Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

 

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym wg procedury uproszczonej do 60.000 EURO zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr19, poz. 117) na wybór banku, który będzie obsługiwał budżet Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz podległych jednostek.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, 87-220 Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 tel./fax (056) 6886087 ogłasza przetarg nieograniczony wg procedury uproszczonej na wybór banku, który przez najbliższe pięć lat tj. od 01.05.2004r. do 31.12.2008r. będzie odsługiwał budżet Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz podległych jednostek.

1. W przetargu mogą uczestniczyć banki lub ich filie dopuszczone do obrotu bankowego.
2. W przetargu mogą uczestniczyć banki lub ich filie, które posiadają lub utworzą po wygraniu przetargu do dnia 01.05.2004r. na terenie miasta Radzyń Chełmiński oddział, filię lub punkt kasowy i będą prowadziły operacje bankowe do ostatniego dnia roku.
3. Banki zainteresowane przetargiem mogą otrzymać bezpłatną „Dokumentację przetargową” zawierającą warunki przystąpienia do przetargu i sposób wyłonienia oferty najkorzystniejszej. Dokumentację przetargową można otrzymać w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pok. Nr 14. Ewentualne zapytania dot. przedmiotu przetargu należy przesłać listownie lub faxem na adres Urzędu Miasta i Gminy podany wyżej. Odpowiedź zostanie udzielona w możliwie najkrótszym terminie.
4. Oferty należy nadsyłać (doręczać) w terminie do dnia 25.03.2004r. do godz. 10.00 do Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
pok. Nr 1.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2004r.o godz. 11.00
w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim. Przy otwarciu ofert mogą być obecni oferenci.
5. O wyniku przetargu Zamawiający powiadomi na piśmie uczestników postępowania oraz zamieści ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

autor: Maria Tylus

data publikacji: 2005.01.12 08:17   

ogłoszenie o wyniku przetargu - wybór banku

Radzyń Chełmiński dn. 29.04.2004r.

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że przetarg nieograniczony wg procedury uproszczonej na wybór banku, który przez najbliższe pięć lat będzie obsługiwał budżet Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński oraz podległych jednostek wygrał Bank Spółdzielczy w Łasinie, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

autor: Maria Tylus


data publikacji: 2005.01.12 08:18   

O G Ł O S Z E N I E

O przetargu nieograniczonym wg procedury uproszczonej do 60.000 EURO zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U Nr 19 poz. 117) na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, 87-220 Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 telef./fax (056) 688607 ogłasza przetarg nieograniczony wg procedury uproszczonej na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 590.000 zł ( pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2004r. (PKWiU 65.12.10).

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Wymagany termin realizacji 4 maja 2004r.

Kryteria wyboru ofert :
- marża bankowa 70 %
- prowizja przygotowawcza oraz opłaty i prowizje bankowe 30 %.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 14 .
Ewentualne zapytania dot. przedmiotu przetargu należy przesłać listownie lub faxem na adres Urzędu Miasta i Gminy podany wyżej.
Odpowiedz zostanie udzielona w możliwie najkrótszym terminie.

Oferty należy składać w terminie do dnia 26.04.2004r. do godz. 12.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pokój Nr 1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2004r. o godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego w sali posiedzeń.

W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U Nr 19, poz.117).

autor: Maria Tylus 08.04.2004


data publikacji: 2005.01.12 08:19   

Radzyń Chełmiński dn. 06.05.2004r.
BPK - 341 - 3 / 04


Ogłoszenie


Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117).
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że zostało unieważnione postępowanie w przetargu nieograniczonym wg procedury uproszczonej do 60.000 EURO na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego.

Uzasadnienie


Przyczyną unieważnienia postępowania w przetargu nieograniczonym jest następujący powód:
W prowadzonym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta. Unieważnienie postępowania jest zgodne z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

autor: Maria Tylus

data publikacji: 2005.01.12 08:20   

O G Ł O S Z E N I E

O przetargu nieograniczonym wg procedury uproszczonej do 60.000 EURO zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U Nr 19 poz. 117) na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, 87-220 Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 telef./fax (056) 688607 ogłasza przetarg nieograniczony wg procedury uproszczonej na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 590.000 zł ( pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2004r. (PKWiU 65.12.10).

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Wymagany termin realizacji 01.07.2004r.

Kryteria wyboru ofert :
- marża bankowa 70 %
- prowizja przygotowawcza oraz opłaty i prowizje bankowe 30 %.

Termin związania ofertą, do dnia rozstrzygnięcia przetargu niedłużej niż 30 dni.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 14 .
Ewentualne zapytania dot. przedmiotu przetargu należy przesłać listownie lub faxem na adres Urzędu Miasta i Gminy podany wyżej.
Odpowiedz zostanie udzielona w możliwie najkrótszym terminie.

Oferty należy składać w terminie do dnia 11.06.2004r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pokój Nr 1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.06.2004r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego w sali posiedzeń.

W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U Nr 19, poz.117).

autor: Maria Tylus 26.05.2004

data publikacji: 2005.01.12 08:21   

Radzyń Chełmiński dn. 30.06.2004r.

Ogłoszenie


Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że przetarg nieograniczony wg procedury uproszczonej do 60.000 EURO na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 590.000 zł (pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy na 2004r. wygrał Bank Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych Oddział w Serocku ul. Kościuszki 15

autor: Maria Tylus 30.06.2004


data publikacji: 2005.01.12 08:21   

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy
telef/fax (056) 6886087

ogłasza:


przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO na wymianę stolarki okiennej na nową PCV wraz z montażem w budynku Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 pokój Nr 1 lub otrzymać przez Pocztę na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o jej przekazanie. Cena za specyfikację wynosi 20 zł.
Uprawnionym do kontaktu z wykonawcami ze strony Gminy jest Pan Wojciech Zawadziński, tel. (056) 6886087 wew.33 pokój Nr 5, w Szkole Podstawowej Pani Patrycja Wiśniewska tel. (056)6886167.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim do dnia 12.08.2004r. do godz.12.00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.08.2004r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego.
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena (100%). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i oferty wariantowej oraz kkodstępuje od wymogu wniesienia wadium. Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.09.2004r. Termin związania ofertą 30 dni.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19,poz. 177) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy oraz spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

autor: Maria Tylus 27.07.2004

data publikacji: 2005.01.12 08:22   

Ogłoszenie

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 117) Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego wg procedury uproszczonej do 60.000 EURO na wymianę stolarki okiennej na nową PCV wraz z montażem w budynku Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim.


Uzasadnienie

Przyczyną unieważnienia postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym jest następujący powód:
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający, może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

autor: Maria Tylus 13.08.2004


data publikacji: 2005.01.12 08:23   

Ogłoszenie

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy
telef/fax (056) 6886087ogłasza:


przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 EURO na wymianę stolarki okiennej na nową PCV wraz z montażem w budynku Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 pokój Nr 1. Cena za specyfikację wynosi 20 zł.
Uprawnionym do kontaktu z wykonawcami ze strony Gminy jest Pan Wojciech Zawadziński, tel. (056) 6886087 wew.33 pokój Nr 5, w Szkole Podstawowej Pani Patrycja Wiśniewska tel. (056)6886167.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim do dnia 30.08.2004r. do godz. 900.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.08.2004r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego.
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena (100%). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i oferty wariantowej oraz odstępuje od wymogu wniesienia wadium. Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.09.2004r. Termin związania ofertą 30 dni.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19,poz. 177) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy oraz spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Radzyń Chełmiński, dnia 13.08.2004r.

autor: Maria Tylus 13.08.2004


data publikacji: 2005.01.12 08:23   

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że przetarg nieograniczony według procedury uproszczonej do 60.000 EURO na wymianę stolarki okiennej na nową PCV wraz z montażem w budynku Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim wygrała firma:
ARKADA – KOD
Jan Powierski, Dariusz Nadolny
Spółka jawna
ul. Witosa 7B
86 – 100 Świecie

autor: Maria Tylus


data publikacji: 2005.01.12 08:24   

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy

Radzyń Chełmiński

ogłasza :

 

II przetarg ustny nieograniczony:

na sprzedaż pomieszczenia luksusowego na parterze budynku Nr 32 położonego na działce Nr 47 / 3 o pow. ogólnej 2.342 m 2 we wsi Zielnowo, KW 27310.

Pomieszczenie luksusowe posiada powierzchnię użytkową – 38, 76 m 2.

Udział lokalu w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 3876 / 62420 części.

                       

 

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż pomieszczenia klasowego na piętrze budynku Nr 32 położonego na działce Nr   47 / 3 o pow. ogólnej 2.342 m 2 we wsi Zielnowo, KW 27310.

Pomieszczenie klasowe posiada powierzchnię użytkową 38. 30 m 2.

Udział lokalu w gruncie i częściach wspólnych budynku wynosi 3830 / 62420 części.

Cena obejmuje lokal oraz udział w nieruchomości wspólnej.

Cena wywoławcza lokalu wynosi : 4. 692 zł.

 

Informuje się, że do cen sprzedaży uzyskanych z przetargu doliczane będą koszty wyceny danego lokalu, które poniesie nabywca do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej danego lokalu na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział w Radzyniu Chełmińskim Nr 779500000 80000 0811 20000006  najpóźniej do dnia 15. 10. 2004 r.

Przetargi odbędą się dnia 20. 10. 2004 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Osoba ustalona w przetargu jako nabywca zobowiązana jest po otrzymaniu zawiadomienia stawić się w terminie do zawarcia umowy sprzedaży. Nie stawienie się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy skutkować może odstąpieniem Gminy od umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że przetargi mogą zostać odwołane z uzasadnionej przyczyny o czym informuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Radzyń Chełm. dnia 05. 10. 2004 r.

   

autor: Maria Tylus 07.10.2004

data publikacji: 2005.01.12 08:26   

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy

Radzyń Chełmiński

ogłasza:

 

 

II przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców wsi Zakrzewo

 na sprzedaż działki wolnej położonej w Zakrzewie :

  - działka Nr 114 / 22 o pow. 3.013 m 2 położona we wsi Zakrzewo.

Dotychczasowy dzierżawca - Łucka Helena.

Cena wywoławcza działki – 1582 zł.

Informuje, że do ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt wyceny działki, który poniesie nabywca do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej danego lokalu na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział w Radzyniu Chełmińskim Nr 7795 00000 80000 0811 20000006 najpóźniej do dnia 15. 10. 2004 r.

Przetargi odbędą się dnia 20. 10. 2004 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Osoba ustalona w przetargu jako nabywca zobowiązana jest po otrzymaniu zawiadomienia stawić się w terminie do zawarcia umowy sprzedaży. Nie stawienie się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy skutkować może odstąpieniem Gminy od umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że przetargi mogą zostać odwołane z uzasadnionej przyczyny o czym informuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

 

Radzyń Chełmiński dnia 05. 10. 2004r.

 

  

 

autor: Maria Tylus 07.10.2004


data publikacji: 2005.01.12 08:27   

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy

Radzyń Chełmiński

 

ogłasza :

 

 

II przetarg ustny nieograniczony

 

Na sprzedaż zabudowanej nieruchomości budynkiem gospodarczym na terenie byłej szkoły Nr 47 / 5

o pow. 2.161 m2położonej w Zielnowie. KW 27310.

 

Budynek gospodarczy, wolnostojący, jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia.

Zgodnie z wydaną decyzją lokalizacyjną teren ten przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 11.577 zł.

 

Informuje się, że do ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu doliczone będą koszty wyceny tej nieruchomości, które poniesie nabywca do dnia zawarcia aktu notarialnego.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej danego lokalu na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział w Radzyniu Chełmińskim Nr 77 95 00000 80000 0811 20000006 najpóźniej do dnia 29.10.2004r.

 

Przetarg odbędzie się dnia 03.11.2004r. o godz. 1000w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Nie stawienie się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy skutkować może odstąpieniem Gminy od umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 

Radzyń Chełmiński, dnia 19.10.2004r.    

autor: Maia Tylus 20.10.2004


data publikacji: 2005.01.12 08:27   

Burmistrz Miasta i Gminy

Radzyń Chełmiński

ogłasza

 

 

przystąpienie do rokowań w sprawie sprzedaży z pomieszczeń klasowych położonych na parterze i na piętrze budynku Nr 32 położonego na działce Nr 47/3 o pow. ogólnej 2.342 m2 we wsi Zielnowo, KW 27310.

 

Przedmiotem rokowań są następujące pomieszczenia klasowe:

- na parterze o pow. 38,76 m2 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku wynoszącym 3876/62420 części.

Cena wywoławcza pomieszczenia klasowego do rokowań wynosi 3.720 zł.

 

- na piętrze o pow. 38.30 m2 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku wynoszącym 3830/62420 części.

Cena wywoławcza, pomieszczenia klasowego do rokowań wynosi 3,680 zł.

 

- Należności za poszczególne pomieszczenia klasowe należy uiścić do dnia zawarcia umów notarialnych, które odbędą się w terminie do dnia 30.12.2004r.

 

- Do cen sprzedaży uzyskanych w rokowaniach doliczone będą koszty ich wyceny, które poniosą nabywcy również do dnia zawarcia umów notarialnych.

 

- Przedmiotowe nieruchomości w decyzji lokalizacyjnej przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe.

 

- Nieruchomości nie są obciążone, ani też nie ma zobowiązań, których byłyby przedmiotem.

 

- Na sprzedaż powyższych pomieszczeń klasowych odbyły się dwa przetargi ustne nieograniczone w terminach: I przetarg – dnia 03.09.2004r.,  II przetarg – dnia 20.10.2004r.

 

- Rokowania, o których mowa wyżej odbędą się dnia 08.12.2004r. o  godzinie 900 w tut. Urzędzie.

 

- Aby wziąć udział w rokowaniach należy złożyć pisemne zgłoszenie udziału w tych rokowaniach wraz z załączona kopią dowodu wpłaty zaliczki w   wysokości 20% ceny wywoławczej. Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 03.12.2004r. w pokoju Nr 1 tut. Urzędu.  

 

- Nabywca wyłoniony w trakcie rokowań zobowiązany jest do stawienia się w Kancelarii Notarialnej w terminie wyznaczonym przez Gminę w celu podpisania umowy. Nie stawienie się w tym terminie bez usprawiedliwienia skutkować będzie odstąpieniem Gminy od umowy a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. 

 

- Informuje się, że Burmistrzowi Miasta i Gminy przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

 

 

Radzyń Chełmiński, dnia 23.11.2004r.

 

autor: Maria Tylus 23.11.2004

data publikacji: 2005.01.12 08:29   

Burmistrz Miasta i Gminy

Radzyń Chełmiński

ogłasza

 

przystąpienie do rokowań w sprawie sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym na terenie byłej szkoły w Zielnowie stanowiącej działkę Nr 47/5 o pow. 2.161, KW 27310.

 

- Jest to budynek gospodarczy, wolnostojący, jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia.

 

- Zgodnie z wydaną decyzją lokalizacyjną teren ten przeznaczony jest pod  budownictwo mieszkaniowe.

Cena wywoławcza zabudowanej nieruchomości do rokowań wynosi 9.988 zł.

 

- Należności za tą nieruchomość należy uiścić do dnia zawarcia umowy notarialnej, która odbędzie się w terminie do dnia 30.12.2004r.

 

- Do cen sprzedaży uzyskanych w rokowaniach doliczony będzie koszty wyceny tej nieruchomości, który poniesie nabywca do dnia zawarcia umowy notarialnej.

 

 - Nieruchomości nie są obciążone, ani też nie ma zobowiązań, których byłyby  przedmiotem.

 

- Na sprzedaż powyższych tej nieruchomości odbyły się 2 przetargi ustne nieograniczone w terminach: I przetarg dnia 21.09.2004r.  II przetarg – 01.11.2004r.

 

- Rokowania, o których mowa wyżej odbędą się dnia 08.12.2004r.  o godzinie 900 w tut. Urzędzie.

 

- Aby wziąć udział w rokowaniach należy złożyć pisemne zgłoszenie udziału w tych rokowaniach wraz z załączona kopią dowodu wpłaty zaliczki w

wysokości 20% ceny wywoławczej. Zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętej kopercie najpóźniej do dnia 03.12.2004r. w pokoju Nr 1 tut. Urzędu.  

 

- Nabywca wyłoniony w trakcie rokowań zobowiązany jest do stawienia się w Kancelarii Notarialnej w terminie wyznaczonym przez Gminę w celu podpisania umowy. Nie stawienie się w tym terminie bez usprawiedliwienia skutkować będzie odstąpieniem Gminy od umowy a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi. 

 

- Informuje się, że Burmistrzowi Miasta I Gminy przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 

 

Radzyń Chełmiński, dnia 23.11.2004r.

 

autor: Maria Tylus 23.11.2004


data publikacji: 2005.01.12 08:30   

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy

ul. Plac Tow. Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

tel. / fax  ( 0 56 ) 6886087

ogłasza przetarg nieograniczony:

 

 

 

wg procedury uproszczonej do 60.00 EURO zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.. U. Nr 19. poz. 177) na zadanie p/n:

,, Dostawa wraz z transportem węgla kamiennego (orzech ok. 240 ton), koksu (ok. 40 ton) i miału (ok. 150 ton) w roku 2005.”

 

 

1.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych oraz odstępuje od wymogu wniesienia wadium.

2.     Termin wykonania zamówienia 05.01.2005r. – 31.12.2005r.

3.     W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział oferenci, którzy nie podlegają wykluczeniu ustawowemu oraz spełniają wymogi art. 22 w/w ustawy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.     Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (100%)

5.     Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 (pokój Nr 1 ). Specyfikacja jest bezpłatna.

6.     Termin związania ofertą wynosi do 30 dni.

7.     Uprawnionym do kontaktu z oferentami ze strony Gminy jest Pan Andrzej Góral – Z-ca Burmistrza M i G tel. ( 0 56 ) 6886087 wew. 40 pokój Nr 15

8.     Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim do dnia 22.12.2004r. do godz. 900.

9.     Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.12.2004r. o godz. 930 w siedzibie Zamawiającego.

 


- ilość zapytań do bazy: 8 -

data publikacji: 2005.01.12 08:31   

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2005-01-12 08:52

Opis strony

Maria Tylus, Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim ul. Pl. Tow. Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński e-mail: radzyn_chelminski@op.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15715
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2005-01-12 08:52:44