Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Statut M-GOPS przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego Nr XIV/115/04 z dnia 29 września 2004 roku

I  POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUTU

§ 1. Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  zwany dalej ,,MGOPS ”jest jednostką organizacyjną gminy .
§ 2. Siedzibą M-GOPS jest miasto Radzyń Chełmiński , a obszarem jego działania miasto i gmina Radzyń Chełmiński .
§ 3. M-GOPS posługuje się pieczątka  o treści ,,Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim .”
§ 4. Niniejszy statut określa organizację  i strukturę organizacyjną M-GOPS w tym :

1/ jego zadania i zakres działania
2/ organizacje M-GOPS
3/ zasady gospodarki  finansowej
4/ zasady sprawowania nadzoru nad  działalnością  M-GOPS

II  ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA M-GOPS

§5. M-GOPS wykonuje zadania  zlecone oraz zadania  własne gminy z zakresu pomocy społecznej.
W szczególności do M-GOPS należy :

1/ przyznawanie i wypłacanie  przewidzianych ustawą świadczeń;
2/ praca socjalna ;
3/ prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej;
4/ analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej ;
5/ realizacja zadań wynikających  z rozeznanych potrzeb społecznych ;
6/ składanie radzie gminy corocznych sprawozdań z działalności ośrodka oraz przedkładanie potrzeb  w zakresie pomocy społecznej  ;
7/ współdziałanie  z administracją samorządową , organizacjami społecznymi , Kościołem katolickim innymi kościołami , związkami wyznaniowymi , fundacjami , stowarzyszeniami , pracodawcami , oraz osobami fizycznymi i prawnymi itp. w celu realizacji zadań z pomocy społecznej.

§6. Realizacja zadań  z zakresu świadczeń rodzinnych .

III  ORGANIZACJA M-GOPS

§7. M-GOPS kieruje Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego pracownik socjalny.

IV GOSPODARKA FINANSOWA

§8.
1. Działalność M-GOPS w całości finansowana jest  ze środków budżetowych
2. Środki finansowe na realizację zadań zleconych przekazywane są  z budżetu Wojewody do budżetu gminy .
3. Obsługę księgową i finansową zapewnia Burmistrz Miasta i Gminy

V NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ M-GOPS

§9. Nadzór nad działalnością M-GOPS sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności  z prawem, celowości ,rzetelności  i gospodarności .
§10. Bezpośredni nadzór  nad działalnością M-GOPS sprawuje  Burmistrz Miasta i Gminy
§11. Kontrolę merytoryczną  M-GOPS prowadzi Wydział Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego , a pod  względem finansowym Skarbnik Miasta i Gminy i Regionalna Izba Obrachunkowa.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§12.
1.
W sprawach nieuregulowanych  w niniejszym statucie  mają zastosowanie przepisy  o samorządzie  gminnym  i ustawy  o pracownikach samorządowych, ustawa o pomocy społecznej oraz świadczeniach rodzinnych
2. Zmiana statutu wymaga  podjęcia  przez  Radę uchwały o zmianie Statutu.
3. Zmiany  wchodzą  w życie  z dniem ogłoszenia uchwały o zmianach.

Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2007-06-01 10:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11154
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-06-01 10:00:42