Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA USŁUGI BANKOWE
UDZIELENIA DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
Adres pocztowy: ul. Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9 (województwo kujawsko-pomorskie)
Miejscowość: Radzyń Chełmiński Kod pocztowy: 87-220
Kraj: Polska
Punkt kontaktowy: Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński Tel.: +48 56 688 60 87 wew. 54
Osoba do kontaktów: Iwona Malinowska – Skarbnik Gminy
E-mail: skarbnik@radzynchelminski.eu  Faks: +48 56 688 60 87
Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://bip.radzynchelmiski.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Przedmiot działalności: ogólne usługi publiczne, obrona, porządek i bezpieczeństwo publiczne, środowisko,
sprawy gospodarcze i finansowe, zdrowie, budownictwo i obiekty komunalne, ochrona socjalna, rekreacja, kultura i religia, edukacja
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Udzielenie długoterminowego kredytu długoterminowego bankowego dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń
Chełmiński.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług: Usługi
Kategoria usługi: nr 6 (dla usług kategorii 1-27 zob. załącznik II do dyrektywy 2004/18/WE)
Główne miejsce świadczenia usług Radzyń Chełmiński, Kod NUTS PL614
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy) NIE DOTYCZY
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego z przeznaczeniem na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2010 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zadania, o których mowa wyżej są zapisane w budżecie Gminy na 2010 r., a Rada Miejska w uchwale nr XXXVIII/261/09 z dnia 16 grudnia 2009 r. i uchwale nr XLIV/294/10 z dnia 24 maja 2010 r. upoważniła Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia kredytu. Zamawiający zobowiązuje się do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3 200 000 PLN (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy zł 00/100). Kredytobiorcy /Zamawiającemu/ przysługuje prawo niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Kredyt spłacany będzie w miesięcznych ratach z okresem karencji spłaty do 31 grudnia 2012 r. Termin spłaty kredytu wynosi 7 lat, rozpoczynając od dnia 1 stycznia 2013, a kończąc 31 grudnia 2019 roku. Uruchomienie kredytu nastąpi w dniu podpisania umowy. Na dzień podpisania umowy Zamawiający będzie dysponował opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu. Kredyt będzie realizowany w transzach, w terminach i kwotach określonych przez Zamawiającego.
1) Zamawiający będzie korzystał z kredytu w ustalonych z bankiem transzach. Kredyt będzie udostępniony
dla Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji w ciągu 3 dni od chwili zapotrzebowania przez
Zamawiającego określonej kwoty,
2) spłata kredytu będzie następować w 84 /równych/ ratach miesięcznych, płatnych w ostatnim dniu
kalendarzowym przez kolejnych 7 lat rozpoczynając od dnia 1 stycznia 2013 r. tj. po upływie okresu karencji spłaty, a kończąc 31 grudnia 2019 r.
3) na koszt kredytu składa się suma oprocentowania /odsetki/, zawierających stałą marżę/stała marża banku przez cały okres trwania umowy i prowizja nie wyższa niż 6.000 zł (jednorazowa, płatna w dniu podpisania umowy),
4) Jedynym kosztem kredytu poza prowizją /jednorazową/ i stałą marżą jest jego oprocentowanie. Do obliczenia kosztu kredytu będzie przyjmowana zmienna stopa procentowa wg formuły WIBOR 1M,
5) marża banku będzie płatna razem z oprocentowaniem raty kredytu.
6) w okresie karencji Zamawiający płacił będzie oprocentowanie z marżą,
7) koszt prowizji przygotowawczej bank określi w ofercie w wartościach złotowych,
8) marża banku nie ulegnie zmianie przez cały okres spłaty kredytu.
9) Zamawiający dopuszcza, aby załącznikiem do umowy był regulamin banku.
10) Zamawiający zabezpieczy kredyt w postaci oświadczenia wekslowego - weksel in blanco w treści
zaproponowanej przez wybrany bank. Umowa powinna przewidywać refinansowanie części wydatków.
11) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat.
12) Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w okresach miesięcznych, do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczą. Odsetki dla całego okresu kredytowania powinny być liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku tj. 365 lub 366.
13) Zamawiający wyklucza pobieranie przez Wykonawcę zamówienia innych prowizji, opłat, poza tymi określonymi w niniejszej SIWZ oraz formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.
14) Wymienione poniżej dokumenty umożliwiające ocenę zdolności kredytowej Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński są dostępne na stronie internetowej zamawiającego podanej w pkt. 1:
- budżet Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński
- plan wieloletni
- prognozą budżetu na lata następne (lata spłaty kredytu)
- uchwała składu orzekającego RIO w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się długu publicznego w Urzędzie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński.
- sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2008 r.
- sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński za 2009 r.
Inne dokumenty potrzebne do oceny wiarygodności Zamawiającego mogą zostać udostępnione Wykonawcy w siedzibie Zmawiającego lub drogą poczty elektronicznej w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (wyjaśnienia do SIWZ).
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny: Główny przedmiot 66113000
Słownik uzupełniający: -----
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) nie
II.1.8) Podział na części: nie
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy) Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe): 1 027 000,00 Waluta: PLN
II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy): nie
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości: 10000.00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100).
2. Forma wniesienia wadium
Wadium może być wniesione w:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących ---
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie (jeżeli dotyczy)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum). Wykonawcy występujący
wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy):  nie
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wymagane jest złożenia następujących dokumentów:
1) zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane przez właściwe organa.
2) oświadczenie o barku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (zał. nr 3 do niniejszej SIWZ),
4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składowania ofert;
5)Aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4—8 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa
odpowiednie dokumenty zgodnie z paragrafem 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): NIE DOTYCZY
III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów (jeżeli dotyczy): NIE DOTYCZY
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)  nie
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników
odpowiedzialnych za wykonanie usługi nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny) NIE DOTYCZY
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog konkurencyjny) NIE DOTYCZY
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a)) Najniższa cena
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)
BPK-341-8/10
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: nie
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: 31/08/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 09:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 31/08/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego) Data: (dd/mm/rrrr) NIE DOTYCZY
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu PL /POLSKI/
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
60 DNI (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/08/2010 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:30
Miejsce (jeżeli dotyczy): Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, 87-220 Radzyń Chełmiński, ul. Plac
Towarzystwa Jaszczurczego 9, pok. nr 1 (sekretariat)
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy): nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy): nie
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH: nie
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
Termin uruchomienia kredytu od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 r.
Czas obowiązywania umowy od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a, Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676
Kraj: Polska Tel.: +48 22 458 77 01 E-mail: uzp@uzp.gov.pl  Faks: +48 22 458 77 00
Adres internetowy (URL): http://www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy) -----
VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli została przesłana faksem lub droga elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli została przesłana w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ (specyfikacji istotnych warunków zamówienia) wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie Zmawiającego.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 03-676
Kraj: Polska Tel.: + 48 22 458 77 01 E-mail: uzp@uzp.gov.pl Faks: + 48 22 458 77 00
Adres internetowy (URL): http://www.uzp.gov.pl
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 15.07.2010 r.
 

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2010-07-15 13:08
  • zmodyfikował: Damian Grubich
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-23 11:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 128913
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-12-08 21:28