Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Przetarg - działka nr 219/4


Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki rolnej Nr 219/4 o pow. 0,5400 ha R-III b, położonej w Radzyniu Wybudowanie w gminie Radzyń Chełmiński , zapisanej w Księdze Wieczystej

TO1W/ 00024273/0 . Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego .

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zatwierdzone Uchwałą Nr XXXV/228/2009 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 30.09.2009 r. figuruje jako obszary M/U . Na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze wymagane jest uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej . Przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze ,wymagających zgody , o której mowa powyżej , dokonuje się wyłącznie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego , sporządzonym w trybie określonym w przepisach

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Działka jest niezabudowana i nieuzbrojona .

Obecnie użytkowana jest rolniczo przez dotychczasowego dzierżawcę do dnia 31.08.2012 r. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 16.740,00 zł.

(słownie : szesnaście tysięcy siedemset czterdzieści złotych ).

Nieruchomość sprzedawana jest bez pomiarów geodezyjnych . Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony będzie koszt wyceny nieruchomości w kwocie 233,70 zł. Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi Nabywca .

Przetarg odbędzie się dnia 10 lipca 2012 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński pokój Nr 20 .

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej nieruchomości tj. 3348,00 zł. z podaniem numeru działki na którą wpłaca się wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr

77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia 05.07.2012r.

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości . Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument potwierdzający jego tożsamość w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą dokumenty statutowe firmy, pełnomocnictwa, zgodnie zobowiązującymi przepisami , podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej , Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w tut. UMiG telefon kontaktowy (56) 6886010 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

Burmistrz informuje, że przetarg może zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny

o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

drukuj (Przetarg - działka nr 219/4)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2012-06-05
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2012-06-05 14:40
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2012-07-13 17:45

Rejestr zmian

 • zmieniono 2012-07-13 17:43 przez Damian Grubich
 • zmieniono 2012-07-13 17:45 przez Damian Grubich
 • zmieniono 2012-07-13 17:45 przez Damian Grubich

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 51870
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-10-24 09:41