Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Przetargi na działki rolne w Starej Rudzie

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

 II przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż niezabudowanej działki rolnej  Nr 60/3 , R -IVa , pow. 0.0200 ha  ,  KW TO1W / 00024102/1, położonej w obrębie geodezyjnym Stara Ruda  gmina Radzyń Chełmiński .
Dla w/w  działki brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  .W Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń  Chełmiński -Uchwała Nr XXXV/228/09  Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego  z dnia 30.09.2009 r. figuruje jako  „R/L -obszary produkcji rolnej i leśnej z zabudową zagrodową, możliwością realizacji zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz z dopuszczeniem zalesień ( dominująca funkcja rolnicza). Działka jest niezabudowana
i nieuzbrojona. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  432,00 zł.  
( słownie: czterysta trzydzieści dwa złote ).  
Nieruchomość jest wolna od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych.
Działka użytkowana była  przez dotychczasowego dzierżawcę do dnia 31.08.2013 r.
II  przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż niezabudowanej działki  rolnej  Nr 60/5  R-IV b, Pss III, PsIV , pow. 0.2400 ha  ,  KW TO1W / 00024104/5  położonej w obrębie geodezyjnym  Stara Ruda gmina Radzyń Chełmiński .Dla w/w  działki brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  .W Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń  Chełmiński -Uchwała Nr XXXV/228/09  Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego  z dnia 30.09.2009 r. figuruje jako  „R/L -obszary produkcji rolnej i leśnej z zabudową zagrodową, możliwością realizacji zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz z dopuszczeniem zalesień ( dominująca funkcja rolnicza). Działka jest niezabudowana
i nieuzbrojona. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  5.184,00 zł.
( słownie: pięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote).  
Nieruchomość jest wolna od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych.
Działka użytkowana była przez dotychczasowego dzierżawcę do dnia 31.08.2013 r.
 
II  przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż niezabudowanej działki  rolnej Nr 60/4 , R -IV a ,IV b pow. 0.1400 ha  ,  KW TO1W / 00024103 /8 położonej w obrębie geodezyjnym  Stara Ruda gmina Radzyń Chełmiński Dla w/w  działki brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  .W Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń  Chełmiński -Uchwała Nr XXXV/228/09  Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego  z dnia 30.09.2009 r. figuruje jako  „R/L -obszary produkcji rolnej
 i leśnej z zabudową zagrodową, możliwością realizacji zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz z dopuszczeniem zalesień ( dominująca funkcja rolnicza). Działka jest niezabudowana i nieuzbrojona.  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.024,00  zł.  
( słownie: trzy tysiące dwadzieścia cztery złote   ).  
 Nieruchomość jest wolna od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych.
Działka użytkowana była przez dotychczasowego dzierżawcę do dnia 31.08.2013 r.
W/w nieruchomości sprzedawane są bez pomiarów geodezyjnych .
Przetarg ograniczony jest dla właścicieli działek przyległych z uwagi na położenie działek - brak bezpośredniego dostępu do drogi .
 
Przetarg odbędzie się dnia  22.11.2013 r. w Urzędzie Miasta i Gminy o godz. 10:00
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej  na każdą nieruchomość oddzielnie ,  z podaniem  numeru działki  , na którą wpłaca się wadium  Wadium należy wpłacić  na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin

Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia  15.11.2013r.  Za datę dokonania wpłaty  wadium na rachunku bankowym   uznaje się datę wpływu wadium na rachunek Urzędu   M i G Radzyń Chełmiński .    Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał  zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości .
Uczestnictwo w przetargu przez osoby uprawnione należy zgłosić do dnia 18.11.2013r.
Minimalne postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych.
Koszty umowy notarialnej oraz koszt wyceny nieruchomości ponosi Nabywca .
Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.  Dowód wniesienia wadium  przez uczestnika
przetargu  oraz dokument potwierdzający jego tożsamość w przypadku podmiotów prowadzących działalność  gospodarczą dokumenty statutowe firmy, pełnomocnictwa, zgodnie
z obowiązującymi przepisami , podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się dnia 15.07.2013 r.  
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej , Burmistrz  może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
W sprawie przetargów  osoba upoważniona do kontaktu – G. Winiarczyk – UMiG tel. (56) 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.
Burmistrz informuje, że przetarg może  zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny
o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

 

drukuj (Przetargi na działki rolne w Starej Rudzie)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2013-10-22 20:49
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-24 11:14

Przetargi na działki rolne w Zielnowie

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:


 

II przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki rolnej :

Nr 81/2 o pow. 1,1100 ha , rodzaj użytku R-III a ,III B,S-RIII b, B -III b zapisanej w Księdze Wieczystej KW TO1W/00024267/5 , położonej  w Zielnowie gm. Radzyń Chełmiński . Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy .Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. w/w działka figuruje jako” R/L-obszary produkcji rolnej, leśnej z zabudową zagrodową z możliwością realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz dopuszczeniem zalesień- dominująca funkcja rolnicza oraz obszaru oznaczonego symbolem E – obszary użytków zielonych,wzdłuż cieków wodnych użytkowane jako pastwiska,łąki, zadrzewienia z dopuszczeniem realizacji obiektów i urządzeń wodnych, stawów hodowlanych .

Dziaka jest niezabudowana i nieuzbrojona , położona przy drodze nieutwardzonej .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 13.153,50 zł. (słownie: trzynaście tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 50/100 groszy ).

Wadium wynosi 2.000,00 zł.( słownie; dwa tysiące złotych ).

 

II przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki rolnej :

Nr 115/3 o pow. 0,1600 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej KW TO1W/00023942/4 , położonej  w Zielnowie gm. Radzyń Chełmiński , w rejestrze gruntów- uprawy rolne RIII -b Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy .Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. . w/w działka figuruje jako” R/L -obszary produkcji rolnej i leśnej z zabudową zagrodową z możliwością realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz dopuszczeniem

zalesień , dominująca funkcja rolnicza.

Dziaka jest niezabudowana i nieuzbrojona , położona przy drodze nieutwardzonej , sąsiedztwo stanowi tereny rolne Przez działkę przebiega rów .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 1.736,00 zł. słownie ( tysiąc siedemset trzydzieści sześć złotych ). Wadium wynosi 260,00 zł. (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych ).

II przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki rolnej :

Nr 115/4 o pow. 0,3900 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej KW TO1W/00023942/4 , położonej  w Zielnowie gm. Radzyń Chełmiński , w rejestrze gruntów- uprawy rolne RIII -b WN ,Ps IV . Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy .Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. . w/w działka figuruje jako” R/L -obszary produkcji rolnej i leśnej z zabudową zagrodową z możliwością realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz dopuszczeniem

zalesień , dominująca funkcja rolnicza.

 

 

 

 

- 2 -

Dziaka jest niezabudowana i nieuzbrojona , położona przy drodze nieutwardzonej , sąsiedztwo stanowi tereny rolne . Przez nieruchomość przebiega rów .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 4.231,50 zł. słownie ( cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych 50/100 groszy ). Wadium wynosi 650,00 zł.( słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych ).

W/w nieruchomości sprzedawane są bez pomiarów geodezyjnych.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 26.09.2013 r.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości podanej wyżej na każdą nieruchomość oddzielnie w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński na konto Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia

20 .11.2013 r. Za datę wpływu środków uznaje datę środków odnotowanych na koncie w/w. Postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki na którą wpłaca się wadium.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie koszt sporządzenia operatów szacunkowych w wysokości 350,00 zł. za każdą działkę.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości w przypadku innych osób dokumenty , pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami , podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 25.11.2013 r. o godz. od 11:00 w Urzędzie Miasta 

i Gminy Radzyń Chełmiński - pokój Nr 24.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje , że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG osoba upoważniona do kontaktu – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy – Piotr Kozłowski tel. (56) 6886010 wew. 140, w godz. od 8:00 do 15:00.

drukuj (Przetargi na działki rolne w Zielnowie)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2013-10-22 20:51

Przetarg na lokal mieszkalny Plac Towarzystwa Jaszczurczego 10

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

 

 

III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12 , położonego w budynku Nr 10 Plac Towarzystwa Jaszczurczego w Radzyniu Chełmińskim . Lokal o pow. 35,75 m 2 , położony jest na piętrze budynku wielorodzinnego , składa się z kuchni, jednego pokoju i wydzielonego wc , położony w budynku wielorodzinnym na działce Nr 126/1 o pow. 987 m 2 zapisany w Księdze Wieczystej TO1W /00027403 /2 . Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 6,50 m 2 w oddzielnym budynku .Udział w nieruchomości wspólnej dla lokalu wynosi 4225/60917 części . Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń , ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu .

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wynosi : 32.153,10 zł.

(słownie : trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote10/100 groszy ).

Przetarg odbędzie się dnia 25 .11. 2013 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokój Nr 24.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu odbył się 22.08.2013 r.

Drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się 04.10.2013 r.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu gotówki

w wysokości 4.800,00 zł. ((słownie: cztery tysiące osiemset złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 20.11.2013r. Za datę dokonania wpłaty wadium na rachunku bankowym uznaje się datę wpływu wadium na rachunek Urzędu MiG Radzyń Chełmiński .

Na dowodzie wniesienia wadium należy podać dane osób wpłacających oraz umieścić informację wskazującą oznaczenie i położenie lokalu . Minimalne postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu .

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca . Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 260 ,00 zł. plus

217 ,00 zł. koszt przygotowania umowy notarialnej .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości . Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu, dokument potwierdzający tożsamość wpłacającego w przypadku pozostałych osób dokumenty, pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy notarialnej , Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Lokal można oglądać w dniach od 24.10.2013r. do 20.11.2013r. w godz. od 8:00 do 15:00.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w tut. UMiG pokój Nr 14 lub telefonicznie pod numerem (56) 6886010 wew. 139 , w godz. od 8:00 do 15:00.

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny

o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

drukuj (Przetarg na lokal mieszkalny Plac Towarzystwa Jaszczurczego 10)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2013-10-22 20:46
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-22 20:47

Przyczepa ciężarowa AUTOSAN D-46A

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż:

Przyczepę ciężarową AUTOSAN D-46A

- Nr rejestracyjny pod którym był pojazd zarejestrowany: BGU050B
- rok produkcji: 1979
- rodzaj pojazdu: przyczepa ciężarowa
- dopuszczalna ładowność: 4000

Szacunkowa wartość pojazdu wynosi 1.100zł brutto i jest zarazem ceną wywoławczą powyższej przyczepy.

Przyczepę można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00 na terenie Urzędu, po uprzednim poinformowaniu pracownika Urzędu.
 
Oferty pisemne z podaniem ofertowej ceny (brutto) za w/w przyczepę należy składać do dnia 25.07.2013r. do godz. 10:00, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim,  w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Przyczepa ciężarowa - oferta kupna”.
 
Jedynym kryterium oceny oferty będzie zaproponowana cena brutto.
Przyczepa zostanie sprzedana za najwyższą zaoferowaną cenę.
W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.
 
Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanej w przetargu przyczepy.
 
Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 
Osoba lub Firma, która wygra przetarg zobowiązana(y) jest do wpłaty zaoferowanej ceny w terminie 7 dni od dnia pisemnego poinformowania o wyniku przetargu, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.
 
Informacji dot. w/w przetargu udziela Pan Andrzej Góral, pok. nr 22 lub pod nr tel. 56/6886001 wew. 158, tel. kom. 668377407.

drukuj (Przyczepa ciężarowa AUTOSAN D-46A)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2013-07-10 11:20
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-10 11:21

III przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:
III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego o powierzchni 54,80 m2 położonego w miejscowości Radzyń Wieś 5 , obręb geodezyjny Janowo gm. Radzyń Chełmiński na działce Nr 107
o pow. 1400 m2 , składający się z dwóch pokoi , kuchni , łazienki położony na parterze budynku , zapisany w Księdze Wieczystej TO1W /00025302 /0 .Do lokalu przynależą piwnica o pow. 8,15 m 2 , pomieszczenie w budynku gospodarczym na podwórku , o pow. 8,51 m 2 , garaż o pow. 19,04 m2 .Udział do lokalu wynosi 9050/20215 części w nieruchomości wspólnej , którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.Lokal znajduje się w budynku w którym mieści się świetlica wiejska.

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki rolnej


I przetarg ustny ograniczony :
na sprzedaż  niezabudowanej działki rolnej:
Nr 174/1 o pow. 1,20 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej KW TO1W/00026473/6 położonej  w Gołebiewie gm. Radzyń Chełmiński , w rejestrze gruntów- uprawy rolne kl.R IVa i W.
Przetarg odbędzie się dnia 14.03.2013 r. o godz. od 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński .

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż  niezabudowanej działki rolnej

I przetarg ustny ograniczony :
na sprzedaż  niezabudowanej działki rolnej:
Nr 174/1 o pow. 1,20 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej KW TO1W/00026473/6 położonej  w Gołębiewie gm. Radzyń Chełmiński

przetargi na działki w obrębie geodezyjnym Stara Ruda

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
ogłasza:

I  przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki rolnej  Nr 60/3 , R -IVa , pow. 0.0200 ha  ,  KW TO1W / 00024102/1, położonej w obrębie geodezyjnym Stara Ruda  gmina Radzyń Chełmiński .
Dla w/w  działki brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  .W Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń  Chełmiński -Uchwała Nr XXXV/228/09  Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego  z dnia 30.09.2009 r. figuruje jako  „R/L -obszary produkcji rolnej i leśnej z zabudową zagrodową, możliwością realizacji zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz z dopuszczeniem zalesień ( dominująca funkcja rolnicza). .Działka jest niezabudowana i nieuzbrojona.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 432,00 zł.  
( słownie: czterysta trzydzieści dwa złote ).  
Nieruchomość jest wolna od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych.
Obecnie działka jest użytkowana przez dotychczasowego dzierżawcę do dnia 31.08.2013 r.

 

I  przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki  rolnej Nr 33/2  R-IV a , pow. 0.2600 ha  ,  KW TO1W / 00024101/4 położonej w obrębie Starej Rudy gmina Radzyń Chełmiński .
Działka znajduje się w Miejscowym  Planie Zagospodarowania Przestrzennego  terenu położonego w miejscowości Stara Ruda w gminie Radzyń Chełmiński -Uchwała Nr V/29/11 z dnia 01 .03.2011 r..i oznaczona jest symbolem 1 WS – tereny  wód śródlądowych .  Działka jest  niezabudowana i niezbrojona.   
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 5.616,00 zł.
( słownie: pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych   ).  
Nieruchomość jest wolna od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych.
Obecnie działka jest użytkowana przez dotychczasowego dzierżawcę do dnia 31.08.2013 r.

 

I  przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki  rolnej  Nr 60/5  R-IV b, Pss III, PsIV , pow. 0.2400 ha  ,  KW TO1W / 00024104/5  położonej w obrębie geodezyjnym  Stara Ruda gmina Radzyń Chełmiński .Dla w/w  działki brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  .W Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń  Chełmiński -Uchwała Nr XXXV/228/09  Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego  z dnia 30.09.2009 r. figuruje jako  „R/L -obszary produkcji rolnej i leśnej z zabudową zagrodową, możliwością realizacji zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz z dopuszczeniem zalesień ( dominująca funkcja rolnicza). Działka jest niezabudowana i nieuzbrojona. .   
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 5.184,00 zł.
( słownie: pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych   ).  
Nieruchomość jest wolna od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych.
Obecnie działka jest użytkowana przez dotychczasowego dzierżawcę do dnia 31.08.2013 r.
 


I  przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki  rolnej Nr 60/4  ,R -IV a ,IV b pow. 0.1400 ha  ,  KW TO1W / 00024103 /8 położonej w obrębie geodezyjnym  Stara Ruda gmina Radzyń Chełmiński Dla w/w  działki brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  .W Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń  Chełmiński -Uchwała Nr XXXV/228/09  Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego  z dnia 30.09.2009 r. figuruje jako  „R/L -obszary produkcji rolnej i leśnej z zabudową zagrodową, możliwością realizacji zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz z dopuszczeniem zalesień ( dominująca funkcja rolnicza). .Działka jest niezabudowana i nieuzbrojona.  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.024,00  zł.  
( słownie: trzy tysiące dwadzieścia cztery złote   ).  
 Nieruchomość jest wolna od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych.
Obecnie działka jest użytkowana przez dotychczasowego dzierżawcę do dnia 31.08.2013 r.
W/w nieruchomości sprzedawane są bez pomiarów geodezyjnych .
Przetarg ograniczony jest dla właścicieli działek przyległych z uwagi na położenie działek - brak bespośredniego dostępu do drogi .
 

Przetarg odbędzie się dnia  15.07.2013 r. w Urzędzie Miasta i Gminy o godz. 10:00.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej  na każdą nieruchomość oddzielnie ,  z podaniem  numeru działki  , na którą wpłaca się wadium  Wadium należy wpłacic  na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia  11.07.2013r.  Za datę dokonania wpłaty  wadium na rachunku bankowym   uznaje się datę wpływu wadium na rachunek Urzędu   M i G Radzyń Chełmińśki .    Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał  zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości .
Uczestnictwo w przetargu przez osoby uprawnione należy zgłosić do dnia 11.07..2013r.
Minimalne postapienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnuch dziesiątek złotych.

Koszty umowy notarialnej oraz koszt wyceny nieruchomości ponosi Nabywca .
Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.  Dowód wniesienia wadium  przez uczestnika
przetargu  oraz dokument potwierdzający jego tożsamość w przypadku podmiotów prowadzących działalność  gospodarczą dokumenty statutowe firmy, pełnomocnictwa, zgodnie
z obowiązującymi przepisami  ,podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej , Burmistrz  może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
W sprawie przetargów  osoba upoważniona do kontaktu – Z-ca Burmistrza Piotr Kozłowski – UMiG tel. (56) 688-60-10 wew. 40, w godz. od 8:00 do 15:00.
Burmistrz informuje, że przetarg może  zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny
o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

drukuj (przetargi na działki w obrębie geodezyjnym Stara Ruda)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2013-06-14 09:52
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-14 10:03

Przetarg działka rolna w Gołębiewie

 Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
   ogłasza:

II przetarg ustny  ograniczony :
na sprzedaż  niezabudowanej  działki  rolnej:
Nr 174/1 o pow. 1,20 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej  KW TO1W/00026473/6 położonej  w Gołebiewie gm. Radzyń  Chełmiński  , w rejestrze gruntów- uprawy rolne kl.R IVa i W.  Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy .Obecnie działka jest użytkowana  bezumownie z uwagi na  uprawy  zagospodarowanie i korzystanie z  gruntu  możliwe  będzie od miesiąca września 2013 r.W  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego  z dnia  30.09.2009 r. .  w/w działka figuruje jako” MN -obszary zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jedno-i wielorodzinnej z możliwością realizacji zabudowy usługowej, drobnej wytwórczości o charakterze nieuciążliwym”.
Dziaka jest nieuzbrojona  nie ma bezpośredniego dostępu do drogi  .
Przetarg ogranicza się dla właścicieli działek sąsiednich z uwagi na brak dostępu do drogi  .
Nieruchomość sprzedawana jest bez pomiarów geodezyjnych .  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 15.940,80  zł. brutto , zawiera 23% stawkę podatku VAT.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 15% ceny wywoławczej   na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński  Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 16.05.2013r.
Uczestnictwo w przetargu przez osoby uprawnione należy zgłosić do  dnia 16.05.2013 r. Minimalne postąpienie wynosi 160 zł. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu .  Postąpienie  nie może  wynieść mniej niż  1 %  ceny  wywoławczej , z zaokragleniem w górę  do pełnych  dziesiątek złotych . Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki na którą wpłaca się wadium.
Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał  zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania  bądź zakończenia  przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie koszt wyceny nieruchomości w kwocie 356,70 zł.
Przetarg  odbędzie się dnia  22.05.2013 r. o  godz. od 10:00   w Urzędzie Miasta
i Gminy  Radzyń Chełmiński .Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 14.03.2013 r.
 Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym  miejscu  i terminie wyznaczonym prze Gminę  do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.
Burmistrz informuje ,że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG  osoba upoważniona do kontaktu – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy – Piotr Kozłowski tel. (56) 688-60-10 wew. 40, w godz. od 8:00 do 15:00.

drukuj (Przetarg działka rolna w Gołębiewie)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2013-04-19 12:36
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-22 11:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18644
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-10-24 11:14:45