Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Zamówienia publiczne

530170-N-2020 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania (wskazane zdarzenie)
Wybór najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2020-04-28 13:35
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: KD.271.3.2020.GE
Szczegółowa informacja:

KD.271.3.2020.GE

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Przebudowa – modernizacja drogi gminnej nr 041609 C w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami /nr sprawy KD.271.3.2020/.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane:
„Przebudowa – modernizacja drogi gminnej nr 041609 C w miejscowości Stara Ruda, dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulsją i grysami” /nr sprawy KD.271.3.2020/.

W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Nr 2:

Konsorcjum Firm:

Lider Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MAR-DAR” Marian Tompalski

Makówiec 53,87-602 Chrostkowo /woj. kujawsko-pomorskie/

Partner Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „MAR-DAR” Paweł Łapkiewicz

Makówiec 53,87-602 Chrostkowo /woj. kujawsko-pomorskie/

 

Uzasadnienie prawne i faktyczne wyboru najkorzystniejszej oferty:

- zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia,

- oferta w/w Wykonawcy jest zgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała największą łączną liczbę punktów w kryterium oceny ofert: cena i okres gwarancji – 100,00 pkt.

Następujący wykonawcy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali pkt. zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów wg kryterium cena i okres gwarancji

 

Cena

Okres gwarancji

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o.

ul. Długa 27, 87-300 Brodnica, woj. kujawsko-pomorskie

---

---

---

2

Konsorcjum Firm:

Lider Konsorcjum –Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

MAR-DAR” Marian Tompalski

Makówiec 53,87-602 Chrostkowo, woj. kujawsko-pomorskie

Partner Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „MAR-DAR” Paweł Łapkiewicz

Makówiec 53,87-602 Chrostkowo, woj. kujawsko-pomorskie

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie

49,67 pkt

40,00 pkt

89,67 pkt

 

 

Metryka

  • zdarzenie opublikował: Damian Grubich
    data dodania: 2020-04-28 13:39
[drukuj]