Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Sprzedaż zestawy hydraulicznego LUKAS

Zaproszenie do złożenia ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

 

ZESTAWU HYDRAULICZNEGO LUKAS rok produkcji 2002.

 

 1. Pompa hydrauliczna GO-3T

 2. Wąż zasilający 10M + 2 x 0,3 m 08/11 NS (rok 2011)

 3. Nożyco-rozpieracz LKS 35 EN

 

Zestaw serwisowany do roku 2019, Stan techniczny bardzo dobry

 

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

 

CENA MINIMALNA brutto 3 500,00 zł

 

ZESTAW HYDRAULICZNY można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 w budynku OSP RYWAŁD gmina Radzyń Chełmiński po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu : 782 110 808

 

Termin składania ofert upływa 15 lipca 2020 roku o godzinie 14.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 15 lipca 2020 roku o godzinie 14.15

Oferty należy składać na określonym formularzu (załącznik nr 1) osobiście lub za pośrednictwem poczty (zaklejona koperta) w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński lub na adres e-mail: sekretariat@radzynchelminski.eu Decyduje data wpływu.

 

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko / Nazwa Firmy, adres zamieszkania / siedziby) wraz z numerem telefonu

 • Proponowaną cenę brutto

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

 

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy sprzedaży i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

 

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie,

 • Nie zawiera pełnych danych oferenta,

 • Nie spełnia kryterium ceny minimalnej.

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.

drukuj (Sprzedaż zestawy hydraulicznego LUKAS)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-07-07 14:34
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-08 08:20

Sprzedaż zestawy hydraulicznego LUKAS

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-07-07 14:35

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup autobusu

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

NA ZAKUP AUTOBUSU RENAULT TRACER

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe ogłoszone dnia 6 maja 2020 roku dotyczące sprzedaży Autobusu Renault TRACER rok. 1998, nr. VIN VF6R332A100002534, przebieg 675 411 km wpłynęły 4 oferty. Wszystkie oferty zostały złożone w terminie. Komisja na etapie otwarcia ofert stwierdziła, że jedna oferta nie spełniła kryterium ceny minimalnej i została odrzucona.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez:

P.W. IMPEX TRANS

Mariusz Besztak

24-220 Niedrzwica Duża

Strzeszkowice Duże 311

na kwotę 21 000,00 zł brutto

Z w/w osobą zostanie zawarta umowa sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po wpłaceniu kwoty nabycia na podstawie wystawionej przez Sprzedającego FV.

W przypadku odstąpienia od zakupu osoby oferującej najwyższą cenę , bądź nie wpłaceniu w terminie należności za zakupiony samochód strażacki Sprzedający sporządzi umowę sprzedaży z kolejnym oferentem.

drukuj (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup autobusu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2020-05-25
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-05-25 13:29
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-25 13:29

Sprzedaż: AUTOBUS RENAULT TRACER

Zaproszenie do złożenia ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

AUTOBUSU RENAULT TRACER rok produkcji 1998, DISEL, numer VIN VF6R332A100002534, Ubezpieczenie ważne do 4 listopada 2020 roku, przegląd techniczny ważny do 1 sierpnia 2020 roku. Przebieg 675 411 km, INSTALACJA GAZOWA po tegorocznym przeglądzie - świadectwo homologacji, dwa kluczyki.

AUTOBUS SPRAWNY DO JAZDY.

 

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

 

CENA MINIMALNA brutto 12 000,00 zł

 

AUTOBUS można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 na placu przy Zespole Szkół w Radzyniu Chełmińskim po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod numerem telefonu : 696 356 491 lub e-mail bartosz.lewandowski@radzynchelminski.eu

 

Termin składania ofert upływa 22 maja 2020 roku o godzinie 14.00

Otwarcie ofert nastąpi dnia 22 maja 2020 roku o godzinie 14.15

Oferty należy składać na określonym formularzu (załącznik) osobiście lub za pośrednictwem poczty (zaklejona koperta) w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Decyduje data wpływu.

 

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) wraz z numerem telefonu

 • Proponowaną cenę brutto

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

 

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy sprzedaży i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

 

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie

 • Nie zawiera pełnych danych oferenta

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.

 

drukuj (Sprzedaż: AUTOBUS RENAULT TRACER)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-05-06 12:13

Sprzedaż: AUTOBUS RENAULT TRACER - formularz ofertowy

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-05-06 12:15

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Radzyniu Chełminskim

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz.65 ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 25.02.2020 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia ”. Informację zamieszcza się na stronie internetowej urzędu: http://bip.radzynchelminski.pl/.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Nr 13 /2020 z dnia 19.02.2020 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do zbycia

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

Uwagi

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niezabudowana działka

położona w obrębie 0015 Radzyń Chełmiński,

Nieruchomość posiada bezpośredni dojazd do drogi publicznej o nieutwardzonej nawierzchni.

 

 

 

 

Nr 418/4

 

KW TO1W 00026448/ 2

rodzaj użytku.

R-III a -

grunty orne

 

 

 

 

 

 

 

0.1389 ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego” Południe -Zachód ” w Radzyniu Chełmińskim , uchwała nr V/28/11 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 01.03.2011 r. (Dz. Urz.. Woj..Kuj.-Pom. z dnia 10 maja 2011 r. , poz.878) teren działki oznaczony symbolem 038 MN -teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej .

 

 

 

 

34.459,68 zł. brutto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zbycie działki w drodze zamiany gruntów

 

 

 

 

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy

o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 (tj. Dz .U. z 2020 r. 65 ) upływa w terminie 6 tygodni od wywieszenia wykazu.

 

Radzyń Chełmiński , dnia 19.02 2020 r.

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w Radzyniu Chełminskim)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2020-02-25
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-02-25 11:55

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert)

Oferta z dnia 14 lutego 2020r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.) na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nazwa oferenta: Koło Gospodyń Wiejskich „Rywałdzianki” w Rywałdzie, Rywałd 46, 87-220 Rywałd
Nazwa zadania:  Spotkanie integracyjne i konferencja dla kobiet z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 24 lutego 2020r. na adres e-mail: agnieszka.stempska@radzynchelminski.eu
Informacji udziela Agnieszka Stempska tel. 56 6886 087 wew. 135

drukuj (Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2020-02-14
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-02-14 13:46
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-14 13:36

Załączniki do ogłoszenia o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego złożonej w trybie uproszczonym

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2020-02-14 13:46
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2020-02-14 13:46
  • zmodyfikował: Damian Grubich
   ostatnia modyfikacja: 2020-02-14 14:07

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2020-02-14 13:46

Informacja

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Stempska
   data wytworzenia: 2020-03-02
  • opublikował: Gabriela Erdmańska
   data publikacji: 2020-03-03 12:58

drukuj (Informacja)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Stempska
  data wytworzenia: 2020-03-02
 • opublikował: Gabriela Erdmańska
  data publikacji: 2020-03-03 12:58
 • zmodyfikował: Gabriela Erdmańska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-03 12:58

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zimowe utrzymanie dróg gminnych

ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

zaprasza do złożenia ofert na usługi:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmińskim”

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp).

Zamawiający:

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

woj. kujawsko – pomorskie

tel/fax 56 688 60 10

email: sekretariat@radzynchelminski.eu

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg
na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński o następującym charakterze:

1) odśnieżanie dróg gminnych,

2) odśnieżanie ścieżek rowerowych,

3) usuwanie skutków gołoledzi na wszystkich drogach gminnych (posypywanie mieszanką piasku z solą).

Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń
w ruchu drogowym wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu i gołoledź.

 

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy części:

Część I: Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwach: Radzyń Chełmiński, Radzyń Wieś, Radzyń Wybudowanie, Nowy Dwór, Kneblowo, Zielnowo, Dębieniec, Mazanki, Gawłowice, Gziki.

Część II: Odśnieżanie dróg gminnych w sołectwach: Gołębiewo, Rywałd, Stara Ruda, Czeczewo, Wymysłowo, Szumiłowo, Zakrzewo oraz ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Część III: Usuwanie skutków gołoledzi na wszystkich drogach gminnych.

 

3. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia przy użyciu ciężkiego sprzętu mechanicznego, za który uważa się pojazdy o mocy silnika powyżej 80 KM. Ciągniki – pojazdy na kołach gumowych powinny posiadać napęd 4x4. W/w sprzęt powinien być wyposażony w pług do odśnieżania o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m.

Sprzęt do usuwania skutków gołoledzi musi być wyposażony w posypywarkę o pojemności
min. 1 m
3 i szerokości posypywania min. 1,5 m. Do odśnieżania ścieżek rowerowych Wykonawca powinien wykorzystać maszyny nie przekraczające masy całkowitej 2,5 t, wyposażone w pług do odśnieżania o szerokości maksymalnej 1,5m.

 

4. Do posypywania dróg gminnych wykonawca używa materiałów własnych. Obowiązkiem wykonawcy jest odpowiednie przechowywanie i przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej.

 

5. Maksymalny czas realizacji (przystąpienia do pracy) to 1 godz. od wezwania przez pracownika Urzędu Gminy, pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg gminnych.

 

6. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy każdej szkody wyrządzonej osobom trzecim.

 

7. W czasie awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt zastępczy w terminie
6 godzin od chwili powstałej awarii.

 

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać do Urzędu zestawienie wykonanych prac określające liczbę godzin pracy i miejsce jej wykonania.

 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych prac.

 

10. Zamówienie wykonywane będzie wyłącznie w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, powodujących taką konieczność.

 

II. Kryterium oceny oferty: cena – 100%

 

III. Termin realizacji Zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

IV. Miejsce złożenia oferty:

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9,
87-220 Radzyń Chełmiński.

 

V. Termin złożenia oferty: do dnia 13 grudnia 2019 r., do godz. 1515.

 

VI. Sposób obliczania ceny

Wykonawca przedstawi w ofercie w zapisie liczbowym i słownie cenę całkowitą brutto za jedną roboczogodzinę odśnieżania, posypywania lub odśnieżania z posypywaniem. Podana cena za realizację 1 godziny usługi dla danej części zamówienia ma charakter ryczałtowy.

 

VII. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym:

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pan Bartosz Lewandowski – Kierownik Referatu Usług Komunalnych – tel. 56 6886 010 wew. 148 lub 668 377 407,

e-mail: bartosz.lewandowski@radzynchelminski.eu

 

VIII. O wyborze najkorzystniejszej oferty uczestnicy zostaną poinformowani drogą pocztową, telefonicznie lub e-mailem.

 

drukuj (ZAPYTANIE OFERTOWE - Zimowe utrzymanie dróg gminnych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-12-06 12:40

ZAPYTANIE OFERTOWE - Zimowe utrzymanie dróg gminnych - formularz

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2019-12-06 12:41

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-12-06 12:40

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego 

złożonej w trybie uproszczonym (tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert).

Oferta z dnia 21 listopada 2019r. złożona na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie „Uśmiech”

Nazwa zadania: „Warsztaty integracyjne dla osób niepełnosprawnych i uczniów”

Wnioskowana kwota dofinansowania: 2 000,00 zł

 

Zgodnie z art.19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Pl. Tow. Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, do dnia 28.11.2019 r.

Ewa Gajewska, tel. 56 (688 60 87), wew. 146
e-mail: ewa.gajewska@radzynchelminski.eu

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

drukuj (Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-11-22
 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2019-11-22 09:52
 • zmodyfikował: Ewa Gajewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-22 09:53

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia "Uśmiech"

drukuj (Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia "Uśmiech")

Metryka

 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2019-11-22 09:52

Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej

 

Informacja o możliwości składania ofert na następującą dostawę

zgodnie z art. 4 pkt.8 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz 1843 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2019 poz 869 późn. zm.) na zadanie p/n:

 

Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w roku 2020 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński”.

 

 1. Przedmiot zamówienia:

   

- olej napędowy w ilości około 15000 litrów

- benzyna bezołowiowa 95 w ilości około 2000 litrów

 

Ponieważ Zamawiający nie dysponuje zapleczem do magazynowania paliw, zakupy dokonywane będą na stacji paliw Dostawcy według bieżących potrzeb poszczególnych pojazdów i sprzętu. Dostawca musi posiadać stację na terenie gminy Radzyń Chełmiński.

2. Termin wykonania zamówienia:

01.01.2020r. - 31.12.2020 r.

3.Oferent oblicza cenę w/g następującej kalkulacji:

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto po udzielonym upuście cenach obowiazujacych na stacji w dniu zakupu pomniejszonych o stały upust.

Cena brutto zostanie obliczona w następujący sposób: Wykonawca poda cenę jednostkową netto 1 litra oleju napędowego oraz cenę jednostkową benzyny bezołowiowej 95. W cenie uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Następnie pomnoży ceny jednostkowe netto przez ilość szacunkową, otrzymując tym samym wartość netto dla każdej pozycji. Zsumuje wartości netto otrzymując cenę netto oferty. Następnie poda % stawkę i wartość podatku VAT. Następnie poda wysokość upustu brutto udzielonego na każdym litrze oleju napędowego i beznzyny bezołowiowej 95, zaś w ostatniej kolumnie poda wartość brutto. Ceną oferty będzie suma wartości brutto za dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95. Ceny jednostkowe, wartości netto jak i cena końcowa powinny zostać podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w zł /PLN/.

Zasady zaokrąglania:

Jeśli na trzecim miejscu po przecinku znajdują się cyfry od 5-9, należy dokonać zaokrąglenia w górę, np.

jeżeli wartość netto/brutto lub cena wynosi 65.539.689 zł po zaokrągleniu da 65.539.69zł.

Jeśli na trzecim miejscu po przecinku znajdują się cyfry od 0-4, dokonujemy zaokrąglenia w dół; np.

jeżeli wartość netto/brutto lub cena wynosi 65.539.643 zł. po zaokrągleniu da 65.539.64 zł.


 


 


 

Przykładowe obliczenie

Lp.

Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

Szacunkowa ilość

Cena jednostkowa

Wartość netto

Podatek Vat

Upust w dniu zakupu na stacji od ceny jednostkowej

Wartość zamówienia brutto

1

Olej napędowy

litr

15000

4,22 zł

63.300,00 zł

14 559,00 zł

0,20 zł

74 859,00 zł

2

Benzyna bezołowiowa 95

litr

2000

3,90 zł

7800,00

1794,00zł

0,20zł

 

9543,00zł

 

Cena podana w formularzu ofertowym musi być podana w złotych polskich. Określenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Podanie niewłaściwej stawki podatku VAT będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny.

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia należy traktować jako ceny zmienne obowiązujące w dniu złożenia oferty, a później w dniu tankowania, natomiast wysokość udzielonego upustu dla 1 litra oleju napędowego i 1 litra benzyny bezołowiowej 95 jako ostateczne w okresie obowiązywania umowy.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto po udzielonym upuście będącą sumą wartości brutto za dostarczony olej napędowy i benzyny bezołowiowej 95.

 

4. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Cena brutto /wraz z podatkiem VAT/ stanowi 100% wartości kryterium, co odpowiada 100 punktom przeliczeniowym.
Sposób obliczenia wartości oferty:
C n – najniższa cena spośród ważnych złożonych ofert
C b – cena badanej oferty
X – ilość uzyskanych punktów
X = (C n * 100 pkt.)/ C b
Maksymalna ilość punktów, które można uzyskać wynosi 100.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów

 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

7. Dostawca gwarantuje jakość produktów zgodną z normami PN-EN228, PN-E590.

8. Dostawca zapewni zamawiającemu tankowanie pojazdów bezgotówkowo.

9. W razie stwierdzenia wad jakościowych produktów Zamawiający zgłosi niezwłocznie pismem reklamacje do Dostawcy, który zobowiązany jest rozpatrzyć reklamacje w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

10. Zamawiający zapłaci za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie wystawionej przez wykonawce faktury VAT. Zapłata za paliwo nastąpi zgodnie z przedstawioną ofertą przelewem na konto Dostawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury. Częstotliwość wystawiania faktur 2 razy w miesiącu.

11. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

12. Umowa zostanie zawarta po wyborze oferty w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

13.Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim do dnia 27.11.2019 r. do godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2019r. o godzinie 10:30.

 

drukuj (Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-11-05
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-11-05 14:42

formularz konsultacji i projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2019-10-10 11:33
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2019-10-10 11:33
 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2019-10-10 11:33

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-10-10 11:33

Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko kierownika SPZOZ

 • Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
   data publikacji: 2019-10-07 13:01

drukuj (Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko kierownika SPZOZ)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-09-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-10-07 11:57

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. 2204 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszone zostały w dniu 27.09.2019 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy”

 Załącznik  nr 1 do  Zarządzenia  Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 77  /2019 z dnia 24.09.2019 r.

  Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do zbycia 

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki
KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Lokal mieszkalny Nr 1

o pow. 64,95 m 2 położony na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   ul. Tysiąclecia 5 w Radzyniu Chełmińskim . Lokal składa się z 3  pokoi , kuchni ,łazienki z wc  Do lokalu przynależy piwnica o pow.16,02 m2    pom. gospodarcze o pow. 7,75 mw oddzielnym budynku , udział  lokalu w częściach wspólnych budynku  i gruntu wynosi : 8872 /19563

Nieruchomość zabudowana budynkiem po byłem sklepie w miejscowość Radzyń Wieś, obręb Janowo  gm.  Radzyń Chełmiński znajdujący się na działce budynek  z uwagi na stan techniczny nadaje się do rozbiórki

152/1
Nr  KW  TO1W 00036379/0

 

 

 

 

 

 

 

 

138/1 TO1W /00025304/4

194 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0161 ha

Zgodnie  uchwałą Nr XXXV /228/09  Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego  z dnia 30.09.2009 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  działka  położona jest  na terenie oznaczonym  symbolem MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej .

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego , uchwała nr XXIII/206/13 Rady Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński  z dnia 8 marca 2003 r.) teren działki oznaczony symbolem 8RM – teren zabudowy zagrodowej .   

cena  lokalu wraz z  udziałem w gruncie :

71.837,00 zł  

w tym cena  w prawie własności gruntu

2.104,00  zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.200  zł. plus 23% podatku VAT

 

 

 

 

Sprzedaż  lokalu  mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz  najemcy  z bonifikatą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

 

 

 

 

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 .ustawy o gospodarce nieruchomościami  z dnia 21 sierpnia 1997   (tj. Dz .U. z 2018 r. 2204 z późn zm. ) upływa  w terminie 6 tygodni od wywieszenia wykazu.

 

Radzyń Chełmiński , dnia 24.09.2019 r.

 

                    załącznik nr 2 do  zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr  77  /2019 z dnia 24.09.2019 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy

L.p.

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości

klasa gruntu

 

Powierzchnia nieruchomości

w  ha

Przeznaczenie nieruchomości

cel dzierżawy

okres dzierżawy

KW

wysokość opłaty rocznej

wywoławcza

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

Działka rolna położona w

Radzyniu Chełmińskim  przy ul. Jagiellończyka  obręb  0015

Radzyń Chełmiński -Miasto

       

 

 

Działka rolna użytkowana jako ogródek przydomowy  położona w Radzyniu Chełmińskim ul. Kętrzyńskiego

 

 

Działka rolna położona

w Radzyniu Chełmińskim

przy drodze do Zielnowa

 

 

235

R-III b

 

 

 

 

 

94/2

R- III b

 

 

 

 

 

188/4

R- III b  0,5261 ha

Ł -IV     0,2380 ha

 

0,1240 ha

 

 

 

 

 

 

 

0,0871 ha ,

R-III b

 

 

 

 

 

0,7641 ha

 

 

 uprawa warzyw przydomowy ogródek

dzierżawa do trzech lat

z chwilą podpisania umowy

 

 

 

uprawa warzyw i krzewów  ogródek przydomowy

dzierżawa do trzech lat

z chwila podpisania umowy

 

 

 

 

teren przeznaczony do użytkowania rolniczego

dzierżawa do trzech lat

 

 

TO1W /00024301/6

 

 

 

 

 

 

TO1W/00024299/8

 

 

 

 

 

 

 

TO1W/00024707/2

 

109,12 zł.

płatne w ratach ;

w terminach do 15 marca maja ,września ,listopada

  

 

121,94 zł.

przetarg ustny ograniczony

płatne w ratach ;

w terminach do 15 marca maja ,września ,listopada

 

 

570,07zł

przetarg ustny nieograniczony

płatne w ratach ;

w terminach do 15 marca maja ,września ,listopada

 

 

 

 

 

 Wykaz podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński tj :   

                                                                                      od 27.09.2019 r. do 18.10.2019 r.

Uwagi :

 

 • Dzierżawa ww. nieruchomości  obejmować będzie okres do trzech lat .
 • Dzierżawca poza czynszem dzierżawnym ponosi opłaty z tytułu podatku od nieruchomości .
 • Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy w przypadku przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn  .  
 • Dodatkowych informacji o w/w nieruchomościach  można uzyskać w Urzędzie M. i. G Radzyń Chełmiński, pokój nr 14 ( tel . 56 6886010 wew.139)

 

 

  Radzyń Chełmiński , dnia 24.09.2019 r.

 

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-09-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-09-27 13:28

informacja konkurs na kierownika SPZOZ

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Gajewska
  data wytworzenia: 2019-08-28
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-08-28 09:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-10 09:12

Stypendia i zasiłki szkolne

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-08-30 12:02

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO  KIEROWNIKA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Na podstawie art. 46 i art. 49 ust. 1 pkt 1, ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2190 ze zm.) oraz § 4 ust.l pkt 3, § 9 i § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393) i w oparciu o Regulamin Komisji Konkursowej, ogłaszam konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim.

 

 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego, którego konkurs dotyczy:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim,

ul. Tysiąclecia 21,

87-220 Radzyń Chełmiński

 1. Stanowisko objęte konkursem:

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim.

3. Niezbędne wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim,
 3. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
 4. niekaralność - brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

4. Wymagania preferowane u kandydata :

1) wykształcenie medyczne z prawem wykonywania zawodu lekarza,

2) dobra znajomość problematyki ochrony zdrowia oraz zarządzania służbą zdrowia,

3) umiejętność kierowania zespołem i współpracy w zespole,

4) umiejętność podejmowania decyzji,

5) umiejętność motywowania podległych pracowników,

6) znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych oraz prawa pracy dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata bądź notariusza kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 5. oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata bądź notariusza kopie innych dokumentów w szczególności potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 6. informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko,
 9. koncepcja funkcjonowania i rozwoju SPZOZ w Radzyniu Chełmińskim.

W przypadku przedłożenia poświadczonych za zgodność przez kandydata bądź notariusza kopii dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały w/w dokumentów.

 

6. Miejsce i termin składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie. Na kopercie kandydat umieszcza:

- swoje imię i nazwisko,

- adres,

- numer telefonu kontaktowego,

- adnotację o treści:

„Konkurs na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim”.

 

 1. Oferty należy złożyć osobiście, lub przesłać drogą listowną na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

 

 

 

do dnia 14 sierpnia 2019r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową. Oferty te zostaną zwrócone kandydatom bez otwierania kopert.

 

7. Informacje dodatkowe

 1. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do dnia 30 sierpnia 2019r.

 

 1. O konkretnym terminie i miejscu przeprowadzenia indywidualnej rozmowy z kandydatem, z podaniem godziny zgłoszenia się na rozmowę, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 1. Z wybranym kandydatem zostanie zawarty stosunek pracy lub umowa cywilno-prawna na okres 6 lat.

 

 1. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim będą udostępnione w siedzibie SPZOZ w godzinach: 8.00-15.00, na podstawie pisemnego wniosku.

 

 1. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego nr IX/76/19 z dnia 29 maja 2019r.

 

 1. Regulamin konkursu przyjęty przez Komisję Konkursową w dniu 15.07.2019r. jest dostępny w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (www.bip.radzynchelminski.pl)

 

drukuj (OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-07-17
 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2019-07-19 09:25

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: KOMISJA KONKURSOWA powołana w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim
  data wytworzenia: 2019-07-15
 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2019-07-19 09:45
 • zmodyfikował: Ewa Gajewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-19 09:43

oferta sprzedaży: alpaka - samiec

Zaproszenie do złożenia ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

 

Alpaka. Alpak – samiec urodzony w 2014 roku maści czarnej z odmianami. Zwierzę regularnie szczepione, strzyżone i odrobaczane pod stałą opieką weterynaryjną.

 

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

Szczegółowe informacje tel. 573 312 479

 

CENA MINIMALNA brutto 1 800,00 zł

Zwierzę można oglądać od poniedziałku do niedzieli w Mini Zoo na terenie Parku Rekreacji Sportu i Wypoczynku w Radzyniu Chełmiński (możliwość spotkania z opiekunem od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 573 312 479)

 

Termin składania ofert upływa 29 lipca 2019 roku o godzinie 15.00

Oferty można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński lub elektronicznie na adres sekretariat@radzynchelminski.eu

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) wraz z numerem telefonu

 • Proponowaną cenę brutto

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy sprzedaży i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie

 • Nie zawiera pełnych danych oferenta

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.
 

drukuj (oferta sprzedaży: alpaka - samiec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-07-18
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-07-18 13:51

oferta sprzedaży: alpaka - samiec

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-07-18 14:12

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OBRĘBU RYWAŁD ORAZ WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI OBRĘBU GOŁĘBIEWO, GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/245/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Rywałd oraz we wschodniej części obrębu Gołębiewo, Gmina Radzyń Chełmiński, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach:

od 23 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r.,

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 lipca 2019 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sali konferencyjnej o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi do projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2019 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko (SOOŚ) zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) informuję, że z projektem dokumentu oraz prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w terminie i miejscu wyżej wyznaczonym.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko w/w dokumentu, które mogą być wnoszone:
 1. pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa
  Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński,

 2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński,

 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: budownictwo@radzynchelminski.eu (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej) do dnia 29 sierpnia 2019 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem przesłanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 56 6886010 wew. 157 lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.

 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
  z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 4. Dane będą udostępniane podmiotom osoba trzecim w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub gdy będzie to konieczne celem realizacji usług/zadań, w szczególności dotyczy to:

 1. właściwości organów administracji rządowej i samorządowej uczestniczących w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego,

 2. stron bądź uczestników postępowań, którym na mocy przepisów prawa przysługuje wgląd w prowadzoną dokumentację w sprawie,

 3. dostawców usług, z których korzysta Administrator w celu zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań.

 1. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych spoza Unii Europejskiej.

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę
  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 6 ust. 2b
  tej ustawy (akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa).

 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii z ograniczeniem, że jeżeli dane nic zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą wszelkie informacje o ich źródle mogą być zrealizowane, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

drukuj (OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OBRĘBU RYWAŁD ORAZ WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI OBRĘBU GOŁĘBIEWO, GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Krzysztof Chodubski
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-07-15 09:00
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-15 09:02

oferta sprzedaży: alpaka - samiec

Zaproszenie do złożenia ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

Alpaka. Alpak – samiec urodzony w 2014 roku maści czarnej z odmianami. Zwierzę regularnie szczepione, strzyżone i odrobaczane pod stałą opieką weterynaryjną.

 

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

Szczegółowe informacje tel. 573 312 479

 

CENA MINIMALNA brutto 3 000,00 zł

Zwierzę można oglądać od poniedziałku do niedzieli w Mini Zoo na terenie Parku Rekreacji Sportu i Wypoczynku w Radzyniu Chełmiński (możliwość spotkania z opiekunem od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 573 312 479)

 

Termin składania ofert upływa 16 lipca 2019 roku o godzinie 15.00

Oferty można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński lub elektronicznie na adres sekretariat@radzynchelminski.eu

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) wraz z numerem telefonu

 • Proponowaną cenę brutto

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy sprzedaży i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

 

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie

 • Nie zawiera pełnych danych oferenta

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.

drukuj (oferta sprzedaży: alpaka - samiec)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-07-05
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-07-08 08:12

oferta sprzedaży: alpaka - samiec

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-07-08 08:15

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego – na podstawie art. 19a w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.), pn.: :

„Bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - 2019” .

drukuj (Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Gajewska
  data wytworzenia: 2019-06-10
 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2019-06-24 08:25

Oferta_Bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - 2019” .

drukuj (Oferta_Bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - 2019” .)

Metryka

 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2019-06-24 08:25

Wybory do izb rolniczych

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim podaje do publicznej wiadomości, iż od dnia 14 czerwca 2019 r. w pokoju nr 25 są udostępnione do wglądu listy osób uprawnionych do głosowania w wyborach do izb rolniczych, które odbędą się w ostatnią niedzielę lipca 2019 roku tj. 28 lipca 2019 roku.

drukuj (Wybory do izb rolniczych)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-06-14
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-06-14 14:48

Wykaz nieruuchomości do sprzedaży i dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z póź zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 12.06.2019 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ”.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal mieszkalny Nr 3

o pow. 28,00 m 2 położony na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Piłsudskiego 1 w Radzyniu Chełmińskim . Lokal składa się z 1 pokoju i kuchni , do lokalu przynależy pom. gospodarcze o pow. 5,20 m2 w oddzielnym budynku , udział lokalu

w nieruchomości wspólnej wynosi :332/5977

 

 

 

 

113

 

Nr KW TO1W 00023917/ 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1118 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie uchwałą Nr XXXV /228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cena lokalu

wraz z udziałem w gruncie :

24.325,00 zł

w tym cena gruntu

1736,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 .ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 (tj. Dz .U. z 2018 r. 2204 z późn zm. ) upływa w terminie 6 tygodni od wywieszenia wykazu.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

 

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

cel dzierżawy

okres dzierżawy

KW

Wysokość opłaty rocznej

 

1.

Niezabudowana działka

rolna położona w

Radzyniu Chełmińskim przy ul. Tysiąclecia 11 obręb 0015

Radzyń Chełmiński -Miasto

Dojazd do nieruchomości przez działkę nr 156/6

 

 

 

156/4

 

 

 

 

 

 

0,1752 ha

 

R – IV a

grunty orne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cele rolne- koszenie traw, ogródek

przydomowy

dzierżawa do trzech lat

 

 

 

TO1W /00023927/3

 

143,66 zł.

 

płatne w ratach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński tj : od 12.06.2019 r. do 03.07.2019 r.

 

drukuj (Wykaz nieruuchomości do sprzedaży i dzierżawy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-06-12
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-06-12 15:25
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-12 15:25

wybór ławników

Z dniem 30 czerwca 2019r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie.

Zgodnie z  art. 162 § 1  Ustawy o ustroju sądów powszechnych  kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa , z wyłączeniem partii politycznych oraz  co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na  terenie gminy dokonującej wyboru.

Jednocześnie informuję, że z terenu naszej gminy  winien być wybrany 1  ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.  

    

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN KTO:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
 2.  jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4.  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5.  nie przekroczył 70 lat;
 6.  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków  ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące  stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie  wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów  na ławników proszę przesłać   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019r. na adres Rady Miejskiej  Radzynia Chełmińskiego, Plac Tow. Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński lub złożyć w Biurze Rady Miejskiej pok. 34.

 

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

 • informacją z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenie publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani  zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia , wystawione przez lekarza  podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece  zdrowotnej stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • 2 zdjęcie zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o  wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia  przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt  opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego  ponosi kandydat na ławnika.

Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenie z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Druki karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz druki pozostałych dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydata na ławnika są dostępne w biurze Rady Miejskiej, pok. 34 Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim  lub do pobrania poniżej.

drukuj (wybór ławników)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-06-10 14:29

wybór ławników - załączniki

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-06-10 14:29

konkurs ofert Wakacje w świetlicy

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT, PN„Wakacje w świetlicy - prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński, dla dzieci i młodzieży szkolnej z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.”

Na podstawie: art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2019 poz. 688 t.j. z dnia 2019.04.12 ze zm.); art. 18 ust. 2  i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz.U.2018.998 t.j. z późn. zm.)  oraz uchwały nr 2/9/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, z dnia 29 listopada 2018r. i uchwały nr IV/32/28 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, z dnia 28 grudnia 2018r.

 

 1. Rodzaj zadania publicznego.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi: 20.000,00 zł.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji.
  1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2019, poz. 688, ze zm.) oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i prowadzące działalność na terenie  miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

 

  1. Wymogi dotyczące realizacji zadania zapewnione przez realizatora:
 1. Realizacja zadania w wymiarze: 4 godzin dziennie na terenie świetlic wiejskich w: Zakrzewie, Dębieńcu, Zielnowie, Czeczewie i Rywałdzie – każda z w/w świetlic otwarta będzie cyklicznie w innym dniu tygodnia.
 2. realizacja programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom,
 3. współpraca z rodziną dziecka,
 4. rozpoznanie sytuacji dziecka  w kontekście jego sytuacji rodzinnej,
 5. organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
 6. edukacja ogólna dotycząca kształtowania mechanizmów obronnych i postaw dzieci i młodzieży wobec trudnej rzeczywistości,
 7. stałe szeroko pojęte działania wychowawcze i opiekuńcze,
 8. dożywianie w ramach realizowanego programu,
 9. zakup  materiałów koniecznych do prowadzenia ww. zajęć,
 10. zabezpieczenie warunków koniecznych do realizacji programu,
 11. współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie,
 12. zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa, w zakresie opisanym w ofercie,
 13. promocja zadania na plakatach, stronach internetowych, w mediach społecznościowych realizatora zadania /jeśli posiada/ oraz udostepnienie cyfrowej wersji ogłoszenia Urzędowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

 

  1. Wymagana dokumentacja:
     1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty, sporządzony zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 450), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (oferentów), zgodnie z kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
 1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk ze strony internetowej wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany.
 2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru  dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
 3. Aktualny statut,
 4. Oświadczenie oferenta, że świetlica prowadzona będzie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 998 z późn. zm.),
 5. Program zajęć profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,
 6. Program zajęć opiekuńczo-wychowawczych,
 7. Świadectwa kwalifikacji osób prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne,
 8. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
 9. Ofertę oraz wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

 

  1. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

  1. W przypadku złożenia załączników w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jako oryginał, opatrzony datą i pieczęcią.

 

  1. W przypadku złożenia kserokopii załączników: statutu, dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu lub innych dokumentów uprawniony przedstawiciel podmiotu składającego ofertę powinien potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z data tego potwierdzenia.

 

  1. Ofertę konkursową na realizację zadania należy sporządzić w wersji papierowej, a następnie złożyć w zamkniętej kopercie z podpisem: „Wakacje w świetlicy oraz klauzulą „Otwarty konkurs ofert - NIE OTWIERAĆ”.

 

  1. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

 

  1. W przypadku wyboru oferty zlecenie realizacji zadania będzie miało formę powierzenia wykonania  zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.  

 

  1. W ramach dotacji nie będą finansowane następujące koszty:

- zakup lub dzierżawa nieruchomości,

- rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,

- odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

- cła, opłaty skarbowe,

- koszty utrzymania rachunku bankowego,

- kary finansowe,

- nagrody, premie i inne formy gratyfikacji finansowej lub rzeczowej dla pracowników i innych osób zajmujących się realizacją zadania,

- wydatki niezwiązane bezpośrednio z zadaniem.

 

  1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

  1. Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. Dopuszcza się możliwość wyboru jednej lub kilku ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

 

  1. Wybór ofert jest ostateczny i Oferentom nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg  i protestów.

 

  1. Wybór ofert może nastąpić wyłącznie w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych, zabezpieczonych w części budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Ogólna kwota środków przeznaczonych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński na realizację zadania publicznego może ulec zmianie.

                        

 1. Termin i warunki realizacji zadania.
  1. Termin realizacji zadania publicznego: od 1 VII 2019r. do 30 VIII 2019 r.  

 

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania:

 1. realizowanie zadania zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa,
 2. realizowanie zadania ze szczególną dbałością o zdrowie i życie beneficjentów,
 3. ponoszenie wydatków związanych z realizacją zadania publicznego efektywnie
  i oszczędnie, dokonanie wydatku powinno być poprzedzone dogłębną analizą, pozwalającą jednoznacznie stwierdzić, czy dokonanie wydatku jest bezwzględnie konieczne,
 4. oferty na zadanie powinny zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego  dotyczy zadanie;

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania;

- inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.

 

 1. Termin składania ofert.
 1. Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 106.2019 r. do godz. 1515w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 1).
 2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 poz. 2057 ze zm.) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie.
 3. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.bip.radzynchelminski.eu lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 16).

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty.
 1. Oceny formalnej ofert dokona powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Komisja Konkursowa po upływie terminu składania ofert zgodnie z zasadami zawartymi w Rozdziale 12 „Programu Współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ust. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”, tj. „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert”.

 

 1. Ocena merytoryczna ofert będzie dokonywana na podstawie Karty oceny oferty konkursowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do „Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn. „Wakacje w świetlicy - prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński, dla dzieci i młodzieży szkolnej z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.”
 2. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w drodze Zarządzenia po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 

 1. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone najpóźniej do 25.06.2019 r.

 

 1. Wyniki konkursu ofert zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński www.radzynchelminski.eu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

 

 1. Pozostałe informacje.
  1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania  reguluje umowa pomiędzy Miastem i Gminą Radzyń Chełmiński, a podmiotem otrzymującym dotację.

 

  1. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp. informacji o tym, iż zadanie jest dotowane ze środków budżetowych Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Powyższe informacje winny być podane także do wiadomości publicznej w trakcie realizacji zadania.

 

  1. Dotacje nie będą przyznane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

 

  1. Zleceniodawca może sfinansować jedynie działania wykazane w harmonogramie i kosztorysie realizacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę i na ich realizację podpisać z nim umowę.

 

  1. Dotowany podmiot, który otrzyma dotacje z budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwego Wydziału Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, nadzorującego merytorycznie wykonywanie zadania wykazu oraz poświadczonych  kserokopii faktur i rachunków, celem prawidłowości wydatkowania dotacji oraz  prowadzenia właściwej  dokumentacji z nią związanej.

 

 1. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji  zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przy udzielaniu środków finansowych w kolejnych latach.

 

 1. Szczegółowe informacje w zakresie konkursu udzielane są przez Referat Oświaty, Zdrowia, Kultury i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, tel. 56 688 60 10 wew. 146, mail: promocja@radzynchelminski.eu.

 

VIII. Informacje o zrealizowanych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

 

W 2018 roku Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński nie realizowała podobnych przedsięwzięć w ramach pożytku publicznego.            

drukuj (konkurs ofert Wakacje w świetlicy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-05-20
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-05-23 11:43
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-23 11:43

konkurs ofert Wakacje w świetlicy

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-05-23 11:49

ROCK MOTO FESTIWALU - ogłoszenie o konkursie

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn.:

„Organizacja ROCK MOTO FESTIWALU 2019 w Radzyniu Chełmińskim”.
na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2019 poz. 688 t.j. z dnia 2019.04.12 ze zm.) oraz uchwały nr 2/9/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, z dnia 29 listopada 2018r.

 1. Rodzaj zadania publicznego.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi: 30.000,00 zł.
 1. Zasady przyznawania dotacji.
  1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2019, poz. 688, ze zm.) oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
  1. Wymogi dotyczące realizacji zadania zapewnione przez realizatora:
 1. Realizacja na terenie miasta Radzyń Chełmiński z bezpłatnym dostępem dla mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński oraz gości spoza gminy;
 1. Występ min. 5 zespołów rockowo-bluesowych, w tym:

- Tomasz „Kowal” Kowalski,

- Old and Young

- The Good Time,

- Freedom Band.

 1. Nagłośnienie w/w zespołów wraz z obsługą, montażem i demontażem::

- wymagany system nagłośnieniowy liniowy o mocy minimum 15kW zapewniający równomierne pokrycie terenu imprezy w całym paśmie,

- konsoleta mikserska cyfrowa minimum 48 kanałów mikrofonowych, 16 AUX

- odsłuchy sceniczne koaksjalne o mocy min. 500W w ilości 5 sztuk

- dodatkowy odsłuch dla perkusisty tzw. drumfill

- mikrofony wokalowe min. 4 szt, perkusyjne min. 8 szt., instrumentalne uniwersalne dynamiczne min. 6 szt.,

- statywy mikrofony oraz inne niezbędne akcesoria sceniczne do prawidłowej realizacji festiwalu

 1. Oświetlenie sceniczne wraz z obsługą, montażem i demontażem:

- reflektor teatralny PC 1000W, 6 szt.

- oślepiacz blinder 2600W, 2 szt.

- głowa ruchoma typu spot o mocy minimum 700W, 4 szt.

- głowa ruchoma typu WASH LED RGBW lub RGBWA o mocy min. 360W, 4 szt.

- belka typu Sunstrip 750W min. 5 szt.

- wytwornica dymu (mgły) o mocy 1500W z wentylatorem, 2 szt.

- konsoleta oświetleniowa.

 1. Ubezpieczenie i ochrona imprezy, w tym profesjonalne zabezpieczenie sceny barierkami ochronnymi,
 2. Zapewnienie i obsługa parkingu na potrzeby imprezy,
 3. Uporządkowanie terenu imprezy oraz parkingu po wykonaniu zadania,
 4. Promocja wydarzenia na plakatach, stronach internetowych, w mediach społecznościowych realizatora zadania /jeśli posiada/ oraz udostepnienie cyfrowej wersji plakatu Urzędowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na min. 7 dni przed wydarzeniem ze zgodą na jego publikację.
  1. Wymagana dokumentacja:
     1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty, sporządzony zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (oferentów), zgodnie z kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

 

b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk ze strony internetowej wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany.

 

c) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

 

d) Aktualny statut.

  1. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
  1. Ofertę oraz wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
  1. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

  1. W przypadku złożenia załączników w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jako oryginał, opatrzony datą i pieczęcią.

 

  1. W przypadku złożenia kserokopii załączników: statutu, dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu lub innych dokumentów uprawniony przedstawiciel podmiotu składającego ofertę powinien potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z data tego potwierdzenia.

 

  1. Ofertę konkursową na realizację zadania należy sporządzić w wersji papierowej, a następnie złożyć w zamkniętej kopercie z podpisem: „Organizacja ROCK MOTO FESTIWALU 2019 w Radzyniu Chełmińskim” oraz klauzulą „Otwarty konkurs ofert - NIE OTWIERAĆ”

 

  1. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

 

  1. W przypadku wyboru oferty zlecenie realizacji zadania będzie miało formę powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

 

  1. W ramach dotacji nie będą finansowane następujące koszty:

- zakup lub dzierżawa nieruchomości,

- rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,

- odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

- cła, opłaty skarbowe,

- koszty utrzymania rachunku bankowego,

- kary finansowe,

- nagrody, premie i inne formy gratyfikacji finansowej lub rzeczowej dla pracowników i innych osób zajmujących się realizacją zadania,

- wydatki niezwiązane bezpośrednio z zadaniem.

 

  1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

  1. Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. Dopuszcza się możliwość wyboru jednej lub kilku ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

 

  1. Wybór ofert jest ostateczny i Oferentom nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg i protestów.

 

  1. Wybór ofert może nastąpić wyłącznie w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych, zabezpieczonych w części budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Ogólna kwota środków przeznaczonych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński na realizację zadania publicznego może ulec zmianie.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania.
  1. Termin realizacji zadania publicznego: od momentu podpisania umowy do 7 VII 2019 r.

 

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania:

 1. realizowanie zadania zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa,
 2. realizowanie zadania ze szczególną dbałością o zdrowie i życie beneficjentów,
 3. ponoszenie wydatków związanych z realizacją zadania publicznego efektywnie
  i oszczędnie, dokonanie wydatku powinno być poprzedzone dogłębną analizą, pozwalającą jednoznacznie stwierdzić, czy dokonanie wydatku jest bezwzględnie konieczne,
 4. oferty na zadanie powinny zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania;

- inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.

 

 1. Termin składania ofert.
 1. Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 11.06.2019 r. do godz. 1515w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 1).
 2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 poz. 2057 ze zm.) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie.
 3. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.bip.radzynchelminski.eu lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 16).

 

 1. Zasady, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty.
 1. Oceny formalnej ofert dokona powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Komisja Konkursowa po upływie terminu składania ofert zgodnie z zasadami zawartymi w Rozdziale 12 „Programu Współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ust. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”, tj. „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert”.

 

 1. Ocena merytoryczna ofert będzie dokonywana na podstawie Karty oceny oferty konkursowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do „Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn.: „Organizacja ROCK MOTO FESTIWALU 2019 w Radzyniu Chełmińskim”.

 

 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w drodze Zarządzenia po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 

 1. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone najpóźniej do 25.06.2019 r.

 

 1. Wyniki konkursu ofert zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński www.radzynchelminski.eu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

 

 1. Pozostałe informacje.
  1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Miastem i Gminą Radzyń Chełmiński, a podmiotem otrzymującym dotację.

 

  1. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp. informacji o tym, iż zadanie jest dotowane ze środków budżetowych Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Powyższe informacje winny być podane także do wiadomości publicznej w trakcie realizacji zadania.

 

  1. Dotacje nie będą przyznane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

 

  1. Zleceniodawca może sfinansować jedynie działania wykazane w harmonogramie i kosztorysie realizacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę i na ich realizację podpisać z nim umowę.

 

  1. Dotowany podmiot, który otrzyma dotacje z budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwego Wydziału Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, nadzorującego merytorycznie wykonywanie zadania wykazu oraz poświadczonych kserokopii faktur i rachunków, celem prawidłowości wydatkowania dotacji oraz prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

 

 1. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przy udzielaniu środków finansowych w kolejnych latach.

 

 1. Szczegółowe informacje w zakresie konkursu udzielane są przez Referat Oświaty, Zdrowia, Kultury, i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, tel. 56 688 60 10 wew. 146, mail: promocja@radzynchelminski.eu.

 

VIII. Informacje o zrealizowanych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W 2018 roku Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński nie realizowała podobnych przedsięwzięć w ramach pożytku publicznego.

 

drukuj (ROCK MOTO FESTIWALU - ogłoszenie o konkursie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-05-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2019-05-21 09:00
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-11 08:26

Zarządzenie Nr 37

Metryka

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2019-05-21 09:00

Wakacje w świetlicy - ogłoszenie o konkursie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT, PN.:

„Wakacje w świetlicy - prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński, dla dzieci i młodzieży szkolnej z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.”

Na podstawie: art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2019 poz. 688 t.j. z dnia 2019.04.12 ze zm.); art. 18 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2018.998 t.j. z późn. zm.) oraz uchwały nr 2/9/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, z dnia 29 listopada 2018r. i uchwały nr IV/32/28 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, z dnia 28 grudnia 2018r.

Rodzaj zadania publicznego.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi: 20.000,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2019, poz. 688, ze zm.) oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i prowadzące działalność na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Wymogi dotyczące realizacji zadania zapewnione przez realizatora:

Realizacja zadania w wymiarze: 4 godzin dziennie na terenie świetlic wiejskich w: Zakrzewie, Dębieńcu, Zielnowie, Czeczewie i Rywałdzie – każda z w/w świetlic otwarta będzie cyklicznie w innym dniu tygodnia.

realizacja programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom,

współpraca z rodziną dziecka,

rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej,

organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,

edukacja ogólna dotycząca kształtowania mechanizmów obronnych i postaw dzieci i młodzieży wobec trudnej rzeczywistości,

stałe szeroko pojęte działania wychowawcze i opiekuńcze,

dożywianie w ramach realizowanego programu,

zakup materiałów koniecznych do prowadzenia ww. zajęć,

zabezpieczenie warunków koniecznych do realizacji programu,

współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie,

zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa, w zakresie opisanym w ofercie,

promocja zadania na plakatach, stronach internetowych, w mediach społecznościowych realizatora zadania /jeśli posiada/ oraz udostepnienie cyfrowej wersji ogłoszenia Urzędowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Wymagana dokumentacja:

Prawidłowo wypełniony formularz oferty, sporządzony zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 450), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (oferentów), zgodnie z kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk ze strony internetowej wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany.

W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

Aktualny statut,

Oświadczenie oferenta, że świetlica prowadzona będzie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 998 z późn. zm.),

Program zajęć profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,

Program zajęć opiekuńczo-wychowawczych,

Świadectwa kwalifikacji osób prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne,

Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.

Ofertę oraz wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

W przypadku złożenia załączników w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jako oryginał, opatrzony datą i pieczęcią.

W przypadku złożenia kserokopii załączników: statutu, dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu lub innych dokumentów uprawniony przedstawiciel podmiotu składającego ofertę powinien potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z data tego potwierdzenia.

Ofertę konkursową na realizację zadania należy sporządzić w wersji papierowej, a następnie złożyć w zamkniętej kopercie z podpisem: „Wakacje w świetlicy” oraz klauzulą „Otwarty konkurs ofert - NIE OTWIERAĆ”.

Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

W przypadku wyboru oferty zlecenie realizacji zadania będzie miało formę powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

W ramach dotacji nie będą finansowane następujące koszty:

- zakup lub dzierżawa nieruchomości,

- rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,

- odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

- cła, opłaty skarbowe,

- koszty utrzymania rachunku bankowego,

- kary finansowe,

- nagrody, premie i inne formy gratyfikacji finansowej lub rzeczowej dla pracowników i innych osób zajmujących się realizacją zadania,

- wydatki niezwiązane bezpośrednio z zadaniem.

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. Dopuszcza się możliwość wyboru jednej lub kilku ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Wybór ofert jest ostateczny i Oferentom nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg i protestów.

Wybór ofert może nastąpić wyłącznie w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych, zabezpieczonych w części budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Ogólna kwota środków przeznaczonych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński na realizację zadania publicznego może ulec zmianie.

Termin i warunki realizacji zadania.

Termin realizacji zadania publicznego: od 1 VII 2019r. do 30 VIII 2019 r.

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania:

realizowanie zadania zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa,

realizowanie zadania ze szczególną dbałością o zdrowie i życie beneficjentów,

ponoszenie wydatków związanych z realizacją zadania publicznego efektywnie
i oszczędnie, dokonanie wydatku powinno być poprzedzone dogłębną analizą, pozwalającą jednoznacznie stwierdzić, czy dokonanie wydatku jest bezwzględnie konieczne,

oferty na zadanie powinny zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania;

- inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.

Termin składania ofert.

Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 106.2019 r. do godz. 1515 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 1).

Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 poz. 2057 ze zm.) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie.

Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.bip.radzynchelminski.eu lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 16).

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty.

Oceny formalnej ofert dokona powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Komisja Konkursowa po upływie terminu składania ofert zgodnie z zasadami zawartymi w Rozdziale 12 „Programu Współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ust. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”, tj. „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert”.

Ocena merytoryczna ofert będzie dokonywana na podstawie Karty oceny oferty konkursowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do „Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn. „Wakacje w świetlicy - prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński, dla dzieci i młodzieży szkolnej z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.”

Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w drodze Zarządzenia po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone najpóźniej do 25.06.2019 r.

Wyniki konkursu ofert zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński www.radzynchelminski.eu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Pozostałe informacje.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Miastem i Gminą Radzyń Chełmiński, a podmiotem otrzymującym dotację.

Wyłoniony podmiot jest zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp. informacji o tym, iż zadanie jest dotowane ze środków budżetowych Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Powyższe informacje winny być podane także do wiadomości publicznej w trakcie realizacji zadania.

Dotacje nie będą przyznane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

Zleceniodawca może sfinansować jedynie działania wykazane w harmonogramie i kosztorysie realizacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę i na ich realizację podpisać z nim umowę.

Dotowany podmiot, który otrzyma dotacje z budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwego Wydziału Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, nadzorującego merytorycznie wykonywanie zadania wykazu oraz poświadczonych kserokopii faktur i rachunków, celem prawidłowości wydatkowania dotacji oraz prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przy udzielaniu środków finansowych w kolejnych latach.

Szczegółowe informacje w zakresie konkursu udzielane są przez Referat Oświaty, Zdrowia, Kultury i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, tel. 56 688 60 10 wew. 146, mail: promocja@radzynchelminski.eu.

VIII. Informacje o zrealizowanych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W 2018 roku Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński nie realizowała podobnych przedsięwzięć w ramach pożytku publicznego.

drukuj (Wakacje w świetlicy - ogłoszenie o konkursie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-05-20
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-05-20 15:05

Wakacje w świetlicy - ogłoszenie o konkursie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-05-20
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-05-20 15:15

informacja o wyborze oferty: samochód strażacki

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

SAMOCHÓD STRAŻACKI STAR 244

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży samochodu strażackiego STAR 244 rocznik 1988 wpłynęła 7 ofert. Wszystkie oferty zostały złożone w terminie. Komisja na etapie otwarcia ofert stwierdziła, że dwie oferty nie spełniły kryterium ceny minimalnej.

 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez:

Jaskulski Dawid zam. Radzyń Chełmiński

na kwotę 6 300,00 zł brutto

 

Z w/w osobą zostanie zawarta umowa sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po wpłaceniu kwoty nabycia na podstawie wystawionej przez Sprzedającego FV.

W przypadku odstąpienia od zakupu osoby oferującej najwyższą cenę , bądź nie wpłaceniu w terminie należności za zakupiony samochód strażacki Sprzedający sporządzi umowę sprzedaży z kolejnym oferentem.

 

drukuj (informacja o wyborze oferty: samochód strażacki)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-04-19
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-04-19 12:00

Zaproszenie do składania ofert

 

Zaproszenie do złożenia ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

 

Samochód strażacki Star 244 (GBM) rok 1988, przebieg 11 500 km. Samochód posiada aktualne ubezpieczenie i przegląd techniczny. Samochód w dobrym stanie technicznym. Zbiornik na wodę 2500 litrów, belka sygnalizacyjne, 2x wytwornice do piany lekkiej, ogrzewanie postojowe WEBASTO. Samochód pożarniczy bez motopompy.

 

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

Szczegółowe informacje tel. 691 936 729

 

CENA MINIMALNA brutto 5 000,00 zł (brutto)

Samochód strażacki można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 na placu budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim ul Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnienia pod numerem telefonu 668 377 407

Termin składania ofert upływa 18 kwietnia 2019 roku o godzinie 15.00

Oferty można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński lub elektronicznie na adres sekretariat@radzynchelminski.eu

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) wraz z numerem telefonu
 • Proponowaną cenę brutto

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie
 • Nie zawiera pełnych danych oferenta

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2019-04-10 14:58
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-10 15:00

Formularz ofertowy

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2019-04-10 14:58

Kosultacje Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Gmina Radzyń Chełmiński przystąpiła do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2016 – 2023. W związku z tym przedstawiamy Państwu projekt zaktualizowanego dokumentu do konsultacji. Propozycje zmian zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

Konsultacje odbędą się w dniach od 05.03.2019 do 13.03.2019

Swoje uwagi proszę zgłaszać na załączanym formularzu.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i pozostałych interesariuszy do udziału w konsultacjach!

drukuj (Kosultacje Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński)

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-03-06 12:17

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 227959
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-07-08 08:20