Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony


Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński tel. /fax (56) 6886087, (56)6886010 ,(56) 6886001 e-mail : urzad@radzynchelminski.eu

 Na podstawie art. 4 ust . 8 ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U.z 2010 ,
Nr 113,poz.759,Nr 161 ,poz.1078 i Nr 182,poz.1228 oraz z 2011 r. Nr 5,poz. 13,Nr 28,poz.143 i Nr 87,poz.484) oraz  zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 79/2009 z dnia 21.10.2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień , których wartość nie przekracza kwoty 14.000 euro.  
zaprasza do składania ofert na zadanie polegające na wykonaniu usługi :
 „ Wywóz nieczystości stałych wraz ze zbiórką odpadów selekcjonowanych plastiku , szkła z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na rok 2012”
 
1.   Termin wykonania zamówienia : 01.01.2012 r. – 31.12.2012 r.
     Wywóz nieczystości stałych mieszanych zgodnie z podpisaną umową
     jeden raz w tygodniu i raz na dwa tygodnie z pojemników 120l, 240 l ,
    1100 l., należących do Wykonawcy usługi oraz wywóz
     odpadów selekcjonowanych minimum plastiku i szkła gromadzonych w  
     pojemnikach Odbiorcy ustawionych w miejscach wskazanych przez  
     Zamawiającego wg załącznika Nr 1 . 
2.   Miejsce lub sposób uzyskania informacji
      Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ul. Plac T. Jaszczurczego 9 ,
      87-220 Radzyń Chełmiński , tel. 56 6886087 wew. 58 ( p. Andrzej Góral )
3.    Kryteria wyboru oferty : cena
4.    Sposób przygotowania oferty ; ofertę należy sporządzić w języku polskim
       w formie pisemnej podając cenę netto i brutto miesięcznie za opróżnianie
       pojemnika w zależności   od typu pojemnika i częstotliwość opróżniania, 
       która będzie obejmowała także cenę opróżniania pojemników do odpadów
       selekcjonowanych minimum   plastiku i szkła ustawionych na każdej
       posesji .
        Typ pojemnika ; 60l, 120 l, 240 l, 1100 l ,
        częstotliwość wywozu ; 1x w tygodniu , raz na dwa    tygodnie
 5.   Miejsce i termin składania ofert : ofertę należy złożyć najpóźniej do
        dnia  22.12.2011 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego , osobiście   
        lub za  pośrednictwem poczty. 
 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Pan Andrzej Góral – Podinspektor Urzędu Miasta i Gminy (pokój Nr 21/A), Tel. (56) 68-86-087 wew. 58.
Termin składania ofert: 22.12.2011r. do godz. 1000 
Miejsce złożenia ofert  – Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim  
                                           ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, pokój Nr 1
 
  
Wymogi dotyczące w/w usługi :
 
1.  Wywóz nieczystości stałych  mieszanych z rodzaju pojemników
     wymienionych wyżej , raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie
2. Wykonawca zobowiązuje się do wywozu nieczystości stałych mieszanych
     i odpadów selekcjonowanych z terenu Miasta i Gminy Radzyń
     Chełmiński. 
3. Wykonawca zobowiązuje się przynajmniej raz w roku zorganizować wywózkę odpadów wielkogabarytowych z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym .  
4.  Wykonawca winien przedłożyć ważną decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z póz. zmianami ) oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 49 /2007 z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych , opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości stałych.
5.  Zamawiający usługę żąda sobie wykonania usługi w całości nie dopuszcza składania ofert częściowych  .
6.  Nie wykonanie powyższego zadania skutkować będzie natychmiastowym zerwaniem umowy.
7.  W ofercie należy podać miesięczną cenę za usługę , 1 pojemnika do wywozu nieczystości stałych mieszanych w zależności od wielkości i częstotliwości opróżniania , do której wliczona będzie usługa opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów plastiku szkła a także zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Kryterium wyboru oferty będzie cena .
Cenę należy podać netto, oraz brutto, określić stawkę VAT .
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia
   zakresu zamówienia od podanej w załączniku Nr 1 ilości szacunkowej w
   wysokości 20 % pojemników.
Oferta musi być złożona Zamawiającemu  w zaklejonej kopercie z napisem:
„wywóz nieczystości stałych z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński wraz ze zbiórką odpadów selekcjonowanych plastiku i szkła na rok 2012”.
 
 
Radzyń Chełmiński, dnia 15 grudnia 2011 r.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2011-12-15
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-12-15 12:57

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-12-15 12:57

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o I przetargu ustny nieograniczony
na sprzedaż pomieszczenia klasowego z przeznaczeniem do adaptacji na lokal mieszkalny Nr 4 w budynku po szkolnym Nr 47 w Rywałdzie o pow. użytkowej 58.70m2 składającego się z dwóch pokoi, położonego na parterze budynku, oznaczonego geodezyjnie na działce Nr 124/10 o pow. 383m2 zapisanej wksiędze wieczystej Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie Wydział Ksiąg Wieczystych Nr TO1W/00033623/5.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż:
 
1) Samochód marki MERCEDES – BENZ 308 2,3 D
- Nr rejestracyjny: CGR V623
- rok produkcji: 1994
- rodzaj pojazdu: AUTOBUS – liczba miejsc 14
- dopuszczalna ładowność: 1.100kg
- stan licznika: 98 266,2
Szacunkowa wartość pojazdu wynosi 1.000zł brutto i jest zarazem ceną wywoławczą powyższego samochodu.
 
2) Motocykl MMVZ  PRONAR 125/2
- Nr rejestracyjny: CGR M496
- rok produkcji: 2006
- rodzaj pojazdu: MOTOCYKL
Szacunkowa wartość pojazdu wynosi 200zł brutto i jest zarazem ceną wywoławczą powyższego pojazdu.
 
Samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 na terenie kotłowni przy ul. Fijewo, po uprzednim poinformowaniu pracownika Urzędu, Motocykl można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 w Urzędzie, po uprzednim poinformowaniu pracownika Urzędu.
 
Oferty pisemne z podaniem ofertowej ceny (brutto) za w/w pojazdy należy składać do dnia 03.10.2011r. do godz. 1000, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.
 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Samochód Mercedes Benz 308 - oferta kupna” lub „Motocykl - oferta kupna”.
 
Jedynym kryterium oceny oferty będzie zaproponowana cena brutto.
Pojazdy zostaną sprzedane za najwyższą zaoferowaną cenę.
W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta na dany pojazd zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.
 
Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanych
w przetargu pojazdów.
 
Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 
Osoba lub Firma, która wygra przetarg zobowiązana(y) jest do wpłaty zaoferowanej ceny w terminie 7 dni od dnia pisemnego poinformowania o wyniku przetargu, na konto tut. Urzędu.
 
Informacji dot. w/w przetargu udziela Pan Andrzej Góral, pok. Nr 21A lub pod nr tel. 56/6886001, tel. kom. 668377407.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Góral
  data wytworzenia: 2011-09-23
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-09-23 14:50

Ogłoszenie na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 274/1 o pow. 120 m 2, KW TO1W 00035089/3

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 274/1 o pow. 120 m 2, KW TO1W 00035089/3 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul Przykop. Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielo i jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami lub produkcją.

Ogłszenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Ogłszenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 343/1 o pow. 0.0194 ha , KW 25431 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul Sady.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie rokowań po drugim przetargu na sprzedaż
zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej na działkach Nr Nr 266 o pow. 0.0463ha, KW 18621 i 262/2 o pow. 0.0990ha KW TO1W/00034687/8 w Radzyniu Chełmińskim przy terenie osiedla mieszkaniowego „Sady

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

 
 II przetarg ustny nieograniczony:
 
Na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem byłej hydroforni Nr 498 o pow. 4.409 m2 ,KW 29078 położonej  w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Fijewo.
Działka zabudowana budynkiem byłej hydroforni strefa zieleni parkowej , która obejmuje parki wchodzące w skład zespołów dworsko-parkowych .Studium nie przewiduje zmiany użytkowania terenów .Zasady zagospodarowania i granice obszarów zostaną określone szczegółowo na etapie tworzenia planów miejscowych. Z uwagi na historyczną i kulturową wartość obszarów obowiązuje zakaz zabudowy. W uzasadnionych przypadkach wszelkie inwestycje i zmiany w sposobie zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym organem sprawującym ochronę nad zabytkiem.
Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.
Pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się dnia 20.06.2011 r.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 21.163,20zł netto plus 23 % podatku VAT.
Informuje , że do ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt wyceny nieruchomości, który poniesie nabywca do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Nieruchomość jest zbywana bez pomiarów geodezyjnych.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 26.09.2011r. z podaniem numeru działki na którą wpłaca się wadium.
Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dokumenty statutowe firmy, pełnomocnictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
Przetarg odbędzie się dnia 30.09.2011r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.
Burmistrz informuje ,że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
W sprawie przetargu osoba upoważniona do kontaktu – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy – Piotr Kozłowski tel. (56) 688-60-10 wew. 40, w godz. od 8:00 do 15:00.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2011-08-29
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-08-29 12:58

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza
 I przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku Nr 2 wraz z przynależną współwłasnością części wspólnych budynku mieszkalnego ,oraz ułamkową częścią gruntu położonego  w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Przykop .Lokal składa się z 1 pokoju i kuchni o pow. użytkowej 21,30 m 2 .Do lokalu należy pomieszczenie przynależne   w oddzielnym budynku gospodarczym o pow. 7 m 2. Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego położonego na działce Nr 165 o pow. 284m2, KW 23915. Udział w częściach wspólnych budynku i w gruncie wynosi 2830/11410.
Cena lokalu wynosi 13.788,00 zł. , cena za udział w gruncie i części wspólnych budynku wynosi 2.677,00 zł. Cena wywoławcza ogółem wynosi   16.465,00zł.
 
 
 I przetarg ustny nieograniczony:
 
Na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 454 o pow. 462 m 2 , KW 23476 położonej w Radzyniu Chełmińskim powyżej ulicy Sady .
Działka nieuzbrojona , dojazd do działki droga gruntową o nieutwardzonej nawierzchni od strony ulicy Tysiąclecia . Przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową .
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 12.474,00zł netto plus 23 % podatku VAT.
                                            
 I przetarg ustny nieograniczony:
 
Na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem byłej hydroforni Nr 498 o pow. 4.409 m2. KW 29078 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Fijewo.
Działka zabudowana budynkiem byłej hydroforni strefa zieleni parkowej , która obejmuje parki wchodzące w skład zespołów dworsko-parkowych .Studium nie przewiduje zmiany użytkowania terenów .Zasady zagospodarowania i granice obszarów zostaną określone szczegółowo na etapie tworzenia planów miejscowych .Z uwagi na historyczną i kulturową wartość obszarów obowiązuje zakaz zabudowy .W uzasadnionych przypadkach wszelkie inwestycje i zmiany w sposobie zagospodarowania należy uzgodnić z właściwym organem sprawującym ochronę nad zabytkiem   .
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 35.272,00zł netto plus 23 % podatku VAT.
Informuje , że do cen sprzedaży uzyskanych w przetargach doliczone będą koszty wycen danej nieruchomości, które poniesie nabywca do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nieruchomości są zbywane bez pomiarów geodezyjnych.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 16.06.2011r. z podaniem numeru działki na którą wpłaca się wadium.
 
Przetarg odbędzie się dnia 20.06.2011r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu do zawarcia umowy notarialnej Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.
Burmistrz informuje ,że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie .
W sprawie przetargu osoba upoważniona do kontaktu – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy – Piotr Kozłowski tel. (56) 688-60-10 wew. 40, w godz. od 8:00 do 15:00.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2011-05-19
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-05-19 14:53

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
Ogłasza:
II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż zabudowanych działek Nr Nr 266 o pow. 0.04,63ha KW 18621 i 262/2 o pow. 0.09,90ha KW TO1W/00034687/8 położonych w Radzyniu Chełmińskim przy terenie osiedla mieszkaniowego „Sady”. Dojazd do nieruchomości drogą o utwardzonej nawierzchni z możliwością parkowania pojazdów.
 
Na w/w działkach znajduje się budynek w stanie surowym otwartym o powierzchni użytkowej 1000m2. Ściany parteru i piętra murowane z cegły ceramicznej. Dach kryty papą. Schody żelbetowe wylewane.
 
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielo i jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami lub produkcją.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : netto 237.137,00,00 zł plus 23% podatku VAT., brutto ogółem 291.678,51.
 
Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się dnia 15.04.2011r.
Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.
 
Informuję, że do ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt wyceny tej nieruchomości, który poniesie nabywca do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 
Nieruchomość zbywana jest bez pomiarów geodezyjnych.
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 15% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miasta I Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 16.06.2011r.
 
Przetarg odbędzie się dnia 20.06.2011r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu do zawarcia umowy notarialnej Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.
 
Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie. W sprawie przetargu osoba upoważniona do kontaktu – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy – Piotr Kozłowski tel. (56) 688-60-10 wew. 40, w godz. od 8:00 do 15:00.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabrela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2011-05-19
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-05-19 14:50

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
Ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż zabudowanych działek Nr Nr 266 o pow. 0.04,63ha KW 18621 i 262/2 o pow. 0.09,90ha KW 21183 położonych w Radzyniu Chełmińskim przy terenie osiedla mieszkaniowego „Sady”. Dojazd do nieruchomości drogą o utwardzonej nawierzchni z możliwością parkowania pojazdów.
Na w/w działkach znajduje się budynek w stanie surowym otwartym o powierzchni użytkowej 1000m2. Ściany parteru i piętra murowane z cegły ceramicznej. Dach kryty papą. Schody żelbetowe wylewane.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielo i jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami lub produkcją.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
netto 474.274,00zł plus 23% VAT
brutto ogółem 583.357,02 zł.
Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.
Informuję, że do ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt wyceny tej nieruchomości, który poniesie nabywca do dnia zawarcia umowy notarialnej.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miasta I Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 11.04.2011r.
Przetarg odbędzie się dnia 15.04.2011r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta  i Gminy w Radzyniu Chełmińskim. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu do zawarcia umowy notarialnej Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
W sprawie przetargu osoba upoważniona do kontaktu – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy – Piotr Kozłowski tel. (56) 688-60-10 wew. 40, w godz. od 8:00 do 15:00.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2011-02-04
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-02-04 12:33
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 11:57

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:
 
 
II przetarg ustny nieograniczony
 
na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 358/2 o pow. 1.007m2 KW 24575 położonej w Radzyniu Chełmińskim.  Teren przeznaczony pod funkcję mieszkaniową.
Cena wywoławcza ogółem wynosi netto 17.521,80zł plus 23% VAT.
 
Nieruchomość jest wolna od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.
Informuję, że do ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt wyceny danej nieruchomości, który poniesie nabywca do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nabywca pokrywa koszty sporządzenia aktu notarialnego.
 
Warunkiem wzięcia udziału w danym przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 07.03.2011r. Przetarg odbędzie się dnia 11.03.2011r. w Urzędzie Miasta i Gminy o godz. 10:00.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zwarcia umowy notarialnej Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
W sprawie przetargów osoba upoważniona do kontaktu – Z-ca Burmistrza Piotr Kozłowski – UMiG tel. (56) 688-60-10 wew. 40, w godz. od 8:00 do 15:00.
 
Nieruchomość zbywana jest bez przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych .
 
Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2011-02-02
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-02-02 11:46

OGŁOSZENIE

 
Burmistrz Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż
 
Samochodu marki MERCEDES – BENZ 308 2,3 D
-    Nr rejestracyjny CGR V623
-    rok produkcji: 1994
-    rodzaj pojazdu: AUTOBUS – liczba miejsc 14
-    dopuszczalna ładowność: 1.100 kg
-    stan licznika: 98 266,2
 
Samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 na terenie kotłowni przy ul. Fijewo po uprzednim poinformowaniu pracownika Urzędu.
 
Oferty pisemne z podaniem ofertowej ceny (brutto) za w/w pojazd należy składać do dnia 23.12.2010r. do godz. 1000, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem oferta kupna samochodu – Mercedes 308.
 
Jedynym kryterium oceny oferty będzie zaproponowana cena brutto.
 
Osoba lub Firma, która wygra przetarg zobowiązana(y) jest do wpłaty zaoferowanej ceny w terminie 7 dni od dnia pisemnego poinformowania o wyniku przetargu, na kontu tut. Urzędu.
 
Informacji dot. w/w przetargu udzieli Piotr Kozłowski, pok. nr 15 lub pod nr tel. 56/6886001 kom. 660 508 823.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski
  data wytworzenia: 2010-12-15
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-12-15 12:42

 

 Burmistrz Miasta i Gminy

Radzyń Chełmiński

ogłasza:

 

I przetarg ustny nieograniczony

 

na wydzierżawienie nieruchomości na okres 3 lat.

 

Przedmiotem wydzierżawienia jest lokal użytkowy stanowiący budynek sklepu położony           w Szumiłowie, na działce Nr12/5 o pow. 0.02ha, KW 25458. Powierzchnia lokalu użytkowego wynosi 24m2 .

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 24,96zł netto miesięcznie plus podatek VAT.

 

Ponadto dzierżawca zobowiązany będzie płacić podatek od nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Przetarg jest ważny jeżeli chociaż 1 osoba zaoferuje 1 postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Przetarg odbędzie się dnia 19.11.2010r. o godz. 1030 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500zł, które należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy prowadzone w BS Łasin Odział w Radzyniu Chełmińskim Nr 77 9500000 80000 0811 2000 0006 w terminie do dnia 15 listopada 2010r. 

 

Osoba, która wygra przetarg na dzierżawę zobowiązana jest do podpisania umowy w terminie 7dni od otrzymania zawiadomienia o wygraniu przetargu.

 

Jeżeli osoba, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy w terminie 7dni traci wpłacone wadium na rzecz Gminy, a Gmina ponownie ogłasza kolejny przetarg.

W sprawie przetargów osoba upoważniona do kontaktu – Z-ca Burmistrza Piotr Kozłowski – UMiG tel. (56) 688-60-10 wew. 40, w godz. od 8:00 do 15:00.

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

 

 

Radzyń Chełmiński, dnia 14.10.2010r.

drukuj ()

Metryka

 • data wytworzenia: 2010-10-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-14 15:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-14 15:05

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej działki Nr 358/2 o pow. 1.007m2 KW 24575 położonej w Radzyniu Chełmińskim.  Teren przeznaczony pod funkcję mieszkaniową.
Cena wywoławcza ogółem wynosi netto 29.203,00zł plus 22% VAT.
 
Nieruchomość jest wolna od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy.
Informuję, że do ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt wyceny danej nieruchomości, który poniesie nabywca do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nabywca pokrywa koszty sporządzenia aktu notarialnego.
 
Warunkiem wzięcia udziału w danym przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 15.11.2010r. Przetarg odbędzie się dnia 19.11.2010r. w Urzędzie Miasta i Gminy o godz. 10:00.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zwarcia umowy notarialnej Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
W sprawie przetargów osoba upoważniona do kontaktu – Z-ca Burmistrza Piotr Kozłowski – UMiG tel. (56) 688-60-10 wew. 40, w godz. od 8:00 do 15:00.
 
Nieruchomość zbywana jest bez przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych .
 
Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.
 
 

Radzyń Chełmiński, dnia 14.10.2010r.

drukuj ()

Metryka

 • data wytworzenia: 2010-10-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-10-14 14:48

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku Nr 2 wraz z przynależną współwłasnością części wspólnych budynku mieszkalnego, oraz ułamkową częścią gruntu położonego w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Przykop. Lokal składa się z 1 pokoju i kuchni o pow. użytkowej 21,30m2. Do lokalu należy pomieszczenie przynależne w oddzielnym budynku gospodarczym o pow. użytkowej 7m2. Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego położonego na działce Nr 165 o pow. 284m2, KW 23915.
Cena lokalu wynosi 11.995,56zł, cena za udział w gruncie i części wspólnych budynku wynosi 2.328,99zł.
Cena wywoławcza ogółem wynosi 14.324,55 zł.
Informuje, że do cen sprzedaży uzyskanych w przetargach doliczone będą koszty wyceny danej nieruchomości , które poniesie nabywca do dnia zawarcia umowy notarialnej .Nabywca pokrywa koszty sporządzenia aktu notarialnego .
Warunkiem wzięcia udziału w danym przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 08.11.2010r. Przetarg odbędzie się dnia 15.11.2010r. w Urzędzie Miasta i Gminy o godz. 10:00. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zwarcia umowy notarialnej Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Pierwszy przetarg na zbycie w/w nieruchomości odbył się dnia 30.07.2010 r.
W sprawie przetargów osoba upoważniona do kontaktu – Z-ca Burmistrza Piotr Kozłowski – UMiG tel. (56) 688-60-10 wew. 40, w godz. od 8:00 do 15:00.
Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

drukuj ()

Metryka

 • data wytworzenia: 2010-10-06
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-10-06 14:31

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż działki Nr 196/1 o pow. 14.700m2, KW 24274 położonej w obrębie geodezyjnym Radzyń Wybudowanie.
Działka przeznaczona jest na cele rolne.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 20.580,00zł.                                                              Pierwszy przetarg na zbycie w/w nieruchomości odbył się dnia 30.07.2010 r.

Nieruchomość wolna jest od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie są przedmiotem dzierżawy.

Informuję, że do ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt wyceny tej nieruchomości, który ponosi nabywca do dnia zawarcia umowy notarialnej.                                   Nabywca ponosi również koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialne.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński  
Nr  7795 0000 0800 0008 1120 0000 06
najpóźniej do dnia 18.10.2010r.

Przetarg odbędzie się dnia 22.10.2010r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia    w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu do zawarcia umowy notarialnej Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W sprawie przetargów osoba upoważniona do kontaktu – Z-ca Burmistrza Piotr Kozłowski – UMiG tel. (56) 688-60-10 wew. 40, w godz. od 8:00 do 15:00.                                             

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

Nieruchomość zbywana  jest bez przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-09-17 14:34

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:
 
II przetarg ustny nieograniczony
 
na wydzierżawienie na okres 3 lat terenu ruin Zamku wraz z częścią przedzamcza łącznie z fosą położony na działce nr 11 o powierzchni 1,20 ha w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Waryńskiego.
 
Ruiny zamku  zostaną wydzierżawione na świadczenie usług związanych z rekreacją i kulturą osobie, która zaproponuje najwyższy roczny czynsz dzierżawny netto plus VAT. Dzierżawca zobowiązany będzie również do płacenia podatku od nieruchomości za powierzchnie zajmowaną na prowadzoną działalność gospodarczą, która wynosi 14 m 2 : pomieszczenie magazynowe i punkt sprzedaży biletów.
 
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego netto do przetargu wynosi 17.500zł + VAT.
Pierwszy przetarg na wydzierżawienie ruin Zamku odbył się dnia 04.06.2010r.
 
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:
 1. wpłata wadium w gotówce w wysokości 2.000zł (dwa tysiące złotych) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 do dnia 26.08.2010r.
 2. złożenie planu technicznego zabezpieczenia obiektu od nieszczęśliwych wypadków oraz regulaminu korzystania z w/w obiektu zatwierdzonych przez właściwą instytucję lub osoby fizyczne legitymujące się uprawnieniami budowlano-projektowymi i bhp do dnia 26.08.2010r. w siedzibie Urzędu – pok. nr 1.          
Ustala się, że osoba, która wygra przetarg na wydzierżawienie ruin zamku zobowiązana jest do podpisana umowy, której projekt stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia w terminie 7 dni od zakończenia przetargu.
Jeżeli osoba, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy w terminie określonym wyżej traci wpłacone wadium, które przechodzi na rzecz Gminy.
Przetarg odbędzie się dnia 30.08.2010r. o godz.10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.
 
Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.
 
W sprawie przetargu osoba upoważniona do kontaktu – Z-ca Burmistrza Piotr Kozłowski –
UMiG tel. (56) 6886010 wew. 40, w godz. od 10.00 do 14.00.
 
Projekt umowy stanowi zał. nr 1 do ogłoszenia.

drukuj ()

Metryka

 • data wytworzenia: 2010-07-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-07-27 14:58

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 3 w budynku Nr 2 wraz z przynależną współwłasnością części wspólnych budynku mieszkalnego, oraz ułamkową częścią gruntu położonego w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Przykop. Lokal składa się z 1 pokoju i kuchni o pow. użytkowej 21,30m2. Do lokalu należy pomieszczenie przynależne w oddzielnym budynku gospodarczym o pow. użytkowej 7m2. Lokal znajduje się na parterze budynku mieszkalnego położonego na działce Nr 165 o pow. 284m2, KW 23915.
Cena lokalu wynosi 13.788,00zł, cena za udział w gruncie i części wspólnych budynku wynosi 2.677,00zł.
Cena wywoławcza ogółem wynosi 16.465,00 zł.

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku Nr 10 wraz z przynależną współwłasnością części wspólnych budynku mieszkalnego, oraz ułamkową częścią gruntu położonego w Nowym Dworze. Lokal składa się z 1 pokoju o pow. użytkowej 13,70m2. Lokal znajduje się w budynku mieszkalnym położonym na działce Nr 64/1 o pow. 465m2, KW 31227.
Cena lokalu wynosi 1.510,00zł, cena za udział w gruncie i części wspólnych budynku wynosi 210,00zł.
Cena wywoławcza ogółem wynosi 1.720,00 zł.

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki Nr 196/1 o pow. 14.700m2, KW 24274 położonej w obrębie geodezyjnym Radzyń Wybudowanie. Działka przeznaczona jest na cele rolne.

Cena wywoławcza wynosi 29.400,00 zł.

Informuje, że do cen sprzedaży uzyskanych w przetargach doliczone będą koszty wyceny danej nieruchomości , które poniesie nabywca do dnia zawarcia umowy notarialnej .Nabywca pokrywa koszty sporządzenia aktu notarialnego .

Nieruchomości są zbywane bez przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w danym przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 26.07.2010r. Przetargi odbędą się dnia 30.07.2010r. w Urzędzie Miasta i Gminy o godz. 10:00. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zwarcia umowy notarialnej Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W sprawie przetargów osoba upoważniona do kontaktu – Z-ca Burmistrza Piotr Kozłowski – UMiG tel. (56) 688-60-10 wew. 40, w godz. od 8:00 do 15:00.

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie. Radzyń Chełmiński, dnia 25.06.2010r.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-06-25 11:42

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając zgodnie z § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz U.  Nr 207, poz. 2108 oraz z 2009 r. Dz. U. Nr 55, poz. 450 ze zm.)

ogłasza rokowania po drugim przetargu

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej na działkach Nr Nr 266 o pow. 0.0463 ha KW 18621 i 262/2 o pow. 0.0990 ha  KW  TO1W/00034687/8 w Radzyniu Chełmińskim przy terenie osiedla mieszkaniowego „Sady”. Dojazd do nieruchomości drogą o utwardzonej nawierzchni z możliwością parkowania pojazdów. Na w/w działkach znajduje się budynek w stanie surowym otwartym o powierzchni użytkowej 1000 m 2  . Ściany parteru i piętra murowane z cegły ceramicznej. Dach kryty papą.  Schody żelbetowe wylewane.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielo i jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami i produkcją.

Rokowania odbędą się w dniu 18 czerwca  2010 r. o godzinie 1000  w tut. Urzędzie.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 189.709,60 zł plus 22% VAT.

W/w nieruchomość będąca przedmiotem rokowań nie jest obciążona żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani nie stanowi przedmiotu umowy dzierżawy, najmu lub innej umowy skutkiem, której byłoby korzystanie  z nieruchomości przez inne osoby.

Na sprzedaż powyższej nieruchomości odbyły się dwa przetargi ustne nieograniczone
w terminach:  I przetarg ustny  nieograniczony  - 08 grudzień 2009 r.
                        II przetarg ustny nieograniczony - 12 kwiecień 2010 r.

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych  i opisanych kopertach w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, pokój nr 1,  w terminie do dnia  14 czerwca 2010 r. do godz. 15.00.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz adres lub nazwę firmy oraz jej siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 2. datę  sporządzenia zgłoszenia;
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 4. proponowaną cenę oraz sposób jej zapłaty;
 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty  zaliczki. Zaliczka winna być wnoszona w pieniądzu.

Zaliczkę należy wpłacić  na konto Urzędu Miasta i Gminy numer  7795-0000-0800-0008-1120-0000 -06 w BS Łasin Odział w Radzyniu Chełmińskim  w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do dnia  14 czerwca 2010 r.

Cenę nabycia nieruchomości równą cenie osiągniętej w rokowaniach  ( pomniejszoną o zaliczkę) należy  wpłacić  na rachunek Urzędu Miasta i Gminy   w Banku Spółdzielczym Łasin Oddział w Radzyniu Chełmińskim numer  7795-0000-0800-0008-1120-0000 -06 , najpóźniej na 3 dni przed  zawarciem umowy notarialnej.
Do ceny sprzedaży uzyskanej w rokowaniach doliczony będzie koszt wyceny, który poniesie nabywca najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.
 
Wpłacona zaliczka zostanie:

 1. zaliczona na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę wygra rokowania;
 2. zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia  zamknięcia  rokowań, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra rokowań.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy  w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
  
Organowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Z dodatkowymi  warunkami rokowań można zapoznać się  w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, pokój nr 15 lub telefonicznie nr ( 56 ) 6886001 wew. 40, w terminie do dnia 14 czerwca 2010 r.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-05-17 11:21
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-05-17 11:22

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:
przetarg ustny nieograniczony

na wydzierżawienie na okres 3 lat terenu ruin Zamku wraz z częścią przedzamcza łącznie z fosą położony na działce nr 11 o powierzchni 1,20 ha w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Waryńskiego.

Ruiny zamku  zostaną wydzierżawione na świadczenie usług związanych z rekreacją i kulturą
osobie, która zaproponuje najwyższy roczny czynsz dzierżawny netto plus VAT. Dzierżawca zobowiązany będzie również do płacenia  podatku od nieruchomości za powierzchnie zajmowaną na prowadzoną działalność gospodarczą, która wynosi 14 m 2 : pomieszczenie magazynowe i punkt sprzedaży biletów.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego netto do przetargu wynosi 8.400 zł + VAT.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

 1.  wpłata wadium w gotówce w wysokości 500zł (pięćset złotych) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06  do dnia 31.05.2010r.
 2. złożenie planu technicznego zabezpieczenia obiektu od  nieszczęśliwych wypadków oraz regulaminu korzystania z w/w obiektu zatwierdzonych przez  właściwą instytucję lub osoby fizyczne legitymujące się uprawnieniami budowlano-projektowymi i bhp do dnia  31.05.2010r. w siedzibie Urzędu – pok. nr 1.

Ustala się, że osoba, która wygra przetarg na wydzierżawienie ruin zamku zobowiązana jest do podpisana umowy, której projekt stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia w terminie 7 dni od zakończenia przetargu.
Jeżeli osoba, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy w terminie określonym wyżej traci wpłacone wadium, które przechodzi na rzecz Gminy, a Gmina ponownie ogłasza kolejny przetarg.
Przetarg odbędzie się dnia  04.06.2010r. o godz.10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim.

Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

W sprawie przetargu osoba upoważniona do kontaktu – Z-ca Burmistrza Piotr Kozłowski –
UMiG  tel. (056) 6886010 wew. 40, w godz. od 10.00 do 14.00.

Projekt umowy stanowi zał. nr 1 do ogłoszenia.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-04-29 13:43
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-29 14:48

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-04-29 13:44

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
ogłasza:

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż zabudowanych działek Nr Nr 266 o pow. 0.0463ha KW 18621 i 262/2 o pow. 0.0990ha KW  TO1W/00034687/8  położonych w Radzyniu Chełmińskim przy terenie osiedla mieszkaniowego „Sady”. Dojazd do nieruchomości drogą o utwardzonej nawierzchni z możliwością parkowania pojazdów.
Na w/w działkach znajduje się budynek w stanie surowym otwartym o powierzchni użytkowej 1000m2. Ściany parteru i piętra murowane z cegły ceramicznej. Dach kryty papą. Schody żelbetowe wylewane.
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego powyższa nieruchomość przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowej wielo i jednorodzinnej z nieuciążliwymi usługami lub produkcją.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 237.137,00 zł plus 22% VAT.              Pierwszy przetarg na zbycie w/w nieruchomości odbył się dnia 08.12.2009 r.

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż zabudowanej działki budynek po hydroforni Nr 498 o pow. 0.4409 ha, KW 29078 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Fijewo. Sąsiedztwo stanowią tereny budownictwa mieszkaniowego, bank.
Teren działki porośnięty drzewami starego parku. Budynek hydroforni znajdujący się na tej działce o zabudowie parterowej, murowany, kryty papą. Nieruchomość jest wyposażona w energię elektryczną i wodę. Jest możliwość wyposażenia działki w kanalizację. Działka przeznaczona pod funkcję mieszkaniową i nieuciążliwe usługi.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 82.475,00 zł plus 22% VAT.        Pierwszy przetarg na zbycie w/w nieruchomości odbył się dnia 9.11.2009 r.

Nieruchomości wolne są od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie są przedmiotem dzierżawy.

Informuję, że do cen sprzedaży uzyskanych w przetargach doliczony będzie koszt wyceny tych nieruchomości, które poniosą nabywcy do dnia zawarcia umów notarialnych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński  Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 8.04.2010r.

Przetargi odbędą się dnia 12.04.2010r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu do zawarcia umowy notarialnej Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W sprawie przetargów osoba upoważniona do kontaktu – Z-ca Burmistrza Piotr Kozłowski – UMiG tel. (056) 688-60-10 wew. 40, w godz. od 8:00 do 15:00.                                             

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski
  data wytworzenia: 2010-03-03
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-03-03 12:52

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26014
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-12-15 13:05:50