Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Informacja o zatrudnieniu pracownika socjalnego na stanowisko pracownicze

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim informuje o zatrudnieniu pracownika socjalnego na stanowisko pracownicze.
 1. Wymagania niezbędne:
  1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub
  2. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna, lub
  3. podjęcie studiów wyższych do końca 2008 roku o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
   • pedagogika, pedagogika społeczna, politologia, polityka społeczna, psychologia,
   • socjologia, nauki o rodzinie.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • min. 2 letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów EFS,
  • dobra znajomość obsługi komputera,
  • operatywność, odpowiedzialność, sumienność, komunikatywność.
 3. Zakres podstawowych czynności:
  1. realizacja projektów systemowych,
  2. przygotowywanie projektów (systemowych i konkursowych ) na dalsze lata w ramach PO KL,
  3. diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin zamieszkałych w rejonie działania prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach świadczeń,
  4. przeprowadzenie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) na potrzeby prowadzonych przez GOPS postępowań administracyjnych oraz na rzecz zewnętrznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
  5. prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności,
  6. zawieranie kontraktu socjalnego z osobami lub rodzinami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej w celu jej rozwiązania,
  7. inicjowanie sposobów rozwiązywania problemów społecznych w rejonie działania i prowadzenie pracy socjalnej ze społecznością lokalną,
  8. prowadzenie dokumentacji rozpoznanych środowisk,
  9. ocena skuteczności podjętych działań i zastosowanych form pomocy,
 4. Wymagane dokumenty:
  • życiorys (CV),
  • kserokopia posiadanych dokumentów poświadczających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
  • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem "Praca - pracownik socjalny" w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9; 87-220 Radzyń Chełmiński, pok. nr 13) w terminie do 18 kwietnia 2008 r. do godz. 9.00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut Ośrodka Pomocy Społecznej.

KIEROWNIK MGOPS w Radzyniu Chełmińskim mgr Barbara Górska

Prosimy też o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych - Dz.U. nr 133 poz. 883

Radzyń Chełmiński 03.04.2008 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Górska
  data wytworzenia: 2008-04-03
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-04-03 09:07
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2008-04-03 09:09

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

Ogłoszenie

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim  ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny  


FORMA ZATRUDNIENIA: umowa o pracę– zadaniowy czas pracy

ZAKRES PRACY

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi m.in. przez sąd, ośrodek pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-  wychowawczą, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny oraz poza nim,  a także  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim.

Asystent rodziny musi być dyspozycyjny oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej, a przede wszystkim  powinien być otwarty na kontakt z ludźmi. Szczegółowy zakres obowiązków  asystenta rodziny określa art.15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. Nr 149 poz.887 z 2011r).

WYMAGANIA PODSTAWOWE

O zatrudnienie na stanowisko asystenta rodziny może ubiegać się osoba posiadająca:

- wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem  z zakresu pracy z dziećmii i udokumentuje min. 3 miesięczny staż pracy jako asystent rodzinny  lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,

-  nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 -  prawo jazdy kat. B  i dysponowanie własnym środkiem transportu,

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 

 1. podanie z załączonym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz adresem i numerem telefonu,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
 3. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia),
 4. oświadczenia kandydata o: posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadanym obywatelstwie, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.). Wzór oświadczeń stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze.
 5. Oświadczenie kandydata, (jeżeli dotyczy), że nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.


DODATKOWE INFORMACJE:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Nabór na stanowisko asystenta rodziny” w pok. Nr 13 Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do 04.04  2013 r. w godzinach 730 – 1515 osobiście lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej).

 

ADRES
Miejsko – Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej

w Radzyniu Chełmińskim

ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński                                                                                                                                                                    

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

wzór oświadczenia

……………………………………………………….

imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

W związku z ubieganiem się  o zatrudnienie w Miejsko -  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim  na stanowisku asystenta rodziny,  oświadczam, że:

 • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
 • korzystam z pełni praw publicznych;
 • nie byłem(-am) skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadam obywatelstwo*……………………………………..;
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r.  o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………….

podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

 

……………………………………………………….

miejsce i data złożenia oświadczenia

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Dulka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-03-27 10:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-27 10:36

ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodzinnego

Radzyń Chełmiński, dnia 05.04.2013r.

 

Informacja o wyborze
na stanowisko asystenta rodziny
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Aleksandra Krzyżanowska  zamieszkała ul. Fijewo 21/18, 87-220 Radzyń Chełmiński.

Wymiar czasu pracy: umowa o pracę w okresie od 8 kwietnia  2013r.                           do 8 listopada 2013r.

Data publikacji ogłoszenia o naborze: 05.04.2013r.


Miejsce publikacji ogłoszeniahttp://bip.radzynchelminski.pl/352,praca.html
 

Termin składania ofert upłynął z dniem 4 kwietnia 2013r. o godz. 15.15


Na zaproszenie złożono 1 ofertę, która wpłynęła w wymaganym terminie:


1.Aleksandra Krzyżanowska zam. ul. Fijewo 21/18, 87-220 Radzyń Chełmiński

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Podczas naboru oferty na asystenta rodziny brano pod uwagę przede wszystkim złożone dokumenty wymagane w ogłoszeniu oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do zatrudnienia.  Pani Aleksandra Krzyżanowska   posiada odpowiednie wykształcenie,  a także oczekiwane doświadczenie w pracy                      z rodziną.
 

Kierownik M- GOPS w Radzyniu Chełmińskim


Barbara Górska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Dulka
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2013-04-05 15:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2013-04-08 09:56

Informacja o wyborze na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim

Informacja o wyborze
na stanowisko asystenta rodziny
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Aleksandra Krzyżanowska  zamieszkała ul. Fijewo 21/18, 87-220 Radzyń Chełmiński.


Data publikacji ogłoszenia o naborze07.01.2015r.


Miejsce publikacji ogłoszenia:  http://bip.radzynchelminski.pl/352,praca.html
 

Termin składania ofert upłynął z dniem 7 stycznia  2015r. o godz. 10.00


Na ogłoszenie  złożono 1 ofertę, która wpłynęła w wymaganym terminie:


1.Aleksandra Krzyżanowska zam. ul. Fijewo 21/18, 87-220 Radzyń Chełmiński

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Podczas naboru oferty na asystenta rodziny brano pod uwagę przede wszystkim złożone dokumenty wymagane w ogłoszeniu oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do zatrudnienia.  Pani Aleksandra Krzyżanowska   posiada odpowiednie wykształcenie,  a także oczekiwane doświadczenie w pracy  z rodziną.
 

Kierownik M- GOPS w Radzyniu Chełmińskim


Barbara Górska

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Dąbrówka
  data wytworzenia: 2015-01-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-07 13:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2015-01-07 13:35

Informacja o wyborze na stanowisko pracownik socjalny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim

Informacja o wyborze
na stanowisko pracownik socjalny
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim


Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana

Pani Anna Dulka   zamieszkała ul. Ks. Mańkowskiego 1/3, 87-220 Radzyń Chełmiński.

Data publikacji ogłoszenia o naborze07.01.2015r.


Miejsce publikacji ogłoszenia:  http://bip.radzynchelminski.pl/352,praca.html
 

Termin składania ofert upłynął z dniem 7 stycznia  2015r. o godz. 10.00


Na ogłoszenie złożono 2 oferty, które wpłynęły w wymaganym terminie:


1.Justyna Skalska  zam. ul. Tysiąclecia 26 , 87-220 Radzyń Chełmiński

2. Anna Dulka zam. ul. Ks. Mańkowskiego 1/3, 87-220 Radzyń Chełmiński

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:


Podczas naboru oferty na stanowisko pracownik socjalny,  brano pod uwagę przede wszystkim złożone dokumenty wymagane w ogłoszeniu oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do zatrudnienia.  Pani Anna Dulka   posiada odpowiednie wykształcenie,   doświadczenie w pracy oraz oczekiwane umiejętności niezbędne do zatrudnienia m.in. znajomość programu PŁATNIK, umiejętność realizacji i rozliczania projektów unijnych,                 a także przeszkolenie w zakresie  prowadzeniu archiwum zakładowego.
 

Kierownik M- GOPS w Radzyniu Chełmińskim


Barbara Górska

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ilona Dąbrówka
  data wytworzenia: 2015-01-07
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2015-01-07 13:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16287
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-01-07 13:35:28