Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

przetargi na działki w obrębie geodezyjnym Stara Ruda

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
ogłasza:

I  przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki rolnej  Nr 60/3 , R -IVa , pow. 0.0200 ha  ,  KW TO1W / 00024102/1, położonej w obrębie geodezyjnym Stara Ruda  gmina Radzyń Chełmiński .
Dla w/w  działki brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  .W Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń  Chełmiński -Uchwała Nr XXXV/228/09  Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego  z dnia 30.09.2009 r. figuruje jako  „R/L -obszary produkcji rolnej i leśnej z zabudową zagrodową, możliwością realizacji zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz z dopuszczeniem zalesień ( dominująca funkcja rolnicza). .Działka jest niezabudowana i nieuzbrojona.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 432,00 zł.  
( słownie: czterysta trzydzieści dwa złote ).  
Nieruchomość jest wolna od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych.
Obecnie działka jest użytkowana przez dotychczasowego dzierżawcę do dnia 31.08.2013 r.

 

I  przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki  rolnej Nr 33/2  R-IV a , pow. 0.2600 ha  ,  KW TO1W / 00024101/4 położonej w obrębie Starej Rudy gmina Radzyń Chełmiński .
Działka znajduje się w Miejscowym  Planie Zagospodarowania Przestrzennego  terenu położonego w miejscowości Stara Ruda w gminie Radzyń Chełmiński -Uchwała Nr V/29/11 z dnia 01 .03.2011 r..i oznaczona jest symbolem 1 WS – tereny  wód śródlądowych .  Działka jest  niezabudowana i niezbrojona.   
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 5.616,00 zł.
( słownie: pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych   ).  
Nieruchomość jest wolna od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych.
Obecnie działka jest użytkowana przez dotychczasowego dzierżawcę do dnia 31.08.2013 r.

 

I  przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki  rolnej  Nr 60/5  R-IV b, Pss III, PsIV , pow. 0.2400 ha  ,  KW TO1W / 00024104/5  położonej w obrębie geodezyjnym  Stara Ruda gmina Radzyń Chełmiński .Dla w/w  działki brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  .W Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń  Chełmiński -Uchwała Nr XXXV/228/09  Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego  z dnia 30.09.2009 r. figuruje jako  „R/L -obszary produkcji rolnej i leśnej z zabudową zagrodową, możliwością realizacji zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz z dopuszczeniem zalesień ( dominująca funkcja rolnicza). Działka jest niezabudowana i nieuzbrojona. .   
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi netto 5.184,00 zł.
( słownie: pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych   ).  
Nieruchomość jest wolna od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych.
Obecnie działka jest użytkowana przez dotychczasowego dzierżawcę do dnia 31.08.2013 r.
 


I  przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż niezabudowanej działki  rolnej Nr 60/4  ,R -IV a ,IV b pow. 0.1400 ha  ,  KW TO1W / 00024103 /8 położonej w obrębie geodezyjnym  Stara Ruda gmina Radzyń Chełmiński Dla w/w  działki brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego  .W Studium Uwarunkowań  i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń  Chełmiński -Uchwała Nr XXXV/228/09  Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego  z dnia 30.09.2009 r. figuruje jako  „R/L -obszary produkcji rolnej i leśnej z zabudową zagrodową, możliwością realizacji zabudowy jednorodzinnej i rekreacyjnej oraz z dopuszczeniem zalesień ( dominująca funkcja rolnicza). .Działka jest niezabudowana i nieuzbrojona.  
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.024,00  zł.  
( słownie: trzy tysiące dwadzieścia cztery złote   ).  
 Nieruchomość jest wolna od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych.
Obecnie działka jest użytkowana przez dotychczasowego dzierżawcę do dnia 31.08.2013 r.
W/w nieruchomości sprzedawane są bez pomiarów geodezyjnych .
Przetarg ograniczony jest dla właścicieli działek przyległych z uwagi na położenie działek - brak bespośredniego dostępu do drogi .
 

Przetarg odbędzie się dnia  15.07.2013 r. w Urzędzie Miasta i Gminy o godz. 10:00.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium  w gotówce w wysokości 20% ceny wywoławczej  na każdą nieruchomość oddzielnie ,  z podaniem  numeru działki  , na którą wpłaca się wadium  Wadium należy wpłacic  na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 najpóźniej do dnia  11.07.2013r.  Za datę dokonania wpłaty  wadium na rachunku bankowym   uznaje się datę wpływu wadium na rachunek Urzędu   M i G Radzyń Chełmińśki .    Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał  zaliczone będzie na poczet ceny nabycia nieruchomości .
Uczestnictwo w przetargu przez osoby uprawnione należy zgłosić do dnia 11.07..2013r.
Minimalne postapienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnuch dziesiątek złotych.

Koszty umowy notarialnej oraz koszt wyceny nieruchomości ponosi Nabywca .
Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.  Dowód wniesienia wadium  przez uczestnika
przetargu  oraz dokument potwierdzający jego tożsamość w przypadku podmiotów prowadzących działalność  gospodarczą dokumenty statutowe firmy, pełnomocnictwa, zgodnie
z obowiązującymi przepisami  ,podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej , Burmistrz  może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
W sprawie przetargów  osoba upoważniona do kontaktu – Z-ca Burmistrza Piotr Kozłowski – UMiG tel. (56) 688-60-10 wew. 40, w godz. od 8:00 do 15:00.
Burmistrz informuje, że przetarg może  zostać odwołany z uzasadnionej przyczyny
o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie.

drukuj (przetargi na działki w obrębie geodezyjnym Stara Ruda)

Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2013-06-14 09:52
  • zmodyfikował: Damian Grubich
    ostatnia modyfikacja: 2013-06-14 10:03

Rejestr zmian

  • zmieniono 2013-06-14 10:03 przez Damian Grubich

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10500
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-10-24 11:14