Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Odwołanie przetargu ustnego - ul. J. Piłsudskiego 1

Ogłoszenie o odwołaniu I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 położonego w budynku Nr 1 ul. J. Piłsudskiego w Radzyniu Chełmińskim

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U . 2016 r. poz. 2147 z późn. zm. ) informuje , iż z ważnych powodów odwołuje I ustny przetarg ograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3, położonego w budynku Nr 1 przy ul. J. Piłsudskiego w Radzyniu Chełmińskim, ogłoszony w dniu 05 września 2017 r.

Przetarg odbyć się miał w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , pokój Nr 24 w dniu 06.10.2017 r. o godz. 10:00 .

Przyczyną odwołania przetargu jest zmiana przepisów ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. 2015 r. poz.1892 ) art 2 ust.1a , którego wprowadzona zmiana obowiązuje od dnia 11 września 2017 r.

Po zmianie przepisów w/w ustawy Gmina jako właściciel lokalu spełnić musi określone warunki przy sprzedaży i wydzieleniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego .

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz umieszczone na stronie internetowej BIP gminy: www.bip.radzynchelminski.pl.

drukuj (Odwołanie przetargu ustnego - ul. J. Piłsudskiego 1)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2017-10-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-05 07:44

Działka Nr 418/2 o pow. 0.1509 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:


II przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 418/2 o pow. 0.1509 ha, rodzaj użytku R- III a zapisanej w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr TO1W/00026448/2, położonej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady , jednostka rej.584, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński, stanowiącej własność mienia komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Działka wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy .W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03 2011 r.(Dz.U.Woj.Kuj-Pom. Nr 108, poz.878 z dnia 10 maja 2011 r.) oznaczona jest symbolem 38 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka jest nieuzbrojona, dojazd drogą nieurządzoną . Możliwość podłączenia wody, odprowadzenie ścieków poprzez zbiornik bezodpływowy .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 44.545.68 zł. (słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści pięć złotych 68 /100 groszy ) w tym 23 % podatku VAT .

Ustala się wadium w wysokości : 6.000,00 zł.( słownie: sześć tysięcy złotych ).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium , przelewem w wysokości podanej wyżej w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński na konto Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 20.10.2017 r. Za datę wpływu środków uznaje się datę środków odnotowanych na koncie w/w. Postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki , na którą wpłaca się wadium.Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 250 ,00 zł. .Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości w przypadku innych osób dokumenty , pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim

i posiadające wspólność majątkową powinni dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka , iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu .

W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz.1061 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się dnia 26 10.2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - pokój Nr 24.

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 30.06.201 7 r.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje , że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG , osoba upoważniona do kontaktu – G. Winiarczyk tel. (56) 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.


Radzyń Chełmiński, dnia 20.09.2017 r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-20 12:54

lokal mieszkalny, ul. Piłsudskiego 1

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 , położonego w budynku Nr 1 przy ul. J. Piłsudskiego w Radzyniu Chełmińskim gm. Radzyń Chełmiński , stanowiącego własność Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński . Lokal znajduje się na parterze budynku wielorodzinnego, położonego na działce Nr 113 o pow.1118 m 2 , zapisanej w Księdze Wieczystej TO1W /00023917/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie . Lokal składa się z 1 pokoju , kuchni o łącznej pow. użytkowej 28,80 m2 wraz z przynależną współwłasnością części wspólnych budynku mieszkalnego oraz ułamkową częścią gruntu . Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 5,20 m2 , wc na podwórku.

Udział do lokalu w częściach wspólnych budynku i gruntu wynosi : 340/5977 części do działki Nr 113 o pow. 1118 m2 , na której położone są budynki mieszkalne, nr 1, nr 3 .

Zbywany lokal mieszkalny wolny jest od długów obciążeń , ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu . Z uwagi na zły stan techniczny i wyposażenie , lokal przeznaczony jest do kapitalnego remontu.

Przetarg ogranicza się dla rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Radzyń Chełmiński nieposiadających własnego lokalu mieszkalnego , zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego Nr XXV/214/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z gruntem wynosi : 14. 803,00 zł.

(słownie : czternaście tysięcy osiemset trzy złote ). Sprzedaż lokalu zwolniona jest z opłat podatku VAT.

Przetarg odbędzie się dnia 06 października 2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokój Nr 24 .

 1. Osoby , które chcą przystąpić do przetargu winni złożyć pisemne zgłoszenie dotyczące uczestnictwa w przetargu . Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się do dnia 02 października 2017 r. Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć:
  - oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Radzyń Chełmiński
  - oświadczenie potwierdzone przez Urząd Mi G. o nieposiadaniu tyt. własności lokalu mieszkalnego , domu jednorodzinnego lub innej nieruchomości ( referat podatkowy ) ,
  - oświadczenie , że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i technicznym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń ,
  - oświadczenie , że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna : art.23 ust.1 pkt 1 i 2 , art .24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 922 ).
 2. Dokumenty o których mowa w punkcie 1 należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: „ Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu 06.10.2017 r. na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 ul. J. Piłsudskiego 1 w Radzyniu Chełmińskim ”
 3. Osoby , które złożą pisemne zgłoszenie o którym mowa w pkt 1 wraz z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami , wniosą wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu i wyznaczonym terminie pkt. 5 , po sprawdzeniu przez Komisję Przetargową zgłoszeń oraz oświadczeń zostanie podana lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu Lista zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 , tablica ogłoszeń najpóźniej w dniu 05.10 2017 r.
 4. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające wspólność majątkową powinni dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka , iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu .
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w formie przelewu w wysokości 2.400,00 zł. ((słownie:dwa tysiące czterysta złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 02.10.2017 r.

Za datę dokonania wpłaty wadium na rachunku bankowym uznaje się datę wpływu wadium na rachunek Urzędu MiG Radzyń Chełmiński .

Na dowodzie wniesienia wadium należy podać dane osób wpłacających oraz umieścić informację wskazującą oznaczenie i położenie lokalu . Minimalne postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu .

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca . Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt sporządzenia operatu szacunkowego wysokości 240 ,00 zł.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości . Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni , od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć Komisji Przetargowej dowód tożsamości oraz dowód wniesienia wadium.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca lokalu mieszkalnego nie przystąpi w wyznaczonym miejscu i terminie w zawiadomieniu, do zawarcia umowy notarialnej wadium przepada na rzecz Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński . Lokal mieszkalny można oglądać w dniach od 07.09. 2017r. do 02.10.2017r. w godz. od 8:00 do 15:00.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w tut. UMiG pokój Nr 14 lub telefonicznie pod numerem (56) 6886010 wew. 139 , w godz. od 8:00 do 15:00.

Burmistrz Mi G. Radzyń Chełmiński zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Przetarg zostaje ogłoszony zgodnie z art. 38 i art. 40 ust.1 , pkt. 2 i 2 a ustawy z dnia

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. 2014 r. poz. 1490 ze zm. ) .

 

drukuj (lokal mieszkalny, ul. Piłsudskiego 1)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-05 12:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-05 12:18

Wykaz nieruchomości w Radzyniu Chełmińskim

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z póź. zm. ) podaje  do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 18.07.2017 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i w drodze przetargu ograniczonego”. Informację zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu: http://bip.radzynchelminski.pl/.

załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Nr 40 /2017 z dnia 14.07.2017 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

Uwagi

1.

Lokal mieszkalny Nr 3 przy ul. J. Piłsudskiego 1 w Radzyniu Chełmińskim składający się z 1 pokoju i kuchni o pow. użytkowej 28,80 m2 wraz z przynależną współwłasnością części wspólnych budynku mieszkalnego oraz ułamkowa częścią gruntu

Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 5,20 m2 Wysokość udziału 340/5977 Lokal w złym stanie technicznym do kapitalnego remontu .

113

KW TO1W

/00023917/0

Pow. nieruchomości na której znajdują się dwa budynki mieszkalne

1181 m2

 

 

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr X /101/15 z dnia 21.10.2015 r. działka położona jest w strefie mieszkaniowo-usługowej i figuruje jako „ MU” . Działka zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi

i pomieszczeniami gospodarczymi

 

12.514 , 00 zł.

plus cena

gruntu

2.289 , 00 zł

Sprzedaż w drodze

przetargu

ograniczonego dla rodzin , zamieszkujących na terenie gminy Radzyń

Chełmiński nie posiadających własnego lokalu mieszkalnego

 

2.

Pomieszczenie mieszkalne o pow. 21,18 m 2 wydzielone z lokalu mieszkalnego Nr 2, położone w budynku Nr 8 , Plac Towarzystwa Jaszczurczego w Radzyniu Chełmińskim Wysokość udziału do lokalu wynosi 2118 /86157 części

 

 

 

 

 

126/6

KW TO1W

/00029466/5

 

 

 

pow. nieruchomości

na której znajduje się budynek

0,1503 ha

 

 

Brak Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr X /101/15 z dnia 21.10.2015 r. działka położona jest w strefie mieszkaniowo-usługowej i figuruje jako „ MU” Działka zabudowana budynkiem użytkowo- mieszkalnym i budynkiem Urzędu . Budynek wpisany do Wojewódzkiej ewidencji zabytków .

 

21.020,00 zł

plus cena gruntu

1.219,00 zł.

 

 

Sprzedaż w drodze

bezprzetargowej

na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej , lokalu Nr 1

położonego w budynku Nr 8 Plac Towarzystwa Jaszcz. 8

w Radzyniu Chełmińskim

 

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1i pkt 2.ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r .(Dz .U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) upływa w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu .

 

Radzyń Chełmiński, dnia 14.07.2017 r.

drukuj (Wykaz nieruchomości w Radzyniu Chełmińskim)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski - zastępca burmistrza
  data wytworzenia: 2017-07-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-18 12:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-19 23:11

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomosci stanowiących własność Mienia Komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:
III przetarg ustny nieograniczony :
na sprzedaż niezabudowanych działek : Nr 29 o pow. 0,0555 ha, Nr 30 o pow. 0,0566 ha , rodzaj użytku R- IV a , zapisane w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr Nr TO1W/00024293/6 , TO1W/0 000294/3 , położone w Radzyniu Chełmińskim przy ul. J. Długosza , jednostka rej. w ewidencji gruntów 701 i 702, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński .

przetarg ustny działka nr 418/2 powyżej ul. Sady

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 418/2 o pow. 0.1509 ha, rodzaj użytku R- III a zapisanej w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr TO1W/00026448/2, położonej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ul. Sady , jednostka rej.584, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński. stanowiącej własnosć mienia komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Działka wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy . W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03 2011 r.(Dz.U.Woj.Kuj-Pom. Nr 108, poz.878 z dnia 10 maja 2011 r) oznaczona jest symbolem 38 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka jest nieuzbrojona, dojazd drogą nieurządzoną . Możliwość podłączenia wody, odprowadzenie ścieków poprzez zbiornik bezodpływowy .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 55.682,10 zł. (słownie: pięćdziesiąt pieć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 10 /100 groszy ).

Ustala się wadium w wysokosci : 6.800,00 zł.( słownie: sześć tysiecy osiemset złotych ).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium , przelewem w wysokości podanej wyżej w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński na konto

Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 26.06.2017 r. Za datę wpływu środków uznaje się datę środków odnotowanych na koncie w/w.

Postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki , na którą wpłaca się wadium.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 250 ,00 zł. .Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości w przypadku innych osób dokumenty , pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

W przypadku przystąpienia do przetargu i zawarcia umowy sprzedaży z osobą będącą cudzoziemcem, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz.1061 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się dnia 30.06.2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - pokój Nr 24.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje , że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG , osoba upoważniona do kontaktu – G. Winiarczyk tel. (56) 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

drukuj (przetarg ustny działka nr 418/2 powyżej ul. Sady)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-29 14:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-30 07:53

przetarg ustny działka nr 219 ul. A.Nowickiego

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż niezabudowanej działki : Nr 219 o pow. 0,0711 ha, rodzaj użytku R- IIIb , zapisanej w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr TO1W/00023941/7 , położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. A. Nowickiego, jednostka rej. w ewidencji gruntów 633 , obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński 0015 .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie są przedmiotem dzierżawy . Dla nieruchomości brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Uchwała Nr X/101/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21.10.2015 r. oznaczona symbolem „ MU ” tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowo- usługowe. Dla nieruchomości wydana została decyzja o warunkach zabudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Działka posiada dostęp do drogi publicznej jest nieuzbrojona . Możliwość podłączenia wody , kanalizacja zbiornik bezodpływowy .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 21.863,25 zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 25/100 groszy ) w tym 23% podatku VAT.

Ustala się wadium w wysokości : 3.400,00 zł.( słownie; trzy tysiące czterysta złotych ).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości podanej wyżej w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński na konto

Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 16.06.2017 r. Za datę wpływu środków uznaje się datę środków odnotowanych na koncie w/w.

Postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numer działki , na którą wpłaca się wadium.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 250 ,00 zł. .Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości w przypadku innych osób dokumenty , pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 20.06.2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - pokój Nr 24.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje , że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG osoba upoważniona do kontaktu – G. Winiarczyk tel.  56 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

drukuj (przetarg ustny działka nr 219 ul. A.Nowickiego)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-12 12:55

OGłoszenie o sprzedaży nieruchomosci stanowiących własność Mienia Komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

IV przetarg ustny nieograniczony :
na sprzedaż niezabudowanych działek : Nr 29 o pow. 0,0555 ha, Nr 30 o pow. 0,0566 ha , rodzaj użytku R- IV a , zapisane w KW Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Nr Nr TO1W/00024293/6 , TO1W/0 000294/3 , położone w Radzyniu Chełmińskim przy ul. J. Długosza , jednostka rej. w ewidencji gruntów 701 i 702, obręb geodezyjny Radzyń Chełmiński .Nieruchomości wolne są od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie są przedmiotem dzierżawy . Dla nieruchomości brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego
z dnia 30.09.2009 r. w/w nieruchomości figurują jako „ MU ” tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe w strefie ochrony archeologicznej , konserwatorskiej .
Działki posiadają bezpośredni dostęp do ulicy z możliwością podłączenia wody, możliwość podłączenia kanalizacji, poprzez indywidualną przepompownię ścieków . Na działce Nr 30 znajduje się słup energetyczny . W celu lepszego zagospodarowania działek z uwagi na kształt i położenie działki zbywane są łącznie, Nr 29 i 30.

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz.2174 ) podaje

do publicznej wiadomości , że w siedzibie Urzędu M.i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 30.03.2017 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń

„Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ” . Informację zamieszcza się na stronie internetowej urzędu : http://bip.radzynchelminski.pl/.
Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11613
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-09-13 08:05:11