Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Przetarg - działka nr 219


 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
ogłasza:
 
II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż  niezabudowanej działki :
Nr 219 o pow. 0,0711 ha ,R-III b , KW TO1W/00023941/7 położonej  w Radzyniu Chełmińskim przy ulicy A Nowickiego .Nieruchomość wolna jest od długów obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych i ograniczeń w rozporządzaniu, w tym nie jest przedmiotem dzierżawy. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Uchwała Nr XXXV/228/09 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. . w/w działka figuruje jako obszary zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, usługowej , drobnej wytwórczości oraz produkcji o charakterze nieuciążliwym wraz z obiektami użyteczności publicznej ,sportu rekreacji z możliwością zachowania oraz rozbudowy istniejącej zabudowy zagrodowej . Działka jest nieuzbrojona .
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 21.863,25 zł.
Cena wywoławcza nieruchomości zawiera wartość podatku VAT w wysokości 23 % .
Do ceny sprzedaży uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt wyceny nieruchomości w wysokości 209,10 zł. , który poniesie nabywca do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nieruchomość zbywana jest bez pomiarów geodezyjnych.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu ( w złotych ) w wysokości 3.600 zł. ( słownie: trzy tysiące sześćset złotych) na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 7795 0000 0800 0008 1120 0000 06 najpóźniej do dnia 28 .06.2012 r. oraz przedłożenie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu :dowodu wpłaty wadium oraz dowodu tożsamości .
Na dowodzie wpłaty należy umieścić dokładne dane wpłacającego /wpłacających / z podaniem numeru nieruchomości .
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbył się w dniu 15.03.2012 r.
Wpłacone wadium przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone , nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia , unieważnienia ,odwołania bądź zakończenia przetargu wynikiem negatywnym . Dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej -umowy notarialnej .
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym miejscu i terminie wyznaczonym prze Gminę do zawarcia umowy notarialnej, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Przetarg odbędzie się dnia 02.07.2012 r. o godz. od 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , biuro Nr 21 . Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca.
Burmistrz informuje ,że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny , o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.
W sprawie przetargu dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie MiG osoba upoważniona do kontaktu – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy – Piotr Kozłowski tel. (56) 688-60-10 wew. 40, w godz. od 8:00 do 15:00.

 

drukuj (Przetarg - działka nr 219)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
    data wytworzenia: 2012-05-30
  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2012-05-30 14:30
  • zmodyfikował: Damian Grubich
    ostatnia modyfikacja: 2012-07-13 17:47

Rejestr zmian

  • zmieniono 2012-07-13 17:47 przez Damian Grubich

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 47502
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-24 09:41