Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu

GMINA MIASTO I GMINA RADZYŃ

CHEŁMIŃSKI

UL. PLAC TOW. JASZCZURCZEGO 9; 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro na wykonanie zadania pn.:

Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodrowaniem w Zakrzewie

obejmującego zakres:

- boisko sportowe,

- wydzielenie placu zabaw,

- wykonanie chodników i wjazdów wewnętrznych,

· Roboty budowlane – dokończenie budowy;

· Roboty budowlane – wykonanie ogrodzenia;

· Roboty budowlane – budowa boiska sportowego;

· Roboty budowlane – wykonanie chodników i wjazdów wewnętrznych

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): Roboty budowlane – 45000000-7

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 20-03-2006r.do 25-06-2006r.;

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 50,00 zł. można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 lub za zaliczeniem pocztowym.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych

Termin składania ofert upływa 01-03-2006r. o godz. 1000.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy, pokój nr 1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01-03-2006r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 (sala konferencyjna).

Wykonawca będzie związany ofertą do 30 dni od terminu składania ofert.

Zamawiający żąda od oferentów wniesienia wadium w wysokości 3.067 zł (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt siedem złotych).

Zainteresowanych prosi się o kontakt z Urzędem Miasta i Gminy, tel. (056) 688 – 60 – 87; fax: (056) 688 – 60 – 87.

Upoważniony do udzielania informacji jest: Pan Wojciech Zawadziński – Podinspektor ds. Budownictwa (pokój Nr 5 UMiG, tel./fax (056) 688-60-87 wew. 33).

Warunkiem udziału w przetargu jest:

- przedstawienie oferty;

- spełnienie wymogów określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- spełnienie wymogów określonych w SIWZ;

Kryteria oceny ofert:

1. Cena – 100%; Uwaga: 1% - 1 pkt.

drukuj (Ogłoszenie o przetargu)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
    data wytworzenia: 2006-02-13
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-02-13 12:11
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-02-14 12:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 40741
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-12-27 08:15:46