Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja o możliwości składania ofert

Radzyń Chełmiński, dnia 05.12.2016r.
 

 

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński

reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński

tel./fax (56) 6886087

 

Informacja o możliwości składania ofert na następującą dostawę

zgodnie z art. 4 pkt.8 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1240z późn. zm.) na zadanie p/n:

Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej w roku 2017 do pojazdów i sprzętu będącego własnością Gminy Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński”.

 

  1. Przedmiot zamówienia:

- olej napędowy w ilości około 14000 litrów

- benzyna bezołowiowa 95 w ilości około 1300 litrów

 

Ponieważ Zamawiający nie dysponuje zapleczem do magazynowania paliw, zakupy dokonywane będą na stacji paliw Dostawcy według bieżących potrzeb poszczególnych pojazdów i sprzętu. Dostawca musi posiadać stację na terenie gminy Radzyń Chełmiński.

2. Termin wykonania zamówienia:

04.01.2017r - 31.12.2017 r.

3.Oferent oblicza cenę w/g następującej kalkulacji:

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto po udzielonym upuście cenach obowiazujacych na stacji w dniu zakupu pomniejszonych o stały upust.

Cena brutto zostanie obliczona w następujący sposób: Wykonawca poda cenę jednostkową netto  1 litra oleju napędowego oraz cenę jednostkową benzyny bezołowiowej 95. W cenie uwzględni wszystkie  koszty związane z realizacją przedmiotu umowy. Następnie pomnoży ceny jednostkowe netto przez ilość szacunkową, otrzymując tym samym wartość netto dla każdej pozycji. Zsumuje wartości netto otrzymując cenę netto oferty. Następnie poda % stawkę i wartość  podatku VAT.  Następnie poda wysokość upustu brutto udzielonego na każdym litrze oleju napędowego i beznzyny bezołowiowej 95, zaś w ostatniej kolumnie poda wartość brutto. Ceną oferty będzie suma wartości brutto za dostawy oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95. Ceny jednostkowe, wartości netto jak i cena końcowa powinny zostać podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w zł /PLN/.

 Zasady zaokrąglania:

Jeśli na trzecim miejscu po przecinku znajdują się cyfry od 5-9, należy dokonać zaokrąglenia w górę, np.

jeżeli wartość netto/brutto lub cena wynosi 65.539.689 zł po zaokrągleniu da 65.539.69zł. Jeśli na

trzecim miejscu po przecinku znajdują się cyfry od 0-4, dokonujemy zaokrąglenia w dół; np. jeżeli

wartość netto/brutto lub cena wynosi 65.539.643 zł. po zaokrągleniu da 65.539.64 zł.

Przykładowe obliczenie

Lp.

Przedmiot zamówienia

Jednostka miary

Szacunkowa ilość

Cena jednostkowa

Wartość netto

Podatek Vat

Upust w dniu zakupu na stacji od ceny jednostkowej

Wartość zamówienia brutto

1

Olej napędowy

litr

14000

3,55 zł

49700,00 zł

11431,00 zł

0,20 zł

61131,00 zł

2

Benzyna bezołowiowa 95

litr

1400

3,90 zł

5460,00

1255,80zł

0,20zł

 

6715,80zł


 

Cena podana w formularzu ofertowym musi być podana w złotych polskich. Określenie prawidłowej stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Podanie niewłaściwej stawki podatku VAT będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny.

Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Ceny jednostkowe przedmiotu zamówienia należy traktować jako ceny zmienne obowiązujące w dniu złożenia oferty, a później w dniu tankowania, natomiast wysokość udzielonego upustu dla 1 litra oleju napędowego i 1 litra benzyny bezołowiowej 95 jako ostateczne w okresie obowiązywania umowy.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto po udzielonym upuście  będącą sumą wartości brutto za dostarczony olej napędowy i benzyny bezołowiowej 95.

 

4. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Cena brutto /wraz z podatkiem VAT/ stanowi 100% wartości kryterium, co odpowiada 100 punktom przeliczeniowym.
Sposób obliczenia wartości oferty:
C n – najniższa cena spośród ważnych złożonych ofert
C b – cena badanej oferty
X – ilość uzyskanych punktów
                               X = (C n * 100 pkt.)/ C b
Maksymalna ilość punktów, które można uzyskać wynosi 100.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów

 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

7..Dostawca gwarantuje jakosc produktów zgodna z normami PN-EN228, PN-E590.

8.Dostawca zapewni zamawiajacemu tankowanie pojazdów bezgotówkowo.

9.W razie stwierdzenia wad jakościowych produktów Zamawiajacy zgłosi niezwłocznie pisemna reklamacje do Dostawcy, który zobowiązany jest rozpatrzyć reklamacje w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

10.Zamawiający zapłaci za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie wystawionej przez wykonawce faktury VAT. Zapłata za paliwo nastąpi zgodnie z przedstawioną ofertą przelewem na konto Dostawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury. Częstotliwość wystawiania faktur 2 razy w miesiącu.

11.Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

12. Umowa zostanie zawarta po wyborze oferty w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

13.Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim do dnia 28.12.2016 r do godziny 10 00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2016r. o godzinie 10 30.

 

 

 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Bhełmiński

Piotr Kozłowski

 

  • autor informacji: Piotr Kozłowski - zastępca burmistrza
    data wytworzenia: 2016-12-05
  • opublikował: Anna Klimek
    data publikacji: 2016-12-05 10:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 206307
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-10 15:00

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1661709
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-23 11:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl