Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
ROBOTY BUDOWLANE

Poprawa infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Radzyniu Chełmińskim wraz z wodociągiem zasilającym
(nr sprawy BPK-341-6-10).
Opublikowano w BZP: Nr 177593 – 2010, dnia 06.07.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński , pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, 87-220 Radzyń Chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6886087, 6886001, faks 56 6886087, sekretariat@radzynchelminski.eu
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.radzynchelminski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Poprawa infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Radzyniu Chełmińskim wraz z wodociągiem zasilającym (nr sprawy BPK-341-6-10)..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Poprawa infrastruktury technicznej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w Radzyniu Chełmińskim wraz z wodociągiem zasilającym. Lokalizacja obiektu: Radzyń Chełmiński, ul. Tysiąclecia, działki nr nr 395/2, 396, 389, 453. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Radzyniu Chełmińskim polega na wybudowaniu dodatkowego zbiornika retencyjnego wody o pojemności 150 m3 oraz wybudowaniu wodociągu zasilającego o długości 251 mb, co spowoduje możliwość utrzymania zapasu 450 m3 wody uzdatnionej która będzie dostarczona odbiorcom za pomocą rozdzielczej sieci wodociągowej. Zwiększenie retencjonowania wody do 450 m3 wyeliminuje przerwy lub spadki ciśnienia wody dostarczanej mieszkańcom do spożycia i celów bytowych. Ponadto wykonanie odcinka wodociągu zasilającego umożliwi zasilanie zbiornika retencji wodą uzdatnioną z innych stacji uzdatniania wody. Realizacja przedsięwzięcia pozytywnie wpłynie na poprawę stanu zabezpieczenia ppoż. Retencjonowanie większej ilości wody spowoduje możliwość łatwego i nieograniczonego poboru wody przez duże wozy gaśnicze bez pogorszenia parametrów technicznych i fizykochemicznych wody dostarczanej mieszkańcom. Zbiornik zaprojektowany został o pojemności 150 m3 z blachy nierdzewnej typu ZN-150/5,7 taki sam jak istniejące dwa zbiorniki na stacji. Zbiornik naziemny ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 wg PN lub 1.4301 wg DIN z konstrukcją nośną słupowo-wręgową ze stali czarnej w gatunku ST 35 wg PN. Elementy wyposażenia zbiornika: rury tłoczna, ssawna, przelewowa i spustowa, drabiny zewnętrzna i wewnętrzna, właz dachowy, wywietrznik osiatkowany ze stali kwasoodpornej. Ocieplenie zbiornika wykonane zostanie z płyt styropianowych FS 15 o grubości 10 cm. Obudowa zbiornika z blach ocynkowanych i powlekanych, na dachu gładkich, na ścianach niski trapez, w kolorze uzgodnionym z zamawiającym. Zbiornik musi posiadać atest PZH. Wykonanie zbiornika zgodnie z PN-B-03210. Konstrukcja nośna zbiornika wykonana ze stali zwykłej musi być zabezpieczona farbą winylową przeciwrdzewną oraz emulsją asfaltową. Konstrukcja zbiornika będzie spoczywać i będzie zakotwiczona na fundamencie płytowym zbrojonym. Zbiornik podłączony będzie do instalacji technologicznej wody i do sieci wodociągowej zasilanej z wodociągu. Budowa i wyposażenie zbiornika obejmować będzie następujące elementy: Rura HDPE Ø 110 - 103 mb Rura HDPE Ø 150 - 15 mb Rura stalowa nierdzewna Ø 150 - 6 mb Zasuwy Keistona Ø 150 - 1 szt. Zasuwy Ø 100 - 2 szt. Zasuwy Ø 150 - 2 szt. Hydrant ppoż. naziemny - 1 szt. Studnia rewizyjna dn 1200 - 1 szt. Rura PCV dn 150 - 30 mb Wodociąg zasilający zaprojektowany jest z rur polietylenu do wody HDPE i obejmuje następujące elementy: Rura HDPE Ø 110 - 251 mb Zasuwy Ø 100 - 2 szt. Hydrant ppoż. naziemny - 1 szt. Wykopy pod przewód należy wykonać mechanicznie koparką z wyłączeniem zbliżeń i skrzyżowań z innymi podziemnymi urządzeniami. W tych miejscach roboty ziemne należy wykonać ręcznie. Na odcinkach wodociągu ul. Tysiąclecia rury układać w wykopie wykonanym ręcznie w szalunku. Szczegółowy zakres robót wg dokumentacji projektowej, przedmiaru robót oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załączniki do specyfikacji. Zakres robót obejmuje ponadto: 1)obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu obiektów; 2)wygrodzenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy 3)uporządkowanie pozostałej części terenu stanowiącego teren budowy, 4)inne prace związane z procesem budowy, 5)poza robotami bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje również wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowo-przedmiarowej, 6)Wykonawca w celu prawidłowej oceny zakresu robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy przeprowadzi wizję lokalną miejsca robót i zapozna się z projektem budowlanym, a w szczególności sprawdzi warunki związane z wykonywaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz uzyska dodatkowe informacje konieczne i przydatne do oceny prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia w załączonym kosztorysie ofertowym elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 7)Zamawiający informuje, że materiał z rozbiórek nieprzewidzianych do ponownego wbudowania oraz urobek zbędnego gruntu jest jego własnością. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia w/w we wskazane miejsce przez Zamawiającego. Transport materiałów i urobku z rozbiórki należy przyjąć na odległość do 1 km od miejsca robót. 8)Opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt budowlany, przedmiary robót i specyfikacje techniczne oraz niniejsza SIWZ. Załączone przedmiary robót określają zakres robót przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Wykonawca określi ceny jednostkowe netto dla wszystkich pozycji wymienionych w przedmiarze robót a następnie wyliczy cenę netto i cenę brutto. Rozliczenie inwestycji nastąpi kosztorysem powykonawczym. 9)Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. 10)Wykonawca w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia opracuje plan BIOZ. 11)Wykonawca odpowiada za całkowitą obsługę geodezyjną na etapie realizacji zamówienia do jego całkowitego zakończenia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.11.00-6, 45.23.11.10-9, 45.23.11.12-3, 45.23.11.13-0, 45.23.21.00-3, 45.23.21.50-8, 45.23.32.53-7, 45.22.31.10-0, 45.23.21.53-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wysokość wadium Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100). 2. Forma wniesienia wadium Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Termin i miejsce wniesienia wadium W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Łasin o/Radzyń Chełmiński Nr 77950000080000081120000006 najpóźniej do dnia 29 lipca 2010 r. do godz. 10.00. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego w tym terminie. Kserokopię dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz, należy złożyć w formie oryginału razem z ofertą w osobnej kopercie. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami SIWZ, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Uwaga: Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert - termin związania ofertą. Oferta zabezpieczona na okres krótszy niż wymagany zostanie odrzucona. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. d) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Zwrot wadium 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem ust. 4a. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiając zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów, oświadczeń i załączników na zasadzie spełnia - nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert przynajmniej dwóch robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. wykonania zbiorników retencyjnych o pojemności nie mniejszej niż 150 m3 dla każdej z robót. Wykonawca poda rodzaj robót, ich wartość, daty i miejsca wykonania oraz załączy do oferty dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. w formie listów referencyjnych). Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów, oświadczeń i załączników na zasadzie spełnia - nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Poza przedstawieniem potencjału technicznego w wykazie narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych Zamawiający nie określa innych warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów, oświadczeń i załączników na zasadzie spełnia - nie spelnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz sanitarnej (w tym kierownik budowy). Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów, oświadczeń i załączników na zasadzie spełnia - nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie opłaconej polisy lub innego dokumentu, potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150.000 zł. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów, oświadczeń i załączników na zasadzie spełnia - nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Formularz ofertowy, kosztorys ofertowy, dowód wniesienia wadium. W przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia również pełnomocnictwo. W przypadku gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków posiadania wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych polega na doświadczeniu, wiedzy, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów określonych w III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionych nie wcześniej w terminach określonych w danej sekcji.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.radzynchelminski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GMINA MIASTO I GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński (pokój nr 15).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2010 godzina 10:00, miejsce: GMINA MIASTO I GMINA RADZYŃ CHEŁMIŃSKI ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 87-220 Radzyń Chełmiński (pokój nr 1).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Zamawiający nie przewiduje ustanawiania dynamicznego systemu zakupów ani też zawarcia umowy ramowej.

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski
    data wytworzenia: 2010-07-06
  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2010-07-06 12:53
  • zmodyfikował: Damian Grubich
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-23 11:26

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 128934
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-12-08 21:28