuż granicy działki Nr 20 do działki Nr 19/4 położonej w Radzyniu Chełmińskim.
Nieruchomość jest wolna od innych obciążeń, długów, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 27.479,00 zł plus 22% VAT.

Należność za przedmiotową nieruchomość należy uiścić do dnia zawarcia umowy notarialnej, która odbędzie się do dnia 30.12.2009r.
Do ceny sprzedaży uzyskanej w rokowaniach doliczony będzie koszt wyceny, który poniesie nabywca do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Na sprzedaż powyższej nieruchomości odbyły się dwa przetargi ustne nieograniczone w terminach I przetarg – dnia 16.02.2009r., II przetarg – dnia 01.06.2009r.

Rokowania, o których mowa wyżej odbędą się dnia 13.11.2009r. o godz. 10:00 w tut. Urzędzie.

Aby wziąć udział w rokowaniach należy złożyć pisemne zgłoszenie udziału w tych rokowaniach wraz z załączoną kopią dowodu wpłaty zaliczki na konto Urzędu Miasta i Gminy Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 w BS Łasin Odział w Radzyniu Chełmińskim w pieniądzu w wysokości 20% ceny wywoławczej. Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 10.11.2009r. do godz. 15:00 w pokoju Nr 1 tut. Urzędu.

Nabywca wyłoniony w trakcie rokowań zobowiązany jest do stawienia się w kancelarii Notarialnej w terminie wyznaczonym przez Gminę w celu podpisania umowy. Nie stawienie się w tym terminie bez usprawiedliwienia skutkować będzie odstąpieniem Gminy od umowy a wpłacona zlicza nie podlega zwrotowi.

Informuję, że Burmistrzowi Miasta i Gminy przysługuje prawo zamknięcia rokowań, bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Radzyń Chełmińskim, dnia 12.10.2009r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-10-12
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-10-12 14:23

Burmistrz Miasta i Gminy 
Radzyń Chełmiński 
ogłasza

I przetarg ustany nieograniczony

na sprzedaż zabudowanej działki budynek po hydroforni Nr 498 o pow. 0.44,09 ha, KW 29078 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Fijewo. Sąsiedztwo stanowią tereny budownictwa mieszkaniowego, bank.
Teren działki porośnięty drzewami starego parku. Budynek hydroforni znajdujący się na tej działce o zabudowie parterowej, murowany, kryty papą. Nieruchomość jest wyposażona w energię elektryczną i wodę. Jest możliwość wyposażenia działki w kanalizację. Działka przeznaczona pod funkcję mieszkaniową i nieuciążliwe usługi.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 164.950,00 zł plus 22% VAT.

I przetarg nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 145/2 o pow. 0.10,09 ha, KW 24312, położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Podgrodzie. Jest możliwość wyposażenia działki w energię elektryczną i wykonania przyłącza do kanalizacji sanitarnej znajdującej się w drodze. Teren przeznaczony pod funkcję mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 26.234,00 zł plus 22% VAT.

Nieruchomości są wolne od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie są przedmiotem dzierżawy.

Informuję, że do cen sprzedaży uzyskanych w przetargach doliczony będzie koszt wyceny tych nieruchomości, które poniosą nabywcy do dnia zawarcia umów notarialnych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargach jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 05.11.2009r.

Przetargi odbędą się dnia 09.11.2009r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w Radzyniu Chełmińskim. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zwarcia umowy notarialnej Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
W sprawie przetargu osoba upoważniona do kontaktu – Podinspektor Maria Tylus – UMiG tel. (0-56) 688-60-10 wew. 39, w godz. od 8:00 do 15:00.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-10-07
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-10-07 13:07

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
Ogłasza:


I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż zabudowanych działek Nr Nr 266 o pow. 0.04,63ha KW 18621 i 262/2 o pow. 0.09,90ha KW 21183 położonych w Radzyniu Chełmińskim przy terenie osiedla mieszkaniowego „Sady”. Dojazd do nieruchomości drogą o utwardzonej nawierzchni z możliwością parkowania pojazdów.
Na w/w działkach znajduje się budynek w stanie surowym otwartym o powierzchni użytkowej 1000m2. Ściany parteru i piętra murowane z cegły ceramicznej. Dach kryty papą. Schody żelbetowe wylewane.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielo i jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami lub produkcją.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
netto 474.274,00zł plus 22% VAT
brutto ogółem 578.614,28 zł.

Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.

Informuję, że do ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt wyceny tej nieruchomości, który poniesie nabywca do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miasta I Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 4.12.2009r

Przetarg odbędzie się dnia 8.12.2009r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu do zawarcia umowy notarialnej Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
W sprawie przetargu osoba upoważniona do kontaktu – Podinspektor Maria Tylus – UMiG tel. (056) 688-60-10 wew. 39, w godz. od 8:00 do 15:00.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-10-07
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-10-07 13:03

Burmistrz Miasta i Gminy
 Radzyń Chełmiński
ogłasza:


I przetarg ustny nieograniczony

na wynajem lokalu użytkowego w budynku mieszkalnym Wspólnoty Mieszkaniowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi stanowiący „Weterynarię” położony w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Podgrodzie na działce Nr 90 w skład którego wchodzą:

 • lokal użytkowy o pow. 30.13m2
 • piwnica o pow. 4.95m2
 • garaż o pow. 20.38m2
 • pomieszczenie gospodarcze o pow. 9.76m2

Lokal zostanie wynajęty na prowadzenie działalności weterynaryjnej osobie, która zaproponuje najwyższy czynsz najmu netto miesięcznie plus 22% VAT. Czynsz najmu będzie płatny z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Podatek od nieruchomości w roku bieżącym wynosi na cały rok 679 zł.
Cena wywoławcza do przetargu została ustalona na podstawie Uchwały Nr XXX/200/2001 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 września 2001.
Cena wywoławcza czynszu netto do przetargu wynosi 281,00 zł.
Warunkiem wzięcia Udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 500zł. (pięćset złotych) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 do dnia 11.09.2009r.
Ustala się, że osoba, która wygra przetarg na wynajem zobowiązana jest do podpisana umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wygraniu przetargu.
Jeżeli osoba, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy w terminie określonym wyżej traci wpłacone wadium które przechodzi na rzecz Gminy, a Gmina ponownie ogłasza kolejny przetarg.
Przetarg odbędzie się dnia 15.09.2009r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy.


Radzyń Chełmiński, dnia 13.09.2009r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-08-13
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-08-13 12:36
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2009-08-13 12:36

Burmistrz Miasta i Gminy
 Radzyń Chełmiński
ogłasza:

I przetarg ustny ograniczony

Na sprzedaż działki Nr 94/2 o pow. 871m2, KW 24299 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy drodze do Zielnowa. Brak drogi dojazdowej do działki. Sąsiedztwo stanowią tereny rolne i budownictwo mieszkaniowe. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową. Nieruchomość jest niezabudowana i nieuzbrojona.
Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości przyległych lub współwłaścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 21.775zł plus 22% VAT.

I przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż działki Nr 443 o pow. 419m2 KW 23479 położonej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ulicy Sady. Dojazd do działki drogą gruntową o nieutwardzonej nawierzchni od strony ulicy Tysiąclecia. Działka nieuzbrojona, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 11.313,00zł plus 22%.

I przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż działki Nr 444 o pow. 418m2 KW 23480 położonej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady. Dojazd do działki drogą o utwardzonej nawierzchni od strony ul. Tysiąclecia. Działka nieuzbrojona przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 11.286,00zł plus 22% VAT.

I przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż działki Nr 445 o pow. 416m2, KW 23481 położonej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady. Dojazd do działki drogą o utwardzonej nawierzchni od strony ul. Tysiąclecia. Działka nieuzbrojona przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 11.232,00zł plus 22% VAT.

I przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż działki Nr 446 o pow. 415m2, KW 23482 położonej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady. Dojazd do działki drogą o utwardzonej nawierzchni od strony ul. Tysiąclecia. Działka nieuzbrojona przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 11.205,00zł plus 22% VAT.

I przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż działki Nr 447 o pow. 334m2, KW 23483 położonej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady. Dojazd do działki drogą o utwardzonej nawierzchni od strony ul. Tysiąclecia. Działka nieuzbrojona przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 9.018,00zł plus 22% VAT.

I przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż działki Nr 454 o pow. 462m2, KW 23476 położonej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady. Dojazd do działki drogą o utwardzonej nawierzchni od strony ul. Tysiąclecia. Działka nieuzbrojona przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 12.474,00zł plus 22% VAT.

I przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż działki Nr 455 o pow. 422m2, KW 23477 położonej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady. Dojazd do działki drogą o utwardzonej nawierzchni od strony ul. Tysiąclecia. Działka nieuzbrojona przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 11.394,00zł plus 22% VAT.

I przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż działki Nr 456 o pow. 420m2, KW 23478 położonej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady. Dojazd do działki drogą o utwardzonej nawierzchni od strony ul. Tysiąclecia. Działka nieuzbrojona przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 11.340,00zł plus 22% VAT.

I przetarg ustny nieograniczony

Na sprzedaż działki Nr 114/28 o pow. 1.840m2, KW 24269 położonej w obrębie geodezyjnym Zakrzewo.
Działka przeznaczona jest pod budowę budynku o funkcji mieszkaniowej i usługowej.
Do ceny sprzedaży w/w nieruchomości doliczone będą koszty wyceny i 50% kosztów podziału geodezyjnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 13.320,00zł plus 22% VAT.

Informuję, że do cen sprzedaży uzyskanych w przetargach doliczone będą koszty wycen danej nieruchomości które poniesie nabywca do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Nieruchomości są zbywane bez przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych.
Warunkiem wzięcia udziału w danym przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej danej nieruchomości na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0001 1200 00006 najpóźniej do dnia 26.06.2009r.
Przetargi odbędą się dnia 1.07.2009r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.
Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń e tut. Urzędzie.
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-05-29
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-05-29 13:58

Burmistrz Miasta i Gminy 
Radzyń Chełmiński 
ogłasza:

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 w budynku Nr 48  w Zakrzewie wraz z przynależną współwłasnością części wspólnych budynku mieszkalnego oraz ułamkową częścią gruntu. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, pomieszczenia łazienki i korytarza. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 38,40m2. Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym położonym na działce Nr 90/37 o powierzchni 1.696m2, KW 30945. Cena lokalu wynosi 23.814,00zł, cena za udział w gruncie i  części wspólnych budynku  992zł
Cena wywoławcza ogółem wynosi 24.806,00zł.
 

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki Nr 19/3 o pow. 0.22,45 ha KW 24290 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy drodze do Zielnowa.
Działka przeznaczona jest na cele nierolnicze pod budownictwo mieszkaniowe tj. budowę budynku o funkcji mieszkalnej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przedmiotową działkę obciąża służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu o szerokości 4m wzdłuż granicy działki Nr 20 do działki Nr 19/4 położonej w Radzyniu Chełmińskim.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 34.349,00zł plus 22% VAT.

Informuję, że do cen sprzedaży uzyskanych w przetargach doliczone będą koszty wycen danej nieruchomości, które poniesie nabywca do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nieruchomości są zbywane bez przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w danym przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński
Nr 77950000080000081120000006 najpóźniej do dnia 28.05.2009r.
Przetargi odbędą się dnia 01.06.2009r. w Urzędzie Miasta i Gminy o godz. 10:00.

Pierwsze przetargi na zbycie w/w nieruchomości odbyły się dnia 16.02.2009 r.

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Radzyń Chełmiński, dnia 29.04.2009r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-04-29
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-04-29 14:59
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-06 14:42

OGŁOSZENIE
     
Szkoła Podstawowa im. Gen. J. H. Dąbrowskiego
w Radzyniu Chełmińskim
ogłasza przetarg nieograniczony
 
O wartości szacunkowej powyżej 14 000,00 EURO, a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U.Nr.223 poz. 1655 z dnia 20 listopada 2007 r. ) na:
 
Wykonanie elewacji zewnętrznej budynków Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim.
Realizacja zamówienia do 20.08.2009 r.
Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV )
Wymiana Nawierzchni 45.00.00.00-7.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia umieszczona jest na stronie internetowej ;
bip.radzynchelminski.pl lub w wersji papierowej można odebrać w sekretariacie zamawiającego. Zamawiający żąda od oferentów wniesienia wadium.
Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (100%).
Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest Pan Roman Erdmański, tel. 056 6886167 w.36.
Ofertę należy złożyć w sekretariacie zamawiającego do dnia 22.05.2009 r. do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2009 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego.
 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Roman Erdmański
  data wytworzenia: 2009-04-28
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-04-29 10:35

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-04-29 10:35

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:


I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 4 w budynku Nr 48  w Zakrzewie wraz z przynależną współwłasnością części wspólnych budynku mieszkalnego oraz ułamkową częścią gruntu. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, pomieszczenia łazienki i korytarza. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 38,40m2. Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym położonym na działce Nr 90/37 o powierzchni 1.696m2, KW 30945. Cena lokalu wynosi 31.335,00zł, cena za udział w gruncie i części wspólnych budynku 1.305,00 zł.
Cena wywoławcza ogółem wynosi 32.640,00 zł.

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku Nr 2 wraz z przynależną współwłasnością części wspólnych budynku mieszkalnego, oraz ułamkową częścią gruntu i pomieszczeniem przynależnym położonym w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Jagiellończyka. Lokal składa się z 1 pokoju i kuchni o pow. użytkowej 31,20m2. Do lokalu należy piwnica o pow. użytkowej 4,20m2. Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym położonym na działce Nr 102 o pow. 768m2, KW 10670.
Cena lokalu wynosi 23.776,00zł, cena za udział w gruncie i części wspólnych budynku wynosi 3.680,00zł.
Cena wywoławcza ogółem wynosi 27.456,00 zł.

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki Nr 19/3 o pow. 0.22,45 ha KW 24290 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy drodze do Zielnowa.
Działka przeznaczona jest na cele nierolnicze pod budownictwo mieszkaniowe tj. budowę budynku o funkcji mieszkalnej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.
Przedmiotową działkę obciąża służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu o szerokości 4m wzdłuż granicy działki Nr 20 do działki Nr 19/4 położonej w Radzyniu Chełmińskim.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 68.697,00 zł plus 22% VAT.

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki Nr 114/6 o pow. 200m2, KW 25187 położonej w obrębie geodezyjnym Zakrzewo.
Działka przeznaczona jest na cele rolne.
Cena wywoławcza wynosi 380,00 zł.

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki Nr 114/28 o pow. 1.876m2, KW 24269 położonej w obrębie geodezyjnym Zakrzewo.
Działka przeznaczona pod budowę budynku o funkcji mieszkalnej i usługowej.
Do ceny sprzedaży w/w nieruchomości uzyskanej w przetargu doliczone będą koszty wyceny i 50% kosztów podziału geodezyjnego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 13.320,00 zł plus 22% VAT.

 

Informuję, że do cen sprzedaży uzyskanych w przetargach doliczone będą koszty wycen danej nieruchomości, które poniesie nabywca do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nieruchomości są zbywane bez przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w danym przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński
Nr 77950000080000081120000006 najpóźniej do dnia 12.02.2009r.
Przetargi odbędą się dnia 16.02.2009r. w Urzędzie Miasta i Gminy o godz. 10:00.

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.


Radzyń Chełmiński, dnia 13.01.2009r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-01-14
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-01-14 12:25

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu


Ogłoszenie

 Burmistrz Miasta i Gminy
 Radzyń Chełmiński
 ogłasza

że unieważnia I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 114/6
o pow. 200m2, KW 25187 położonej w obrębie geodezyjnym Zakrzewo.

Przedmiotem przetargu została działka w wyniku błędu, która w chwili ogłoszenia przetargu i jego rozstrzygnięcia  była w wieczystym użytkowaniu osoby trzeciej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-05-16
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-05-06 14:39

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuję, że w dniu 15.09.2009r. odbył się przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego „Weterynarii” w Radzyniu Chełmińskim ul. Podgrodzie.
W wyniku tego przetargu ustalono najemcę w/w lokalu za czynsz netto miesięcznie 1.400,00zł

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2009-09-24
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2009-09-24 14:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18061
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-03-05 13:16:41