Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

             Radzyń Chełmiński, dnia 05.10.2011r.
BPK.7021.15.2011.AG


       INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
________________________________________________________________
 
Dot.: przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż Samochódu marki MERCEDES –
         BENZ 308 2,3 D oraz  Motocykla  MMVZ  PRONAR 125/2.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że w przedmiotowym
postępowaniu przetargowym na sprzedaż:
 
I. Motocykla MMVZ  PRONAR 125/2 wpłynęła 1 oferta.
II. Samochodu marki MERCEDES – BENZ 308 2,3 D wpłynęły 4 oferty.
 
Wobec powyższego, na podstawie złożonych ofert najkorzystniejszą ofertę:
1) na motocykl złożył Pan Wiesław Kalczyński, ul. Piłsudskiego 10/3, 87-220 Radzyń Chełmiński – za cenę 210zł brutto,
2) na samochód marki Mercedes Benz złożyła Firma Wan –Bus Sławomir Wanowicz, Tylkowo 44, 12-130 Pasym – za cenę 2.870zł brutto.
 
 
 
 

drukuj (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-10-05 13:21

Informacja
o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego
 
1.    Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.
Przetarg odbył się w dniu 22 października 2010 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.
Był to II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki Nr 196/1 o pow. 1,47ha KW 24274 położonej w obrębie geodezyjnym Radzyń Wybudowanie.
2.    Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej.
Nieruchomość oznaczona działką Nr 196/1 o pow. 1,47ha, położona w obrębie geodezyjnym Radzyń Wybudowanie, zapisana w Sądzie Rejonowym              w Wąbrzeźnie w księdze wieczystej pod nr 24274.
 1. Liczba osób dopuszczonych.
  Do przetargu dopuszczona została jedna osoba.

  Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.
  Brak osób niedopuszczonych do przetargu. 
 2. Cena wywoławcza nieruchomości.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 20.580,00zł.

  Najwyższa cena osiągnięta w przetargu.
  Najwyższa cena nieruchomości, jaką osiągnięto w przetargu wynosi 20.790zł.  
 3. Imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
  Nabywcą nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu został
  Pan Piotr Topolewski. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • data wytworzenia: 2010-10-29
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-10-29 14:09

Informacja
o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.
  Przetarg odbył się w dniu 30 sierpnia 2010 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.
  Był to II przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie ruin Zamku wraz  z częścią przedzamcza łącznie z fosą w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Waryńskiego.
   
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej.
  Nieruchomość oznaczona działką 11 o pow. 1,20 ha, Radzyń Chełmiński przy ul. Waryńskiego, zapisana w Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie w księdze wieczystej pod nr 24582.
   
 3. Liczba osób dopuszczonych.
  Do przetargu dopuszczone zostały dwie osoby.

  Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.
  Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
   
 4. Cena wywoławcza nieruchomości.
  Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosiła 17.500,00 zł + VAT.

  Najwyższa cena osiągnięta w przetargu.
  Najwyższa cena rocznego czynszu dzierżawnego, jaką osiągnięto w przetargu wynosi 39.000,00 zł + VAT.
   
 5. Imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
  Dzierżawcą nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu został
  Pan Janusz Gilewicz.

drukuj ()

Metryka

 • data wytworzenia: 2010-08-31
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-09-03 08:16

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
informuje:

że, dnia 30 lipca 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu przeprowadzone zostały  I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż :
 1. Lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku Nr 2 wraz z przynależną współwłasnością części wspólnych budynku mieszkalnego oraz ułamkową częścią gruntu położonego w Radzyniu Chełmińskim ul. Przykop na działce Nr 165 o pow. 0,0284ha KW 23915

  - cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 16.465zł

  - liczba uczestników przetargu – 0

  przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 2. Lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku Nr 10 wraz z przynależną współwłasnością części wspólnych budynku mieszkalnego oraz ułamkową częścią gruntu położonego w Nowym Dworze na działce Nr 64/1 o pow. 0,0465ha KW 31227

  - liczba osób dopuszczonych do przetargu - 3 osoby
  - liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu- 0
  - cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1.720zł
  - najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła 2.300,00 zł.
  - imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: Nabywcą nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu została Pani Justyna Faltynowska.
   
 3. Działki Nr 196/1 o pow. 1,47ha KW 24274 położonej w obrębie geodezyjnym Radzyń Wybudowanie
  - liczba osób dopuszczonych do przetargu - 1 osoba
  - liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargach – 0
  - cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 29.400zł

  przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
Radzyń Chełm., dn. 02-08-2010r.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-08-03 11:52

Radzyń Chełmiński, dn. 11 czerwca 2010 r.
L.dz. MGOPS 341-1/10

Do wszystkich wykonawców

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywna Integracja w Radzyniu Chełmińskim /nr sprawy MGOPS 341-1/10/.
  
Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywna Integracja w Radzyniu Chełmińskim w zakresie: - szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe; - realizacji Konferencji Grupy Rodzinnej (KGR) oraz w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej (PAL).

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą

 • na 1 część zamówienia – usługi szkoleniowe podnoszące kwalifikacje zawodowe wybrano ofertę firmy:
  Centrum Edukacyjne Euro
  z siedzibą: 86-300 Grudziądz, ul. Bydgoska 11 /woj. kujawsko-pomorskie/
  Cena: 19.650,00 zł /słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt zł 00/100/;
   
 • na 2 część zamówienia – realizacja Konferencji Grupy Rodzinnej (KGR) wybrano ofertę firmy:
  INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja
  z siedzibą: 86-300 Grudziądz, ul. Kościuszki 36/22 /woj. kujawsko-pomorskie/
  Cena: 15.500,00 /słownie: piętnaście tysięcy pięćset zł 00/100/;
   
 • na 3 część zamówienia – realizacja Programu Aktywności Lokalnej (PAL) wybrano ofertę firmy:
  Centrum Nauczania „LET'S GO”
  z siedzibą: 86-100 Świecie, ul. Gimnazjalna 3 /woj. kujawsko-pomorskie/
  Cena: 8.442,40 zł /słownie: osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwa zł 40/100/.

Cena stanowiła 100% wartości kryterium dla wszystkich części zamówienia .
W/w oferty uzyskały największą maksymalną liczbę punktów - 100 dla danych części, zawierały najkorzystniejsze ceny, oferty został sporządzone zgodnie z wymogami zawartymi  w SIWZ.
Następujący wykonawcy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali pkt. zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

Nr of. Nazwa i adres wykonawcy 1 część zam.
Cena
/uzyskane pkt. – kryterium cena 100%
2 część zam.
Cena
/uzyskane pkt. – kryterium cena 100%
3 część zam.
Cena
/uzyskane pkt. – kryterium cena 100%
1. INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja 
86-300 Grudziądz, ul. Kościuszki 36/22
/woj. kujawsko-pomorskie/
32.200,00 zł/ 61 pkt. 15.500,00 zł/ 100 pkt. 12.000,00 zł/     70 pkt.
2, Centrum Nauczania „LETS'S GO”
86-100 Świecie, Gimnazjalna 3
/woj. kujawsko-pomorskie/
 28.002,00 zł/      70 pkt. 17.610,00 zł/    88 pkt. 8.442,40 zł/ 100 pkt.
3. Centrum Edukacyjne Euro
86-300 Grudziądz, ul. Bydgoska 11
/woj. kujawsko-pomorskie/
19.650,00 zł/ 100 pkt. - -
4. Centrum Edukacyjne Euro
86-300 Grudziądz, ul. Bydgoska 11
/woj. kujawsko-pomorskie/
- -  15.600,00 zł/    54 pkt.

 Zamawiający zawrze umowy na poszczególne części zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem powyżej określonego terminu ma mocy art. 94 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. z uwagi na fakt, iż wartość przedmiotowego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy, ponadto w toku postępowania nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Po otrzymaniu powyższego zawiadomienia proszę o niezwłoczne potwierdzenie tego faktu faksem lub drogą poczty elektronicznej.

Z upoważnienia
 Kierownika M-GOPS
 /Ilona Dąbrówka/

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-06-11 11:44
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-11 11:44

Informacja
o wyniku przetargu nieograniczonego

 

 1. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu.
  Przetarg odbył się w dniu 04 czerwca 2010 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.
  Był to przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie ruin Zamku wraz z częścią przedzamcza łącznie z fosą w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Waryńskiego.
   
 2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej.
  Nieruchomość oznaczona działką 11 o pow. 1,20 ha, Radzyń Chełmiński przy ul.Waryńskiego, zapisana w Sądzie Rejonowym w Wąbrzeźnie w księdze wieczystej pod nr 24582.
   
 3. Liczba osób dopuszczonych.
  Do przetargu dopuszczone zostały dwie osoby.

  Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.
  Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
   
 4. Cena wywoławcza nieruchomości.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 8 400,00 zł + VAT.

  Najwyższa cena osiągnięta w przetargu.
  Najwyższa cena, jaką osiągnięto w przetargu wynosi 42 000,00 zł + VAT.
   
 5. Imię, nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.
  Dzierżawcą nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu została
  Firma Hotelarsko-Gastronomiczna Grażyna Biestek. 

Radzyń Chełm., dn. 07.06.2010r.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-06-08 07:53
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-08 14:11

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
informuje:

że, dnia 12 kwietnia 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu przeprowadzone           
 zostały II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż :

 1. zabudowanych działek Nr Nr 266 o pow. 0.0463ha KW 18621 i 262/2 o pow. 0.0990ha  KW  TO1W/00034687/8  położonych w Radzyniu Chełmińskim przy terenie osiedla mieszkaniowego „Sady”

  cena wywoławcza nieruchomości wynosiła netto 237.137,00zł plus 22% VAT.
  warunki przetargu spełniła 1 osoba
  przetarg zakończył się wynikiem negatywnym – oferent nie przystąpił do przetargu.
   
 2. zabudowanej działki budynek po hydroforni Nr 498 o pow. 0.4409 ha, KW 29078 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Fijewo

  cena wywoławcza nieruchomości wynosiła netto 82.475,00 zł plus 22% VAT
  liczba uczestników przetargu - 0
  przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

drukuj ()

Metryka

 • data wytworzenia: 2010-04-12
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-04-12 14:52
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-13 14:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7556
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-10-05 13:22:33