Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Wykaz nieruchomości na sprzedaż

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:
 II przetarg ustny nieograniczony :
na sprzedaż  zabudowanej działki Nr 12/5 o pow. 200 m2 grunty klasy Bi, zapisanej w
Księdze Wieczystej TO1W /00025458/8 . Działka zabudowana jest budynkiem byłego sklepu
o pow. użytkowej 25 m2, położona w miejscowości Szumiłowo gm. Radzyń Chełmiński stanowi własność mienia Komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński .

Radzyń chełmiński, ul Podgrodzie

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 146/2 o pow. 0,1461 ha , rodzaj użytku R- IV a ,ŁV , N zapisanej w Księdze Wieczystej KW TO1W/00024313/3 , położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul.Podgrodzie . Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy .Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania .Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. w/w działka figuruje jako” MU-obszary zabudowy mieszkaniowej jedno- wielorodzinnej, usługowej drobnej wytwórczości oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz z obiektami użyteczności publicznej, sportu, rekreacji z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej zabudowy zagrodowej . Działka znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej,

jest niezabudowana i nieuzbrojona .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 48.519,81 zł. (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych 81/100 groszy ) w tym 23% podatku VAT .

Wadium wynosi 7.200,00 zł.( słownie; siedem tysięcy dwieście złotych ).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości podanej wyżej w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński na konto

Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 15 05.2015 r. Za datę wpływu środków uznaje się datę środków odnotowanych na koncie w/w.

Postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki na którą wpłaca się wadium.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 200 ,00 zł. .Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości w przypadku innych osób dokumenty , pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 21.05.2015 r. o godz. od 10:00 w Urzędzie Miasta 

i Gminy Radzyń Chełmiński - pokój Nr 24 .

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje , że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG osoba upoważniona do kontaktu – Gabriela Winiarczyk tel. (56) 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00 do dnia 15.05.2015 r.

Radzyń Chełmiński, dnia 20.04.2015 r.

drukuj (Radzyń chełmiński, ul Podgrodzie)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2015-04-20 13:11

II przetarg: Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12 , położonego w budynku Nr 10 przy ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego w Radzyniu Chełmińskim . Lokal o pow. 35,75 m 2 , położony jest na piętrze budynku wielorodzinnego , składa się z kuchni, jednego pokoju i wydzielonego wc , położony w budynku wielorodzinnym na działce Nr 126/1 o pow. 987 m 2 zapisany w Księdze Wieczystej TO1W /00027403 /2 , Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 6,50 m 2 w oddzielnym budynku .Udział w nieruchomości wspólnej dla lokalu : wynosi 4225/60917 części .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń , ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu .

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wynosi : 32.153,10 zł.

(słownie : trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt trzy złote10/100 groszy ).

Przetarg odbędzie się dnia 04 .10. 2013 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński .

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu gotówki

w wysokości 4.800,00 zł. ((słownie: cztery tysiące osiemset złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 30.09.2013r. Za datę dokonania wpłaty wadium na rachunku bankowym uznaje się datę wpływu wadium na rachunek Urzędu Mi G Radzyń Chełmiński .

Na dowodzie wniesienia wadium należy podać imię , nazwisko i adres wpłacającego /wpłacających / oraz umieścić dopisek wskazujący oznaczenie i położenie lokalu , którego wpłata dotyczy. Minimalne postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu .

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca . Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 260 ,00 zł. plus

217 ,00 zł. koszt przygotowania umowy notarialnej .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości . Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający jego tożsamość w przypadku innych osób dokumenty , pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami , podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej , Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Lokal można oglądać w dniach

od 10.09.2013r. do 30.09.2013r. w godz. od 8:00 do 15:00.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu odbył się 22.08.2013 r.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w tut. UMiG pokój Nr 14 lub telefonicznie pod numerem (56) 6886010 wew. 140 , w godz. od 8:00 do 15:00.

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny

o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

 

 

Radzyń Chełmiński, dnia 03.09.2013r.

drukuj (II przetarg: Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2013-09-03 14:33

przetarg

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki rolnej :

Nr 81/2 o pow. 1,1100 ha ,rodzaj użytku R-III a ,III B,S-RIII b, B -III b zapisanej w Księdze Wieczystej KW TO1W/00024267/5 , położonej  w Zielnowie gm. Radzyń Chełmiński . Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy .Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. w/w działka figuruje jako” R/L-obszary produkcji rolnej, leśnej z zabudową zagrodową z możliwością realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz dopuszczeniem zalesień- dominująca funkcja rolnicza oraz obszaru oznaczonego symbolem E – obszary użytków zielonych,wzdłuż cieków wodnych użytkowane jako pastwiska,łąki, zadrzewienia z dopuszczeniem realizacji obiektów i urządzeń wodnych, stawów hodowlanych .

Dziaka jest niezabudowana i nieuzbrojona , położona przy drodze nieutwardzonej .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 26.307,00 zł. (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedem złotych ).

Wadium wynosi 4.000,00 zł.( słownie; cztery tysiące złotych )

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki rolnej :

Nr 115/3 o pow. 0,1600 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej KW TO1W/00023942/4 , położonej  w Zielnowie gm. Radzyń Chełmiński , w rejestrze gruntów- uprawy rolne RIII -b Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy .Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. . w/w działka figuruje jako” R/L -obszary produkcji rolnej i leśnej z zabudową zagrodową z możliwością realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz dopuszczeniem

zalesień , dominująca funkcja rolnicza.

Dziaka jest niezabudowana i nieuzbrojona , położona przy drodze nieutwardzonej , sąsiedztwo stanowi tereny rolne Przez działkę przebiega rów .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 3.472,00 zł. słownie ( trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa złote ). Wadium wynosi 520,00 zł. (słownie: pięćset dwadzieścia złotych).

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki rolnej :

Nr 115/4 o pow. 0,3900 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej KW TO1W/00023942/4 , położonej  w Zielnowie gm. Radzyń Chełmiński , w rejestrze gruntów- uprawy rolne RIII -b WN ,Ps IV . Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy .Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. . w/w działka figuruje jako” R/L -obszary produkcji rolnej i leśnej z zabudową zagrodową z możliwością realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz dopuszczeniem

zalesień , dominująca funkcja rolnicza.

Dziaka jest niezabudowana i nieuzbrojona , położona przy drodze nieutwardzonej , sąsiedztwo stanowi tereny rolne . Przez nieruchomość przebiega rów .

 

 

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 8.463,00 zł. słownie ( osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote ). Wadium wynosi 1.200,00 zł.( słownie: tysiąc dwieście złotych )

W/w nieruchomości sprzedawane są bez pomiarów geodezyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości podanej wyżej na każdą nieruchomość oddzielnie w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński na konto Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia

20 .09.2013 r. Za datę wpływu środków uznaje datę środków odnotowanych na koncie w/w. Postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki na którą wpłaca się wadium.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie koszt sporządzenia operatów szacunkowych w wysokości 350,00 zł. za każdą działkę.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości w przypadku innych osób dokumenty , pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami , podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 26.09.2013 r. o godz. od 10:00 w Urzędzie Miasta 

i Gminy Radzyń Chełmiński .

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje ,że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG osoba upoważniona do kontaktu – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy – Piotr Kozłowski tel. (56) 6886010 wew. 40, w godz. od 8:00 do 15:00.

Radzyń Chełmiński, dnia 23.08.2013 r.

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2013-08-23 15:18

przetarg lokal mieszkalny Tow. Jaszczurczego w Radzyniu

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 12 , położonego w budynku Nr 10 przy ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego w Radzyniu Chełmińskim . Lokal o pow. 35,75 m 2 , położony jest na piętrze budynku wielorodzinnego , składa się z kuchni, jednego pokoju i wydzielonego wc , położony w budynku wielorodzinnym na działce Nr 126/1 o pow. 987 m 2 zapisany w Księdze Wieczystej TO1W /00027403 /2 , Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze o pow. 6,50 m 2 w oddzielnym budynku .Udział w nieruchomości wspólnej dla lokalu : wynosi 4225/60917 części .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń , ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu .

Cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wynosi : 45.933,00, 00 zł.

(słownie : czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset trzydzieśći trzy złote ).

Przetarg odbędzie się dnia 22 sierpnia 2013 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński .

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w formie przelewu gotówki

w wysokości 5.500,00 zł. ((słownie: pięć tysięcy pięćset złotych ) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 16.08.2013r. Za datę dokonania wpłaty wadium na rachunku bankowym uznaje się datę wpływu wadium na rachunek Urzędu Mi G Radzyń Chełmiński .

Na dowodzie wniesienia wadium należy podać imię , nazwisko i adres wpłacającego /wpłacających / oraz umieścić dopisek wskazujący oznaczenie i położenie lokalu , którego wpłata dotyczy. Minimalne postąpienie nie może wyniesć mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokragleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu .

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca . Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt sporządzenia operatu szacunkowego w wysokości 260 ,00 zł.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości . Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający jego tożsamość w przypadku innych osób dokumenty , pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami , podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej , Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Lokal można oglądać w dniach

od 22.07.2013r. do 10.08.2013r. w godz. od 8:00 do 15:00.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w tut. UMiG pokój Nr 14 lub telefonicznie pod numerem (56) 6886010 wew. 140 , w godz. od 8:00 do 15:00.

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny

o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

 

Radzyń Chełmiński, dnia 11.07.2013r.

drukuj (przetarg lokal mieszkalny Tow. Jaszczurczego w Radzyniu)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2013-07-11 10:15

przetarg działki Zakrzewo

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

 

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 90/27 o pow. 0,2458 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej KW TO1W/00023433/3 , położonej  w Zakrzewie gm. Radzyń Chełmiński , w rejestrze gruntów- uprawy rolne kl.R IVa,IVb,ŁIV,W. Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy .Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania . Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. w/w działka figuruje jako” MU-obszary zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, usługowej drobnej wytwórczości oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz z obiektami użyteczności publicznej, sportu, rekreacji, z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej zabudowy zagrodowej.

Dziaka jest niezabudowana i nieuzbrojona , położona przy drodze nieutwardzonej , sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i produkcyjna, tereny rolne i leśne.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 18.509,00 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset dziewięć złotych).

 

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 90/29 o pow. 0,2738 ha , zapisanej w Księdze Wieczystej KW TO1W/00023435/7 , położonej  w Zakrzewie gm. Radzyń Chełmiński , w rejestrze gruntów- uprawy rolne kl.R IVa IVb, Ls IV i W. Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy .Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. . w/w działka figuruje jako” MU-obszary zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, usługowej drobnej wytwórczości oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz z obiektami użyteczności publicznej, sportu, rekreacji, z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej zabudowy zagrodowej.

Dziaka jest niezabudowana i nieuzbrojona , położona przy drodze nieutwardzonej , sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa i produkcyjna, tereny rolne i leśne.Na działce znajduje się słup elektryczny.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 18.555,00 zł. słownie ( osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych).

W/w nieruchomości sprzedawane są bez pomiarów geodezyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 2.500,00 zł. ( słownie: dwatysiące pięćset złotych ) na każdą działkę oddzielnie w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 21 .08.2013r.

Wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu . Postąpienie nie może wynieść mniej niż 1 % ceny wywoławczej , z zaokragleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych . Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki na którą wpłaca się wadium.

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie koszt sporządzenia operatów szacunkowych w wysokości 250,00 zł. za każdą działkę.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości w przypadku innych osób dokumenty , pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami , podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 26.08.2013 r. o godz. od 10:00 w Urzędzie Miasta 

i Gminy Radzyń Chełmiński .

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje ,że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG osoba upoważniona do kontaktu – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy – Piotr Kozłowski tel. (56) 6886010 wew. 40, w godz. od 8:00 do 15:00.


 Radzyń Chełmiński, dnia 11.07.2013 r.

drukuj (przetarg działki Zakrzewo)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2013-07-11 10:12
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2013-07-11 10:14

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy 
Radzyń Chełmiński 
ogłasza:


 

I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki rolnej Nr 60/3 , R -IVa , pow. 0.0200 ha , KW TO1W / 00024102/1, położonej w obrębie geodezyjntm Stara Ruda gmina Radzyń Chełmiński .

Dla w/w działki brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego .W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński -Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. figuruje jako „R/L -obszary produkcji rolnej i leśnej z zabudową zagrodową, możliwością realizacji zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz z dopuszczeniem zalesień ( dominująca funkcja rolnicza). .Działka jest niezabudowana i nieuzbrojona.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 432,00 zł.

( słownie: czterysta trzydzieści dwa złote ).

Nieruchomość jest wolna od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych.

Obecnie działka jest użytkowana przez dotychczasowego dzierżawcę do dnia 31.08.2013 r.


 

I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki rolnej Nr 33/2 R-IV a , pow. 0.2600 ha , KW TO1W / 00024101/4 położonej w obrębie Starej Rudy gmina Radzyń Chełmiński .

Działka znajduje się w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w miejscowości Stara Ruda w gminie Radzyń Chełmiński -Uchwała Nr V/29/11 z dnia 01 .03.2011 r..i oznaczona jest symbolem 1 WS – tereny wód śródlądowych . Działka jest niezabudowana i niezbrojona.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 5.616,00 zł.

( słownie: pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych ).

Nieruchomość jest wolna od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych.

Obecnie działka jest użytkowana przez dotychczasowego dzierżawcę do dnia 31.08.2013 r.


 

I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki rolnej Nr 60/5 R-IV b, Pss III, PsIV , pow. 0.2400 ha , KW TO1W / 00024104/5 położonej w obrębie geodezyjnym Stara Ruda gmina Radzyń Chełmiński .Dla w/w działki brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego .W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński -Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. figuruje jako „R/L -obszary produkcji rolnej i leśnej z zabudową zagrodową, możliwością realizacji zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz z dopuszczeniem zalesień ( dominująca funkcja rolnicza). Działka jest niezabudowana i nieuzbrojona. .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 5.184,00 zł.

( słownie: pięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote ).

Nieruchomość jest wolna od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych.

Obecnie działka jest użytkowana przez dotychczasowego dzierżawcę do dnia 31.08.2013 r.


 

I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki rolnej Nr 60/4 ,R -IV a ,IV b pow. 0.1400 ha , KW TO1W / 00024103 /8 położonej w obrębie geodezyjnym Stara Ruda gmina Radzyń Chełmiński Dla w/w działki brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego .W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński -Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. figuruje jako „R/L -obszary produkcji rolnej


 


 

i leśnej z zabudową zagrodową, możliwością realizacji zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz z dopuszczeniem zalesień ( dominująca funkcja rolnicza). .Działka jest niezabudowana i nieuzbrojona.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.024,00 zł.

( słownie: trzy tysiące dwadzieścia cztery złote ).

Nieruchomość jest wolna od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych.

Obecnie działka jest użytkowana przez dotychczasowego dzierżawcę do dnia 31.08.2013 r.

W/w nieruchomości sprzedawane są bez pomiarów geodezyjnych .

Przetarg ograniczony jest dla właścicieli działek przyległych z uwagi na położenie działek - brak bespośredniego dostępu do drogi .


 

Przetarg odbędzie się dnia 15.07.2013 r. w Urzędzie Miasta i Gminy o godz. 10:00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej na każdą nieruchomość oddzielnie , z podaniem numeru działki , na którą wpłaca się wadium Wadium należy wpłacic na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 11.07.2013r. Za datę dokonania wpłaty wadium na rachunku bankowym uznaje się datę wpływu wadium na rachunek Urzędu M i G Radzyń Chełmińśki . Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości .

Uczestnictwo w przetargu przez osoby uprawnione należy zgłosić do dnia 11.07..2013r.

Minimalne postapienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnuch dziesiątek złotych.

Koszty umowy notarialnej oraz koszt wyceny nieruchomości ponosi Nabywca .

Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika

przetargu oraz dokument potwierdzający jego tożsamość w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dokumenty statutowe firmy, pełnomocnictwa, zgodnie

z obowiązującymi przepisami ,podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej , Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W sprawie przetargów osoba upoważniona do kontaktu – Z-ca Burmistrza Piotr Kozłowski – UMiG tel. (56) 688-60-10 wew. 40, w godz. od 8:00 do 15:00.

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny

o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.


 


 


 


 

Radzyń Chełmiński, dnia 13.06 .2013r.

 

drukuj (Przetarg na sprzedaż nieruchomości )

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2013-06-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-07-05 12:24
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2013-10-24 09:41

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego, Radzyń Wieś 5

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

 

I   przetarg ustny  nieograniczony 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 1  o powierzchni 54,80 m2  ,, położonego w miejscowości Radzyń Wieś  5  ,  obręb geodezyjny Janowo  gm. Radzyń Chełmiński na działce Nr  107 

o pow. 1400 m2 , składający się z  dwóch pokoi , kuchni , łazienki  położony na parterze budynku  ,  zapisany w Księdze Wieczystej  TO1W /00025302 /0  .Do lokalu  przynależą   piwnica o pow. 8,15 m 2 , pomieszczenie w budynku gospodarczym na podwórku , o pow. 8,51 m 2 , garaż o pow. 19,04 m2 .Udział  do lokalu wynosi 9050/20215 części w nieruchomości wspólnej , którą stanowi grunt oraz cześci budynku  i urządzenia  , które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali .Lokal znajduje się w budynku  w  którym mieści się świetlica wiejska.

Dla nieruchomności  brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego  Gminy  Radzyń Chełmińśki ,  działka figuruje z symbolem „  MN”

Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi  :  48.000, 00 zł.  brutto .

(słownie : czterdzieści osiem tysięcy złotych ).

 Przetarg odbędzie się dnia 29  listopada  2012 r. o godz. 10:00  w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński  pokój Nr 20 .

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium  w formie przelewu gotówki

w wysokości  7200,00 zł.  na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr  77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia  23.11.2012r.

Na dowodzie wniesienia wadium należy  umieścić dopisek  wskazujący oznaczenie  geodezyjne  nieruchomości  której ono dotyczy.  Minimalne postapienie wynosi 480 zł. o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu  , z tym że postąpienie  nie może  wynieść mniej niż  1 %  ceny  wywoławczej , z zaokragleniem w górę  do pełnych  dziesiątek złotych

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz sporządzenia dodatkowej dokumentacji dla lokalu   ponosi Nabywca .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał  zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości . Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.  Dowód wniesienia wadium  przez uczestnika przetargu  oraz dokument potwierdzający jego tożsamość w przypadku  innych osób dokumenty ,  pełnomocnictwa , zgodnie z obowiązującymi przepisami  , podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej , Burmistrz  może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje w sprawie  przetargu oraz nieruchomości można uzyskać w tut.  UMiG  telefon  kontaktowy  (56) 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

Burmistrz informuje, że przetarg może   zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny

o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie

drukuj (Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego, Radzyń Wieś 5)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-10-29 12:28
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-22 14:41

Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. K.Jagiellończyka 2

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński

ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 składającego się z 1 pokoju, kuchni,  położonego na  piętrze budynku , o powierzchni 30,25m2,    wc   znajduje się  na korytarzu   oraz pomieszczenie przynależne tj. piwnica o pow. 5,00m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu wynoszącym 3525/28071 części znajdującym się na działce nr 102 o pow. 768  m2,   KW 10670 , położony w Radzyniu Chełmińskim przy ul. K. Jagiellończyka  2.

Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu wynosi: 27.225,00 zł brutto .( słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych  ).

Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt wyceny nieruchomości w wysokości 295,20 zł.

Koszty umowy notarialnej ponosi Nabywca .

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej  na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Odział Radzyń Chełmiński nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 18.10.2012r.

 

Przetarg odbędzie się dnia 22.10.2012r. w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński  godz. 1000 . , pokój Nr 20 .

Informuje się, że lokal mieszkalny  można w oglądać do poniedziałku do piątku w godz. od 10:00  do 14:00 do dnia 18.10.2012 r. Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał  zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości . Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.  Dowód wniesienia wadium  przez uczestnika przetargu  oraz dokument potwierdzający jego tożsamość w przypadku podmiotów prowadzących działalność  gospodarczą dokumenty statutowe firmy, pełnomocnictwa, zgodnie zobowiązującymi przepisami  , podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy notarialnej , Burmistrz  może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w  lokalu oraz przetargu ,  można uzyskać w tut.  UMiG  telefon  kontaktowy  (56) 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

Burmistrz informuje, że przetarg może   zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie.

drukuj (Przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. K.Jagiellończyka 2)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-09-20 14:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2012-09-20 14:50

Przetarg. Działki nr 219 i 445 w Radzyniu Chełmińskim

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  niezabudowanej działki :
Nr 219 o pow. 0,0711 ha ,R-III b , KW TO1W/00023941/7 położonej  w Radzyniu Chełmińskim przy ulicy A Nowickiego

II przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż  niezabudowanej  działki :
Nr 445 o pow. 0,0416 ha ,R III a , KW TO1W/00023481/4 położonej  w Radzyniu Chełmińskim powyżej ulicy Sady

Przetarg na wynajem lokalu w Zespole SzkółZespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim działając w imieniu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni 33,40m² z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego położonego w Zespole Szkól w Radzyniu Chełmińskim, przy ul. Sady 14 wyposażonego w instalacje: elektryczną, C.O., wodno-kanalizacyjną.

Obiekt i jego położenie

Stawka wywoławcza
miesięczna za wynajem
lokalu (w zł brutto)

Wadium

Minimalna wartość postąpienia

Kaucja

Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim, przy ul. Sady 14 w Radzyniu Chełmińskim

307,50 zł

100 zł

10 zł

Równowartość 1-krotnego wylicytowanego

czynszu.

2. Umowa najmu zostanie zawarta na czas od 01.09.2012r. do 30.06.2015 r.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 20.08.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim, przy ul. Sady 14 w Radzyniu Chełmińskim.

4. Regulamin przetargu, projekt umowy najmu są wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim, przy ul. Sady 14 w Radzyniu Chełmińskim, u Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim oraz na stronach internetowych www.radzyn.edu.pl,www.bip.radzynchelminski.pl.

5. Do udziału w przetargu uprawnia wpłacenie wadium przelewem na konto Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim nr 36 9500 0008 0008 0493 2000 0009 BS ŁASIN, w terminie do dnia 17.08.2012 r., a także przedłożenie kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto wynajmującego.

6. Przystępujący do przetargu obowiązany jest podać odpowiednio: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nazwę firmy, siedzibę, nr NIP, umowę spółki cywilnej, odpis z właściwego rejestru nie starszy niż 6 miesięcy (m.in. wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, KRS itp.), ewentualnie pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu oferenta, pisemne oświadczenia:

 

- o zapoznaniu się z warunkami regulaminu,

- o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu.

7. Do przetargu nie mogą przystępować osoby, które zalegają wobec Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z opłatami czynszowymi i podatkowymi.

8. Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji w kwocie stanowiącej równowartość dwukrotnego czynszu. Kaucja może być wnoszona w pieniądzach, poręczeniach i gwarancjach bankowych oraz gwarancjach ubezpieczeniowych.

9. Niestawienie się wygrywającego przetarg w terminie wyznaczonym przez Zespół Szkół celem podpisania umowy najmu jak również odmowa złożenia kaucji, stanowi podstawę odstąpienia przez wynajmującego od jej zawarcia- w takim przypadku wpłacone wadium ulega przepadkowi.

10. Nieprzejęcie obiektu protokołem w terminie wyznaczonym przez Zespół Szkół stanowi podstawę odstąpienia przez wynajmującego od umowy - w takim przypadku wpłacone wadium ulega przepadkowi.

11. W przypadku gdy w wyznaczonych terminach umowa nie zostanie podpisana bądź nie nastąpi przejęcie obiektu wynajmujący może zawrzeć umowę z osobą, która zaproponowała najwyższą stawkę, po osobie, która przetarg wygrała, pod warunkiem niewycofania przez tę osobę wpłaconego wadium.

12. Zastrzega się prawo do odwołania lub zmiany oferty przetargu oraz unieważnienia go bez podania przyczyn.

13. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim pod nr tel. 56 688 61 67 i na stronie www.radzyn.edu.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.

Dyrektor Zespołu Szkół

Adam Olejnik

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-07-13 17:17
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-13 18:09

Przetarg - działka nr 219/4


Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki rolnej Nr 219/4 o pow. 0,5400 ha R-III b, położonej w Radzyniu Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński , zapisanej w Księdze Wieczystej

TO1W/ 00024273/0 . Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego .

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zatwierdzone Uchwałą Nr XXXV/228/2009 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. figuruje jako obszary M/U . Na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze wymagane jest uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej . Przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze ,wymagających zgody , o której mowa powyżej , dokonuje się wyłącznie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego , sporządzonym w trybie określonym w przepisach

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Działka jest niezabudowana i nieuzbrojona .

Obecnie użytkowana jest rolniczo przez dotychczasowego dzierżawcę do dnia 31.08.2012 r. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16.740,00 zł.

(słownie : szesnaście tysięcy siedemset czterdzieści złotych ).

Nieruchomość sprzedawana jest bez pomiarów geodezyjnych . Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt wyceny nieruchomości w kwocie 233,70 zł. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca .

Przetarg odbędzie się dnia 10 lipca 2012 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokój Nr 20 .

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości tj. 3348,00 zł. z podaniem numeru działki na którą wpłaca się wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr

77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 05.07.2012r.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości . Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający jego tożsamość w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dokumenty statutowe firmy, pełnomocnictwa, zgodnie zobowiązującymi przepisami , podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej , Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w tut. UMiG telefon kontaktowy (56) 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny

o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

drukuj (Przetarg - działka nr 219/4)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2012-06-05
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-06-05 14:40
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-13 17:45

Przetarg działki nr 445, 456


Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

 I przetarg ustny nieograniczony :

 na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 445 o pow. 0,0416 ha ,R III a , KW TO1W/00023481/4 położonej  w Radzyniu Chełmińskim powyżej ulicy Sady .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla południa zachodniej części miasta Radzyń Chełmiński zatwierdzony Uchwałą Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03.2011 r. w/w działka położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową , działka jest nieuzbrojona .

Dojazd do działki o nieutwardzonej nawierzchni od strony ulicy Tysiąclecia .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 13.815,36 zł.

 

I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 456 o pow. 0,0420 ha ,R-III a , KW TO1W/00023478/0 położonej  w Radzyniu Chełmińskim powyżej ulicy Sady .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Radzyń Chełmiński zatwierdzonym Uchwałą Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03.2011 r. w/w działka położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową ,działka jest nieuzbrojona .

Dojazd do działki o nieutwardzonej nawierzchni od strony ulicy Tysiąclecia .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 13.948,20 zł .

Informuje , że do ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt wyceny nieruchomości w kwocie 295,20 zł . za każdą działkę , który poniesie nabywca do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera 23% stawkę podatku VAT .

Nieruchomości zbywane są bez pomiarów geodezyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 2.200,00 zł. (słownie dwatysiące dwieście złotych) za jedną działkę na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 05. 07.2012r.

Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki na którą wpłaca się wadium.Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej -umowy notarialnej .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetarg odbędzie się dnia 10.07.2012 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.pokój Nr 20 . Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

 

Burmistrz informuje ,że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG osoba upoważniona do kontaktu – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy – Piotr Kozłowski tel. (56) 688-60-10 wew. 40, w godz. od 8:00 do 15:00.

 

Radzyń Chełmiński, dnia 05.06.2012 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmińśki Krzysztof Chodubski

drukuj (Przetarg działki nr 445, 456)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2012-06-05
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-06-05 14:19
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-13 17:46

Przetarg - działka nr 219


 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
ogłasza:
 
II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż  niezabudowanej działki :
Nr 219 o pow. 0,0711 ha ,R-III b , KW TO1W/00023941/7 położonej  w Radzyniu Chełmińskim przy ulicy A Nowickiego .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. . w/w działka figuruje jako obszary zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, usługowej , drobnej wytwórczości oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz z obiektami użyteczności publicznej ,sportu rekreacji z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej zabudowy zagrodowej . Działka jest nieuzbrojona .
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21.863,25 zł.
Cena wywoławcza nieruchomości zawiera wartość podatku VAT w wysokości 23 % .
Do ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt wyceny nieruchomości w wysokości 209,10 zł. , który poniesie nabywca do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nieruchomość zbywana jest bez pomiarów geodezyjnych.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu ( w złotych ) w wysokości 3.600 zł. ( słownie: trzy tysiące sześćset złotych) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 28 .06.2012 r. oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu :dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości .
Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / z podaniem numeru nieruchomości .
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 15.03.2012 r.
Wpłacone wadium przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej -umowy notarialnej .
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg odbędzie się dnia 02.07.2012 r. o godz. od 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , biuro Nr 21 . Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.
Burmistrz informuje ,że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
W sprawie przetargu dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG osoba upoważniona do kontaktu – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy – Piotr Kozłowski tel. (56) 688-60-10 wew. 40, w godz. od 8:00 do 15:00.

 

drukuj (Przetarg - działka nr 219)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2012-05-30
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-05-30 14:30
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-13 17:47

O G Ł O S Z E N I E
 
Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim przystępując do realizacji zadania: „remont kuchni szkolnej, obieralni, wc, zmywalni i pomieszczenia wydawania posiłków” ogłasza nabór ofert cenowych na prace budowlane.
 
 1. Termin wykonania zadania od 01.07.2012 r. do 20.08.2012 r.
 2. Przystępujący do złożenia oferty obowiązany jest podać odpowiednio : imię i nazwisko, adres,  nazwę firmy, siedzibę, nr NIP, umowę spółki cywilnej, odpis z właściwego rejestru nie starszy niż 6 miesięcy (m.in. wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, KRS itp.), ewentualnie pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu oferenta.
 3. Oferta może dotyczyć wykonania zadania kompleksowo, lub na poszczególne części określone w ogłoszeniu.
 4. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół  do dnia 27.04.2012 r. do godz. 1200.
 5. Rozstrzygnięcie ofert nastąpi do dnia 04.05.2012.
 6. Oferta powinna zawierać cenę brutto wykonania  prac.
 7. Materiał do wykonania zadania zapewnia zleceniodawca.
 8. Narzędzia i sprzęt zapewnia wykonawca.
 9. Wykonawca uwzględni w przebiegu pracy równoczesne wykonywaną przez innego wykonawcę wymianę  instalacji elektrycznej.
 10. Za podstawę wyceny należy uznać przedmiary podane w ogłoszeniu  oraz wizję lokalną.
 11. Zadanie podzielone jest na dwie części.
 12. Zakres prac:
 
Część I - Kuchnia z obieralnią i wc.
 
 1. Rozebranie okładziny ściennej z płytek.
 2. Rozebranie posadzki.
 3. Usuniecie i wywiezienie gruzu.
 4. Usunięcie farby olejnej z tynków na ścianach w wc.
 5. Okładziny ścienne jednowarstwowe z płyt gipsowa-kartonowych wodoodpornych na ruszcie metalowym (obudowa pionów w-k).
 6. Przygotowanie podłoża, poprzez gruntowanie preparatem Atlas Uni – Grunt.
 7. Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami (klej Atlas Plus).
 8. Licowanie ścian płytkami glazurowymi.
 9. Przygotowanie podłoża pod posadzkę z płytek na klej Atlas Plus.
 10. Ułożenie posadzki z płytek Grez - antypoślizgowy o wymiarach 30x30 z jednoczesnym wyprofilowaniem do istniejących instalacji  ściekowej z zainstalowaniem nowych kratek ściekowych.
 11. Ułożenie cokolika o wysokości 10 cm z płytek 30x30 cm.
 12. Malowanie sufitu i ścian farbą emulsyjną.
 Przedmiary do części I
 
Lp.
Opis i wyliczenia
j.m.
Wymiar
Razem
1
Rozebranie okładziny ściennej
kuchnia
obieralnia
 
m2
m2
 
128,70
28,09
 
 
 
 
 
156,79
2
Zerwanie posadzki
 kuchnia
obieralnia
wc
 
m2
m2
m2
 
113,20
14,03
1,55
 
 
 
 
 
128,78
  3
Zabudowa rur płyta kartonowo - gipsowa
 kuchnia
obieralnia
 
m2
m2
 
3,40
3,20
 
 
 
 
 
6,60
4
Zeskrobanie farby olejnej
wc
 
m2
 
6,00
 
 
 
 
 
6,00
5
Przygotowanie podłoża i ułożenie płytek ceramicznych na ścianach
kuchnia
obieralnia
wc
 
 
m2
m2
m2
 
 
128,70
28,09
9,20
 
 
 
 
 
165,99
6
Przygotowanie podłoża i ułożenie płytek podłogowych
kuchnia
obieralnia
wc
 
m2
m2
m2
 
113,20
14,03
1,55
 
 
 
 
 
128,78
7
Ułożenie cokolików
kuchnia
obieralnia
wc
 
mb
mb
mb
 
73,44
15,80
4,60
 
 
 
 
 
93,84
8
Malowanie sufitu i ścian.
m2
202,53
 
 
 
 
 
202,53
 
Część II - zmywalnia i  pomieszczenie  wydawania posiłków
     
 1. Rozebranie istniejącej okładziny ściennej.
 2. Usunięcie i wywiezienie gruzu.
 3. Przygotowanie podłoża poprzez gruntowanie preparatem Atlas Uni-Grunt.
 4. Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami (klej Atlas Plus).
 5. Licowanie ścian płytkami glazurowymi.
 6. Przygotowanie podłoża pod posadzkę na istniejące lastriko, poprzez gruntowanie preparatem Uni – Grunt.
 7. Ułożenie posadzki z płytek Grez – antypoślizgowy o wymiarach 30x30 cm. z jednoczesnym wyprofilowaniem do istniejącej instalacji ściekowej.
 8. Ułożenie cokolika o wysokości 10 cm z płytek 30x30 cm.
 9. Malowanie sufitu i ścian farbą emulsyjną.
Przedmiary do części II
 
Lp.
Opis i wyliczenia
j.m.
Wymiar
Razem
1
Rozebranie okładziny ściennej
zmywalnia
pomieszczenie do wydawania posiłków
 
m2
m2
 
33,09
58,56
 
 
 
 
 
91,65
  2
Zabudowa rur płyta kartonowo - gipsowa
 kuchnia
obieralnia
 
m2
m2
 
3,40
3,20
 
 
 
 
 
6,60
3
Przygotowanie podłoża i ułożenie płytek ceramicznych na ścianach
zmywalnia
pomieszczenie do wydawania posiłków
 
 m2
m2
 
 33,09
58,56
 
 
 
 
 
91,65
4
Przygotowanie podłoża i ułożenie płytek podłogowych
zmywalnia
pomieszczenie do wydawania posiłków
 
m2
m2
 
 
21,38
29,60
 
 
 
 
 
50,98
5
Ułożenie cokolików
zmywalnia
pomieszczenie do wydawania posiłków
 
mb
mb
 
20,25
31,53
 
 
 
 
 
51,78
6
Malowanie sufitu i ścian.
m2
96,71
 
 
 
 
 
96,71
 
W załączeniu treść ogłoszenia w pdf.
 
Adam Olejnik
Dyrektor Zespołu Szkół
 
 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Olejnik
  data wytworzenia: 2012-04-11
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-04-11 08:45

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-04-11 08:45

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 45/1 , R -III a , pow. 2400 m 2 , KW TO1W / 00023812/4 położonej w obrębie Zielnowo gmina Radzyń Chełmiński .

Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego -, Uchwała Nr XLIX/334/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 10.11.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gawłowice , Gziki, Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński (Dz.Urz. Woj.Kuj-Pom.Nr 212 ,poz. 2958 z dnia 28 grudnia 2010 ) -teren zabudowy zagrodowej .Działka jest nieuzbrojona .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 20.664 ,00 zł. brutto

( słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote ).

Nieruchomość jest wolna od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych.

Obecnie działka jest użytkowana przez dotychczasowego dzierżawcę do dnia 31.08.2012 r.


I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 45/2 R-III a , pow. 2400 m 2 , KW TO1W / 00023814/8 położonej w obrębie Zielnowo gmina Radzyń Chełmiński . Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego -, Uchwała Nr XLIX/334/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 10.11.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gawłowice , Gziki, Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński (Dz.Urz. Woj.Kuj-Pom.Nr 212 ,poz. 2958 z dnia 28 grudnia 2010 ) -teren zabudowy zagrodowej . Działka jest nieuzbrojona .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 20.664,00 zł. brutto

( słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote ).

Nieruchomość jest wolna od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych.

Obecnie działka jest użytkowana przez dotychczasowego dzierżawcę do dnia 31.08.2012 r.


I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 45/3 ,R -III a , pow. 2300 m 2 , KW TO1W / 00023811/ 7 ,położonej w obrębie Zielnowo gmina Radzyń Chełmiński . Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego -, Uchwała Nr XLIX/334/10 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 10.11.2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Gawłowice , Gziki, Zielnowo w gminie Radzyń Chełmiński (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 212 ,poz. 2958 z dnia 28

grudnia 2010 ) -teren zabudowy zagrodowej . Działka jest nieuzbrojona .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 19.803,00 zł. brutto

( słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset trzy złote ).

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera 23 % stawkę podatku VAT .

Nieruchomość jest wolna od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych.

Obecnie działka jest użytkowana przez dotychczasowego dzierżawcę do dnia 31.08.2012 r.

W/w nieruchomości sprzedawane są bez pomiarów geodezyjnych .

Koszty umowy notarialnej oraz koszt wyceny nieruchomości ponosi Nabywca .


Przetarg odbędzie się dnia 07.05.2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy o godz. 10:00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 3.000 zł. na każdą nieruchomość oddzielnie , z podaniem numeru działki na którą wpłaca się wadium , na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr

77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 02.05.2012r. Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości .
Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika

przetargu oraz dokument potwierdzający jego tożsamość w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dokumenty statutowe firmy, pełnomocnictwa, zgodnie

z obowiązującymi przepisami ,podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej , Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W sprawie przetargów osoba upoważniona do kontaktu – Z-ca Burmistrza Piotr Kozłowski – UMiG tel. (56) 688-60-10 wew. 40, w godz. od 8:00 do 15:00.

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny

o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2012-04-05
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-04-05 09:51

Ogłoszenie

o odwołaniu I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Nr 219 /4 , położonej w Radzyniu Wybudowaniu

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 102 ,poz.651 ze zmianami) ,odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki rolnej Nr 219/4 o pow.0,054 ha

zapisanej w Księdze Wieczystej Nr TO1 W / 000 24273/0 , położonej w Radzyniu Wybudowaniu gm .Radzyń Chełmiński . Przyczyną odwołania przetargu jest negatywna opinia uprawnionego urbanisty , dotycząca przeznaczenia

i zagospodarowania nieruchomości oraz konieczność zmiany operatu szacunkowego i wartości nieruchomości .

Przetarg miał odbyć się dnia 12.04.2012 r .w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o godz.10:00 .

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2012-04-05
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-04-05 09:46

Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim działając w imieniu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
 
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o powierzchni 33,40m² z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego położonego w Zespole Szkól w Radzyniu Chełmińskim, przy ul. Sady 14 wyposażonego w instalacje: elektryczną, C.O., wodno-kanalizacyjną.
 

 1. Obiekt i jego położenie
  Stawka wywoławcza
  miesięczna za wynajem
  lokalu (w zł brutto)
  Wadium
  Minimalna wartość postąpienia
  Kaucja
  Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim, przy ul. Sady 14 w Radzyniu Chełmińskim
  307,50 zł
  100 zł
  10 zł
  Równowartość 2-krotnego wylicytowanego
  czynszu.


   
 2. Umowa najmu zostanie zawarta na czas od 01.04.2012r. do 31.03.2015 r.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 26.03.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim, przy ul. Sady 14 w Radzyniu Chełmińskim.
   
 4. Regulamin przetargu, projekt umowy najmu są wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim, przy ul. Sady 14 w Radzyniu Chełmińskim, u Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim oraz na stronach internetowych www.radzyn.edu.pl,www.bip.radzynchelminski.pl.
   
 5. Do udziału w przetargu uprawnia wpłacenie wadium przelewem na konto Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim nr 36 9500 0008 0008 0493 2000 0009 BS ŁASIN, w terminie do dnia 26.03.2012 r., a także przedłożenie kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto wynajmującego.
   
 6. Przystępujący do przetargu obowiązany jest podać odpowiednio: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nazwę firmy, siedzibę, nr NIP, umowę spółki cywilnej, odpis z właściwego rejestru nie starszy niż 6 miesięcy (m.in. wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, KRS itp.), ewentualnie pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu oferenta, pisemne oświadczenia:

  - o zapoznaniu się z warunkami regulaminu,
  - o nieposiadaniu wobec Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim zaległości czynszowych i podatkowych,
  - o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu.
   
 7. Do przetargu nie mogą przystępować osoby, które zalegają wobec Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z opłatami czynszowymi i podatkowymi.
   
 8. Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji w kwocie stanowiącej równowartość dwukrotnego czynszu. Kaucja może być wnoszona w pieniądzach, poręczeniach i gwarancjach bankowych oraz gwarancjach ubezpieczeniowych.
   
 9. Niestawienie się wygrywającego przetarg w terminie wyznaczonym przez Zespół Szkół celem podpisania umowy najmu jak również odmowa złożenia kaucji, stanowi podstawę odstąpienia przez wynajmującego od jej zawarcia- w takim przypadku wpłacone wadium ulega przepadkowi.
   
 10. Nieprzejęcie obiektu protokołem w terminie wyznaczonym przez Zespół Szkół stanowi podstawę odstąpienia przez wynajmującego od umowy - w takim przypadku wpłacone wadium ulega przepadkowi.
   
 11. W przypadku gdy w wyznaczonych terminach umowa nie zostanie podpisana bądź nie nastąpi przejęcie obiektu wynajmujący może zawrzeć umowę z osobą, która zaproponowała najwyższą stawkę, po osobie, która przetarg wygrała, pod warunkiem niewycofania przez tę osobę wpłaconego wadium.
   
 12. Zastrzega się prawo do odwołania lub zmiany oferty przetargu oraz unieważnienia go bez podania przyczyn.
   
 13. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim pod nr tel. 56 688 61 67 i na stronie www.radzyn.edu.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Olejnik
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-03-09 14:46

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-03-09 14:48

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

I przetarg ustnny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej działki rolnej Nr 219/4 o pow. 0,5400 ha -RIII b , położonej Radzyń Wybudowanie gmina Radzyń Chełmiński , zapisanej w Księdze Wieczystej
TO1W/ 00024273/0.
Dla nieruchomości - brak obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego . W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radzyń Chełmiński - Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. obszary zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, usługowej , drobnej wytwórczości oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz z obiektami użyteczności publicznej ,sportu rekreacji z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej zabudowy zagrodowej .
Obecnie działka użytkowana jest jako rola przez dotychczasowego dzierżawcę do dnia 31.08.2012 r. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 47.520 zł.
(słownie : czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych ) .
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt1 i pkt 2.upłynął z dniem 09.01.2012 r.
Nieruchomość sprzedawana jest bez pomiarów geodezyjnych . Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt wyceny nieruchomości . Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca .
Przetarg odbędzie się dnia 12.04.2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy o godz. 10:00.
Warunkiem wzięcia udziałuw przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości z podaniem numeru działki na którą wpłaca się wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 06.04.2012r. Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości . Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający jego tożsamość w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dokumenty statutowe firmy, pełnomocnictwa, zgodnie zobowiązującymi przepisami , podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej , Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
W sprawie przetargów telefon kontaktowy – UMiG (56) 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.
Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny
o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.


Radzyń Chełmiński, dnia 06.03 .2012r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2012-03-06
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-03-06 13:55

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:
I przetarg ustny ograniczony
 
na sprzedaż zabudowanej działki Nr 182/7 o pow. 0,0115 ha , KW TO1W/ 00026615/4 położonej w Radzyniu Chełmińskim od strony ulicy Przykop .
Na działce znajduje się budynek gospodarczy o pow. zabudowy 22,2 m 2 .
Brak miejscowego planu zagospodarowania .W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. . w/w działka figuruje jako obszary zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, usługowej , drobnej wytwórczości oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz z obiektami użyteczności publicznej ,sportu rekreacji z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej zabudowy zagrodowej .
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.995 zł. netto + 23 % podatku VAT.
(słownie : trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych netto ).
Przetarg ograniczony jest dla właścicieli i współwłaścicieli , użytkowników wieczystych gruntów i nieruchomości przyległych oraz najemców lokali zlokalizowanych na tych nieruchomościach z uwagi na położenie działki oraz jej powierzchnię .
Termin zgłoszenia przez osoby uprawnione do uczestnictwa w przetargu upływa z dniem 16.03.2012 r.
Działka posiada ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością . Służebność przechodu i przejazdu przez nieruchomość na rzecz każdoczesnych właścicieli i współużytkowników wieczystych nieruchomości oznaczonym Nr działki 182/6 , zapisanej w Księdze Wieczystej 23928 .
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt1 i pkt 2.upływa z dniem 22.02.2012 r.
Nieruchomość sprzedawana jest bez pomiarów geodezyjnych .Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % oraz koszt wyceny nieruchomości .
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca .
Przetarg odbędzie się dnia 19.03.2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy o godz. 10:00.

 
I przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 275/9 o pow. 0,0084 ha , KW TO1W 00026612/3 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul Przykop.
Brak miejscowego planu zagospodarowania .W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. . w/w działka figuruje jako obszary zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, usługowej , drobnej wytwórczości oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz z obiektami użyteczności publicznej ,sportu rekreacji z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej zabudowy zagrodowej . Działka jest nieuzbrojona .
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto2.940 zł. , plus 23% podatku VAT.
( słownie: dwa tysiące dziewięćset czterdzieści złotych netto ).
Nieruchomość jest wolna od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych.
Obecnie działka jest użytkowana przez dotychczasowego dzierżawcę do dnia 31.03.2012 r.
Nabywca zobowiązany będzie do zabudowy w/w nieruchomości budynkiem usługowo-handlowym, zgodnie z uzgodnionym projektem w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokój Nr 5.
Osoba , ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego zobowiązana będzie do zabudowy w/w nieruchomości do dnia 30.09.2013 r. , w przypadku niedotrzymania terminu zabudowy nabywca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 30 % ceny nabycia nieruchomości za każdy rok zwłoki.
Nieruchomość sprzedawana jest bez pomiarów geodezyjnych .Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 % oraz koszt wyceny nieruchomości .
Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca .
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt1 i pkt 2.upływa z dniem 27.02.2012 r.
Przetarg odbędzie się dnia 19.03.2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy o godz. 10:30.

 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości z podaniem numeru działki na którą wpłaca się wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 16.03.2012r. Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości . Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający jego tożsamość w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dokumenty statutowe firmy, pełnomocnictwa, zgodnie zobowiązującymi przepisami podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Oświadczenie uczestnika przetargu , że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej , Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
W sprawie przetargów osoba upoważniona do kontaktu – Z-ca Burmistrza Piotr Kozłowski – UMiG tel. (56) 688-60-10 wew. 40, w godz. od 8:00 do 15:00.
Burmistrz informuje, że przetargi mogą zostać odwołane z uzasadnionej przyczyny
o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2012-02-17
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-02-17 12:32

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

 

1. I przetarg ustny nieograniczony :

  na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 218 o pow. 0,0210 ha ,R III b , KW TO1W/00024718/2 położonej  w Radzyniu Chełmińskim przy ul A. Nowickiego .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. . w/w działka figuruje jako obszary zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, usługowej , drobnej wytwórczości oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz z obiektami użyteczności publicznej ,sportu rekreacji z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej zabudowy zagrodowej . Działka jest nieuzbrojona .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 5.250 zł netto plus 23 % podatku VAT.

2. I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki :

Nr 219 o pow. 0,0711 ha ,R-III b , KW TO1W/00023941/7 położonej  w Radzyniu Chełmińskim przy ulicy A Nowickiego .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. . w/w działka figuruje jako obszary zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, usługowej , drobnej wytwórczości oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz z obiektami użyteczności publicznej ,sportu rekreacji z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej zabudowy zagrodowej . Działka jest nieuzbrojona .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 17.775 zł. netto plus 23 % podatku VAT.

3. I przetarg ustny nieograniczony :

na sprzedaż  niezabudowanej działki rolnej :

Nr 114/25 o pow. 0,0937 ha ,R-IV b , KW TO1W/00024270/9 położonej  w Zakrzewie Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. . w/w działka figuruje jako obszary zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, usługowej ,drobnej wytwórczości oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz z obiektami użyteczności publicznej ,sportu rekreacji z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej zabudowy zagrodowej . Działka jest nieuzbrojona .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7.496,00 zł. netto plus 23% podatku VAT .

Informuje , że do ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt wyceny nieruchomości, który poniesie nabywca do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nieruchomości zbywana są bez pomiarów geodezyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 12 .03.2012r.

Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki na którą wpłaca się wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Przetargi odbędą się dnia 15.03.2012 r. w godz. od 10:00 – 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim .w kolejności od pkt. 1-3 .

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

Burmistrz informuje ,że przetargi mogą zostać odwołane z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG osoba upoważniona do kontaktu – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy – Piotr Kozłowski tel. (56) 688-60-10 wew. 40, w godz. od 8:00 do 15:00.

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2012-02-14
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-02-14 14:54

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:
 I przetarg ustny nieograniczony :
 na sprzedaż  niezabudowanej działki :
Nr 450 o pow. 0,0352 ha ,R III a , KW TO1W/00023486/9 położonej  w Radzyniu Chełmińskim powyżej ulicy Sady .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla południa zachodniej części miasta Radzyń Chełmiński zatwierdzony Uchwałą Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03.2011 r. w/w działka położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową , działka jest nieuzbrojona .
Dojazd do działki o nieutwardzonej nawierzchni od strony ulicy Tysiąclecia .
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 8.800,00zł netto plus 23 % podatku VAT.

 
I przetarg ustny nieograniczony :
na sprzedaż  niezabudowanej działki :
Nr 451 o pow. 0,0352 ha ,R-III a , KW TO1W/00023487/6 położonej  w Radzyniu Chełmińskim powyżej ulicy Sady .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Radzyń Chełmiński zatwierdzonym Uchwałą Nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03.2011 r. w/w działka położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową ,działka jest nieuzbrojona .
Dojazd do działki o nieutwardzonej nawierzchni od strony ulicy Tysiąclecia .
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 8.800,00zł netto plus 23 % podatku VAT.
Informuje , że do ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt wyceny nieruchomości, który poniesie nabywca do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Nieruchomość jest zbywana bez pomiarów geodezyjnych.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 10. 02.2012r.
Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / oraz oznaczenie numeru działki na którą wpłaca się wadium.
Termin złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 21.08. 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651) upłynął z dniem 09.01.2012 r.
Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Przetarg odbędzie się dnia 14.02.2012 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.

 
Burmistrz informuje ,że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
W sprawie przetargu szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG osoba upoważniona do kontaktu – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy – Piotr Kozłowski tel. (56) 688-60-10 wew. 40, w godz. od 8:00 do 15:00.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2012-01-12
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-01-12 14:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 60634
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-10-24 09:41:21