Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Sprzedaż niezabudowanych działek - ulica Jana Długosza w Radzyniu Chelmińskim

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

II przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanych działek : Nr 29 o pow. 0,0555 ha, Nr 30 o pow. 0,0566 ha , rodzaj użytku R- IV a , zapisane w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr Nr TO1W/00024293/6 , TO1W/0 000294/3 , położone w Radzyniu Chełmińskim przy ul. J. Długosza , jednostka rej. w ewidencji gruntów 701 i 702, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński .Nieruchomości wolne są od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie są przedmiotem dzierżawy . Dla nieruchomości brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

z dnia 30.09.2009 r. w/w nieruchomości figurują jako „ MU ” tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe w strefie ochrony archeologicznej , konserwatorskiej .

Działki posiadają bezpośredni dostęp do ulicy z możliwością podłączenia wody, możliwość podłączenia kanalizacji, poprzez indywidualną przepompownię ścieków . Na działce Nr 30 znajduje się słup energetyczny wysokiego napięcia .W celu lepszego zagospodarowania nieruchomości z uwagi na ich kształt i położenie, zbywane są łącznie Nr 29 i 30.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 22.871,60 zł. (słownie: dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 60/100 groszy ).

Wadium wynosi 3.600,00 zł.( słownie; trzy tysiace sześćset złotych ).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości podanej wyżej w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński na konto

Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 24.11.2016 r. Za datę wpływu środków uznaje się datę środków odnotowanych na koncie w/w.

Postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działek , na które wpłaca się wadium.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 400 ,00 zł. .Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości w przypadku innych osób dokumenty , pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 28.11.2016 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - pokój Nr 24. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się 14.10.2016 r.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje , że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG osoba upoważniona do kontaktu – G. Winiarczyk tel. (56) 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00, do dnia 24.11.2016 r.

 

drukuj (Sprzedaż niezabudowanych działek - ulica Jana Długosza w Radzyniu Chelmińskim)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-25 14:59

sprzedaż działek: Nr 29 o pow. 0,0555 ha, Nr 30 o pow. 0,0566 ha

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanych działek : Nr 29 o pow. 0,0555 ha, Nr 30 o pow. 0,0566 ha , rodzaj użytku R- IV a , zapisane w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr Nr TO1W/00024293/6 , TO1W/0 000294/3 , położone w Radzyniu Chełmińskim przy ul. J. Długosza , jednostka rej. w ewidencji gruntów 701 i 702, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński .Nieruchomości wolne są od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie są przedmiotem dzierżawy . Dla nieruchomości brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego

z dnia 30.09.2009 r. w/w nieruchomości figurują jako „ MU ” tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe w strefie ochrony archeologicznej , konserwatorskiej .

Działki posiadają bezpośredni dostęp do ulicy z możliwością podłączenia wody, możliwość podłączenia kanalizacji, poprzez indywidualną przepompownię ścieków .Na działce Nr 30 znajduje się słup energetyczny wysokiego napięcia .Z uwagi na kształt i położenie nieruchomości zbywane są łącznie, Nr 29 i 30 , w celu lepszego zagospodarowania .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 32.673,72 zł. (słownie: trzydzieści dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote 72/100 groszy ).

Wadium wynosi 5.200,00 zł.( słownie; pięć tysięcy dwieście złotych ).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości podanej wyżej w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński na konto

Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 10.10.2016 r. Za datę wpływu środków uznaje się datę środków odnotowanych na koncie w/w.

Postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działek , na które wpłaca się wadium.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 400 ,00 zł. .Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości w przypadku innych osób dokumenty , pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 14.10.2016 r. o godz. od 10:00 w Urzędzie Miasta 

i Gminy Radzyń Chełmiński - pokój Nr 24 .

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje , że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG osoba upoważniona do kontaktu – G. Winiarczyk tel. (56) 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00 do dnia 10.10.2016 r.

drukuj (sprzedaż działek: Nr 29 o pow. 0,0555 ha, Nr 30 o pow. 0,0566 ha )

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2016-09-12
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2016-09-12 15:04

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:

 I przetarg pisemny nieograniczony :

na sprzedaż  zabudowanej nieruchomości Nr 12/5 o pow. 200 m2 grunty klasy Bi, zapisanej w Księdze Wieczystej TO1W /00025458/8 . Działka zabudowana jest budynkiem byłego sklepu

o pow. użytkowej 25 m2 , położona w miejscowości Szumiłowo gm. Radzyń Chełmiński, stanowi własność mienia Komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński .

Z uwagi na zły stan techniczny budynku , który znajduje się na nieruchomości zbywany jest z przenaczeniem do rozbiórki . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzń Chełmiński nieruchomość położona jest na terenie " MN obszary zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej z możliwością zabudowy usługowej " Działka podłączona jest do infrastruktury technicznej tj. energii elektrycznej i wody .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy. Cena wywoławacza nieruchomości wynosi : 7.500,00 zł. zawiera 23% stawkę podatku VAT (słownie: siedem tysiecy pięćset złotych ) . Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie koszt wyceny w kwocie 250 zł. W/w nieruchomość zbywana jest bez pomiarów geodezyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium i złożenie oferty w podanym terminie .

Wadium winno być wpłacone w pieniądzu (PLN), przelewem na konto Urzędu Miasta iGminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński, Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06

najpóźniej do dnia 25.07. 2016 r. w wysokości 1.500,00 zł. (słownie:tysiąc piećset złotych). Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu MiG. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki , na którą wpłaca się wadium.Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym oferentom zostanie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia, odwołania,roztrzygnięcia przetargu na wskazane przez nich konto.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem :"Oferta przetargowa na sprzedaż nieruchomości Nr 12/5 w Szumiłowie nie otwierać przed dniem 29.07.2016 r. godz. 10:00" w sekretariacie Urzędu MiG. Radzyń Chełmiński , pokój Nr 1 do dnia 25.07.2016 r. do godz.15: 00. Pisemna oferta powinna zawierać :

 1. imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

 2. datę sporządzenia oferty

 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżen;

 4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;

 5. proponowany sposób realizacji dodatkowaych warunków przetargu ;

 6. do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące postawę do zwolnienia z tego obowiazku.

   

I przetarg pisemny nieograniczony (część jawna) odbędzie się 29 lipca 2016 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, pokój Nr 20.

W przypadku przystąpienia do przetargu przez osobę będacą cudzoziemcem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U. z 2004 , Nr 167 , poz. 1758 późn. zm.) .

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz zastrzega, że w przetarg może zostać zamkniety bez wybrania którejkolwiek z ofert. W sprawie dodatkowych informacji o warunkach przetargu można dowiedzieć się w Urzędzie MiG ,pokój Nr 14 lub telefonicznie (56) 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

Ogłoszenie o przetargu oraz dodatkowe warunki przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz publikuje na stronie internetowej Urzędu (www.radzynchelminski.eu) i w Biuletynie Infiormacji Publicznej Miasta i Gminy Radzyń Chełmińśki (bip.radzynchelminski.pl)


 


 


 


 


 

Dodatkowe warunki I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Nr 12/5, położonej w Szumiłowie gm. Radzyń Chełmiński .

 1. Oferty należy skladać w zamkniętych kopertach.

 2. Każdy oferent może złożyć tylko jedna ofertę.

 3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

 4. Oferta powinna być opracowana zgodnie z warunkami przetargu.

 5. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języklu polskim .

 6. Oferta powinna zwierać :

a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

b)datę sporządzenia oferty ;

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżen;

d)oferowaną cenę wyższą od ceny wywoławczej (liczbowo i słownie )oraz sposób jej zapłaty ;

e) dowód wplaty wadium ;

f ) podpis składającego ofertę .

 

 1. Warunkiem wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena .

 

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2016-06-29 19:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5689
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-06-29 19:01:24