Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

Usługi szkoleniowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim w zakresie podnoszącym kwalifikacje zawodowe w tym również w realizacja Programu Aktywności Lokalnej (PAL).


Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 130753 - 2012; dnia: 15.06.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim , pl. Tow. Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 68 86 001 wew. 37, faks 56 6886 001 wew. 61.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: miejsko-gminny ośrodek pomocy społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim w zakresie podnoszącym kwalifikacje zawodowe w tym również w realizacja Programu Aktywności Lokalnej (PAL)..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: usługi              w zakresie szkoleń dla 27 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywna integracja                       w Radzyniu Chełmińskim oraz usługi w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej (PAL) dla 8 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim. 1 część zamówienia - Usługi szkoleniowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim składa się z następujących kursów: 1.1 Kurs Spawanie metodą MAG; 135h,w tym 120h praktycznych dla 5 mężczyzn, Program szkolenia powinien być zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa z Gliwic. Kurs musi się zakończyć egzaminem państwowym przed Egzaminatorem z Instytutu Spawalnictwa z Gliwic. Rodzaj dokumentów wydanych po zakończeniu kursu i pozytywnym zaliczeniu egzaminu: Książka Spawacza i Certyfikat, wystawione przez Instytut Spawalnictwa z Gliwic. Wykonawca musi posiadać aktualny ATEST Instytutu Spawalnictwa z Gliwic na prowadzenie szkoleń dla spawaczy. 1.2 Kurs Kierowca wózków jezdniowych wraz z Obsługą stacji LPG dla 2 osób Liczba 67 godz. zajęć wózki jezdniowe (teoria i praktyka w tym 47 godzin zajęć teoretycznych, 1 godz. zajęć teoretycznych odpowiada godzinie lekcyjnej = 45 minut-1 godz. zajęć praktycznych odpowiada godzinie zegarowej = 60 minut) Liczba godzin 30 godz. (teoria i praktyka) obsługa stacji LPG. Kurs Kierowca wózków jezdniowych powinien być przeprowadzony na podstawie programu szkolenia zatwierdzonego przez Ośrodek Doskonalenia Kadr z Mysłowic. Kurs Obsługa stacji LPG powinien być przeprowadzony na podstawie programu szkolenia zatwierdzonego przez Transportowy Dozór Techniczny. Rodzaj dokumentów wydanych po zakończeniu szkolenia Kierowca wózków jezdniowych: Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Rodzaj dokumentów wydanych po zakończeniu szkolenia Obsługa stacji LPG: Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez Transportowy Dozór Techniczny. 1.3 Kurs: Operator żurawi wieżowych; 100h, w tym 60 prakt. dla 2 mężczyzn, Kurs powinien być prowadzony na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. Rodzaj dokumentów wydanych po zakończeniu szkolenia: Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego. 1.4 Kurs: Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych; 80h dla 2 mężczyzn. Kurs powinien być prowadzony na podstawie programu opracowanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). Wykonawca musi posiadać aktualne Potwierdzenie z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy na prowadzenie szkoleń w wyżej wymienionym zakresie. 1.5 Kurs profesjonalny sprzedawca (łącznie 160 godz. w tym 80 godz. praktyka ), z modułami podstawowych zagadnień higieny, obsługą kas i urządzeń fiskalnych z obsługą komputera i bezpieczeństwo i higiena pracy - 5 kobiet Liczba godzin łącznie 160 (teoria i praktyka). Kurs powinien obejmować następujące zagadnienia: skuteczne techniki sprzedaży, standardy obsługi klienta, negocjacje handlowe. Praktyki zawodowe powinny odbywać w odpowiednich miejscach dla tego rodzaju kursu. Program szkolenia powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa i zatwierdzony przez Zamawiającego. Wymagane dokumenty potwierdzające ukończenie kursu: zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). 1.6 Kurs Opiekunka osób starszych: moduł teoretyczny i praktyczny w instytucjach pomocy społecznej np. DPS. Liczba godzin 180 godz. - 5 osób w tym zajęcia teoretyczne 120 godzin, zajęcia praktyczne 60 godzin, przy czym 1 godz. zajęć teoretycznych odpowiada godzinie lekcyjnej = 45 minut, 1 godz. zajęć praktycznych odpowiada godzinie zegarowej = 60 minut. -Kurs zrealizowany zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. 2006 r. Nr 31, poz. 216) w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych i zakończony wydaniem zaświadczenia zgodnego ze wzorem zawartym w niniejszym rozporządzeniu. Wykonawca zapewni i przeprowadzi stosowne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia kursu i późniejszego wykonywania zawodu. - W ramach zajęć teoretycznych wykonawca zapewni każdemu kursantowi materiały szkoleniowe na własność obejmujące zagadnienia danego kursu w tym teczka A4, notatnik, długopis, ołówek, skrypt lub książka zgodna ze specyfikacja danego kursu. - Wykonawca zapewni uczestnikom kursu na własność odzież ochronną oraz środki higieny (fartuch, rękawiczki jednorazowe, środki czystości w tym mydło, ręcznik, proszek). - Program szkolenia powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia: psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania pracy z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi, wykonywanie czynności higienicznych przy podopiecznym, wspieranie biologicznych funkcji życiowych podopiecznego, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (w wymiarze 16 godzin zegarowych), organizowanie czasu podopiecznemu, praktyka w placówce opiekuńczej w wymiarze, 60 godzin. -Pozostałe warunki, które Zamawiający musi zaakceptować chcąc przystąpić do udzielenia zamówienia zawarte są we wzorze umowy. 1.7 Kurs Manicure i paznokci 16 godz. i 40 godz. praktyki oraz kurs Wizaż i autoprezentacja 40 godz. dla 2 kobiet. Kurs zrealizowany zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. 2006 r. Nr 31, poz. 216) w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych i zakończony wydaniem zaświadczenia zgodnego ze wzorem zawartym w niniejszym rozporządzeniu. 1.8 Kurs; Kadry i płace-księgowość;, kadry- 60h,księgowość 100h dla 2 Kobiet; -Kurs zrealizowany zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. 2006 r. Nr 31, poz. 216) w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych i zakończony wydaniem zaświadczenia zgodnego ze wzorem zawartym w niniejszym rozporządzeniu. 1.9 Kurs: Florystyka-bukieciarstwo; 40h teorii i 80h praktyki dla 2 Kobiet. - Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy w zawodzie zgodnym z tematyką kursu. - Kurs zrealizowany zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. 2006 r. Nr 31, poz. 216) w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych i zakończony wydaniem zaświadczenia zgodnego ze wzorem zawartym w niniejszym rozporządzeniu. W ramach zajęć teoretycznych wykonawca zapewni każdemu kursantowi materiały szkoleniowe na własność obejmujące zagadnienia danego kursu w tym teczka A4, notatnik, długopis, ołówek, skrypt lub książka zgodna ze specyfikacja danego kursu. - Poprzez zajęcia praktyczne Zamawiający rozumie pracę z żywymi kwiatami, ćwiczenia i praktykę przy wykonywaniu różnych kompozycji. Wykonane kompozycje kwiatowe przechodzą na własność Zamawiającego. - Zamawiający dopuszcza max. 16 godzin zajęć praktycznych w kwiaciarniach. W jednej kwiaciarni max 2 uczestników kursu. - Wykonawca zapewni materiały i narzędzia do prowadzenia zajęć praktycznych (naczynia, pojemniki, kosze, wstążki, rafia, stożki, siatki, druty, nici, taśmy, nożyce, cęgi i sekatory, klej, pistolet do kleju, spryskiwacze, preparaty przedłużające trwałość kwiatów, papier, folie ozdobne, kora, kwiaty cięte, kwiaty sztuczne, elementy ozdobne) w takiej ilości, aby na każdy uczestnik kursu mógł samodzielnie wykonywać prace. - Pozostałe warunki, które Zamawiający musi zaakceptować chcąc przystąpić do udzielenia zamówienia zawarte są we wzorze umowy. 1.10 Zajęcia z doradcą zawodowym - 27 osób Liczba godzin 30 h na jednego uczestnika -25 godz. Zajęć grupowych i 5 godz. indywidualnych dla każdego uczestnika w zakresie aktywnego poszukiwania pracy. Wymagane dokumenty potwierdzające ukończenie kursu: zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). 1.11 ) Trening kompetencji i umiejętności społecznych zajęcia z psychologiem- 27 osób Liczna godzin 30 h na jednego uczestnika -25 godz. zajęć grupowych i 5 godz. indywidualnych dla każdego uczestnika. Wydawane dokumenty potwierdzające ukończenie kursu: zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). 2 część zamówienia - Usługi w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej (PAL) dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim, cykl działań dla 8 kobiet oraz ich rodzin/otoczenia - maksymalna liczba dzieci biorących udział we wszystkich spotkaniach (nie tylko wyjazdowych) wynosi 19. Podczas zajęć należy zapewnić dzieciom opiekę i catering. Program Aktywności Lokalnej składa się z: a) Asertywność treningi kompetencji i umiejętności społecznych, wiadomości na temat zachowań asertywnych, rozpoznawanie swego zachowania, mechanizmów nacisku grupowego. W trakcie spotkania dzieci będą uczestniczyły w zajęciach pod okiem opiekunki. (min 8 godz. zajęć grupowych) b) Efektywne radzenie sobie ze stresem - rozumienie zjawisko stresu psychicznego i jego wpływu na zdrowie człowieka, poznanie własnego stylu reagowania na stres, zdolność do rozpoznawania źródeł stresu, rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem (dzieci będą brały udział w zajęciach) (min. 8 godz. zajęć grupowych) c) Radzenie sobie ze złością - źródła złości, konstruktywne sposoby radzenia sobie ze złością (dla dzieci zajęcia) (min. 8 godz. zajęć grupowych) d) Autoprezentacja umiejętność oceny własnych możliwości i kompetencji oraz umiejętność korzystnej autoprezentacji. (min. 8 godz. zajęć grupowych) e) Warsztat: Zdrowe życie (min. 10 godz., zajęć grupowych, wyjazdowy); f) Sesja Jak być rodzicem, jak radzić sobie z wychowaniem dzieci, z zakresu kompetencji rodzicielskich (wyjazd, min. 10 godz. zajęć; pedagog-terapeuta - zajęcia grupowe), obserwacja interakcji między rodzicami i dziećmi, porady - poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. g) warsztat Aktywne formy poszukiwania pracy (min. 6 godz., trener pracy. zajęcia grupowe)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0, 80.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia wykonawca przedstawi wykaz co najmniej 3 kursów/szkoleń w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat, wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (min. po jednym kursie-szkoleniu z niżej wymienionego zakresu). Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie usługi dot. przedmiotu zamówienia obejmujące przynajmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu szkoleń/ kursów niżej wymienionych: a) kurs profesjonalny sprzedawca z modułami podstawowych zagadnień higieny, obsługą kas i urządzeń fiskalnych, b) kurs manicure paznokci i wizaż, c) kurs Kadry i płace-księgowość d) kurs florystyka i bukieciarstwo e) operator żurawia wieżowego f) kurs montażysta rusztowań g ) kurs opiekun osób starszych, dzieci i niepełnosprawnych, h) kurs Spawanie metodą MAG i) kurs kierowca wózków jezdniowych j) zajęcia z doradcą zawodowym, k) trening kompetencji i umiejętności społecznych, zajęcia z psychologiem.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia lub nie spełnia poszczególne warunki w oparciu o złożone do oferty oświadczenia i dokumenty,

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Osoby podane wyżej wymienionym wykazie winny posiadać wykształcenie kierunkowe lub zbieżne z przedmiotem zamówienia, w tym również winny się znaleźć również osoby posiadające wykształcenie kierunkowe w specjalności doradztwo zawodowe (dot. obydwu części). Ponadto wykonawcy składający oferty na pierwszą część zamówienia winni wskazać w wykazie psychologa (1.11 trening kompetencji i umiejętności społecznych), zaś wykonawcy składający ofertę na drugą część zamówienia winni wskazać w wykazie pedagoga-terapeutę (sesja: Jak być rodzicem), jak radzić sobie z wychowaniem dzieci, z zakresu kompetencji rodzicielskich. Osoby wymienione w wykazie powinny posiadać przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia kursów oraz doświadczenie zawodowe w zakresie specyfiki danego kursu-szkolenia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia lub nie spełnia poszczególne warunki w oparciu o złożone do oferty oświadczenia i dokumenty.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Za spełnianie tego warunku Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia lub nie spełnia poszczególne warunki w oparciu o złożone do oferty oświadczenia i dokumenty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo, jeżeli uprawnienie do zlożenia oferty nie wynika z odpisu właściwego rejestru.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1 - Cena - 80
  • 2 - Doświadczenie - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie możliwości zmian w harmonogramie szkoleń-kursów wynikających z ewentualnych zmian w Projekcie systemowym pn. Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników szkolenia oraz rodzajów szkoleń spośród objętych SIWZ lub rezygnację z danego szkolenia-kursu. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen przedstawionych w ofercie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.radzynchelminski.pl/461,ogloszenia-o-przetargach-zamóweinia-publiczne-2012-rok.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2012 godzina 10:30, miejsce: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Chełmińskim ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Cykl szkoleniowy współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet Nr VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Usługi szkoleniowe dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Kurs Spawanie metodą MAG; 135h,w tym 120h praktycznych dla 5 mężczyzn, Program szkolenia powinien być zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa z Gliwic. Kurs musi się zakończyć egzaminem państwowym przed Egzaminatorem z Instytutu Spawalnictwa z Gliwic. Rodzaj dokumentów wydanych po zakończeniu kursu i pozytywnym zaliczeniu egzaminu: Książka Spawacza i Certyfikat, wystawione przez Instytut Spawalnictwa z Gliwic. Wykonawca musi posiadać aktualny ATEST Instytutu Spawalnictwa z Gliwic na prowadzenie szkoleń dla spawaczy. 1.2 Kurs Kierowca wózków jezdniowych wraz z Obsługą stacji LPG dla 2 osób Liczba 67 godz. zajęć wózki jezdniowe (teoria i praktyka w tym 47 godzin zajęć teoretycznych, 1 godz. zajęć teoretycznych odpowiada godzinie lekcyjnej = 45 minut 1 godz. zajęć praktycznych odpowiada godzinie zegarowej = 60 minut) Liczba godzin 30 godz. (teoria i praktyka) obsługa stacji LPG. Kurs Kierowca wózków jezdniowych powinien być przeprowadzony na podstawie programu szkolenia zatwierdzonego przez Ośrodek Doskonalenia Kadr z Mysłowic. Kurs Obsługa stacji LPG powinien być przeprowadzony na podstawie programu szkolenia zatwierdzonego przez Transportowy Dozór Techniczny. Rodzaj dokumentów wydanych po zakończeniu szkolenia Kierowca wózków jezdniowych: Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). Rodzaj dokumentów wydanych po zakończeniu szkolenia Obsługa stacji LPG: Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez Transportowy Dozór Techniczny. 1.3 Kurs: Operator żurawi wieżowych; 100h, w tym 60 prakt. dla 2 mężczyzn, Kurs powinien być prowadzony na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. Rodzaj dokumentów wydanych po zakończeniu szkolenia: Zaświadczenie kwalifikacyjne wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego. 1.4 Kurs: Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych ; 80h dla 2 mężczyzn. Kurs powinien być prowadzony na podstawie programu opracowanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). Wykonawca musi posiadać aktualne Potwierdzenie z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy na prowadzenie szkoleń w wyżej wymienionym zakresie. 1.5 Kurs profesjonalny sprzedawca (łącznie 160 godz. w tym 80 godz. praktyka ), z modułami podstawowych zagadnień higieny, obsługą kas i urządzeń fiskalnych z obsługą komputera i bezpieczeństwo i higiena pracy - 5 kobiet Liczba godzin łącznie 160 (teoria i praktyka). Kurs powinien obejmować następujące zagadnienia: skuteczne techniki sprzedaży, standardy obsługi klienta, negocjacje handlowe. Praktyki zawodowe powinny odbywać w odpowiednich miejscach dla tego rodzaju kursu. Program szkolenia powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa i zatwierdzony przez Zamawiającego. Wymagane dokumenty potwierdzające ukończenie kursu: zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). 1.6 Kurs: Opiekunka osób starszych: moduł teoretyczny i praktyczny w instytucjach pomocy społecznej np. DPS Liczba godzin 180 godz. - 5 osób w tym zajęcia teoretyczne 120 godzin, zajęcia praktyczne 60 godzin, przy czym 1 godz. zajęć teoretycznych odpowiada godzinie lekcyjnej = 45 minut, 1 godz. zajęć praktycznych odpowiada godzinie zegarowej = 60 minut. -Kurs zrealizowany zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. 2006 r. Nr 31, poz. 216) w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych i zakończony wydaniem zaświadczenia zgodnego ze wzorem zawartym w niniejszym rozporządzeniu. Wykonawca zapewni i przeprowadzi stosowne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do odbycia kursu i późniejszego wykonywania zawodu. -W ramach zajęć teoretycznych wykonawca zapewni każdemu kursantowi materiały szkoleniowe na własność obejmujące zagadnienia danego kursu w tym teczka A4, notatnik, długopis, ołówek, skrypt lub książka zgodna ze specyfikacja danego kursu. - Wykonawca zapewni uczestnikom kursu na własność odzież ochronną oraz środki higieny (fartuch, rękawiczki jednorazowe, środki czystości w tym mydło, ręcznik, proszek). - Program szkolenia powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia: psychologiczne i pedagogiczne uwarunkowania pracy z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi, wykonywanie czynności higienicznych przy podopiecznym, wspieranie biologicznych funkcji życiowych podopiecznego, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej (w wymiarze 16 godzin zegarowych), organizowanie czasu podopiecznemu, praktyka w placówce opiekuńczej w wymiarze, 60 godzin. -Pozostałe warunki, które Zamawiający musi zaakceptować chcąc przystąpić do udzielenia zamówienia zawarte są we wzorze umowy. 1.7 Kurs Manicure i paznokci 16 godz. i 40 godz. praktyki oraz kurs Wizaż i autoprezentacja 40 godz. dla 2 kobiet Kurs zrealizowany zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. 2006 r. Nr 31, poz. 216) w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych i zakończony wydaniem zaświadczenia zgodnego ze wzorem zawartym w niniejszym rozporządzeniu. 1.8 Kurs; Kadry i płace-księgowość;, kadry- 60h, księgowość 100h dla 2 Kobiet; -Kurs zrealizowany zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. 2006 r. Nr 31, poz. 216) w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych i zakończony wydaniem zaświadczenia zgodnego ze wzorem zawartym w niniejszym rozporządzeniu. 1.9 Kurs: Florystyka-bukieciarstwo; 40h teorii i 80h praktyki dla 2 Kobiet. - Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy w zawodzie zgodnym z tematyką kursu. - Kurs zrealizowany zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. (Dz. U. 2006 r. Nr 31, poz. 216) w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych i zakończony wydaniem zaświadczenia zgodnego ze wzorem zawartym w niniejszym rozporządzeniu. W ramach zajęć teoretycznych wykonawca zapewni każdemu kursantowi materiały szkoleniowe na własność obejmujące zagadnienia danego kursu w tym teczka A4, notatnik, długopis, ołówek, skrypt lub książka zgodna ze specyfikacja danego kursu. - Poprzez zajęcia praktyczne Zamawiający rozumie pracę z żywymi kwiatami, ćwiczenia i praktykę przy wykonywaniu różnych kompozycji. Wykonane kompozycje kwiatowe przechodzą na własność Zamawiającego. - Zamawiający dopuszcza max. 16 godzin zajęć praktycznych w kwiaciarniach. W jednej kwiaciarni max 2 uczestników kursu. - Wykonawca zapewni materiały i narzędzia do prowadzenia zajęć praktycznych (naczynia, pojemniki, kosze, wstążki, rafia, stożki, siatki, druty, nici, taśmy, nożyce, cęgi i sekatory, klej, pistolet do kleju, spryskiwacze, preparaty przedłużające trwałość kwiatów, papier, folie ozdobne, kora, kwiaty cięte, kwiaty sztuczne, elementy ozdobne) w takiej ilości, aby na każdy uczestnik kursu mógł samodzielnie wykonywać prace. - Pozostałe warunki, które Zamawiający musi zaakceptować chcąc przystąpić do udzielenia zamówienia zawarte są we wzorze umowy. 1.10 Zajęcia z doradcą zawodowym - 27 osób Liczba godzin 30 h na jednego uczestnika (25 godz. zajęć grupowych i 5 godz. indywidualnych dla każdego uczestnika w zakresie aktywnego poszukiwania pracy. Wymagane dokumenty potwierdzające ukończenie kursu: zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). 1.11 ) Trening kompetencji i umiejętności społecznych zajęcia z psychologiem- 27 osób. Liczna godzin 30 h na jednego uczestnika (25 godz. zajęć grupowych i 5 godz. indywidualnych dla każdego uczestnika). Wydawane dokumenty potwierdzające ukończenie kursu: zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełnienia przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216)..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2012.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Doświadczenie - 20

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Usługi w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Usługi w zakresie realizacji Programu Aktywności Lokalnej (PAL) dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Aktywna integracja w Radzyniu Chełmińskim, cykl działań dla 8 kobiet oraz ich rodzin/otoczenia - maksymalna liczba dzieci biorących udział we wszystkich spotkaniach (nie tylko wyjazdowych) wynosi 19. Podczas zajęć należy zapewnić dzieciom opiekę i catering. Program Aktywności Lokalnej składa się z: a) Asertywność treningi kompetencji i umiejętności społecznych, wiadomości na temat zachowań asertywnych, rozpoznawanie swego zachowania, mechanizmów nacisku grupowego. W trakcie spotkania dzieci będą uczestniczyły w zajęciach pod okiem opiekunki. (min 8 godz. zajęć grupowych) b) Efektywne radzenie sobie ze stresem - rozumienie zjawisko stresu psychicznego i jego wpływu na zdrowie człowieka, poznanie własnego stylu reagowania na stres, zdolność do rozpoznawania źródeł stresu, rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem (dzieci będą brały udział w zajęciach) (min. 8 godz. zajęć grupowych) c) Radzenie sobie ze złością - źródła złości, konstruktywne sposoby radzenia sobie ze złością (dla dzieci zajęcia) (min. 8 godz. zajęć grupowych) d) Autoprezentacja umiejętność oceny własnych możliwości i kompetencji oraz umiejętność korzystnej autoprezentacji. (min. 8 godz.zajęć grupowych e) Warsztat: Zdrowe życie (min. 10 godz., zajęć grupowych wyjazdowy); f) Sesja Jak być rodzicem, jak radzić sobie z wychowaniem dzieci, z zakresu kompetencji rodzicielskich (wyjazd, min. 10 godz. zajęć; pedagog-terapeuta - zajęcia grupowe), obserwacja interakcji między rodzicami i dziećmi, porady - poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych. g) warsztat Aktywne formy poszukiwania pracy (min. 6 godz., trener pracy. zajęcia grupowe).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.57.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.12.2012.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Doświadczenie - 20

 

drukuj (OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Dulka
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2012-06-15 08:15

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17108
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-07-30 12:06:22