Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Ogłoszenie

Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński, ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński,

tel./fax (056) 6886087, (056) 6886010, (056) 6886001, (056) 6886099

e-mail: umg_radzyn@wp.pl

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 6.000 EURO a poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z dnia 9 lutego 2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

 

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2006 – 2007 obejmujące teren gminy Radzyń Chełmiński” wg podziału terytorialnego na poszczególne zadania obejmującego teren gminy Radzyń Chełmiński.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – 90.21.20.00

 

Termin wykonania zamówienia: 30.11.2006r. – 15.04.2007r.

 

Zadanie Nr 1

Zakrzewo, Szumiłowo, Kneblowo, Nowy Dwór, Radzyń Miasto, Czeczewo, Wymysłowo.

 

Zadanie Nr 2

Rozental, Zielnowo, Dębieniec, Gawłowice, Radzyń Wieś, Radzyń Wybudowanie, Mazanki.

 

Zadanie Nr 3

Rywałd, Stara Ruda, Czeczewo (w kierunku P. Lamparskiego), Gołębiewo.

 

Zamawiający informuje, że:

-       oferta może obejmować całość przedmiotu zamówienia  na wszystkie 3 zadania.

-       dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie zadania Nr 1, zadania Nr 2, zadania Nr 3.

-       nie dopuszcza składania ofert wariantowych

-       nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

-       nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

-       nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

-       nie przewiduje wpłaty wadium

-       nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych

 

Adres strony internetowej na której znajduje się SIWZ – bip.radzynchelminski.pl lub pokój Nr 1 Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński – cena za Specyfikację w wersji papierowej wynosi 20 zł.

 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

1)     W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pan Andrzej Góral – Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy (pokój Nr 15), tel. (056) 6886087 wew. 40.

2)     W sprawach dotyczących procedury przetargowej:

Pani Maria Tylus – Urząd Miasta i Gminy (pokój Nr 14), tel. (056) 6886087 wew.39.

 

Termin składania ofert: 22.11.2006r. do godz. 930

Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

Miejsce złożenia ofertUrząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9, pokój Nr 1

 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

-       cena za 1 godz. efektywnej pracy – 100%

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 22.11.2006r. o godz. 1000, sala konferencyjna.

 

Warunki uczestnictwa:

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:

·        nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

·        spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

·        złożą ofertę spełniającą wszystkie wymagania określone w SIWZ.

 

Ocena spełnienia wymogów określonych dla Wykonawców będzie dokonana przy zastosowaniu kryterium „spełnia”, „nie spełnia”, oferta spełniająca wymogi otrzyma ocenę „spełnia” natomiast oferta niespełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia” i zostanie odrzucona.

 

Informacje dodatkowe – obowiązuje forma pisemna porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy.

 

Wymogi dotyczące w/w zamówienia:

 

1.     Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązuje się do odśnieżania dróg wg zadań Nr 1, 2, 3 w terminie określonym na wykonanie zamówienia, oraz utrzymać je w stanie umożliwiającym przejazd.

2.     W przypadku wystąpienia opadów śniegu po 15.04.2006r. Wykonawca zobowiązuje się do odśnieżania dróg wg zadania objętego umową.

3.     w przypadku nie wywiązania się z zadania umowa na zimowe utrzymanie dróg zostanie zerwana w trybie natychmiastowym.

4.     Do rachunku za wykonane prace należy przedstawić karty pracy, które muszą być potwierdzone przez Sołtysa lub Przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

5.     Wykonawca przystąpi do odśnieżania natychmiast  po telefonicznym zawiadomieniu przez Sołtysa lub Przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy Radzyniu Chełmińskim.  Odśnieżanie należy dokonać bezwzględnie w ciągu 24 godzin od zgłoszenia. Nie wykonanie powyższego zadania skutkować będzie natychmiastowym  zerwaniem umowy.

 

 

Radzyń Chełmiński, dnia 14.11.2006r.

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maria Tylus
    data wytworzenia: 2006-11-14
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-11-14 15:36
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2006-11-15 14:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 40733
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-12-27 08:15:46