Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Informacja o unieważnieniu

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2014-05-23 13:44

Przetarg na dzierżawę riun zamku krzyżackiego

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU BURMISTRZ  MIASTA  I  GMINY  RADZYŃ  CHEŁMIŃSKI

ogłasza pierwszy pisemny przetarg ograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej ruinami zamku.

Przedmiot przetargu:

Teren ruin zamku wraz z częścią przedzamcza łącznie z fosą położony na działce Nr 11, o pow. 1,20 ha w Radzyniu Chełmińskim, ul. Ludwika Waryńskiego

Okres dzierżawy:

Umowa będzie zawarta na okres 10 lat.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości:

Wywoławczy czynsz z tytułu dzierżawy nieruchomości za jeden rok obowiązywania umowy wynosi 20 000 zł netto + 23% VAT, tj. 24 600 zł brutto .

Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona żadnymi roszczeniami ani prawami osób trzecich.

Warunki udziału w przetargu:

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński prowadzony przez Bank Spółdzielczy Łasin O/Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006. Wniesienie wadium będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie (najpóźniej do upływu składania ofert tj. do 12.05.2014 r. do godz. 10:00) znajdzie się na rachunku bankowym Wydzierżawiającego.

2. Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedstawić Komisji Przetargowej następujące dokumenty:

- dowód wniesienia wadium,

- osoby fizyczne – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty),

- pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i pisemne pełnomocnictwo,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej a podlegające wpisowi do rejestru – aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego, właściwych pełnomocnictw oraz dokumentów tożsamości osób reprezentujących podmiot,

- zaświadczenie o nie posiadaniu zaległości pieniężnych wobec Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Oferty mogą składać osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które muszą udokumentować posiadanie uprawnień  przewodnika turystycznego potwierdzone właściwym egzaminem lub dysponujące pracownikiem (-ami) posiadającymi w/w kwalifikacje.

Termin i miejsce przetargu:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.05.2014 roku o godzinie 10:15 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński – pokój nr 1.

Część jawna przetargu odbędzie się 12.05.2014 r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński – pokój nr 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które wpłacą wadium i złożą oferty.

Oferty należy składać do dnia 12.05.2014 r. do godz. 10:00 w zamkniętych kopertach                 
z dopiskiem „Oferta – przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej ruinami zamku” w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 2 – sekretariat.

Zastrzeżenie – organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, o czym poinformuje                        w sposób zwyczajowo przyjęty.

Dodatkowe warunki przetargu pisemnego ograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej ruinami zamku:

1. Ofert należy składać w zamkniętych kopertach.

2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Oferta powinna być opracowana zgodnie z warunkami przetargu.

5. Oferta powinna być sporządzona czytelnie w języku polskim.

6. Oferta powinna zawierać:

- imię, nazwisko oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

- numer telefonu,

- numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON,

- dowód wpłaty wadium,

- oferowaną cenę (cyfrowo i słownie),

 

 

 

 Zwrot wadium:

- uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zakończenia przetargu przelewem na wskazany przez nich rachunek bankowy,

- wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet należnego czynszu dzierżawnego,

Zawarcie umowy dzierżawy – umowa zostanie zawarta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy – jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Warunki umowy:

1. umowa dzierżawy zostanie zawarta w celu prowadzenia przez dzierżawcę działalności związanej ze świadczeniem usług związanych z rekreacją, kulturą i turystyką, polegającej na udostępnianiu przedmiotu dzierżawy do zwiedzania osobom indywidualnym oraz grupom zorganizowanym,

2. do obowiązków dzierżawcy będzie należało m.in.:

- utrzymanie własnym staraniem i kosztem przedmiotu dzierżawy w stanie technicznym niepogorszonym,

- wykorzystanie przedmiotu dzierżawy wyłącznie na cel podany w ogłoszeniu, bez możliwości prowadzenia innej działalności,

- utrzymanie własnym staraniem i kosztem należytego porządku i czystości przedmiotu dzierżawy (m.in. ustawienie odpowiedniej ilości przenośnych toalet i koszy na śmieci – umowy na wywóz nieczystości do wglądu).

3. wydzierżawiający zastrzega sobie prawo nieodpłatnego korzystania z nieruchomości stanowiącej przedmiot umowy nieprzekraczający 10 dni w każdym roku trwania umowy dzierżawy uprzednio wskazanych przez wydzierżawiającego,

4. za naruszenie postanowień umowy wydzierżawiający będzie mógł nałożyć na dzierżawcę  karę umowną w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) za każde naruszenie,

5. za porzucenie przedmiotu dzierżawy przez dzierżawcę – dzierżawca zapłaci karę umowną                           w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych),

6. do regulaminu przetargu załącza się projekt umowy dzierżawy,

 

Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z przedmiotem przetargu:

Zainteresowani mogą oglądać nieruchomość stanowiącą przedmiot przetargu codziennie.

Z ogłoszeniem można zapoznać się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński: www.bipradzynchelminski.eu i na tablicy ogłoszeń.

drukuj (Przetarg na dzierżawę riun zamku krzyżackiego)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2014-04-30 15:22

Przetarg na sprzedaż dzialki nr 138/1 w miejscowości Radzyń Wieś

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

 

 II przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  zabudowanej działki Nr 138/1 o pow. 161 m2 na gruntach ornych klasy III a

KW TO1W /00025304/4 . Działka zabudowana jest budynkiem o pow. 54m2 byłego sklepu GS, położona w miejscowości Radzyń Wieś obręb geodezyjny Janowo gm. Radzyń Chełmiński. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w Gminie Radzyń Chełmiński zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/206/13 r Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 08.03.2013r. teren zabudowy zagrodowej .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy. Cena wywoławacza nieruchomości wynosi 12.313,53 zł., zawiera 23% stawkę podatku VAT . Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie koszt wyceny w kwocie 550 zł. W/w nieruchomość zbywana jest bez pomiarów geodezyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości:

1.600,00 zł. (słownie:tysiąc sześćset złotych ) .Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta iGminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06

najpóźniej do dnia 24.10.2014 r. Za datę wpłaty wadium uzanaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu MiG. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki na którą wpłaca się wadium.Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia,unieważnienia, odwołania,roztrzygniecia przetargu na wskazane przez nich na piśmie konto .

Uczestnicy przetargu i osoby działające w ich imieniu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

 1. dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty lup paszport

 2. pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnicwa w przetargu ( w formie pisemnej ) lub pełnomocnictwo do nabycia nieruchomosci ( w formie aktu notarialnego) ;

 3. małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka ;

 4. osoby prawne i jednostkki organizacyjne nie bedące osobami prawnymi ,którym ustawa przyznała zdolność prawną : aktualny wypis z właścicwego rejestru oraz upoważnienie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu .

Przetarg odbędzie się dnia 30.10.2014r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, pokój Nr 20 . Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 10.09.2014 r.

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG , osoba upoważniona do kontaktu – Gabriela Winiarczyk , pokój Nr 14 lub telefonicznie (56) 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

Radzyń Chełmiński, dnia 29.09.2014 r.

drukuj (Przetarg na sprzedaż dzialki nr 138/1 w miejscowości Radzyń Wieś)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2014-09-29 14:22

Przetarg na sprzedaż działki nr 138/1 - Radzyń Wieś

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

 III przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  zabudowanej działki Nr 138/1 o pow. 161 m2 na gruntach ornych klasy III a

KW TO1W /00025304/4 . Działka zabudowana jest budynkiem o pow. 54m2 byłego sklepu GS, położona w miejscowości Radzyń Wieś , obręb geodezyjny Janowo gm. Radzyń Chełmiński. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w rejonie miejscowości Radzyń Wybudowanie w Gminie Radzyń Chełmiński zatwierdzony Uchwałą Nr XXIII/206/13 r Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 08.03.2013r. teren zabudowy zagrodowej .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy. Cena wywoławacza nieruchomości wynosi 12.313,53 zł., zawiera 23% stawkę podatku VAT . Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie koszt wyceny w kwocie 550 zł. W/w nieruchomość zbywana jest bez pomiarów geodezyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości:

1.600,00 zł. (słownie:tysiąc sześćset złotych ) .Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta iGminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06

najpóźniej do dnia 24.12.2014 r. Za datę wpłaty wadium uzanaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu MiG. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki na którą wpłaca się wadium.Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia,unieważnienia, odwołania,roztrzygnięcia przetargu na wskazane przez nich na piśmie konto .

Uczestnicy przetargu i osoby działające w ich imieniu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

 1. dokument potwierdzający tożsamość tj. dowód osobisty lub paszport

 2. pełnomocnicy – pełnomocnictwo do uczestnicwa w przetargu ( w formie pisemnej ) lub pełnomocnictwo do nabycia nieruchomosci ( w formie aktu notarialnego) ;

 3. małżonek zamierzający samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego – pisemną zgodę współmałżonka ;

 4. osoby prawne i jednostkki organizacyjne nie bedące osobami prawnymi ,którym ustawa przyznała zdolność prawną : aktualny wypis z właścicwego rejestru oraz upoważnienie organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu .

Przetarg odbędzie się dnia 30.12.2014r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, pokój Nr 20 . Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 10.09.2014 r.

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 30.10.2014 r.

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG , osoba upoważniona do kontaktu – Gabriela Winiarczyk , pokój Nr 14 lub telefonicznie (56) 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

Radzyń Chełmiński, dnia 28.11.2014 r.

drukuj (Przetarg na sprzedaż działki nr 138/1 - Radzyń Wieś)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8984
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-12-02 10:25:49