Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony


UWAGA!!!!!!!!!!!

 
I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 30 SIERPNIA 2008 R.

"Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia –" zakłada refundację kosztów podręczników szkolnych w łącznej kwocie 51 300 tys. zł.

Proces przygotowywania rozporządzenia nie będzie miał wpływu na możliwość skorzystania z tej formy pomocy przez potrzebujące rodziny. Rozporządzenie, jak co roku, zakłada refundację już poniesionych kosztów na zakup podręczników. Oznacza to, że rodzice najpierw muszą podręczniki zakupić, a potem ubiegać się o zwrot poniesionych już nakładów.

Program w 2008 r. nie ma wskazanego terminu zakończenia, co oznacza, że rodzice będą mogli ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów do końca roku. Wydłużenie daty przyjmowania wniosków ma na celu umożliwienie dotarcia z pomocą do każdej z zainteresowanych i uprawnionych do skorzystania z programu rodzin.

Zwrot kosztów zakupu podręczników odbywać się będzie w całości ze środków pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa. W zależności od rodzaju podręczników refundacja wyniesie:
  •   70 zł w przypadku podręczników do rocznego przygotowania przedszkolnego
  • 130 zł w przypadku podręczników do klasy I szkoły podstawowej
  • 150 zł w przypadku podręczników do klasy II szkoły podstawowej
  • 170 zł w przypadku podręczników do klasy III szkoły podstawowej

Zgodnie z założeniami projektu rozporządzenia w br. refundacja przebiegać będzie na uproszczonych zasadach. Do obowiązujących przepisów dodane zostały bowiem zapisy mówiące o:
 • możliwości ubiegania się o zwrot kosztów nabycia podręczników na podstawie zbiorczej faktury uzupełnionej o listę osób wpłacających środki na ich zakup,
 • możliwości ubiegania się o refundację podręczników zakupionych dla uczniów nie będących uczniami szkoły prowadzonej przez gminę, np. szkoły specjalnej lub społecznej (wniosek kierowany jest do urzędu gminy właściwego dla siedziby szkoły).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Budzich
  data wytworzenia: 2008-06-12
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-06-12 12:24
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-12 12:24

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-06-12 12:21
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2008 roku"
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełminski informuje, ze na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony "Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży w 2008 roku"

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

na podstawie art. 13 w zawiązku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mający na celu przyznanie dotacji na realizację niżej wymienionych zadań:

 1. Organizacja wycieczki integracyjnej na przełomie czerwca i lipca 2008r. dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych z osobami pełnosprawnymi mającymi trudne warunki materialne.

 2. Organizacja festynu historycznego dla mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński w miesiącu wrześniu 2008r.

 3. Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński w okresie wakacji letnich.

 4. Organizacja dla mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński pokazów umiejętności kulinarnych i reprezentacja w tym zakresie gminy na zewnątrz oraz wspieranie profilaktyki zdrowotnej kobiet.

 5. Wspieranie działań integracyjnych dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
   

Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik określony w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. (Dz.U. z 2005r., Nr 264, poz. 2207) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert 2008 …. (nazwa zadania….) w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój Nr 1) w godz. 715 – 1515 w terminie do dnia 03.06.2008r.

Druki ofert, wzór umowy jak również szczegółowe informacje o konkursie oraz pełen tekst ogłoszenia konkursowego można pobrać ze strony internetowej (bip.radzynchelminski.pl) lub w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński (pokój Nr 1) tel. (0-56) 6886087.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 09.06.2008r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2008-04-30
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-04-30 11:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-04-30 11:23

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński
ogłasza:

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki rolnej Nr 43 o pow. 0.07,60ha, KW 24298 położonej w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Podgrodzie.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 6.840,00zł.

III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż działki Nr 19/3 o pow. 0.22,45ha, KW 24290 położonej w Radzyniu Chełmińskim, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Przedmiotową działkę obciąża prawo przejścia i przejazdu szerokości 4m wzdłuż granicy działki Nr 20 do działki Nr 19/4.

Cena wywoławcza działki wynosi 27.277,00zł netto plus 22% podatku Vat.

IV przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 5 składającego się z 1 pokoju i kuchni o pow. użytkowej 31,40m2 oraz piwnicy o pow. 3,75m2  i pomieszczenia gospodarczego o pow. 6.30m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu wynoszącym 4145/36962  części znajdującym się na działce Nr 185/10 o pow. 425m2 , KW 24361 położony w Radzyniu Chełmińskim przy ul. Plac Tow. Jaszczurczego 1.

Cena wywoławcza lokalu wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruntu wynosi 18.382,00zł.
 


Informuję, że do cen sprzedaży uzyskanych w przetargu doliczane będą koszty wyceny danej nieruchomości, które poniesie nabywca do dnia zawarcia aktu notarialnego.
Nieruchomości są zbywane bez przeprowadzania pomiarów geodezyjnych.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej danej nieruchomości na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Odział Radzyń Chełmiński
nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 03.04.2008r.

Przetargi odbędą się dnia 7.04.2008r. o godz. 1000  w Urzędzie Miasta i Gminy.

Ponadto Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny, o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.  


Radzyń Chełmiński, dnia 6.03.2008r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Tylus
  data wytworzenia: 2008-03-06
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-03-06 10:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-03-06 11:05
 

Gmina Miasto i Gmina

              Radzyń Chełmiński

reprezentowana przez

Burmistrza Miasta i Gminy

ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

tel./fax (0-56) 6886087

Informacja o możliwości składania ofert na następującą dostawę:

na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity) z 2007r. Dz.U. Nr 223, poz. 1655 i art. 33 ustawy z dnia 30.06.2005r. o Finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z poźn. zm.)

Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, olejów i smarów w roku 2008 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Radzyń Chełmiński”.

1. Przedmiot zamówienia:

 • olej napędowy w ilości około 8500 litrów

 • benzyna bezołowiowa 95 w ilości około 1700 litrów

 • olej i smary wg potrzeb

Ponieważ zamawiający nie dysponuje zapleczem do magazynowania paliw, zakupy dokonywane będą na stacji paliw Wykonawcy według bieżących potrzeb poszczególnych pojazdów i sprzętu.

2. Termin wykonania zamówienia:

01.02.2008r. – 31.12.2008r.

3. Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (100%).

4. Uprawnionym do kontaktu z oferentami ze strony Gminy jest:

 • w zakresie dostawy – Pan Henryk Kotowicz – referent UMiG,

tel. (0-56) 6886087 wew. 33

5. Oferent oblicza cenę wg następujących kalkulacji:

Ceny jednostkowe oleju napędowego, benzyny bezołowiowej, olejów i smarów należy skalkulować w odniesieniu do cen paliw publikowanych na stronach internetowych przez Grupę LOTOS S.A. z Gdańska lub PKN ORLEN S.A. z Płocka (w zależności od tego u jakiego producenta zaopatruje się Wykonawca).

Kalkulacji należy dokonać zgodnie z poniższym wzorem:

 1. Olej napędowy (np. 1000 litrów):

(cena zakupu netto) 2.862 zł + marża np. 5% tj. 3.012,45 zł + 22% VAT =

3.675,19 zł : 1000 = 3,67 zł za litr

 1. Benzyna bezołowiowa (np. 1000 litrów):

(cena zakupu netto) 2.849 zł + marża np. 5% tj. 2.991,45 zł + 22% VAT =

3.649,57 zł : 1000 = 3,65 zł za litr

Obowiązująca cena zakupu netto od producenta musi być potwierdzona na fakturze za pobrane paliwo w danym okresie.

Kalkulacje do wyboru oferty należy wykonać wg cen paliw obowiązujących w dniu 14.01.2008r. Po zawarciu umowy z Wykonawcą ceny paliw ustalone będą raz na tydzień – w każdy poniedziałek, według cen paliw publikowanych na stronach internetowych przez Grupę LIOTOS S.A. lub PKN ORLEN S.A.

Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie.

6. Umowa zostanie zawarta po wyborze oferty w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

7. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim do dnia 16.01.2008r. do godz. 10 00.

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2008r. o godz. 10 30.

Radzyń Chełmiński, dnia 03.01.2008r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Henryk Kotowicz
  data wytworzenia: 2008-01-03
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-01-07 11:27

Burmistrz Miasta i Gminy
w Radzyniu Chełmińskim

informuje, że na ogłoszenie o naborze ofert na usługę bankową polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2007 rok wpłynęły 2 oferty od:


 1. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
  Regionalny Oddział Korporacyjny w Bydgoszczy
  Centrum Korporacyjne w Grudziądzu
  ul. Piłsudskiego 15-17
 2. Bank Ochrony Środowiska SA
  Oddział w Toruniu

Wybrano ofertę korzystniejszą cenowo tj. ofertę Banku Ochrony Środowiska SA, Oddział w Toruniu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariola Tylus
  data wytworzenia: 2007-12-19
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2007-12-19 13:43
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2007-12-19 13:46

 Z

apytanie o cenę na wykonanie usługi polegającej na:


„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2007 – 2008 obejmujące teren gminy Radzyń Chełmiński”.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Góral
  data wytworzenia: 2007-11-08
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-08 12:53

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-08 12:54

Ogłoszenie

 

Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że w dniach od 27 do 31 października 2007r. na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zostanie przeprowadzona akcja deratyzacji.

 

Burmistrz Miasta i Gminy
Radzyń Chełmiński

 

Radzyń Chełmiński, dnia 15.10.2007r.

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2007-10-24 07:30

Gmina Miasto i Gmina

Radzyń Chełmiński

ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński,

Tel. fax ( 056 ) 6886087, ( 056 ) 6886010

e- mail : skarbnik@radzynchelminski.eu

 

Na podstawie art. 168 ustawy o finansach publicznych  z dnia 30.06.2005r.  (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm. )

 

                       ogłasza :

 

nabór ofert na usługę bankową polegającą na udzieleniu kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na 2007r.

 

- Wartość kredytu – 257.547,00 zł

  Słownie : dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych

 

- Okres spłaty kredytu – pięć lat w tym jeden rok karencji, w równych ratach

 

- Okres wykorzystania kredytu – grudzień 2007r.

 

- Opracowanie kredytu – wg WIBOR 3M należy

 zapisać w ofercie z dnia 25.10.2007r.

 

- Termin spłaty odsetek – miesięczny

 

- Sposób zabezpieczenia kredytu – weksel In blanco

 

- Czas wykonania usługi – grudzień 2007r.

 

- Okres obowiązywania umowy – grudzień 2007 do grudnia 2012  

 

- Gmina zastrzega sobie możliwość nie pobrania całej kwoty kredytu

 

- Oferty należy składać do dnia 31.10.2007r. do godz. 1500

 

- W ofercie należy podać :

         a) prowizje od udzielonego kredytu

         b) wysokość odsetek za cały okres spłaty

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Krzysztof Chodubski

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Malinowska
  data wytworzenia: 2007-10-16
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2007-10-16 12:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-10-26 13:34
Zawiadomienie
Radzyń Chełmiński dn. 1 lipiec 2004 r. ZAWIADOMIENIE Stosownie do art. 32 pkt 1 Prawa Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 627) informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim toczy się postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy celu publicznego tj. przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 543 Paparzyn-Szabda na odcinku od km 23+308 do km 30+950 /od zakończonych obecnie robót remontowych przez teren gminy do granicy miasta Radzyń Chełmiński od strony południowej/. W związku z powyższym informujemy, że każdy zainteresowany w terminie 21 dni może wnieść uwagi i wnioski dotyczące tej sprawy w tut. Urzędzie pokój Nr 5.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Zawadziński
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2004-07-20 09:55
Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

 

Na podstawie art.13 w związku z art.4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 Nr 96, poz.873 z późn. zm.)

ogłasza

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mający na celu przyznanie dotacji na następujące zadania:

1.      Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży ponadgimnazjalnej i dorosłych z zakresu piłki nożnej.

2.      Organizacja zajęć sportowych dla młodzieży  szkolnej z zakresu piłki nożnej.

3.      W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi poprzez wsparcie polegające na dofinansowaniu jego realizacji.

4.      Druki ofert oraz wzór umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego, jak również szczegółowe informacje o konkursie oraz pełne teksty ogłoszeń konkursowych można pobrać ze strony internetowej (bip.radzynchelminski.pl) lub w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pok. Nr 1 tel. (056) 6886087.

 

Oferty dotyczące w/w zadań należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim pok. Nr 1 do dn.11.04.2005 roku do godz.15.00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 3 dni od upływu terminu składania ofert.

 

                                                            Burmistrz

                                                            Miasta i Gminy

 

                                                           Krzysztof Chodubski

 

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
  data wytworzenia: 2005-03-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-10 14:04

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2005-03-10 14:05
ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mający na celu przyznanie dotacji na zadania:
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza otwarty konkurs na organizację wycieczki integracyjnej oraz Turnieju Rycerskiego
Zarządzenie Nr 19/2005

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-05-31 15:39
ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego
Ogłaszający konkurs Burmistrz Miasta i Gminy

Informacja
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje:
że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim wywieszony został „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2005r"
Załączniki na otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych

drukuj (Załączniki na otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2006-02-13 13:42
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2006-02-13 13:44
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Informacja dot. adresu elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu.
Informacja
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chemiński informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim został wywieszony "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w roku 2006 na okres 3 lat"
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza wyniki na przeprowadzony konkurs dla organizacji pozarządowych.
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim został wywieszony "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2006"
Informacja
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie został wywieszony "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2006"
Informacja
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim został wywieszony "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2006"
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-02-19 10:06
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2007"
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyn Chełmiński informuje o wyniku postępowania konkursowego na realizację zadanie: Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i dorosłych z zakresu piłki nożnej.
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje że w tut. Urzędzie na tablicy ogłoszeń został wywieszony "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2007"
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na organizację wycieczki integracyjnej dla niepełnosprawnych oraz na uruchomienie i prowadzenie sekcji tenisa stołowego.
Informacja
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński informuje, że na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu został wywieszony "Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2007"

Ogłoszenie
w sprawie zatrudnienia Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim.

 

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-07-31 14:01
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-31 14:02

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2007-07-31 14:02
Ogloszenie
Burmistrz miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza wyniki postepowania konkursowego
Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Radzynia Chełmińskiego.

         Zainteresowanych złożeniem oferty informujemy, że w celu wzięcia udziału w postępowaniu zmierzającym do wyboru wykonawcy na w/w zadanie ofertę należy złożyć zgodnie z załączoną specyfikacją istotnych warunków zamówienia

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski
  data wytworzenia: 2007-09-10
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-10 14:07
Specyfikacja

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-09-10 14:09
Ogłoszenia
Burmistrz Miasta i Gminy informuje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2007.
Zapytanie o cenę na ubezpieczenie mienia komunalnego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewelina Nowakowska
  data wytworzenia: 2007-12-05
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-12-05 09:44

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-12-05 09:44
Jnformacja
Burmistrz Miasta i Gminy informuje, że na tablicy ogłoszeń UMiG został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2008.
Zaproszenie do składania ofert

 

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński,

tel./fax (056) 6886087, (056) 6886010, (056) 6886001, (056) 6886099

e-mail: umg_radzyn@wp.pl

 

 

Na podstawie art. 33ustawy z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych   ( Dz.U. 2005 Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.i art. 4 ,pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień Publicznych ( tekst jednolity z 2007 r.  Dz.U. Nr 223, poz. 1655)

 

Zaprasza do składania ofert na zadanie polegające na wykonaniu usługi

„wywóz nieczystości stałych z terenu Miasta i gminy Radzyń Chełmiński wraz ze zbiórką odpadów selekcjonowanych plastiku i szkła „

 

Termin wykonania zamówienia:   rok 2008.

Wywóz nieczystości stałych jeden raz w tygodniu  z pojemników należących do Oferenta  o pojemności : 120l, 240l, 1100l

Opróżnianie odpadów selekcjonowanych  szkła gromadzonych w pojemnikach Zamawiającego w terminie trzech dni od zgłoszenia usługi telefonicznie przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy .

Wywóz selekcjonowanych odpadów gromadzonych w pojemnikach o pojemności 1,5m3  stanowiących  własność Zamawiającego.

- pojemniki do szkła należy  opróżniać w ciągu 3 dni od daty otrzymania powiadomienia zgłoszonego przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy.

- pojemniki siatkowe do plastiku należy opróżniać w okresie letnim od  01. kwietnia do 31 października co 2 tygodnie, w okresie zimowym tj. od 01 listopada do 31 marca co 4 tygodnie.

Wywóz nieczystości stałych oraz odpadów selekcjonowanych odbywać się w miejscach wskazanych przez Zamawiającego wg załącznika Nr 1 i 2.

  

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest:

 

1)     W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pan Andrzej Góral –  Podinspektor Urzędu Miasta i Gminy (pokój Nr 15), tel. (056) 68-86-087 wew. 40.

 

Termin składania ofert: 21.01.2008r. do godz. 1000

 

 

Miejsce złożenia ofert    Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

                                        ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, pokój Nr 1

 

Otwarcie ofert w Urzędzie MiG o godz. 1100 w dniu  21.01.2008r.

 

 

Wymogi dotyczące w/w usługi :

 

1.     Wywóz nieczystości stałych  z rodzaju pojemników wymienionych niżej raz w tygodniu.

2.     Oferent zobowiązuje się do wywozu nieczystości stałych i odpadów selekcjonowanych z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. 

3.     Oferent winien przedłożyć ważną decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku czystości i porządku w gminach ( Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z póz. zmianami )  oraz  Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy  Nr  49 /2007

z  dnia  12 listopada 2007 r. w  sprawie  określenia wymagań jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w

     zakresie odbioru odpadów komunalnych , opróżniania zbiorników

     bezodpływowych i transportu nieczystości stałych.

 

4.     Zamawiający usługę żąda sobie wykonania usługi w całości nie dopuszcza składania ofert częściowych .

5.     Nie wykonanie powyższego zadania skutkować będzie natychmiastowym

    zerwaniem umowy.

6.     W ofercie należy podać cenę za obsługę całości miesięcznie, oraz cenę za obsługę 1 pojemnika do wywozu nieczystości stałych w zależności od  wielkości pojemności a także cenę od całości  opróżniania  pojemników  do selekcjonowanych odpadów tzn. szkła i plastiku .

7.     Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena.

 

Cenę należy podać netto, oraz brutto, określić stawkę Vat .

Oferta musi być złożona Zamawiającemu  w zaklejonej kopercie z napisem:

„wywóz nieczystości stałych z terenu Miasta i gminy Radzyń Chełmiński wraz ze zbiórką odpadów selekcjonowanych plastiku i szkła „

 

 

Radzyń Chełmiński, dnia 10.01 2008r.

 

 

 

drukuj (Zaproszenie do składania ofert)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Góral
  data wytworzenia: 2008-01-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2008-01-11 12:38
Informacja w sprawie zmiany godzin pracy urzedu 

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-01-24 11:40
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-24 11:41

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2008-01-24 11:41
Ogłoszenie
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego dla organizacji pozarządowych: "organizacja zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zakresu piłki nożnej oraz tenisa stołowego".
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim
Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego na wykonanie zadań publicznych dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mający na celu powierzenie lub wsparcie w roku 2008 realizacji zadań


ZAWIADOMIENIE O XX NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO W DNIU 1 LIPCA 2008R.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Szałas
  data wytworzenia: 2008-06-30
 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-06-30 13:24

Metryka

 • opublikował: Grażyna Szałas
  data publikacji: 2008-06-30 13:24

« poprzednia strona   następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 92888
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-01-08 10:39:30