Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony


Radzyń Chełmiński: Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z dojazdem w obiektach szkolnych w Radzyniu Chełmińskim.
Numer ogłoszenia: 141531 - 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński , pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6886087, 6886001, faks 056 6886087.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http;/;/bip.radzynchelminski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z dojazdem w obiektach szkolnych w Radzyniu Chełmińskim..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z dojazdem przy budynku Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim ul. Sady 14 współfinansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia: 1) Pochylnia: 1. roboty ziemne - 28,20m3, 2. fundamenty z bloczków betonowych - 26,988m3, 3. izolacja ścian Abizolem R+P - 114,865m2, 4. podsypka piaskowa Id=0,7 o gr. 30cm - 34,358m3, 5. chudy beton B10 o gr. 10cm - 3,466m3, 6. kostka betonowa gr. 8cm - 34,658m2, 2) Schody żelbetowe 1. ściana wsporcza z bloczków betonowych - 0,413m3, 2. fundament z bloczków betonowych - 1,881m3, 3. izolacja 2xAbizol R+P - 7,524m2, 4. schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą gr. 12cm - 8,58m2, 5. okładziny schodów i pochylni z płytek z kamieni sztucznych - 238,40m2, 3) Chodnik roboty ziemne - 62,192m3 podsypka piaskowa Id=0,7 o gr. 30cm - 35,88m3 chudy beton B10 gr. 10cm - 11,96m3, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm typ 10 - 119,60m2, obrzeża betonowe o wym. 30x8cm - 146,30m, 4) Wymiana stolarki drzwi balkonowe jednoramowe uż. publicznej - 2,75m2, okna jednoramowe uż. pub. PCV 120+40/100 (3szt) - 4,80m2, okno jednoramowe uż. pub. PCV 120+40/90 (1szt) - 1,44m2, 5) Roboty wykończeniowe. tynk zewnętrzny kat. III na ścianach płaskich i pow. poziomych - 82,499m2, 6) Balustrady. konstrukcja balustrad - 0,695t, dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur - 191,65m Szczegółowy zakres robót wg dokumentacji projektowej, przedmiaru robót oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załączniki do specyfikacji. Zakres robót obejmuje ponadto: 1)obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu obiektów i wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapie zasadniczej (podstawowej) i złożenie materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Grudziądzu. 2)wygrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy 3)naprawienie urządzeń melioracyjnych i innych sieci zniszczonych w trakcie robót, 4)uporządkowanie pozostałej części terenu stanowiącego teren budowy, 5)inne prace związane z procesem budowy, 6)poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowo-przedmiarowej, 7)Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przeprowadzi wizję lokalną miejsca robót i zapozna się z projektem budowlanym, a w szczególności sprawdzi warunki związane z wykonywaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz uzyska dodatkowe informacje konieczne i przydatne do oceny prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym kosztorysie ofertowym elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 8)Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórek nieprzewidzianych do ponownego wbudowania jest jego własnością. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia materiału z rozbiórki we wskazane miejsce przez Zamawiającego. Transport materiałów z rozbiórki należy przyjąć na odległość do 500,00 m. od miejsca robót. 9)Opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany, przedmiary robót i specyfikacje techniczne. Załączone przedmiary robót określają zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto dla wszystkich pozycji wymienionych w przedmiarze robót a następnie wyliczy cenę netto i cenę brutto. Rozliczenie inwestycji nastąpi kosztorysem powykonawczym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.00-2, 45.26.25.20-2, 45.43.10.00-7, 45.23.32.22-1, 45.42.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.22.35.00-1, 45.22.31.00-7, 45.44.21.00-8, 45.41.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 13.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100). 2. Forma wniesienia wadium Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Termin i miejsce wniesienia wadium W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego wadium Bank Spółdzielczy Łasin o/Radzyń Chełmiński Nr 77950000080000081120000006 najpóźniej do dnia 17 czerwca 2010 r. do godz. 10.00. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego w tym terminie. Kserokopię dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych, oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Uwaga: Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert - termin związania ofertą. Oferta zabezpieczona na okres krótszy niż wymagany zostanie odrzucona. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. d) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zwrot wadium 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 4a. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiając zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena warunków nastąpi w oparciu o złożone oświadczenie w trybie art. 22 dot. potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia oraz oświadzenia potwierdzającego spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1 dot. posiadania uprawnień przez osoby, które będa uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, ocena na zasadzie spełnia -nie spełnia w oparciu o zlożone dokumnety.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnaniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 oraz wykazu robót budowlanych odpowiadającychswym przedmiotem przedmiotowi zamówienia, przynajmniej dwóch o wartości nie mniejszej niz 80 000 zł każda wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena nastąpi w oparciu o złożone dokumenty na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnaniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 oraz wykazu narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych. Ocena nastąpi w oparciu o złożone dokumenty na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnaniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Ocena nastąpi w oparciu o złożone dokumenty na zasadzie spełnia - nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnaniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 oraz polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy, dowód wpłaty wadium, w przypadku podmiotów występujących wspólnie - pełnomocnictwo.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.radzynchelminski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 87-220 Radzyń Chełmiński ul. Pl. Towarzystwa jaszczurczego 9 pok. nr 5 - referat budownictwa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.06.2010 godzina 10:00, miejsce: 87-220 Radzyń Chełmiński ul. Pl. Towarzystwa jaszczurczego 9 (pok. nr 1 sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zamawiający nie zamierza:

- zawierać umowy ramowej
- ustanawiać dynamicznego systemu zakupów
- informować o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Zamówienie ukazało się dnia 1.06.2010 r. w portalu UZP pod numerem: 141531 - 2010

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2010-06-01 14:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 128909
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-12-08 21:28