Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

sprzedaż niezabudowanej działki w Starej Rudzie

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
   data wytworzenia: 2018-09-27
  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2018-09-28 15:10

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2018-09-28 15:10

I przetarg na sprzedaż działki nr 124/13 o pow 0,0966ha w Rywałdzie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
ogłasza:

I przetarg ustny ograniczony :

na sprzedaż niezabudowanej działki : Nr 124/13 o pow. 0,0966 ha, rodzaj użytku Bp , zapisanej w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr TO1W/00026457/8 , położonej w Rywałdzie gm. Radzyń Chełmiński , obręb 10 Rywałd . Nieruchomość wolna jest od długów i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy. Działka dotychczas użytkowana ogrodniczo – rekreacyjnie . Dla nieruchomości brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Uchwała Nr X/101/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21.10.2015 r. tereny określony jako strefa mieszkalno – usługowa . Dla nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy z dnia 5 listopada 2015 r. na budowę budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego .Działka posiada dostęp do drogi publicznej, jest nieuzbrojona .

Na nieruchomości ustanowiona jest nieodpłatna służebność gruntowa o szerokości 3 m wzdłuż działki, w celu zapewnienia swobodnego dostępu do nieruchomości 124/12 na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oraz nieodpłatna służebność prawa dostępu do budynku, położonego na nieruchomości nr 124/14 pasem o szerkości 3 m wzdłuż budynku ,

w celu wykonania niezbędnych prac remontowych i konserwacyjnych na budynku . Przetarg ogranicza się dla właścicieli nieruchomości przyległych ze zbywaną nieruchomością ,

w celu poprawy warunków zagospodarowania działek sąsiednich .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 13.133,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy sto trzydzieści trzy złote ) plus 23% podatku VAT. tj brutto 16.153,59 zł.

Ustala się wadium w wysokości : 2.600,00 zł.( słownie: dwa tysiące sześćset złotych ).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości podanej wyżej w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński na konto

Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 14.09.2018 r. Za datę wpływu środków uznaje się datę środków odnotowanych na koncie w/w. Osoby chcące wziąć udział w przetargu winni zgłosić swoje uczestnictwo w sekretariacie urzędu, pokój Nr 1 do dnia 17.09.2018 r. wraz z kserokopią dowodu wpłaty wadium i potwierdzeniem posiadania tytułu własności nieruchomości sąsiadującej ze zbywaną nieruchomością .

Postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numer działki , na którą wpłaca się wadium.

Nabywca zobowiązany będzie zapłacić do dnia zawarcia umowy koszt sporządzenia operatu szacunkowego .Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości w przypadku innych osób dokumenty, pełnomocnictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegają przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu. Osoby będące w związku małżeńskim w przypadku nieobecności współmałżonka na przetargu wini przedłożyć oświadczenie współmałżonka o tym, że wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości przez współmałżonka po cenie wylicytowanej w przetargu .

Przetarg odbędzie się dnia 20.09.2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - pokój Nr 24.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym przez Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje , że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG osoba upoważniona do kontaktu – G. Winiarczyk tel. (56) 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

drukuj (I przetarg na sprzedaż działki nr 124/13 o pow 0,0966ha w Rywałdzie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2018-08-17
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2018-08-17 14:18

II przetarg na na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Czeczewie (działka Nr 94/38)

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:

II przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Czeczewie , gm. Radzyń Chełmiński ,oznaczonej jako działka Nr 94/38 obręb geodezyjny Czeczewo, klasa gruntu Ł-VI stanowiącej własność mienia komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o pow. 2,4500 ha zapisanej w Księdze Wieczystej Nr TO1W / 00022947/ 2 , klasa gruntu Ł VI . Dla nieruchomości podlegającej sprzedaży brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego .W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński -Uchwała Nr X/101/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21.10.2015 r. działka znajduje się w strefie rolnej i figuruje jako „ R” Nieruchomość jest niezabudowana i stanowi w całości użytki zielone. Wolna jest od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych. Zbywana jest bez pomiarów geodezyjnych .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 34.594,80 zł. sprzedaż zwolniona z podatku VAT ( słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiat cztery złote 80/100 groszy

Wadium w wysokości 5.000,00 zł.

II ustny przetarg ograniczony odbędzie się dnia 21.09.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy

o godz. 10:00 pokój Nr 24

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu :

Zgodnie z art. 2 a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jed.

Dz. U z 2017 r. poz. 2196 ze zm.), zastrzega się, że jest to przetarg ustny ograniczony dla rolników

indywidualnych, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne ( do 300 ha użytków rolnych ), jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie , w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą .

Przetarg ogranicza się również do rolników indywidualnych sąsiadującymi bezpośrednio ze zbywaną nieruchomością z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej zbywanej nieruchomości rolnej i są właścicielami gruntów przyległych .

W rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym ,samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych , których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha ,posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej 5 lat zamieszkałą w gminie , na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Warunkiem zakwalifikowania do przetargu jest złożenie przez rolnika indywidualnego, zainteresowanego udziałem w przetargu wymienionych niżej dokumentów , w podanym terminie i miejscu . W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne , które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego , które spełnią łącznie następujące warunki :

1. są właścicielami ,użytkownikami wieczystymi ,samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych , których łączna powierzchnia użytków rolnych - z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha ,

2.posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust.2 pkt.2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ,

3.co najmniej 5 lat zamieszkują w gminie , na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz prowadzą przez ten okres osobiście to gospodarstwo ( pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenie działalności rolniczej w tym gospodarstwie )

4. posiadają miejsce zamieszkania w gminie,w której położona jest nieruchomośc wystawiona do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą .

Informacje dodatkowe

1.Uważa się , że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli

 1. pracuje w tym gospodarstwie ,

 2. )podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.

2. Uważa się , że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze , jeżeli uzyskała :

 1. wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub

 2. tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy , lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie .

 3. lub wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie , lub

 4. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5 letni staż pracy w rolnictwie .

 

3. Za staż pracy , o którym mowa powyżej , uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust.3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego , w którym osoba fizyczna:

1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub

2)prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność , przedmiot użytkowania wieczystego , przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy , lub

3)była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę ,wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej ,lub

4) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej ,lub

5) odbyła staż, o którym w art. 53 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm. ) ,obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej .

 

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109), określono :

 1. kierunki studiów wyższych , których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego ;

 2. zawody , których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze ;

 3. zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych , ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem ;

 4. tytuły kwalifikacyjne, tytuły Zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej ;

 5. rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych .

 

Rolnik indywidualny spełniający w/w warunki oraz zainteresowany udziałem w przetargu , powinien w wymaganym terminie i miejscu złożyć następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art.7 ust.1 w związku z art.6 ust.2 pkt.1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego )oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (art. ust. 5 pkt 2 w związku z art. 5 ust.1 UKUR), poświadczone przez Burmistrza (wójta prezydenta miasta) , każdej z gmin na terenie której położone są nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa ;

 2. w przypadku gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne położone na terenie więcej niż jednej gminy – oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność ,użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu ,dzierżawionych przez rolnika indywidualnego ( art 7 ust.5pkt.1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)

 3.  oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych wraz z dowodem potwierdzającym kwalifikacje rolnicze oraz dowodem potwierdzającym kwalifikacje rolnicze w zakresie wykształcenia rolniczego( potwierdzoną za zgodność z orginałem kopię dokumentu określonego w § 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ( Dz. U. z 2012 r..poz.109) dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państwa członkowskich Europejskiego obszaru gospodarczego oraz konfederacji Szwajcarskiej ;

 4. dowód potwierdzający zamieszkiwanie co najmniej 5 lat ,tj. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności ,

 5. oświadczenie następującej treści :
  „Oświadczam ,że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński w zakresie niezbędnym do prowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Czeczewo , składającej się z działki Nr 94/38 o powierzchni 2,4500 ha , ustalonego na dzień 21.09.2018 r.”
  podstawa prawna ;art. 23 ust.1i 2, art.24 ustawy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2016 r .poz..922, z późn .zm.).

 6. W innych przypadkach niż wymienione nabycie nieruchomości rolnej może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka ,wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej na wniosek nabywcy ,którą należy dostarczyć przed zawarciem umowy notarialnej .

  Wyżej wymienione wzory oświadczeń , można pobrać w pokoju Nr 14 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9.

Rolnicy indywidualni zainteresowani udziałem w przetargu , powinni złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , w terminie do dnia 17.09.2018 r. do godz. 15:00 zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 1- 6 aktualne wystawione później niż na 2 m-ce przed datą przetargu , wymagane orginały dokumentów opisanych w niniejszym ogłoszeniu w zaklejonej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie uczestnictwa w II przetargu ustnym ograniczonym w dniu 21 września 2018 r. - działka nr 94/38 Czeczewo .

Imienna lista rolników indywidualnych zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 20 września 2018 do godz. 14:00. na tablicy ogłoszeń urzędu M i G. Radzyń Chełmiński .

Uczestnikiem przetargu może być zakwalifikowany rolnik indywidualny , który w wyznaczonym terminie , miejscu i formie wniósł wadium , stawił się na przetarg ustny oraz spełnia warunki podane w niniejszym ogłoszeniu .

Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium,uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem .

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu przelewem w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu do dnia 17.09.2018 r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „ wadium Czeczewo 94/38 ” Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 . Za datę dokonania wpłaty wadium na rachunku bankowym uznaje się datę wpływu wadium na rachunek Urzędu M i G Radzyń Chełmiński . Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Pozostała kwota wylicytowana

w przetargu podlega zapłacie trzy dni przed wyznaczonym terminem umowy notarialnej na konto Gminy wskazane w protokole z przetargu .

Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej :dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych ;oświadczenie współmałżonka w/w wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej z zaokrągleniem przynajmniej o jedno postąpienie.

Minimalne postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Koszty umowy notarialnej i wyceny nieruchomości ponosi Nabywca .

Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy notarialnej , Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Pierwszy ustny przetarg ograniczony odbył sie w dniu 02.08.2018 r.

W sprawie przetargu osoba upoważniona do kontaktu – G. Winiarczyk – UMiG tel. (56) 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

Niniejsze ogłoszenie zostaje wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 ,strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.radzynchelminski.eu w zakładce przetargi nieruchomości 2018.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu

z uzasadnionej przyczyny o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń Urzędu Mi G.

drukuj (II przetarg na na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Czeczewie (działka Nr 94/38))

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2018-08-17
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2018-08-17 14:14

działka nr 418/2 w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:

II przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 418/2 o pow. 0.1509 ha, rodzaj użytku R- III a zapisanej w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr TO1W/00026448/2, położonej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady , jednostka rej.584, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński, stanowiącej własność mienia komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Działka wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy .W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03 2011 r.(Dz.U.Woj.Kuj-Pom. Nr 108, poz.878 z dnia 10 maja 2011 r.) oznaczona jest symbolem 38 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka jest nieuzbrojona, dojazd drogą nieurządzoną . Możliwość podłączenia wody, odprowadzenie ścieków poprzez zbiornik bezodpływowy .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 27.162,00 zł. (słownie: dwadzieścia siedem tysiecy sto sześćdziesiąt dwa złote ). Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT

w wysokości 23 % .

Ustala się wadium w wysokosci : 4.000,00 zł.( słownie: cztery tysiące zlotych ).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium , przelewem w wysokości podanej wyżej w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński na konto Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 30.07.2018 r. Za datę wpływu środków uznaje się datę środków odnotowanych na koncie w/w. Postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki , na którą wpłaca się wadium z dopiskiem wadium działka Nr 418/2 . Do ceny uzyskanej w przetargu doliczone zostaną koszty sporządzenia operatu szacunkowego .Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości w przypadku innych osób dokumenty , pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim

i posiadające wspólność majątkową powinni dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka , iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu .

W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz.1061 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się dnia 02.08.2018 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - pokój Nr 24.

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedż w/w nieruchomości odbył się dnia 12.06.2018 r.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje , że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG , osoba upoważniona do kontaktu – G. Winiarczyk tel. (56) 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

drukuj (działka nr 418/2 w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2018-06-29 15:15

Sprzedaż nieruchomości rolnej w Czeczewie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:

I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Czeczewie , gm. Radzyń Chełmiński ,oznaczonej jako działka Nr 94/38 obręb geodezyjny Czeczewo ,klasa gruntu Ł-VI stanowiącej własność mienia komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o pow. 2,4500 ha zapisanej w Księdze Wieczystej Nr TO1W / 00022947/ 2 , klasa gruntu Ł VI . Dla nieruchomości podlegającej sprzedaży brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego .W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński -Uchwała Nr X/101/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21.10.2015 r. działka znajduje się w strefie rolnej i figuruje jako „ R” Nieruchomość jest niezabudowana i stanowi w całości użytki zielone. Wolna jest od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych. Zbywana jest bez pomiarów geodezyjnych .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 57.658,00 zł. sprzedaż zwolniona z podatku VAT ( słownie:pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych ).

Wadium w wysokości 6.000,00 zł.

I ustny przetarg ograniczony odbędzie się dnia 02.08.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy

o godz. 10:00 pokój Nr 24

 

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu :

Zgodnie z art. 2 a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jed.

Dz. U z 2017 r. poz. 2196 ze zm.), zastrzega się, że jest to przetarg ustny ograniczony dla rolników

indywidualnych, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne ( do 300 ha użytków rolnych ), jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie , w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą .

Przetarg ogranicza się również do rolników indywidualnych sąsiadującymi bezpośrednio ze zbywaną nieruchomością z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej do zbywanej nieruchomości rolnej i są właścicielami gruntów przyległych .

W rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym ,samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych , których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha ,posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej 5 lat zamieszkałą w gminie , na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Warunkiem zakwalifikowania do przetargu jest złożenie przez rolnika indywidualnego, zainteresowanego udziałem w przetargu wymienionych niżej dokumentów , w podanym terminie i miejscu . W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne , które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego , które spełnią łącznie następujące warunki :

 1. są właścicielami ,użytkownikami wieczystymi ,samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych , których łączna powierzchnia użytków rolnych - z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha ,
 2. posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust.2 pkt.2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ,
 3. co najmniej 5 lat zamieszkują w gminie , na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład przez niego gospodarstwa rolnego oraz prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo ( pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenie działalności rolniczej w tym gospodarstwie )
 4. mają miejsce zamieszkania w gminie w której położona jest nieruchomość wystawiona do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą .

Informacje dodatkowe

1.Uważa się , że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli

 1. pracuje w tym gospodarstwie ,

 2. )podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.

2. Uważa się , że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze , jeżeli uzyskała :

 1. wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub

 2. tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy , lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie .

 3. lub wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie , lub

 4. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5 letni staż pracy w rolnictwie .

 

3. Za staż pracy , o którym mowa powyżej , uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust.3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego , w którym osoba fizyczna:

 1. podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub
 2. prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność , przedmiot użytkowania wieczystego , przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy , lub
 3. była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę ,wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej ,lub
 4. \wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej ,lub
 5. odbyła staż, o którym w art. 53 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm. ) ,obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej .

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109), określono :

 1. kierunki studiów wyższych , których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego ;

 2. zawody , których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze ;

 3. zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych , ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem ;

 4. tytuły kwalifikacyjne, tytuły Zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej ;

 5. rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych .

 

Rolnik indywidualny spełniający w/w warunki oraz zainteresowany udziałem w przetargu , powinien w wymaganym terminie i miejscu złożyć następujące dokumenty:

 

 1. oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art.7 ust.1 w związku z art.6 ust.2 pkt.1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego )oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (art. ust. 5 pkt 2 w związku z art. 5 ust.1 UKUR), poświadczone przez Burmistrza (wójta prezydenta miasta) , każdej z gmin na terenie której położone są nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa ;

 2. w przypadku gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne położone na terenie więcej niż jednej gminy – oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność ,użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu ,dzierżawionych przez rolnika indywidualnego ( art 7 ust.5pkt.1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)

 3. oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych wraz z dowodem potwierdzającym kwalifikacje rolnicze oraz dowodem potwierdzającym kwalifikacje rolnicze w zakresie wykształcenia rolniczego( potwierdzoną za zgodność z orginałem kopię dokumentu określonego w § 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ( Dz. U. z 2012 r..poz.109) dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państwa członkowskich Europejskiego obszaru gospodarczego oraz konfederacji Szwajcarskiej ;

 4. dowód potwierdzający zamieszkiwanie co najmniej 5 lat ,tj. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności ,

 5. oświadczenie następującej treści : „Oświadczam ,że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński w zakresie niezbędnym do prowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Czeczewo , składającej się z działki Nr 94/38 o powierzchni 2,4500 ha , ustalonego na dzień 02.08.2018 r. ”
  podstawa prawna ;art. 23 ust.1i 2, art.24 ustawy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2016 r .poz..922, z późn .zm.).

 6. W innych przypadkach niż wymienione nabycie nieruchomości rolnej może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka ,wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek nabywcy ,ustalonego w wyniku odbytego przetargu ograniczonego przed zawarciem umowy notarialnej.

Wyżej wymienione wzory oświadczeń  można pobrać w pokoju Nr 14 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9.

 

Rolnicy indywidualni zainteresowani udziałem w przetargu , powinni złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , w terminie do dnia 30.07.2018 r. do godz. 15:00 zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 1- 5 aktualne wystawione nie później niż na 2 m-ce przed datą przetargu , wymagane orginały dokumentów opisanych w niniejszym ogłoszeniu w zaklejonej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu 02 sierpnia 2018 r.- działka nr 94/38 Czeczewo”

Imienna lista rolników indywidualnych zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 01 sierpnia 2018 do godz. 14:00. na tablicy ogłoszeń urzędu

M i G. Radzyń Chełmiński .

Uczestnikiem przetargu może być zakwalifikowany rolnik indywidualny , który w wyznaczonym terminie , miejscu i formie wniósł wadium , stawił się na przetarg ustny oraz spełnia warunki podane w niniejszym ogłoszeniu .

Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium,uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem .

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu przelewem w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu do dnia 30.07.2018 r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „ wadium Czeczewo 94/38 ” Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 . Za datę dokonania wpłaty wadium na rachunku bankowym uznaje się datę wpływu wadium na rachunek Urzędu M i G Radzyń Chełmiński . Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Pozostała kwota wylicytowana w przetargu podlega zapłacie w ciągu 14 dni od dnia odbycia przetargu na konto Gminy wskazane w protokole z przetargu .

Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej :dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych ;oświadczenie współmałżonka w/w wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej z zaokrągleniem przynajmniej o jedno postąpienie.

Minimalne postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Koszty umowy notarialnej oraz koszt ogłoszeń i wyceny nieruchomości ponosi Nabywca .

Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni

od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy notarialnej , Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W sprawie przetargu osoba upoważniona do kontaktu – G. Winiarczyk – UMiG tel. (56) 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

Niniejsze ogłoszenie zostaje wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, zaś wyciąg z ogłoszenia o przetargu publikowano w prasie lokalnej „Gazeta pomorska ”.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu

z uzasadnionej przyczyny o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

 

drukuj (Sprzedaż nieruchomości rolnej w Czeczewie)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2018-06-18 12:51

działka nr 418/2 powyżej ul. Sady w Radzyniu Chełmińskim

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:

pierwszy przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 418/2 o pow. 0.1509 ha, rodzaj użytku R- III a zapisanej w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr TO1W/00026448/2, położonej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady , jednostka rej.584, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński, stanowiącej własność mienia komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Działka wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy .W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03 2011 r.(Dz.U.Woj.Kuj-Pom. Nr 108, poz.878 z dnia 10 maja 2011 r.) oznaczona jest symbolem 38 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka jest nieuzbrojona, dojazd drogą nieurządzoną . Możliwość podłączenia wody, odprowadzenie ścieków poprzez zbiornik bezodpływowy .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 45.270.00 zł. (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych ). Do wylicytowanej ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT

w wysokości 23 % .

Ustala się wadium w wysokosci : 6.000,00 zł.( słownie: sześć tysiecy złotych ).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium , przelewem w wysokości podanej wyżej w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński na konto Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 07.06.2018 r. Za datę wpływu środków uznaje się datę środków odnotowanych na koncie w/w. Postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki , na którą wpłaca się wadium.Do ceny uzyskanej w przetargu doliczone zostaną koszty sporządzenia operatu szacunkowego oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży .Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości w przypadku innych osób dokumenty , pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim

i posiadające wspólność majątkową powinni dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka , iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu .

W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz.1061 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się dnia 12 06.2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - pokój Nr 24.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje , że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG , osoba upoważniona do kontaktu – G. Winiarczyk tel. (56) 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

drukuj (działka nr 418/2 powyżej ul. Sady w Radzyniu Chełmińskim)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2018-05-08
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2018-05-08 09:59

sprzedaż działki niezabudowanej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ulicy Sady

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:

III przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 418/2 o pow. 0.1509 ha, rodzaj użytku R- III a zapisanej w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr TO1W/00026448/2, położonej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady , jednostka rej.584, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński, stanowiącej własność mienia komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Działka wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy .W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03 2011 r.(Dz.U.Woj.Kuj-Pom. Nr 108, poz.878 z dnia 10 maja 2011 r.) oznaczona jest symbolem 38 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka jest nieuzbrojona, dojazd drogą nieurządzoną . Możliwość podłączenia wody, odprowadzenie ścieków poprzez zbiornik bezodpływowy .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 44.545.68 zł. (słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych 68 /100 groszy ) w tym 23 % podatku VAT .

Ustala się wadium w wysokosci : 6.000,00 zł.( słownie: sześć tysiecy złotych ).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium , przelewem w wysokości podanej wyżej w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński na konto Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 23.02.2018 r. Za datę wpływu środków uznaje się datę środków odnotowanych na koncie w/w. Postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki , na którą wpłaca się wadium.Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 250 ,00 zł. .Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości w przypadku innych osób dokumenty , pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim

i posiadające wspólność majątkową powinni dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka , iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu .

W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz.1061 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się dnia 01 03.2018 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - pokój Nr 24.

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 30.06.2017 r.

drugi przetarg odbył się 26.10.2017 r. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje , że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG , osoba upoważniona do kontaktu – G. Winiarczyk tel. (56) 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

drukuj (sprzedaż działki niezabudowanej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ulicy Sady)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2018-01-22
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2018-01-23 12:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-23 12:12

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6523
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-09-28 15:09:07