Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Ogłoszenie

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński,

tel./fax (056) 6886087, (056) 6886010, (056) 6886001, (056) 6886099

e-mail: umg_radzyn@wp.pl

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 6.000 EURO a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

„Dostawę autobusu „typu” SETRA lub równoważnego, rocznik od 1990r. i młodszy, sprowadzony do kraju w 2006r., zarejestrowany, z ważnym przeglądem technicznym, ilość miejsc siedzących powyżej 40, drzwi środkowe rozsuwane podwójne, miejsce w środku na wózki inwalidzkie”.

 

Zamawiający wymaga przedstawienia pojazdu do oględzin na miejscu w Radzyniu Chełmińskim ul. Sady, parking Szkoły Podstawowej w dniu otwarcia ofert to jest dnia 10.10.2006r. o godz. 1100.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 34.12.10.00-1

 

Termin wykonania zamówienia: 25.10.2006r.

 

Zamawiający:

-       nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych

-       nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

-       nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

-       nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

-       nie przewiduje wpłaty wadium

-       dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych

 

Adres strony internetowej na której znajduje się SIWZ – bip.radzynchelminski.pl lub pokój Nr 1 Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński – cena za Specyfikację w wersji papierowej wynosi 20 zł.

 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

1)     W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pan Roman Erdmański – Kierownik Gospodarczy – Szkoła Podstawowa w Radzyniu Chełmińskim, tel. (056) 6886167

2)     W sprawach dotyczących procedury przetargowej:

Pani Maria Tylus – Urząd Miasta i Gminy (pokój Nr 14), tel. (056) 6886087 wew.39

 

Termin składania ofert: 10.10.2006r. do godz. 900

Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Miejsce złożenia ofertUrząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, pokój Nr 1

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

-       cena – 50%

-       rok produkcji – 20%

-       przebieg kilometrów – 15%

-       stan techniczny pojazdu (tj. stan ogumienia, stan techniczny silnika, estetyka pojazdu) – 15%

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.10.2006r. o godz. 930, sala konferencyjna.

 

Warunki uczestnictwa:

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:

·        nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

·        spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

·        złożą ofertę spełniającą wszystkie wymagania określone w SIWZ.

 

Ocena spełnienia wymogów określonych dla Wykonawców będzie dokonana przy zastosowaniu kryterium „spełnia”, „nie spełnia”, oferta spełniająca wymogi otrzyma ocenę „spełnia” natomiast oferta niespełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia” i zostanie odrzucona.

 

Informacje dodatkowe – obowiązuje forma pisemna porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy.

 

 

Radzyń Chełmiński, dnia 29.09.2006r.

 

 

                                     Burmistrz Miasta i Gminy

                                         Krzysztof Chodubski

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
    data wytworzenia: 2006-09-29
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-09-29 14:28
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-09-29 14:31

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 44321
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-12-27 08:15:46