Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Czeczewie , gm. Radzyń Chełmiński ,oznaczonej jako działka Nr 94/38 obręb geodezyjny Czeczewo

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński ogłasza:

II przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Czeczewie , gm. Radzyń Chełmiński ,oznaczonej jako działka Nr 94/38 obręb geodezyjny Czeczewo, klasa gruntu Ł-VI stanowiącej własność mienia komunalnego Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński o pow. 2,4500 ha zapisanej w Księdze Wieczystej Nr TO1W / 00022947/ 2 , klasa gruntu Ł VI . Dla nieruchomości podlegającej sprzedaży brak jest obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego .W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński -Uchwała Nr X/101/15 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 21.10.2015 r. działka znajduje się w strefie rolnej i figuruje jako „ R” Nieruchomość jest niezabudowana i stanowi w całości użytki zielone. Wolna jest od długów, obciążeń, ograniczonych praw rzeczowych. Zbywana jest bez pomiarów geodezyjnych .

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 34.594,80 zł. sprzedaż zwolniona z podatku VAT ( słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 80/100 groszy

Wadium w wysokości 5.000,00 zł.

II ustny przetarg ograniczony odbędzie się dnia 21.09.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy

o godz. 10:00 pokój Nr 24

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu :

Zgodnie z art. 2 a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jed.

Dz. U z 2017 r. poz. 2196 ze zm.), zastrzega się, że jest to przetarg ustny ograniczony dla rolników

indywidualnych, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne ( do 300 ha użytków rolnych ), jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie , w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą .

Przetarg ogranicza się również do rolników indywidualnych sąsiadującymi bezpośrednio ze zbywaną nieruchomością z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej zbywanej nieruchomości rolnej i są właścicielami gruntów przyległych .

W rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym ,samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych , których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha ,posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej 5 lat zamieszkałą w gminie , na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Warunkiem zakwalifikowania do przetargu jest złożenie przez rolnika indywidualnego, zainteresowanego udziałem w przetargu wymienionych niżej dokumentów , w podanym terminie i miejscu . W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne , które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego , które spełnią łącznie następujące warunki :

1. są właścicielami ,użytkownikami wieczystymi ,samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych , których łączna powierzchnia użytków rolnych - z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha ,

2.posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust.2 pkt.2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ,

3.co najmniej 5 lat zamieszkują w gminie , na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz prowadzą przez ten okres osobiście to gospodarstwo ( pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenie działalności rolniczej w tym gospodarstwie )

4. posiadają miejsce zamieszkania w gminie,w której położona jest nieruchomośc wystawiona do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą .

Informacje dodatkowe

1.Uważa się , że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli

 1. pracuje w tym gospodarstwie ,

 2. )podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie.

2. Uważa się , że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze , jeżeli uzyskała :

 1. wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub

 2. tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy , lub tytuł zawodowy mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej i posiada co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie .

 3. lub wykształcenie wyższe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 3 letni staż pracy w rolnictwie , lub

 4. wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe inne niż rolnicze i posiada co najmniej 5 letni staż pracy w rolnictwie .

3. Za staż pracy , o którym mowa powyżej , uznaje się okres w rozumieniu art. 6 ust.3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego , w którym osoba fizyczna:

1) podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników lub

2)prowadziła działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o obszarze nie mniejszym niż 1 ha stanowiącym jej własność , przedmiot użytkowania wieczystego , przedmiot samoistnego posiadania lub dzierżawy , lub

3)była zatrudniona w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę ,wykonując pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej ,lub

4) wykonywała pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej w charakterze członka spółdzielni produkcji rolnej ,lub

5) odbyła staż, o którym w art. 53 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm. ) ,obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej .

 

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109), określono :

 1. kierunki studiów wyższych , których ukończenie uznaje się za posiadanie wykształcenia wyższego rolniczego ;

 2. zawody , których posiadanie uznaje się za wykształcenie średnie rolnicze lub wykształcenie zasadnicze zawodowe rolnicze ;

 3. zagadnienia objęte zakresem studiów podyplomowych , ze względu na które uznaje się te studia za studia podyplomowe, których zakres jest związany z rolnictwem ;

 4. tytuły kwalifikacyjne, tytuły Zawodowe oraz tytuły zawodowe mistrza w zawodzie przydatnym do prowadzenia działalności rolniczej ;

 5. rodzaje dowodów potwierdzających posiadanie kwalifikacji rolniczych .

Rolnik indywidualny spełniający w/w warunki oraz zainteresowany udziałem w przetargu , powinien w wymaganym terminie i miejscu złożyć następujące dokumenty:

 

 1. oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art.7 ust.1 w związku z art.6 ust.2 pkt.1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego )oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (art. ust. 5 pkt 2 w związku z art. 5 ust.1 UKUR), poświadczone przez Burmistrza (wójta prezydenta miasta) , każdej z gmin na terenie której położone są nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa ;

 2. w przypadku gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne położone na terenie więcej niż jednej gminy – oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność ,użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu ,dzierżawionych przez rolnika indywidualnego ( art 7 ust.5pkt.1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)

3. oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych wraz z dowodem potwierdzającym kwalifikacje rolnicze oraz dowodem potwierdzającym kwalifikacje rolnicze w zakresie wykształcenia rolniczego( potwierdzoną za zgodność z orginałem kopię dokumentu określonego w § 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą ( Dz. U. z 2012 r..poz.109) dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państwa członkowskich Europejskiego obszaru gospodarczego oraz konfederacji Szwajcarskiej ;

4. dowód potwierdzający zamieszkiwanie co najmniej 5 lat ,tj. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności ,

5. oświadczenie następującej treści :

„Oświadczam ,że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński w zakresie niezbędnym do prowadzenia kwalifikacji oraz postępowania przetargowego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Czeczewo , składającej się z działki Nr 94/38 o powierzchni 2,4500 ha , ustalonego na dzień 21.09.2018 r. ”

podstawa prawna ;art. 23 ust.1i 2, art.24 ustawy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2016 r .poz..922, z późn .zm.).

6. W innych przypadkach niż wymienione nabycie nieruchomości rolnej może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka ,wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej na wniosek nabywcy ,którą należy dostarczyć przed zawarciem umowy notarialnej .

 

Wyżej wymienione wzory oświadczeń , można pobrać w pokoju Nr 14 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9.

 

Rolnicy indywidualni zainteresowani udziałem w przetargu , powinni złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński , w terminie do dnia 17.09.2018 r. do godz. 15:00 zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 1- 6 aktualne wystawione później niż na 2 m-ce przed datą przetargu , wymagane orginały dokumentów opisanych w niniejszym ogłoszeniu w zaklejonej kopercie z dopiskiem „zgłoszenie uczestnictwa w II przetargu ustnym ograniczonym w dniu 21 września 2018 r. - działka nr 94/38 Czeczewo .

Imienna lista rolników indywidualnych zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w dniu 20 września 2018 do godz. 14:00. na tablicy ogłoszeń urzędu M i G. Radzyń Chełmiński .

Uczestnikiem przetargu może być zakwalifikowany rolnik indywidualny , który w wyznaczonym terminie , miejscu i formie wniósł wadium , stawił się na przetarg ustny oraz spełnia warunki podane w niniejszym ogłoszeniu .

Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium,uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem .

Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu przelewem w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu do dnia 17.09.2018 r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „ wadium Czeczewo 94/38 ” Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 77 9500 0008 0000 0811 2000 0006 . Za datę dokonania wpłaty wadium na rachunku bankowym uznaje się datę wpływu wadium na rachunek Urzędu M i G Radzyń Chełmiński . Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygrał zaliczone będzie na poczet ceny nabycia. Pozostała kwota wylicytowana

w przetargu podlega zapłacie trzy dni przed wyznaczonym terminem umowy notarialnej na konto Gminy wskazane w protokole z przetargu .

Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej :dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osób fizycznych ;oświadczenie współmałżonka w/w wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej z zaokrągleniem przynajmniej o jedno postąpienie.

Minimalne postąpienie nie może wynieść mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Koszty umowy notarialnej i wyceny nieruchomości ponosi Nabywca .

Wadium dla uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwraca się najpóźniej w ciągu 3 dni

od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w wyznaczonym miejscu i terminie do zawarcia umowy notarialnej , Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Pierwszy ustny przetarg ograniczony odbył sie w dniu 02.08.2018 r.

W sprawie przetargu osoba upoważniona do kontaktu – G. Winiarczyk – UMiG tel. (56) 688-60-10 wew. 139, w godz. od 8:00 do 15:00.

Niniejsze ogłoszenie zostaje wywieszone w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 ,strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.radzynchelminski.eu w zakładce przetargi nieruchomości 2018.

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zastrzega sobie prawo odwołania przetargu

z uzasadnionej przyczyny o czym poinformuje na tablicy ogłoszeń Urzędu M i G.

 

Radzyń Chełmiński, dnia 17.08.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj (II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Czeczewie , gm. Radzyń Chełmiński ,oznaczonej jako działka Nr 94/38 obręb geodezyjny Czeczewo)

 • autor informacji: Gabriela Winiarczyk
  data wytworzenia: 2018-08-17
 • opublikował: Anna Klimek
  data publikacji: 2018-08-28 09:17

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 206300
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-10 15:00

Urząd Miasta i Gminy

Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

REGON: 000527486
NIP: 8762308769
TERYT: 040604

Dane kontaktowe

telefon: 56 6886001, 56 6886010

faks: wewnętrzny 132

email: urzad@radzynchelminski.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.15 - 15.15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1661642
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-23 11:56

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl