Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim

PODSTAWA PRAWNA

 1. art. 46 ust. 1 i art.46a ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.)
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).

WYMAGANE DOKUMENTY

wniosek wraz załącznikami: 

 • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek wraz z terenem działek sąsiednich obejmującą również obszar oddziaływania przedsięwzięcia – art. 46a ust.4 pkt.1 ustawy – 1 egzemplarz;
 • informacje o planowanym przedsięwzięciu zawierające dane, o których mowa w art. 49 ust. 3 ustawy / raport o oddziaływaniu na środowisko – w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury, a w związku z prowadzeniem jednoczesnych uzgodnień z organami określonymi w ustawie należy złożyć w 3 egzemplarzach wraz z jego opisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych;
 • charakterystyką przedsięwzięcia (opisem przedsięwzięcia).

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia występuje Inwestor bądź wyznaczony przez niego pełnomocnik.

Do zapytania o określenie zakresu raportu (art.49 ust.3) należy dołączyć informacje o planowanym przedsięwzięciu, zawierające w szczególności dane o:

 • rodzaju, skali i usytuowania przedsięwzięcia;
 • powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystania i pokryciu szatą roślinną;
 • rodzaju technologii;
 • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia;
 • przewidywanej ilości wykorzystanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii;
 • rozwiązaniach chroniących środowisko;
 • rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko;
 • możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko;
 • obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdującej się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
 • w przypadku reprezentowania strony przez pełnomocnika należy dołączyć oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 Kpa. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

OPŁATA

We wszystkich przypadkach opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.Nr 225,poz.1635) w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 205 PLN
 • decyzja o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 105 PLN
 • pełnomocnictwo - 17 PLN

WPŁATY

Na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński: BS Łasin Oddział Radzyń Chełmiński Nr 34 9500 0008 0000 0811 20000004

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia.

TRYB ODWOŁAWCZY

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu, ul. Targowa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim.

INFORMACJE DODATKOWE

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją,

Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wydłużyć czas postępowania administracyjnego.

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-07-17 10:51
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2008-07-17 12:40
FORMULARZE

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2008-07-17 12:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3322
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-07-17 13:10:21