Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

                                                                           Radzyń Chełmiński dn. 28.04.2015r.

BPK.6220.2.2015.AF

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński  o wszczęciu postępowania

 


 

Zgodnie z art. 61 § 4, w związku z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) i na podstawie art. 30 i art.71 ustawy z dnia 3 października2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U. Nr 199 poz.1227 /, Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zawiadamia że, na wniosek z dnia 27.04.2015r. Pana  Stanisława Gąsior reprezentującego firmę  STUDBUD Zakład Studniarski Stanislaw Gąsior z siedzibą w Huta Strzelce, 86-320 Łasin, zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu studni głębinowej wraz z przyłączem i uruchomieniem stacji uzdatniania wody Rywałd w miejscowości Rywałd na działce nr 24/2 – obręb geodezyjny Rywałd w gminie Radzyń Chełmiński..

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) realizacja w/w przedsięwzięcia (§ 3 ust. 1 pkt.80.), należy do kategorii obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym przedsięwzięcie musi uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach jego realizacji. godnie z art. 71 ust. 2 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia stwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu.

Stronami prowadzonego postępowania są właściciele działki, na której planowana jest inwestycja, na której zgodnie z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia znajduje się strefa oddziaływania przedsięwzięcia oraz właściciele (użytkownicy wieczyści) działek bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji. W związku z powyższym informuję, że strony zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, pok. nr 5 w godzinach pracy Urzędu

 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Piotr Kozłowski

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Radzyń Chełmiński, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, tablicach ogłoszeń wsi: Rywałd

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2015-04-28 09:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 188900
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-28 13:29