Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

BPK.271.2.2011

Do wszystkich Wykonawców
 
        
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy: „Kamienia wapiennego dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński” /nr sprawy BPK.271.2.2011/.
 
          Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. /Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143/ art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nadostawy: „Kamienia wapiennego dla Gminy Miasto i Gminy Radzyń Chełmiński” /nr sprawy BPK.271.2.2011/. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
Przedsiębiorstwo Transportowe „EUROTRANS” Tomasz Jasiak
88-100 Inowrocławul. Morelowa 11 /woj. kujawsko - pomorskie/
Cena: 132.840,00 zł /słownie: sto trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści zł 00/100/. Cena stanowiła 100% wartości kryterium. Następujący wykonawcy złożyli oferty
w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali pkt. zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.
 

Nr of.
Nazwa Wykonawcy, adres
Cena
Ilość uzyskanych punktów
1
Przedsiębiorstwo Transportowe „EUROTRANS” Tomasz Jasiak
88-100 Inowrocław, ul. Morelowa 11 /woj. kujawsko-pomorskie/
132.840,00 zł
100%
2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
Franciszek Żywiczyński
88-210 Dobre, Krzywosądz /woj. kujawsko-pomorskie/
179.481,60 zł
74%
3
Produkcja-Handel-Usługi „MAR-POL” Jacek Marcinkowski
87-100 Toruń, ul. Koniuchy 21A/43 /woj. kujawsko-pomorskie/
154.684,80 zł
86%
4
Przedsiębiorstwo Handlowo Gastronomiczne „GABAR”
Antoni Barczewski
87-400 Golub-Dobrzyń, Wrocki 92a /woj. kujawsko-pomorskie/
169.444,80 zł
78%
 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3) ppkt a) ustawy Prawo zamówień publicznych – w przypadku przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. Po otrzymaniu niniejszego pisma proszę o niezwłoczne potwierdzenie tego faktu w formach określonych w pkt 7 SIWZ.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski
 

drukuj (ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Erdmańska
    data wytworzenia: 2011-04-19
  • opublikował: Damian Grubich
    data publikacji: 2011-04-19 10:12
  • zmodyfikował: Damian Grubich
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-19 10:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7668
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-04-19 10:15:18