Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony


Ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania o cenę na świadczenie usług w zakresie dowozu uczestników na zajęcia i szkolenia.

Centrum Integracji Społecznej w  Szumiłowie
reprezentowanym przez Kierownika CIS
Tel./  fax (0-56)6883017

Ogłasza:

Postępowanie w trybie zapytania o cenę o wartości szacunkowej powyżej 14 000,00 EURO a poniżej wartości ustalonej na podstawie art., 11ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity z 2006r. Dz.U.Nr. 164 poz.1163z późn. zmianami) na wykonanie usług przewozu osób na zajęcia i szkolenia , nazwa i kod przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

dowozu uczestników na zajęcia i szkolenia  CPV 60170000-0,CPC -24

w Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie 

specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie .
Uprawniony do kontaktu ze strony CIS jest Pani Danuta Malinowska (asystent kierownika) tel. (56)688 30 17.
Oferty należy składać w Centrum Integracji Społecznej w Szumiłowie do                  
                 
Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 02.02.2010r siedzibie Zamawiającego.
Kryteriami wybory oferty są kwalifikacje oraz cena na świadczenie usługi.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
Termin realizacji zamówienia:
Umowa-zlecenie na okres  tj. 03.02.2010r – 31.12.2010r                      
W postępowaniu w trybie zapytania o cenę mogą wziąć osoby, które spełniają warunki zawarte w art. 22 Ustawy z dnia 29 styczeń 2004r. Prawo zamówień publicznych     
(Dz.Ust.Nr.19 poz 177), nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podst. Art. 24 Ustawy oraz spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Termin związania ofertą wynosi do 30 dni.

Szumiłowo dnia 25.02.2010r                                                                                          
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 , Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomi społecznej, Poddziałanie 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Lidke
  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2010-01-25 21:22
  • zmodyfikował: Damian Grubich
    ostatnia modyfikacja: 2010-01-26 11:00

Rejestr zmian

  • zmiana kodu CPV

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 129174
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-12-08 21:28