Biuletyn Informacji Publicznej
URZĘDU MIASTA I GMINY W RADZYNIU CHEŁMIŃSKIM

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.radzynchelminski.pl

Treść strony

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ROBOTY BUDOWLANE
Budowa 60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński.
Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 71517 - 2011; dnia: 03.03.2011

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Budowa 60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński Lokalizacja inwestycji: Gmina Radzyń Chełmiński, 87-220 Radzyń Chełmiński. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przedsięwzięcia pt. Budowa 60 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński polegających na wykonaniu 60 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński, w następujących miejscowościach: Czeczewo, Gołębiewo, Kneblowo, Mazanki, Nowy Dwór, Rozental, Radzyń Wieś, Radzyń Wybudowanie, Rywałd, Stara Ruda, Szumiłowo, Zakrzewo, Zielnowo. Roboty budowlane obejmują wykonanie 60 sztuk przyłączy kanalizacji sanitarnych z odprowadzeniem do zespołu urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania ścieków bytowo - gospodarczych do gruntu - przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radzyń Chełmiński w następujących miejscowościach: Czeczewo - 13 szt., Gołębiewo - 3 szt., Kneblowo - 3 szt., Mazanki - 4 szt., Nowy Dwór - 6 szt., Rozental - 1 szt., Radzyn Wieś - 7 szt., Radzyn Wybudowanie - 3 szt., Rywałd - 7 szt., Stara Ruda - 4 szt., Szumiłowo - 1 szt., Zakrzewo - 6 szt., Zielnowo - 2 szt.; Razem: 60 szt. Zamawiający posiada dokumentację dla 60 szt. przydomowych przyłączy kanalizacji sanitarnej z przydomowymi oczyszczalniami ścieków, która stanowi załącznik do niniejszej SIWZ, która jest dostępna na stronach internetowych oraz w siedzibie zamawiającego (bip.radzynchelminski.pl). Na podstawie dokumentów: przedmiarów i specyfikacji technicznych Wykonawca sporządzi tabelę kosztów indywidualnych obiektów, suma poszczególnych 60 obiektów powinna odpowiadać cenie przedstawionej w ofercie. Ponadto wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy w oparciu o przedmiary stanowiące załączniki SIWZ.

Metryka

 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-03-03 12:29

RGŚ.7013.5.7.2011

Do wszystkich Wykonawców

 
Informacja – korekta wyjaśnień do udzielonych odpowiedzi z dnia 22.03.2011r. w związku z wcześniejszymi zapytaniami do SIWZ.
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę 60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński” /nr sprawy RGŚ.7013.5.2011/.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zm. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143) informuje, że w udzielonych wyjaśnieniach SIWZ z dnia 22.03.2011r. dot. zapytań do treści SIWZ z dnia 16.03. 2011r. pomyłkowo udzielono błędnej odpowiedzi na pytanie 2.
 
Prawidłowa odpowiedź brzmi:
Ad. 2 Urządzenia dostarczone przez wykonawcę mają spełniać normę PN EN 12566-1 +A1:2009
Dot. norm:
PN EN 12566-1 – jest to norma na podstawie, której wprowadza się do obrotu wyrób budowlany typu osadnik gnilny. Sposób odprowadzania ścieków nie jest regulowany normą. Może być drenaż rozsączający, tunele filtracyjne, złoża piaskowe, itp.
 
PN EN 12566-3 – norma dotyczy oczyszczalni ścieków z napowietrzaniem, pracujących w technologiach niskoobciążonego osadu czynnego, złoża biologicznego wspomaganego osadem czynnym, SBR, itp.
 
Dla technologii osadnika gnilnego z drenażem rozsączającym wymagana jest norma PN EN 12566-1+A1:2009

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kunicki
  data wytworzenia: 2011-03-23
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-03-23 13:29

Radzyń Chełmiński, dnia 17.03.2011r.

RGŚ.7013.5.4.2011

 

                                                                            Do wszystkich Wykonawców

 

INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ W WYJAŚNIENIAMI

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę 60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński” /nr sprawy RGŚ.7013.5.2011/.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zm. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143) informuje, że wpłynęły następujące zapytania co do treści SIWZ:

 

Dnia 04 marca 2011r. wpłynęło zapytanie następującej treści:

 1. Zwracamy się z prośbą o podanie dokładnych parametrów (wymiary oraz materiał) przepompowni przydomowych, których jest 12 kpl. Jednocześnie prosimy podać parametry i typ pomp montowanych w przepompowniach przydomowych, gdyż załączone karty katalogowe nie określają jednoznacznie jakie typy pomp należy zastosować.

 

Dnia 07 marca 2011r. wpłynęły zapytania następującej treści:

 1. Zgodnie z dokumentacją techniczną osadniki gnilne muszą spełniać wymagania normy: PN-EN 12566-1 wraz ze zmianą PN-EN 12566-1/A1. Czy do oferty należy dołączyć Deklarację Zgodności z normą PN-EN 12566-1 wraz ze zmianą PN-EN 12566-1/A1 i załączyć protokoły z badań wykonane przez notyfikowane laboratorium zawierające wszystkie badania istotnych właściwości dla przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z normą, tj.:  wymiary, szczelność, objętość, wytrzymałość, przepustowość hydrauliczną?

 2. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie drenażu PCV fi 110, który posiada aprobację techniczną IOŚ i wykonany jest z rur PCV fi 110 z  bocznymi perforacjami o jednakowej głębokości nacięć?

Opisane z projekcie technicznym rury o różnej głębokości nacięć posiadające aprobaty techniczne produkowane są w Polsce wyłącznie przez jednego producenta. Dostępne na rynku rozwiązania rur drenażowych innych produktów są dopuszczalne do stosowania w budownictwie ponieważ posiadają oznakowanie B (aprobata techniczna IOŚ).

 1. Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie osadników jednokomorowych polietylenowych, które posiadają Deklarację Zgodności z normą PN-EN 12566-1 wraz ze zmianą PN-EN 12566-1/A1 oraz są produkowane zgodnie z normą   PN-EN 12566-1/A1?

 2. W dokumentacji projektowej opisano osadniki – dla rodziny 7-8 osobowej osadnik 4000 l, zaś dla rodziny 9-10 osobowej osadnik 5000 l. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie osadników łączonych tzn. zamiast osadnika 4000 l – 2 osadników 2000 l  łączonych szeregowo jeden po drugim oraz zamiast osadnika 5000 l – 2 osadników  2000 l i 3000 l łączonych szeregowo jeden po drugim?

 3. W Specyfikacji Technicznej Zamawiający w niektórych przypadkach wymaga zastosowania drenażu zbierającego, który powinien być ułożony na głębokości  ok. 1,50 m, nacięciami na bok na 150 mm warstwie kruszywa frakcji 16/32 mm ze spadkiem 0-1%. Należy je przykryć warstwą kruszywa. Cały drenaż zbierający musi kończyć się studzienką zbierającą z perforowaną pokrywą.

W jaki sposób będzie odprowadzany do gruntu nadmiar ścieku ze studzienki zbierającej?

W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych zaprojektowany drenaż zbierający ze studzienką zbierającą będzie powodował gromadzenie wody gruntowej.

Czy w przypadku stwierdzonego w czasie wykonania wysokiego poziomu wód gruntowych Zamawiający przewiduje zmianę projektu polegającą  na pominięciu drenażu zbierającego?

W jaki sposób będzie odprowadzany do gruntu nadmiar ścieku ze studzienki zbierającej?

 

Dnia 09 marca 2011r. wpłynęło zapytanie następującej treści:

 1. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie prawidłowej jednostki miary dla poz. 1.5, 1.6, 1.7 przedmiaru robót „Przyłącza kanalizacji sanitarnej z przydomowymi oczyszczalniami ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński”. W poz. 1.4 wg. KNR 2-18 0501 01 podłoża o gr. 10 cm z materiałów sypkich dla przewodów kanalizacyjnych zostały wycenione wg. m2, poniższe poz. 1.5, 1.6, 1.7 – przedmiaru robót wg. KNR 2-18 0501 03 podłoża o gr. 20 cm i 50 cm z materiałów sypkich zwiększony filtr piaskowy zostały wycenione wg. m3.

W KNR 2-18 0501 03 jednostką miary jest m2. W przedmiarach robót dla poszczególnych 60 kpl przydomowych oczyszczalni, powyższy rodzaj robót i jednostki miary też zostały zapisane błędnie. Jaka jednostka miary powinna być zastosowana (poz. 1.5, 1.6, 1.7 – w zbiorczym przedmiarze robót)?

 

WYJAŚNIENIA SIWZ DO W/W ZAPYTAŃ:

Ad. 1 W projekcie dla przykładu dobrano pompę produkcji Metalchem – Warszawa o wydajności 100 l/min. Typ. DL 1,1 kW. Należy zastosować w/w pompę lub równoważną z zachowaniem jednego typu pomp dla wszystkich przepompowni.

 

Ad. 2 Tak - do oferty należy dołączyć Deklaracje Zgodności.

 

Ad. 3 Zgodnie ze specyfikacja w rurach muszą być wykonane poprzeczne nacięcia o grubości 4-8 mm o zmiennej wysokości i tylko takie rury dopuszczamy.

 

Ad. 4 Zgodnie ze specyfikacja OSADNIK musi mieć częściowy podział na komory dla wyeliminowania mieszania ścieków w okolicy filtra i tylko takie zbiorniki dopuszczamy.

 

Ad. 5 Dopuszcza się zastosowanie osadników łączonych.

 

Ad. 6 W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (rzędna posadowienia rur zbierających) możliwa jest zmiana wykonania robót.

Każdy przypadek odbiegający od projektu i typowych warunków musi być zgłoszony do inspektora nadzoru i projektanta. Decyzje będą podejmowane indywidualnie na budowie.

 

Ad. 7 Dot. przedmiarów poz. 1.5; 1.6; 1.7;

W wycenie nie należy się sugerować pozycjami katalogowymi i jednostkami KNR tylko rzeczywistymi obmiarami wynikającymi z części graficznej projektu. Tabele KNR są tylko elementem pomocniczym.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski
  data wytworzenia: 2011-03-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-17 09:37

 

Radzyń Chełmiński, dnia 22.03.2011r.
RGŚ.7013.5.6.2011
 
                                                                        Do wszystkich Wykonawców
 
INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO SIWZ WRAZ W WYJAŚNIENIAMI
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę 60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński” /nr sprawy RGŚ.7013.5.2011/.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński działając w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zm. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143) informuje, że wpłynęły następujące zapytania co do treści SIWZ:
 
 
Dnia 16 marca 2011r. wpłynęły zapytania następującej treści:
 1. Czy w związku z następującymi zapisami Prawo Ochrony Środowiska:
art. 7.1. Kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia.
2. Kto może spowodować zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu.
Art. 146. 1. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do zapewnienia ich prawidłowej eksploatacji.
Art. 147.1. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia, z zastrzeżeniem ust.2, są obowiązani do okresowych pomiarów wielkości emisji.
W okresie po oddaniu do eksploatacji oczyszczalni, Gmina wymagać będzie od wykonawcy okresowego pobierania i analizy próbek ścieków, weryfikujących stopień oczyszczenia ścieków w celu zapewnienia prawidłowej pracy oczyszczalni i przestrzegania przepisów ochrony środowiska?
 1. Czy zgodnie z obowiązującymi europejskimi i krajowymi przepisami odnośnie certyfikacji wyrobów budowlanych o szczególnym znaczeniu (Normy zharmonizowane) i obwieszczeniem Prezesa PKN z dnia 2 sierpnia 2007 Monitor Polski nr 55 poz. 625 pozycja 24 na stronie 2070 urządzenia dostarczane przez wykonawcę mają spełniać normę PN EN 12566-3 + A1:2009?
 2. Prosimy o podanie zestawienia przydomowych oczyszczalni w zależności od ilości RLM dla poszczególnych gospodarstw.
 3. Czy gwarancja udzielana na urządzenia oczyszczalni ścieków ma obejmować jakość oczyszczania ścieków?
 4. Co jaki okres czasu wykonawca ma przedstawiać Zamawiającemu wyniki badań ścieków oczyszczonych, potwierdzających jakość oczyszczania?
 5. Jaki procent zainstalowanych oczyszczalni ma być objęty badaniami ścieków oczyszczonych?
 6. Czy coroczny serwis gwarancyjny będzie się odbywał w sposób płatny czy bezpłatny?
 
 
 
 
WYJAŚNIENIA SIWZ DO W/W ZAPYTAŃ:
 
Ad. 1 W celu zapewnienia prawidłowej pracy oczyszczalni Wykonawca udziela 5 – letniej gwarancji na roboty budowlane, zastosowane materiały i urządzenia. Ponadto Wykonawca inwestycji zobowiązany jest do opracowania w 2 egzemplarzach instrukcji użytkowania i obsługi dla każdej oczyszczalni, które przekaże zamawiającemu do odbioru końcowego. Po odbiorze oczyszczalnie użytkowane będą zgodnie z instrukcją przez właścicieli przyłączy, natomiast nadzór i obsługę sanitarną prowadzić będzie Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński zgodnie z art. 146, art. 147 i art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r Nr 25, poz. 150), prowadzący instalacje oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do zapewnienia prawidłowej ich eksploatacji, ewentualnych pomiarów wielkości emisji i warunków korzystania ze środowiska.
 
 Ad. 2 Tak – urządzenia dostarczone przez wykonawcę mają spełniać normę PN EN 12566-3 +A1:2009
 
Ad. 3 W projekcie jest podana ilość użytkowników dla każdej oczyszczalni.
 
Ad. 4 Udzielona gwarancja obejmuje jakość oczyszczonych ścieków w przypadku, gdy po odbiorze inwestycji wystąpi niewłaściwa jakość oczyszczonych ścieków z winy Wykonawcy, tj. niewłaściwie wykonanych robót, bądź zastosowania materiałów lub urządzeń niezgodnych ze specyfikacją.
 
 Ad. 5 Wykonawca nie ma obowiązku przedstawić Zamawiającemu wyników badań ścieków oczyszczonych.
 
Ad. 6 Obowiązek objęcia badaniami ścieków oczyszczonych z przydomowych oczyszczalni ścieków wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 137, poz. 983).
 
Ad. 7 Serwis gwarancyjny będzie bezpłatny.
 
 
 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Piotr Kozłowski
  data wytworzenia: 2011-03-22
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-03-22 12:32

 

Radzyń Chełmiński, dn. 14 kwietnia 2011 r.
L.dz. RGŚ.7013.5.2011
                                                                             
 
Do wszystkich Wykonawców
 
                                                                                           
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Budowa 60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński” /nr sprawy RGŚ.7013.5.2011/.
 
          Działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. /Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143/ art. 92 ust. 1 zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „Budowa 60 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński” /nr sprawy RGŚ.7013.5.2011/. W przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:
Firma Wielobranżowa „LEDA” Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice, ul. Rawska 66 /woj. łódzkie/
Cena: 489.156,49 zł /słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć zł 49/100/. Cena stanowiła 100% wartości kryterium. Następujący wykonawcy złożyli oferty
w przedmiotowym postępowaniu i uzyskali pkt. zgodnie z tabelą przedstawioną poniżej.
 

Nr of.
Nazwa Wykonawcy, adres
Cena
/z pod. VAT/
Ilość uzyskanych punktów
1
FIRMA WIELOBRANŻOWA „LEDA” Sp. z o.o.
96-100 Skierniewice, ul. Rawska 66 /woj. łódzkie/
489.156,49 zł
100
2
AWAST-SYSTEMY Sp. z o.o.
04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1 /woj. mazowieckie/
684.091,87 zł
72
3
Zakład Usług Wiertniczych „STUDWIERT” Piotr Kurkowski
86-330 Mełno, Pokrzywno 132 /woj. kujawsko-pomorskie/
1.083.365,59 zł
45
4
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MEL-KAN” Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Ossowskiego 26 /woj. kujawsko-pomorskie/
1.112.773,29 zł
44
 
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183                  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przed upływem w/w terminów na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 3) ppkt a) ustawy Prawo zamówień publicznych – w przypadku przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.
Po otrzymaniu niniejszego pisma proszę o niezwłoczne potwierdzenie tego faktu w formach określonych w pkt 7 SIWZ.
 
Otrzymują:
-        adresat
-        a/a

Burmistrz Miasta i Gminy
Krzysztof Chodubski

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Gabriela Erdmańska
  data wytworzenia: 2011-04-14
 • opublikował: Damian Grubich
  data publikacji: 2011-04-14 10:15
 • zmodyfikował: Damian Grubich
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-14 15:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12222
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-04-14 15:02:43