Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Ogłoszenie

Szkoła Podstawowa Gospodarstwo Pomocnicze
                             „Kotłownia”

w Radzyniu Chełmińskim  ul. Sady 14

 

ogłasza  przetarg nieograniczony

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 60 000 euro na zakup wraz z dostawą miału węglowego w ilości około 700 ton do kotłowni szkolnej. Realizacja zamówienia rok 2007.

         Nazwa i kod przedmiotu zamówienia  określona we Wspólnym Słowniku Zamówień  ( CPV ), - Produkty pochodne węgla 10.30.00.00.6.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w sekretariacie zamawiającego.

Zamawiający żąda od oferentów wniesienia wadium w wysokości 6300,00 zł ( słownie : sześć tysięcy trzysta złotych 00/100 ) na konto :

Szkoła Podstawowa Gospodarstwo Pomocnicze Kotłownia prowadzone przez

BS Łasin Oddział w Radzyniu Chełmińskim

Nr konta 04 9500 0008 0008 0493 2000 0003.

Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (100%).

         Uprawnionym do kontaktu z dostawcami jest Pan Roman Erdmański, tel. 056 6886167 w. 36.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły do dnia 05.01.2007 r. do godz. 1200.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2007 r. o godz. 1230 w siedzibie zamawiającego.

 

 

Radzyń Chełmiński dnia 21.12.2006r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający:

Szkoła Podstawowa  - Gospodarstwo Pomocnicze „Kotłownia”.

 

Adres spełnienia świadczenia i adres do korespondencji:

Szkoła Podstawowa

Gospodarstwo Pomocnicze „Kotłownia”

87 - 220 Radzyń Chełmiński

ul. Sady 14

tel. / fax (056) 6886167

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej

w złotych równowartości kwoty 60 000 euro na zakup wraz z dostawą miału węglowego w ilości około 700 ton w roku 2007 do kotłowni szkolnej.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 39 i innymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177).

 

       Rozdział I

 

   Przedmiot zamówienia

1.     Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest zakup wraz z

dostawą miału węglowego w ilości około 700 ton, dostarczonego do kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim w roku 2007. 

Z uwagi na ograniczenia z dojazdem,oraz ograniczonym placem manewrowym zamawiający przewiduje transporty nie większe niż 10 ton.                

2.  Parametry opału potwierdzone atestem:

   -  wartość opałowa    22 - 23  KJ / kg     

   -  zawartość popiołu  do 12 %

   -  zawartość siarki     do 0,8 %

 

      Rozdział II

 

   Dokumenty, jakie należy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia     spełnienia wymaganych warunków:

1.  Referencje od banku finansującego oferenta.

2.  Oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji finansowej gwarantującej

     wykonanie zamówienia.

3.  Zaświadczenie o uiszczeniu należnych podatków - Urząd Skarbowy

     i składek ZUS.

4.  Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Ust. Prawo

      zamówień publicznych.

5.  Oświadczenie oferenta zgodnie z art. 22 Ust. Prawo  zamówień

     publicznych. 

6.  Potwierdzenie  wpłaty wadium.

7.  Zamawiający może wykluczyć z postępowania Dostawcę, jeżeli stwierdzi, że

     dostarczone przez niego informacje nie odpowiadają prawdzie.

 

              Rozdział III

 

     Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących siwz.                  

1. Zainteresowani złożeniem oferty mogą składać Zamawiającemu zapytania na

    piśmie. Jeżeli zapytanie wpłynie na co najmniej 6 dni przed terminem

    otwarcia ofert Zamawiający obowiązany jest udzielić niezwłocznie wyjaśnień

    wysyłając je, bez podania źródła zapytania, do wszystkich podmiotów, które

    nabyły siwz. ( art. 38 ust.1).

2. Jeżeli zapytanie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed

    terminem otwarcia ofert Zamawiający nie będzie miał obowiązku udzielenia

    wyjaśnień o trybie art. 38 ust.1 Prawa Zamówień Publicznych.

3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Dostawców w celu

    wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści siwz.

4. Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się i do

    udzielania wyjaśnień:

    Pana Romana Erdmańskiego

    tel. (056) 6886 167 w.36.

5. Zamawiający  wymaga wniesienia wadium w wysokości 6300,00 zł

    słownie : sześć tysięcy trzysta  złotych 00/100.

 

         Rozdział IV

 

Sposób przygotowania oferty.

1) Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią

    dodatki do siwz i musi być zgodna z wymaganiami siwz oraz ustawy Prawo

    Zamówień Publicznych.

2) Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może

     spowodować odrzucenie oferty, zgodnie z art. 89 ust.1. ustawy Prawo

     Zamówień Publicznych.

- oferta musi być złożona na kolejno ponumerowanych stronach, a numeracja

   stron powinna rozpoczynać się na od numeru 1. umieszczonego na pierwszej

   stronie oferty,

-  każda strona oferty musi być parafowana przez osobę upoważnioną do

   podpisywania oferty,

-  każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do

   podpisywania oferty.

 

3) Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana

    tylko jedna ostateczna cena.

4) Oferta musi być złożona Zamawiającemu w zaklejonej, nienaruszonej

    kopercie z napisem „Zakup miału wraz z dostawą do kotłowni szkolnej”,

    oraz z nazwą i dokładnym adresem Dostawcy.

5) Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu

    obciążają wyłącznie Dostawcę.

6) W przypadku, gdy Dostawca jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś

    dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem

    przez osobę podpisującą ofertę.

 

 

         Rozdział V

 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego do dnia 05.01.2007 do

godz. 1200.       

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2007 o godz.1230.

 

 

         Rozdział VI

 

Opis sposobu obliczania ceny i ich kryteria.

1) Dostawca przedstawia cenę netto 1 tony miału wraz z dostawą do kotłowni

    szkolnej.

    Suma cen netto 1 tony miału i ceny dostawy stanowi cenę wykonania

    zamówienia.

2) Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie.

 

Lp.

Opis kryteriów oceny

znaczenie w %

 

cena

100%

 

Razem

100%

 

         Rozdział VII

 

    Tryb wprowadzania zmian w siwz.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim dostawcom, którym przekazano siwz i jest ona dla nich wiążąca.

 

 

 

          Rozdział VIII

 

    Ogłoszenie wyników postępowania.

 Komisja przetargowa wybierze ofertę najkorzystniejszą, przez co należy

 rozumieć ofertę z najniższą ceną, która została sporządzona zgodnie

 z unormowaniami ustawy i postanowieniami siwz (art. 91 ust. 1 Prawo

 zamówień publicznych).

 

           Rozdział IX

 

    Umowa

Wybrany Dostawca ma obowiązek skontaktować się w terminie 7 dni

od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty i uzgodnić ostateczną

treść umowy, a także uzgodnić inne kwestie konieczne do sprawnego zawarcia

umowy.

 

 

 

Wykaz załączników

1.     Załącznik nr 1

     Oferta

2.  Załącznik nr 2

   Oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 Ustawy z dnia 29  stycznia  2004r. Prawo zamówień publicznych.                                                      

3. Załącznik nr 3

Wzór umowy

 

 

Kierownik Gospodarczy                                   Dyrektor Szkoły

Roman Erdmański                                             mgr Adam Olejnik

....................................                                     .......................................

         Sporządził                                                         Zatwierdził

 

 

 

 

 

                                                                                         

drukuj (Ogłoszenie)

Metryka

  • data wytworzenia: 2006-12-21
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-12-21 11:54
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-12-27 08:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 40736
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-12-27 08:15:46