Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Obwieszczenie

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwały:

 • Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Radzyń Chełmiński, Gmina Radzyń Chełmiński, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

 • Nr XXVIII/238/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części obrębu Gołębiewo, Gmina Radzyń Chełmiński, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

 • Nr XXVIII/239/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Radzyń Wieś I” dla terenu położonego w północnej części obrębu Janowo, Gmina Radzyń Chełmiński, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

 • Nr XXVIII/240/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Kneblowo, Gmina Radzyń Chełmiński, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

 • Nr XXVIII/241/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części obrębu Nowy Dwór, Gmina Radzyń Chełmiński, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

 • Nr XXVIII/242/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Radzyń Wieś II” dla terenu położonego w południowej części obrębu Janowo, Gmina Radzyń Chełmiński, wraz z prognozą oddziaływania
  na środowisko;

 • Nr XXVIII/243/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wschodniej części obrębu Radzyń Wybudowanie, Gmina Radzyń Chełmiński, wraz z prognozą oddziaływania
  na środowisko;

 • Nr XXVIII/244/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Rywałd oraz we wschodniej części obrębu Gołębiewo, Gmina Radzyń Chełmiński, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

 • Nr XXVIII/246/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stara Ruda II” dla terenu położonego w centralnej części obrębu Stara Ruda, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

 • Nr XXVIII/247/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w północnej części obrębu Zakrzewo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

 • Nr XXVIII/248/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w centralnej części obrębu Zakrzewo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

 • Nr XXVIII/249/17 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 28 czerwca 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zielnowo III” dla terenu położonego w centralnej części obrębu Zielnowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

w dniach: od 22 listopada 2018 r. do 14 grudnia 2018 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie
się w dniu
12 grudnia 2018 r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński w sali konferencyjnej o godz. 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi do projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jednocześnie w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko (SOOŚ) zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) informuję, że z projektem dokumentu oraz prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się
w terminie i miejscu wyżej wyznaczonym.
Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko w/w dokumentu, które mogą być wnoszone:
 1. pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa
  Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński,

 2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński,

 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: budownictwo@radzynchelminski.eu (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2018 r.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Krzysztof Chodubski

drukuj (Obwieszczenie)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Burmistrz Miasta i Gminy - Krzysztof Chodubski
  data wytworzenia: 2018-11-14
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2018-11-14 07:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 188901
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-28 13:29