Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Przetarg na wynajem lokalu w Zespole SzkółZespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim działając w imieniu Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego o powierzchni 33,40m² z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego położonego w Zespole Szkól w Radzyniu Chełmińskim, przy ul. Sady 14 wyposażonego w instalacje: elektryczną, C.O., wodno-kanalizacyjną.

Obiekt i jego położenie

Stawka wywoławcza
miesięczna za wynajem
lokalu (w zł brutto)

Wadium

Minimalna wartość postąpienia

Kaucja

Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim, przy ul. Sady 14 w Radzyniu Chełmińskim

307,50 zł

100 zł

10 zł

Równowartość 1-krotnego wylicytowanego

czynszu.

2. Umowa najmu zostanie zawarta na czas od 01.09.2012r. do 30.06.2015 r.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 20.08.2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim, przy ul. Sady 14 w Radzyniu Chełmińskim.

4. Regulamin przetargu, projekt umowy najmu są wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim, przy ul. Sady 14 w Radzyniu Chełmińskim, u Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim oraz na stronach internetowych www.radzyn.edu.pl,www.bip.radzynchelminski.pl.

5. Do udziału w przetargu uprawnia wpłacenie wadium przelewem na konto Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim nr 36 9500 0008 0008 0493 2000 0009 BS ŁASIN, w terminie do dnia 17.08.2012 r., a także przedłożenie kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto wynajmującego.

6. Przystępujący do przetargu obowiązany jest podać odpowiednio: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nazwę firmy, siedzibę, nr NIP, umowę spółki cywilnej, odpis z właściwego rejestru nie starszy niż 6 miesięcy (m.in. wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, KRS itp.), ewentualnie pełnomocnictwo uprawniające do występowania w imieniu oferenta, pisemne oświadczenia:

 

- o zapoznaniu się z warunkami regulaminu,

- o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu.

7. Do przetargu nie mogą przystępować osoby, które zalegają wobec Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z opłatami czynszowymi i podatkowymi.

8. Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji w kwocie stanowiącej równowartość dwukrotnego czynszu. Kaucja może być wnoszona w pieniądzach, poręczeniach i gwarancjach bankowych oraz gwarancjach ubezpieczeniowych.

9. Niestawienie się wygrywającego przetarg w terminie wyznaczonym przez Zespół Szkół celem podpisania umowy najmu jak również odmowa złożenia kaucji, stanowi podstawę odstąpienia przez wynajmującego od jej zawarcia- w takim przypadku wpłacone wadium ulega przepadkowi.

10. Nieprzejęcie obiektu protokołem w terminie wyznaczonym przez Zespół Szkół stanowi podstawę odstąpienia przez wynajmującego od umowy - w takim przypadku wpłacone wadium ulega przepadkowi.

11. W przypadku gdy w wyznaczonych terminach umowa nie zostanie podpisana bądź nie nastąpi przejęcie obiektu wynajmujący może zawrzeć umowę z osobą, która zaproponowała najwyższą stawkę, po osobie, która przetarg wygrała, pod warunkiem niewycofania przez tę osobę wpłaconego wadium.

12. Zastrzega się prawo do odwołania lub zmiany oferty przetargu oraz unieważnienia go bez podania przyczyn.

13. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w sekretariacie Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim pod nr tel. 56 688 61 67 i na stronie www.radzyn.edu.pl w zakładce Zamówienia Publiczne.

Dyrektor Zespołu Szkół

Adam Olejnik

Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2012-07-13 17:17
  • zmodyfikował: Damian Grubich
    ostatnia modyfikacja: 2012-07-13 18:09

Rejestr zmian

  • zmieniono 2012-07-13 17:28 przez Damian Grubich
  • zmieniono 2012-07-13 17:40 przez Damian Grubich

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43346
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-24 09:41