Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

formularz konsultacji i projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-10-10 11:33
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-10-10 11:33
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-10-10 11:33
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-10-10 11:33

Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko kierownika SPZOZ

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-10-07 13:01

drukuj (Informacja o wyniku postępowania konkursowego na stanowisko kierownika SPZOZ)

 • autor informacji: Burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-09-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-10-07 11:57

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. 2204 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszone zostały w dniu 27.09.2019 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  „Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy”

 Załącznik  nr 1 do  Zarządzenia  Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr 77  /2019 z dnia 24.09.2019 r.

  Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do zbycia 

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki
KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Lokal mieszkalny Nr 1

o pow. 64,95 m 2 położony na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym   ul. Tysiąclecia 5 w Radzyniu Chełmińskim . Lokal składa się z 3  pokoi , kuchni ,łazienki z wc  Do lokalu przynależy piwnica o pow.16,02 m2    pom. gospodarcze o pow. 7,75 mw oddzielnym budynku , udział  lokalu w częściach wspólnych budynku  i gruntu wynosi : 8872 /19563

Nieruchomość zabudowana budynkiem po byłem sklepie w miejscowość Radzyń Wieś, obręb Janowo  gm.  Radzyń Chełmiński znajdujący się na działce budynek  z uwagi na stan techniczny nadaje się do rozbiórki

152/1
Nr  KW  TO1W 00036379/0

 

 

 

 

 

 

 

 

138/1 TO1W /00025304/4

194 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0161 ha

Zgodnie  uchwałą Nr XXXV /228/09  Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego  z dnia 30.09.2009 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  działka  położona jest  na terenie oznaczonym  symbolem MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej .

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego , uchwała nr XXIII/206/13 Rady Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński  z dnia 8 marca 2003 r.) teren działki oznaczony symbolem 8RM – teren zabudowy zagrodowej .   

cena  lokalu wraz z  udziałem w gruncie :

71.837,00 zł  

w tym cena  w prawie własności gruntu

2.104,00  zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.200  zł. plus 23% podatku VAT

 

 

 

 

Sprzedaż  lokalu  mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz  najemcy  z bonifikatą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego

 

 

 

 

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 .ustawy o gospodarce nieruchomościami  z dnia 21 sierpnia 1997   (tj. Dz .U. z 2018 r. 2204 z późn zm. ) upływa  w terminie 6 tygodni od wywieszenia wykazu.

 

Radzyń Chełmiński , dnia 24.09.2019 r.

 

                    załącznik nr 2 do  zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Nr  77  /2019 z dnia 24.09.2019 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do dzierżawy

L.p.

Opis nieruchomości

Nr nieruchomości

klasa gruntu

 

Powierzchnia nieruchomości

w  ha

Przeznaczenie nieruchomości

cel dzierżawy

okres dzierżawy

KW

wysokość opłaty rocznej

wywoławcza

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

Działka rolna położona w

Radzyniu Chełmińskim  przy ul. Jagiellończyka  obręb  0015

Radzyń Chełmiński -Miasto

       

 

 

Działka rolna użytkowana jako ogródek przydomowy  położona w Radzyniu Chełmińskim ul. Kętrzyńskiego

 

 

Działka rolna położona

w Radzyniu Chełmińskim

przy drodze do Zielnowa

 

 

235

R-III b

 

 

 

 

 

94/2

R- III b

 

 

 

 

 

188/4

R- III b  0,5261 ha

Ł -IV     0,2380 ha

 

0,1240 ha

 

 

 

 

 

 

 

0,0871 ha ,

R-III b

 

 

 

 

 

0,7641 ha

 

 

 uprawa warzyw przydomowy ogródek

dzierżawa do trzech lat

z chwilą podpisania umowy

 

 

 

uprawa warzyw i krzewów  ogródek przydomowy

dzierżawa do trzech lat

z chwila podpisania umowy

 

 

 

 

teren przeznaczony do użytkowania rolniczego

dzierżawa do trzech lat

 

 

TO1W /00024301/6

 

 

 

 

 

 

TO1W/00024299/8

 

 

 

 

 

 

 

TO1W/00024707/2

 

109,12 zł.

płatne w ratach ;

w terminach do 15 marca maja ,września ,listopada

  

 

121,94 zł.

przetarg ustny ograniczony

płatne w ratach ;

w terminach do 15 marca maja ,września ,listopada

 

 

570,07zł

przetarg ustny nieograniczony

płatne w ratach ;

w terminach do 15 marca maja ,września ,listopada

 

 

 

 

 

 Wykaz podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński tj :   

                                                                                      od 27.09.2019 r. do 18.10.2019 r.

Uwagi :

 

 • Dzierżawa ww. nieruchomości  obejmować będzie okres do trzech lat .
 • Dzierżawca poza czynszem dzierżawnym ponosi opłaty z tytułu podatku od nieruchomości .
 • Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego wypowiedzenia umowy w przypadku przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży lub w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn  .  
 • Dodatkowych informacji o w/w nieruchomościach  można uzyskać w Urzędzie M. i. G Radzyń Chełmiński, pokój nr 14 ( tel . 56 6886010 wew.139)

 

 

  Radzyń Chełmiński , dnia 24.09.2019 r.

 

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia)

 • autor informacji: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-09-27
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-09-27 13:28

informacja konkurs na kierownika SPZOZ

 • autor informacji: Ewa Gajewska
  data wytworzenia: 2019-08-28
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-08-28 09:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-10 09:12

Stypendia i zasiłki szkolne

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-08-30 12:00
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-08-30 12:00
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-08-30 12:02

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO  KIEROWNIKA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Na podstawie art. 46 i art. 49 ust. 1 pkt 1, ust 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2190 ze zm.) oraz § 4 ust.l pkt 3, § 9 i § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393) i w oparciu o Regulamin Komisji Konkursowej, ogłaszam konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim.

 

 1. Nazwa i adres podmiotu leczniczego, którego konkurs dotyczy:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim,

ul. Tysiąclecia 21,

87-220 Radzyń Chełmiński

 1. Stanowisko objęte konkursem:

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim.

3. Niezbędne wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim,
 3. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
 4. niekaralność - brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

 

4. Wymagania preferowane u kandydata :

1) wykształcenie medyczne z prawem wykonywania zawodu lekarza,

2) dobra znajomość problematyki ochrony zdrowia oraz zarządzania służbą zdrowia,

3) umiejętność kierowania zespołem i współpracy w zespole,

4) umiejętność podejmowania decyzji,

5) umiejętność motywowania podległych pracowników,

6) znajomość przepisów w zakresie finansów publicznych oraz prawa pracy dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

5. Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata bądź notariusza kopie dokumentów stwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 5. oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata bądź notariusza kopie innych dokumentów w szczególności potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 6. informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzona datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko,
 9. koncepcja funkcjonowania i rozwoju SPZOZ w Radzyniu Chełmińskim.

W przypadku przedłożenia poświadczonych za zgodność przez kandydata bądź notariusza kopii dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały w/w dokumentów.

 

6. Miejsce i termin składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie. Na kopercie kandydat umieszcza:

- swoje imię i nazwisko,

- adres,

- numer telefonu kontaktowego,

- adnotację o treści:

„Konkurs na stanowisko kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim”.

 

 1. Oferty należy złożyć osobiście, lub przesłać drogą listowną na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

 

 

 

do dnia 14 sierpnia 2019r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane przez komisję konkursową. Oferty te zostaną zwrócone kandydatom bez otwierania kopert.

 

7. Informacje dodatkowe

 1. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: do dnia 30 sierpnia 2019r.

 

 1. O konkretnym terminie i miejscu przeprowadzenia indywidualnej rozmowy z kandydatem, z podaniem godziny zgłoszenia się na rozmowę, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 1. Z wybranym kandydatem zostanie zawarty stosunek pracy lub umowa cywilno-prawna na okres 6 lat.

 

 1. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim będą udostępnione w siedzibie SPZOZ w godzinach: 8.00-15.00, na podstawie pisemnego wniosku.

 

 1. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego nr IX/76/19 z dnia 29 maja 2019r.

 

 1. Regulamin konkursu przyjęty przez Komisję Konkursową w dniu 15.07.2019r. jest dostępny w Biuletynie Informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (www.bip.radzynchelminski.pl)

 

drukuj (OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM)

 • autor informacji: Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-07-17
 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2019-07-19 09:25

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

 • autor informacji: KOMISJA KONKURSOWA powołana w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Chełmińskim
  data wytworzenia: 2019-07-15
 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2019-07-19 09:45
 • zmodyfikował: Ewa Gajewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-19 09:43

oferta sprzedaży: alpaka - samiec

Zaproszenie do złożenia ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

 

Alpaka. Alpak – samiec urodzony w 2014 roku maści czarnej z odmianami. Zwierzę regularnie szczepione, strzyżone i odrobaczane pod stałą opieką weterynaryjną.

 

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

Szczegółowe informacje tel. 573 312 479

 

CENA MINIMALNA brutto 1 800,00 zł

Zwierzę można oglądać od poniedziałku do niedzieli w Mini Zoo na terenie Parku Rekreacji Sportu i Wypoczynku w Radzyniu Chełmiński (możliwość spotkania z opiekunem od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 573 312 479)

 

Termin składania ofert upływa 29 lipca 2019 roku o godzinie 15.00

Oferty można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński lub elektronicznie na adres sekretariat@radzynchelminski.eu

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) wraz z numerem telefonu

 • Proponowaną cenę brutto

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy sprzedaży i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie

 • Nie zawiera pełnych danych oferenta

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.
 

drukuj (oferta sprzedaży: alpaka - samiec)

 • autor informacji: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-07-18
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-07-18 13:51

oferta sprzedaży: alpaka - samiec

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-07-18 14:12
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-07-18 14:12

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OBRĘBU RYWAŁD ORAZ WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI OBRĘBU GOŁĘBIEWO, GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/245/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Rywałd oraz we wschodniej części obrębu Gołębiewo, Gmina Radzyń Chełmiński, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach:

od 23 lipca 2019 r. do 14 sierpnia 2019 r.,

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 lipca 2019 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sali konferencyjnej o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi do projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 sierpnia 2019 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko (SOOŚ) zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) informuję, że z projektem dokumentu oraz prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w terminie i miejscu wyżej wyznaczonym.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko w/w dokumentu, które mogą być wnoszone:
 1. pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa
  Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński,

 2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński,

 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: budownictwo@radzynchelminski.eu (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej) do dnia 29 sierpnia 2019 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem przesłanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować się telefonicznie pod nr: +48 56 6886010 wew. 157 lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.

 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających
  z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 4. Dane będą udostępniane podmiotom osoba trzecim w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa lub gdy będzie to konieczne celem realizacji usług/zadań, w szczególności dotyczy to:

 1. właściwości organów administracji rządowej i samorządowej uczestniczących w procesie planowania i zagospodarowania przestrzennego,

 2. stron bądź uczestników postępowań, którym na mocy przepisów prawa przysługuje wgląd w prowadzoną dokumentację w sprawie,

 3. dostawców usług, z których korzysta Administrator w celu zapewnienia możliwości wykonywania przez niego zadań.

 1. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych spoza Unii Europejskiej.

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez ustawę
  z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 6 ust. 2b
  tej ustawy (akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy prawa).

 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii z ograniczeniem, że jeżeli dane nic zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą wszelkie informacje o ich źródle mogą być zrealizowane, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

drukuj (OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OBRĘBU RYWAŁD ORAZ WE WSCHODNIEJ CZĘŚCI OBRĘBU GOŁĘBIEWO, GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI)

 • autor informacji: Burmistrz Krzysztof Chodubski
 • opublikował: Joanna Nowak
  data publikacji: 2019-07-15 09:00
 • zmodyfikował: Joanna Nowak
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-15 09:02

oferta sprzedaży: alpaka - samiec

Zaproszenie do złożenia ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

Alpaka. Alpak – samiec urodzony w 2014 roku maści czarnej z odmianami. Zwierzę regularnie szczepione, strzyżone i odrobaczane pod stałą opieką weterynaryjną.

 

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

Szczegółowe informacje tel. 573 312 479

 

CENA MINIMALNA brutto 3 000,00 zł

Zwierzę można oglądać od poniedziałku do niedzieli w Mini Zoo na terenie Parku Rekreacji Sportu i Wypoczynku w Radzyniu Chełmiński (możliwość spotkania z opiekunem od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 573 312 479)

 

Termin składania ofert upływa 16 lipca 2019 roku o godzinie 15.00

Oferty można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński lub elektronicznie na adres sekretariat@radzynchelminski.eu

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) wraz z numerem telefonu

 • Proponowaną cenę brutto

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy sprzedaży i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

 

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie

 • Nie zawiera pełnych danych oferenta

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.

drukuj (oferta sprzedaży: alpaka - samiec)

 • autor informacji: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-07-05
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-07-08 08:12

oferta sprzedaży: alpaka - samiec

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-07-08 08:14
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-07-08 08:15

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego – na podstawie art. 19a w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 poz. 688 z późn. zm.), pn.: :

„Bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - 2019” .

drukuj (Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego)

 • autor informacji: Ewa Gajewska
  data wytworzenia: 2019-06-10
 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2019-06-24 08:25

Oferta_Bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - 2019” .

 • autor informacji: Fundacja Siedem Życzeń
  data wytworzenia: 2019-06-10
 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2019-06-24 08:28

drukuj (Oferta_Bezpłatna sterylizacja i kastracja psów i kotów właścicielskich z terenu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński - 2019” .)

 • opublikował: Ewa Gajewska
  data publikacji: 2019-06-24 08:25

Wybory do izb rolniczych

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim podaje do publicznej wiadomości, iż od dnia 14 czerwca 2019 r. w pokoju nr 25 są udostępnione do wglądu listy osób uprawnionych do głosowania w wyborach do izb rolniczych, które odbędą się w ostatnią niedzielę lipca 2019 roku tj. 28 lipca 2019 roku.

drukuj (Wybory do izb rolniczych)

 • autor informacji: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-06-14
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-06-14 14:48

Wykaz nieruuchomości do sprzedaży i dzierżawy

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.2204 z póź zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu M. i G. Radzyń Chełmiński wywieszony został w dniu 12.06.2019 r. na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń  wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy ”.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do sprzedaży

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

KW

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie

Cena nieruchomości

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokal mieszkalny Nr 3

o pow. 28,00 m 2 położony na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Piłsudskiego 1 w Radzyniu Chełmińskim . Lokal składa się z 1 pokoju i kuchni , do lokalu przynależy pom. gospodarcze o pow. 5,20 m2 w oddzielnym budynku , udział lokalu

w nieruchomości wspólnej wynosi :332/5977

 

 

 

 

113

 

Nr KW TO1W 00023917/ 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1118 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie uchwałą Nr XXXV /228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem MU – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cena lokalu

wraz z udziałem w gruncie :

24.325,00 zł

w tym cena gruntu

1736,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 .ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 (tj. Dz .U. z 2018 r. 2204 z późn zm. ) upływa w terminie 6 tygodni od wywieszenia wykazu.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

L.p.

Opis nieruchomości

Nr działki

 

Powierzchnia nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

cel dzierżawy

okres dzierżawy

KW

Wysokość opłaty rocznej

 

1.

Niezabudowana działka

rolna położona w

Radzyniu Chełmińskim przy ul. Tysiąclecia 11 obręb 0015

Radzyń Chełmiński -Miasto

Dojazd do nieruchomości przez działkę nr 156/6

 

 

 

156/4

 

 

 

 

 

 

0,1752 ha

 

R – IV a

grunty orne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cele rolne- koszenie traw, ogródek

przydomowy

dzierżawa do trzech lat

 

 

 

TO1W /00023927/3

 

143,66 zł.

 

płatne w ratach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński tj : od 12.06.2019 r. do 03.07.2019 r.

 

drukuj (Wykaz nieruuchomości do sprzedaży i dzierżawy)

 • autor informacji: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-06-12
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-06-12 15:25
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-12 15:25

wybór ławników

Z dniem 30 czerwca 2019r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie.

Zgodnie z  art. 162 § 1  Ustawy o ustroju sądów powszechnych  kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa , z wyłączeniem partii politycznych oraz  co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na  terenie gminy dokonującej wyboru.

Jednocześnie informuję, że z terenu naszej gminy  winien być wybrany 1  ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich.  

    

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN KTO:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
 2.  jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4.  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5.  nie przekroczył 70 lat;
 6.  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków  ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące  stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie  wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

 

Pisemne zgłoszenia kandydatów  na ławników proszę przesłać   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019r. na adres Rady Miejskiej  Radzynia Chełmińskiego, Plac Tow. Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński lub złożyć w Biurze Rady Miejskiej pok. 34.

 

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek załączyć:

 • informacją z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenie publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani  zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia , wystawione przez lekarza  podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece  zdrowotnej stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • 2 zdjęcie zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o  wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia  przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt  opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego  ponosi kandydat na ławnika.

Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenie z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Druki karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz druki pozostałych dokumentów niezbędnych do zgłoszenia kandydata na ławnika są dostępne w biurze Rady Miejskiej, pok. 34 Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim  lub do pobrania poniżej.

drukuj (wybór ławników)

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-06-10 14:29

wybór ławników - załączniki

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-06-10 13:50
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-06-10 13:50
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-06-10 13:50
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-06-10 13:50
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-06-10 13:50
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-06-10 14:29

konkurs ofert Wakacje w świetlicy

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT, PN„Wakacje w świetlicy - prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński, dla dzieci i młodzieży szkolnej z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.”

Na podstawie: art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2019 poz. 688 t.j. z dnia 2019.04.12 ze zm.); art. 18 ust. 2  i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz.U.2018.998 t.j. z późn. zm.)  oraz uchwały nr 2/9/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, z dnia 29 listopada 2018r. i uchwały nr IV/32/28 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, z dnia 28 grudnia 2018r.

 

 1. Rodzaj zadania publicznego.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi: 20.000,00 zł.

 

 1. Zasady przyznawania dotacji.
  1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2019, poz. 688, ze zm.) oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i prowadzące działalność na terenie  miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

 

  1. Wymogi dotyczące realizacji zadania zapewnione przez realizatora:
 1. Realizacja zadania w wymiarze: 4 godzin dziennie na terenie świetlic wiejskich w: Zakrzewie, Dębieńcu, Zielnowie, Czeczewie i Rywałdzie – każda z w/w świetlic otwarta będzie cyklicznie w innym dniu tygodnia.
 2. realizacja programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom,
 3. współpraca z rodziną dziecka,
 4. rozpoznanie sytuacji dziecka  w kontekście jego sytuacji rodzinnej,
 5. organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,
 6. edukacja ogólna dotycząca kształtowania mechanizmów obronnych i postaw dzieci i młodzieży wobec trudnej rzeczywistości,
 7. stałe szeroko pojęte działania wychowawcze i opiekuńcze,
 8. dożywianie w ramach realizowanego programu,
 9. zakup  materiałów koniecznych do prowadzenia ww. zajęć,
 10. zabezpieczenie warunków koniecznych do realizacji programu,
 11. współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie,
 12. zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa, w zakresie opisanym w ofercie,
 13. promocja zadania na plakatach, stronach internetowych, w mediach społecznościowych realizatora zadania /jeśli posiada/ oraz udostepnienie cyfrowej wersji ogłoszenia Urzędowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

 

  1. Wymagana dokumentacja:
     1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty, sporządzony zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 450), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (oferentów), zgodnie z kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
 1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk ze strony internetowej wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany.
 2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru  dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.
 3. Aktualny statut,
 4. Oświadczenie oferenta, że świetlica prowadzona będzie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 998 z późn. zm.),
 5. Program zajęć profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,
 6. Program zajęć opiekuńczo-wychowawczych,
 7. Świadectwa kwalifikacji osób prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne,
 8. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
 9. Ofertę oraz wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

 

  1. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

  1. W przypadku złożenia załączników w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jako oryginał, opatrzony datą i pieczęcią.

 

  1. W przypadku złożenia kserokopii załączników: statutu, dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu lub innych dokumentów uprawniony przedstawiciel podmiotu składającego ofertę powinien potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z data tego potwierdzenia.

 

  1. Ofertę konkursową na realizację zadania należy sporządzić w wersji papierowej, a następnie złożyć w zamkniętej kopercie z podpisem: „Wakacje w świetlicy oraz klauzulą „Otwarty konkurs ofert - NIE OTWIERAĆ”.

 

  1. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

 

  1. W przypadku wyboru oferty zlecenie realizacji zadania będzie miało formę powierzenia wykonania  zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.  

 

  1. W ramach dotacji nie będą finansowane następujące koszty:

- zakup lub dzierżawa nieruchomości,

- rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,

- odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

- cła, opłaty skarbowe,

- koszty utrzymania rachunku bankowego,

- kary finansowe,

- nagrody, premie i inne formy gratyfikacji finansowej lub rzeczowej dla pracowników i innych osób zajmujących się realizacją zadania,

- wydatki niezwiązane bezpośrednio z zadaniem.

 

  1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

  1. Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. Dopuszcza się możliwość wyboru jednej lub kilku ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

 

  1. Wybór ofert jest ostateczny i Oferentom nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg  i protestów.

 

  1. Wybór ofert może nastąpić wyłącznie w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych, zabezpieczonych w części budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Ogólna kwota środków przeznaczonych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński na realizację zadania publicznego może ulec zmianie.

                        

 1. Termin i warunki realizacji zadania.
  1. Termin realizacji zadania publicznego: od 1 VII 2019r. do 30 VIII 2019 r.  

 

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania:

 1. realizowanie zadania zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa,
 2. realizowanie zadania ze szczególną dbałością o zdrowie i życie beneficjentów,
 3. ponoszenie wydatków związanych z realizacją zadania publicznego efektywnie
  i oszczędnie, dokonanie wydatku powinno być poprzedzone dogłębną analizą, pozwalającą jednoznacznie stwierdzić, czy dokonanie wydatku jest bezwzględnie konieczne,
 4. oferty na zadanie powinny zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego  dotyczy zadanie;

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania;

- inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.

 

 1. Termin składania ofert.
 1. Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 106.2019 r. do godz. 1515w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 1).
 2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 poz. 2057 ze zm.) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie.
 3. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.bip.radzynchelminski.eu lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 16).

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty.
 1. Oceny formalnej ofert dokona powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Komisja Konkursowa po upływie terminu składania ofert zgodnie z zasadami zawartymi w Rozdziale 12 „Programu Współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ust. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”, tj. „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert”.

 

 1. Ocena merytoryczna ofert będzie dokonywana na podstawie Karty oceny oferty konkursowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do „Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn. „Wakacje w świetlicy - prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński, dla dzieci i młodzieży szkolnej z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.”
 2. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w drodze Zarządzenia po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 

 1. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone najpóźniej do 25.06.2019 r.

 

 1. Wyniki konkursu ofert zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński www.radzynchelminski.eu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

 

 1. Pozostałe informacje.
  1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania  reguluje umowa pomiędzy Miastem i Gminą Radzyń Chełmiński, a podmiotem otrzymującym dotację.

 

  1. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp. informacji o tym, iż zadanie jest dotowane ze środków budżetowych Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Powyższe informacje winny być podane także do wiadomości publicznej w trakcie realizacji zadania.

 

  1. Dotacje nie będą przyznane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

 

  1. Zleceniodawca może sfinansować jedynie działania wykazane w harmonogramie i kosztorysie realizacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę i na ich realizację podpisać z nim umowę.

 

  1. Dotowany podmiot, który otrzyma dotacje z budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwego Wydziału Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, nadzorującego merytorycznie wykonywanie zadania wykazu oraz poświadczonych  kserokopii faktur i rachunków, celem prawidłowości wydatkowania dotacji oraz  prowadzenia właściwej  dokumentacji z nią związanej.

 

 1. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji  zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przy udzielaniu środków finansowych w kolejnych latach.

 

 1. Szczegółowe informacje w zakresie konkursu udzielane są przez Referat Oświaty, Zdrowia, Kultury i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, tel. 56 688 60 10 wew. 146, mail: promocja@radzynchelminski.eu.

 

VIII. Informacje o zrealizowanych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

 

W 2018 roku Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński nie realizowała podobnych przedsięwzięć w ramach pożytku publicznego.            

drukuj (konkurs ofert Wakacje w świetlicy)

 • autor informacji: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-05-20
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-05-23 11:43
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-23 11:43

konkurs ofert Wakacje w świetlicy

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-05-23 11:48
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-05-23 11:48
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-05-23 11:48
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-05-23 11:49

ROCK MOTO FESTIWALU - ogłoszenie o konkursie

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn.:

„Organizacja ROCK MOTO FESTIWALU 2019 w Radzyniu Chełmińskim”.
na podstawie art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2019 poz. 688 t.j. z dnia 2019.04.12 ze zm.) oraz uchwały nr 2/9/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, z dnia 29 listopada 2018r.

 1. Rodzaj zadania publicznego.

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi: 30.000,00 zł.
 1. Zasady przyznawania dotacji.
  1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2019, poz. 688, ze zm.) oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński.
  1. Wymogi dotyczące realizacji zadania zapewnione przez realizatora:
 1. Realizacja na terenie miasta Radzyń Chełmiński z bezpłatnym dostępem dla mieszkańców miasta i gminy Radzyń Chełmiński oraz gości spoza gminy;
 1. Występ min. 5 zespołów rockowo-bluesowych, w tym:

- Tomasz „Kowal” Kowalski,

- Old and Young

- The Good Time,

- Freedom Band.

 1. Nagłośnienie w/w zespołów wraz z obsługą, montażem i demontażem::

- wymagany system nagłośnieniowy liniowy o mocy minimum 15kW zapewniający równomierne pokrycie terenu imprezy w całym paśmie,

- konsoleta mikserska cyfrowa minimum 48 kanałów mikrofonowych, 16 AUX

- odsłuchy sceniczne koaksjalne o mocy min. 500W w ilości 5 sztuk

- dodatkowy odsłuch dla perkusisty tzw. drumfill

- mikrofony wokalowe min. 4 szt, perkusyjne min. 8 szt., instrumentalne uniwersalne dynamiczne min. 6 szt.,

- statywy mikrofony oraz inne niezbędne akcesoria sceniczne do prawidłowej realizacji festiwalu

 1. Oświetlenie sceniczne wraz z obsługą, montażem i demontażem:

- reflektor teatralny PC 1000W, 6 szt.

- oślepiacz blinder 2600W, 2 szt.

- głowa ruchoma typu spot o mocy minimum 700W, 4 szt.

- głowa ruchoma typu WASH LED RGBW lub RGBWA o mocy min. 360W, 4 szt.

- belka typu Sunstrip 750W min. 5 szt.

- wytwornica dymu (mgły) o mocy 1500W z wentylatorem, 2 szt.

- konsoleta oświetleniowa.

 1. Ubezpieczenie i ochrona imprezy, w tym profesjonalne zabezpieczenie sceny barierkami ochronnymi,
 2. Zapewnienie i obsługa parkingu na potrzeby imprezy,
 3. Uporządkowanie terenu imprezy oraz parkingu po wykonaniu zadania,
 4. Promocja wydarzenia na plakatach, stronach internetowych, w mediach społecznościowych realizatora zadania /jeśli posiada/ oraz udostepnienie cyfrowej wersji plakatu Urzędowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na min. 7 dni przed wydarzeniem ze zgodą na jego publikację.
  1. Wymagana dokumentacja:
     1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty, sporządzony zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (oferentów), zgodnie z kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

 

b) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk ze strony internetowej wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany.

 

c) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

 

d) Aktualny statut.

  1. Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.
  1. Ofertę oraz wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
  1. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

  1. W przypadku złożenia załączników w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jako oryginał, opatrzony datą i pieczęcią.

 

  1. W przypadku złożenia kserokopii załączników: statutu, dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu lub innych dokumentów uprawniony przedstawiciel podmiotu składającego ofertę powinien potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z data tego potwierdzenia.

 

  1. Ofertę konkursową na realizację zadania należy sporządzić w wersji papierowej, a następnie złożyć w zamkniętej kopercie z podpisem: „Organizacja ROCK MOTO FESTIWALU 2019 w Radzyniu Chełmińskim” oraz klauzulą „Otwarty konkurs ofert - NIE OTWIERAĆ”

 

  1. Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

 

  1. W przypadku wyboru oferty zlecenie realizacji zadania będzie miało formę powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

 

  1. W ramach dotacji nie będą finansowane następujące koszty:

- zakup lub dzierżawa nieruchomości,

- rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,

- odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

- cła, opłaty skarbowe,

- koszty utrzymania rachunku bankowego,

- kary finansowe,

- nagrody, premie i inne formy gratyfikacji finansowej lub rzeczowej dla pracowników i innych osób zajmujących się realizacją zadania,

- wydatki niezwiązane bezpośrednio z zadaniem.

 

  1. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

  1. Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. Dopuszcza się możliwość wyboru jednej lub kilku ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

 

  1. Wybór ofert jest ostateczny i Oferentom nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg i protestów.

 

  1. Wybór ofert może nastąpić wyłącznie w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych, zabezpieczonych w części budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Ogólna kwota środków przeznaczonych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński na realizację zadania publicznego może ulec zmianie.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania.
  1. Termin realizacji zadania publicznego: od momentu podpisania umowy do 7 VII 2019 r.

 

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania:

 1. realizowanie zadania zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa,
 2. realizowanie zadania ze szczególną dbałością o zdrowie i życie beneficjentów,
 3. ponoszenie wydatków związanych z realizacją zadania publicznego efektywnie
  i oszczędnie, dokonanie wydatku powinno być poprzedzone dogłębną analizą, pozwalającą jednoznacznie stwierdzić, czy dokonanie wydatku jest bezwzględnie konieczne,
 4. oferty na zadanie powinny zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania;

- inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.

 

 1. Termin składania ofert.
 1. Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 11.06.2019 r. do godz. 1515w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 1).
 2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 poz. 2057 ze zm.) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie.
 3. Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.bip.radzynchelminski.eu lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 16).

 

 1. Zasady, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty.
 1. Oceny formalnej ofert dokona powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Komisja Konkursowa po upływie terminu składania ofert zgodnie z zasadami zawartymi w Rozdziale 12 „Programu Współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ust. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”, tj. „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert”.

 

 1. Ocena merytoryczna ofert będzie dokonywana na podstawie Karty oceny oferty konkursowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do „Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn.: „Organizacja ROCK MOTO FESTIWALU 2019 w Radzyniu Chełmińskim”.

 

 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w drodze Zarządzenia po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 

 1. Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone najpóźniej do 25.06.2019 r.

 

 1. Wyniki konkursu ofert zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński www.radzynchelminski.eu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

 

 1. Pozostałe informacje.
  1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Miastem i Gminą Radzyń Chełmiński, a podmiotem otrzymującym dotację.

 

  1. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp. informacji o tym, iż zadanie jest dotowane ze środków budżetowych Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Powyższe informacje winny być podane także do wiadomości publicznej w trakcie realizacji zadania.

 

  1. Dotacje nie będą przyznane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

 

  1. Zleceniodawca może sfinansować jedynie działania wykazane w harmonogramie i kosztorysie realizacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę i na ich realizację podpisać z nim umowę.

 

  1. Dotowany podmiot, który otrzyma dotacje z budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwego Wydziału Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, nadzorującego merytorycznie wykonywanie zadania wykazu oraz poświadczonych kserokopii faktur i rachunków, celem prawidłowości wydatkowania dotacji oraz prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

 

 1. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przy udzielaniu środków finansowych w kolejnych latach.

 

 1. Szczegółowe informacje w zakresie konkursu udzielane są przez Referat Oświaty, Zdrowia, Kultury, i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, tel. 56 688 60 10 wew. 146, mail: promocja@radzynchelminski.eu.

 

VIII. Informacje o zrealizowanych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W 2018 roku Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński nie realizowała podobnych przedsięwzięć w ramach pożytku publicznego.

 

drukuj (ROCK MOTO FESTIWALU - ogłoszenie o konkursie)

 • autor informacji: Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-05-21
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2019-05-21 09:00
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-11 08:26

Zarządzenie Nr 37

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2019-05-21 09:00

Wakacje w świetlicy - ogłoszenie o konkursie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT, PN.:

„Wakacje w świetlicy - prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński, dla dzieci i młodzieży szkolnej z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.”

Na podstawie: art. 13 w związku z art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2019 poz. 688 t.j. z dnia 2019.04.12 ze zm.); art. 18 ust. 2 i art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2018.998 t.j. z późn. zm.) oraz uchwały nr 2/9/18 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, z dnia 29 listopada 2018r. i uchwały nr IV/32/28 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, z dnia 28 grudnia 2018r.

Rodzaj zadania publicznego.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi: 20.000,00 zł.

Zasady przyznawania dotacji.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j.: Dz. U. z 2019, poz. 688, ze zm.) oraz podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem i prowadzące działalność na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

Wymogi dotyczące realizacji zadania zapewnione przez realizatora:

Realizacja zadania w wymiarze: 4 godzin dziennie na terenie świetlic wiejskich w: Zakrzewie, Dębieńcu, Zielnowie, Czeczewie i Rywałdzie – każda z w/w świetlic otwarta będzie cyklicznie w innym dniu tygodnia.

realizacja programów i działań profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania uzależnieniom,

współpraca z rodziną dziecka,

rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej,

organizacja czasu wolnego, zabawa i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań,

edukacja ogólna dotycząca kształtowania mechanizmów obronnych i postaw dzieci i młodzieży wobec trudnej rzeczywistości,

stałe szeroko pojęte działania wychowawcze i opiekuńcze,

dożywianie w ramach realizowanego programu,

zakup materiałów koniecznych do prowadzenia ww. zajęć,

zabezpieczenie warunków koniecznych do realizacji programu,

współpraca z innymi instytucjami zajmującymi się pomocą rodzinie,

zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami prawa, w zakresie opisanym w ofercie,

promocja zadania na plakatach, stronach internetowych, w mediach społecznościowych realizatora zadania /jeśli posiada/ oraz udostepnienie cyfrowej wersji ogłoszenia Urzędowi Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Wymagana dokumentacja:

Prawidłowo wypełniony formularz oferty, sporządzony zgodnie z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 450), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (oferentów), zgodnie z kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk ze strony internetowej wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego kiedy został wydany.

W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

Aktualny statut,

Oświadczenie oferenta, że świetlica prowadzona będzie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 998 z późn. zm.),

Program zajęć profilaktycznych, w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,

Program zajęć opiekuńczo-wychowawczych,

Świadectwa kwalifikacji osób prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne,

Ofertę oraz załączniki należy składać w jednym egzemplarzu.

Ofertę oraz wszystkie oświadczenia oraz inne dokumenty załączone do oferty muszą podpisywać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.

Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

W przypadku złożenia załączników w formie wydruku komputerowego, musi być on podpisany jako oryginał, opatrzony datą i pieczęcią.

W przypadku złożenia kserokopii załączników: statutu, dokumentu stanowiącego o podstawie działalności podmiotu lub innych dokumentów uprawniony przedstawiciel podmiotu składającego ofertę powinien potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z data tego potwierdzenia.

Ofertę konkursową na realizację zadania należy sporządzić w wersji papierowej, a następnie złożyć w zamkniętej kopercie z podpisem: „Wakacje w świetlicy” oraz klauzulą „Otwarty konkurs ofert - NIE OTWIERAĆ”.

Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

W przypadku wyboru oferty zlecenie realizacji zadania będzie miało formę powierzenia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

W ramach dotacji nie będą finansowane następujące koszty:

- zakup lub dzierżawa nieruchomości,

- rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,

- odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

- cła, opłaty skarbowe,

- koszty utrzymania rachunku bankowego,

- kary finansowe,

- nagrody, premie i inne formy gratyfikacji finansowej lub rzeczowej dla pracowników i innych osób zajmujących się realizacją zadania,

- wydatki niezwiązane bezpośrednio z zadaniem.

Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński może odmówić podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, gdy podmiot utraci zdolności do czynności prawnych lub zostaną ujawnione okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. Dopuszcza się możliwość wyboru jednej lub kilku ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.

Wybór ofert jest ostateczny i Oferentom nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg i protestów.

Wybór ofert może nastąpić wyłącznie w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych, zabezpieczonych w części budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Ogólna kwota środków przeznaczonych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński na realizację zadania publicznego może ulec zmianie.

Termin i warunki realizacji zadania.

Termin realizacji zadania publicznego: od 1 VII 2019r. do 30 VIII 2019 r.

2. Szczegółowe warunki realizacji zadania:

realizowanie zadania zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami prawa,

realizowanie zadania ze szczególną dbałością o zdrowie i życie beneficjentów,

ponoszenie wydatków związanych z realizacją zadania publicznego efektywnie
i oszczędnie, dokonanie wydatku powinno być poprzedzone dogłębną analizą, pozwalającą jednoznacznie stwierdzić, czy dokonanie wydatku jest bezwzględnie konieczne,

oferty na zadanie powinny zawierać w szczególności:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

- informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania;

- inne informacje wynikające z druku wzoru oferty.

Termin składania ofert.

Oferty na objęte konkursem zadania należy składać do dnia 106.2019 r. do godz. 1515 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 1).

Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2018 poz. 2057 ze zm.) i powinna zawierać: dane podmiotu składającego ofertę, opis zadania, kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz inne wybrane informacje dotyczące zadania określone w ogłoszonym konkursie.

Wzór oferty można pobrać pod adresem internetowym: www.bip.radzynchelminski.eu lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim (pokój nr 16).

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty.

Oceny formalnej ofert dokona powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Komisja Konkursowa po upływie terminu składania ofert zgodnie z zasadami zawartymi w Rozdziale 12 „Programu Współpracy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ust. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”, tj. „Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert”.

Ocena merytoryczna ofert będzie dokonywana na podstawie Karty oceny oferty konkursowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do „Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 r. zadania publicznego z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pn. „Wakacje w świetlicy - prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie Gminy Radzyń Chełmiński, dla dzieci i młodzieży szkolnej z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.”

Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w drodze Zarządzenia po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone najpóźniej do 25.06.2019 r.

Wyniki konkursu ofert zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński www.radzynchelminski.eu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Pozostałe informacje.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Miastem i Gminą Radzyń Chełmiński, a podmiotem otrzymującym dotację.

Wyłoniony podmiot jest zobowiązany, pod rygorem rozwiązania umowy, zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, itp. informacji o tym, iż zadanie jest dotowane ze środków budżetowych Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński. Powyższe informacje winny być podane także do wiadomości publicznej w trakcie realizacji zadania.

Dotacje nie będą przyznane na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

Zleceniodawca może sfinansować jedynie działania wykazane w harmonogramie i kosztorysie realizacji zadania publicznego przez Zleceniobiorcę i na ich realizację podpisać z nim umowę.

Dotowany podmiot, który otrzyma dotacje z budżetu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński jest zobowiązany do dostarczenia na wezwanie właściwego Wydziału Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, nadzorującego merytorycznie wykonywanie zadania wykazu oraz poświadczonych kserokopii faktur i rachunków, celem prawidłowości wydatkowania dotacji oraz prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.

Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę zleceniobiorcy przy zlecaniu i przy udzielaniu środków finansowych w kolejnych latach.

Szczegółowe informacje w zakresie konkursu udzielane są przez Referat Oświaty, Zdrowia, Kultury i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, tel. 56 688 60 10 wew. 146, mail: promocja@radzynchelminski.eu.

VIII. Informacje o zrealizowanych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W 2018 roku Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński nie realizowała podobnych przedsięwzięć w ramach pożytku publicznego.

drukuj (Wakacje w świetlicy - ogłoszenie o konkursie)

 • autor informacji: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-05-20
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-05-20 15:05

Wakacje w świetlicy - ogłoszenie o konkursie

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-05-20 15:15
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-05-20 15:15
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-05-20 15:15
 • autor informacji: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-05-20
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-05-20 15:15

informacja o wyborze oferty: samochód strażacki

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

SAMOCHÓD STRAŻACKI STAR 244

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące sprzedaży samochodu strażackiego STAR 244 rocznik 1988 wpłynęła 7 ofert. Wszystkie oferty zostały złożone w terminie. Komisja na etapie otwarcia ofert stwierdziła, że dwie oferty nie spełniły kryterium ceny minimalnej.

 

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez:

Jaskulski Dawid zam. Radzyń Chełmiński

na kwotę 6 300,00 zł brutto

 

Z w/w osobą zostanie zawarta umowa sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po wpłaceniu kwoty nabycia na podstawie wystawionej przez Sprzedającego FV.

W przypadku odstąpienia od zakupu osoby oferującej najwyższą cenę , bądź nie wpłaceniu w terminie należności za zakupiony samochód strażacki Sprzedający sporządzi umowę sprzedaży z kolejnym oferentem.

 

drukuj (informacja o wyborze oferty: samochód strażacki)

 • autor informacji: burmistrz Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-04-19
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-04-19 12:00

Zaproszenie do składania ofert

 

Zaproszenie do złożenia ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zaprasza do złożenia oferty na kupno:

 

Samochód strażacki Star 244 (GBM) rok 1988, przebieg 11 500 km. Samochód posiada aktualne ubezpieczenie i przegląd techniczny. Samochód w dobrym stanie technicznym. Zbiornik na wodę 2500 litrów, belka sygnalizacyjne, 2x wytwornice do piany lekkiej, ogrzewanie postojowe WEBASTO. Samochód pożarniczy bez motopompy.

 

SPRZEDAJĄCY

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9

87-220 Radzyń Chełmiński

Szczegółowe informacje tel. 691 936 729

 

CENA MINIMALNA brutto 5 000,00 zł (brutto)

Samochód strażacki można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 na placu budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim ul Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnienia pod numerem telefonu 668 377 407

Termin składania ofert upływa 18 kwietnia 2019 roku o godzinie 15.00

Oferty można składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński lub elektronicznie na adres sekretariat@radzynchelminski.eu

Oferta musi zawierać:

 • Dane osobowe oferenta (imię i nazwisko, adres zamieszkania) wraz z numerem telefonu
 • Proponowaną cenę brutto

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa sprzedaży w terminie 3 dni od dnia wyboru oferty

Wydane przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi po podpisaniu umowy i wpłaceniu ceny nabycia na podstawie wystawionej przez sprzedającego faktury VAT.

Oferta zostanie odrzucona jeżeli:

 • Została złożona po wyznaczonym terminie
 • Nie zawiera pełnych danych oferenta

 

Kryterium wyboru oferty: 100% cena

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ogłoszenia, zmiany warunków, jak i również odwołania ogłoszenia bez podania przyczyn.

 • autor informacji: Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2019-04-10 14:58
 • zmodyfikował: Justyna Krzeszewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-10 15:00

Formularz ofertowy

 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2019-04-10 14:59
 • autor informacji: Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2019-04-10
 • opublikował: Justyna Krzeszewska
  data publikacji: 2019-04-10 14:58

Kosultacje Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Gmina Radzyń Chełmiński przystąpiła do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na lata 2016 – 2023. W związku z tym przedstawiamy Państwu projekt zaktualizowanego dokumentu do konsultacji. Propozycje zmian zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

Konsultacje odbędą się w dniach od 05.03.2019 do 13.03.2019

Swoje uwagi proszę zgłaszać na załączanym formularzu.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i pozostałych interesariuszy do udziału w konsultacjach!

drukuj (Kosultacje Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński)

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2019-03-06 12:17

następna strona »

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 213939
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-10 11:33

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1879945
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 12:33

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl