Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

Ogłoszenie

    

Szkoła Podstawowa

Im. Gen. J.H. Dąbrowskiego

87-220 Radzyń Chełmiński

ul. Sady 14

 

Znaksprawy:

SP-R22/221/P/07

                              Radzyń  Chełmiński dnia 10.01.2007

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

na świadczenie usług w zakresie dostawy paliwa na potrzeby

 Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim.

 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, opublikowanej w Dz. U. Nr 19, poz. 177 z dnia 9 lutego 2004 r. z późn.zm.

Informacje wstępne.

Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z następujących rozdziałów:

 

Rozdział I:    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na

                     dostawę paliwa dla autobusów  szkolnych.

Rozdział II:   SIWZ wraz z załącznikami.

    

 

 

 

 

                                                                                         Zatwierdzono w dniu 2007.01.10

 

                                                                                 ..................................................

 

 

 

 

                       

 

 

 

ROZDZIAŁ  I.

 

                               OGŁOSZENIE

           o przetargu nieograniczonym o wartości

       szacunkowej nie przekraczającej 60.000,00 EURO

 

 

1.      Zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Radzyniu Chełmińskim.  

 

2.       Zamówienie realizowane w trybie przetargu nieograniczonego.

 

3.       Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w Sekretariacie  Szkoły Podstawowej bezpłatnie.

 

4.       Przedmiotem zamówienia jest  tankowanie paliwa na stacji do autobusów szkolnych.

 

5.   Zamawiający wyklucza możliwość złożenia oferty częściowej

      lub wariantowej.

 

6.   Wymagany termin realizacji zamówienia – od  01.02.2007r. do

      31.12.2007r.

 

7.  W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający

     wymogi  art. 22  i nie podlegający  wykluczeniu na podstawie

     art.24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r.

     Dz.U. Nr 19 poz.177 z dnia 09.02.2004r. oraz spełniający

     warunki dodatkowe określone w SIWZ.

 

8.  Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

 

9.  Ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokona

     komisja przetargowa w oparciu dostarczone przez Wykonawcę

     dokumenty.

 

10. Kryteria oceny ofert:

 

-          Cena  brutto 1 litra oleju napędowego po udzielonym upuście      - 100%

 

11. Termin składania ofert upływa z dniem  2007.01.25. godz. 1000

 

12. Oferty należy złożyć w sekretariacie Szkoły Podstawowej

     w kopertach zamkniętych z napisem

 

            Oferta– dostawa paliwa 

     NIE OTWIERAĆ PRZED 2007.01.25. godz.1000.

 

 

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2007.01.25.  o godz. 1000

        w siedzibie Zamawiającego . 

   

14. Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni.

 

 

Radzyń Chełmiński dnia 10.01.2007r.                                                                                                             

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-01-10 10:00
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-01-10 10:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 28180
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-12-14 12:38